Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové tarify elektrické energie - nová šance pro elektrické vytápění

Cenovým rozhodnutím Energetického úřadu č.5/2001 vstupují dne 1.7.2001 v platnost nové tarify elektrické energie pro domácnosti i ostatní odběratele ze sítí nízkého napětí.

Zásadní změny nové tarifní soustavy oproti doposud platné lze charakterizovat následovně:

 1. Veškeré tarify jsou dvousložkové, přičemž poměrně důležitou úlohu v celkových nákladech sehrává tzv. platba za příkon, t.j. za hodnotu použitého hlavního jističe.
  Doposud tuto konstrukci známe pouze z tarifů pro tzv. přímotopné vytápění v sazbě BP a C11. Tímto krokem se otevírá významný prostor pro hromadné využívání různých typů nadproudových relé a hlídačů hodnot hlavního jističe, jejichž nasazením je možno snížit hodnoty použitého hlavního jističe a tedy i fixních plateb o 2 až 3 stupně. Návratnost těchto zařízení se přitom bude pohybovat v řádech několika měsíců.
 2. Jednotlivé tarify (s výjimkou sazeb C 55 a D55 - tepelná čerpadla) jsou univerzální a jejich využívání tedy není vázáno na používání konkrétních spotřebičů.
  Každý spotřebitel si tedy může, s výjimkou výše uvedených tarifů, vybrat pro něj nejvýhodnější tarif a používat jej pro jakýkoliv druh spotřeby el.energie. Tento krok je však velmi závažný a měl by být učiněn až po zpracování makety stávajícího odběru, neboť další změna tarifu je možná až po 12 měsících.
 3. Zrušení tzv. ročních limitů odběru vázaných na hodnoty hlavního jističe u sazeb pro přímotopné vytápění.
  I když k překračování ročních limitů docházelo pouze u několika procent zákazníků, byly tyto případy naprosto pravidelně používány k diskreditaci elektrického vytápění v očích veřejnosti. Zrušení limitů je tedy z tohoto pohledu velmi dobrou zprávou.
 4. Významné rozšíření nabídky tarifů.
  Zavedení nové struktury tarifů znamená výrazné rozšíření nabídky a to jak v oblasti již v minulosti známých tarifů, tak i zavedením tarifů zcela nových jako např. C a D55 pro objekty vytápěné s využitím tepelných čerpadel, nebo D61 - víkendový režim, který uvítají zejména chataři a chalupáři.

Obecně lze novou tarifní soustavu chápat jako významný impuls dalšího rozvoje elektrického vytápění objektů. Spotřebitelům je dáván jasný signál do budoucna, neboť tato soustava by měla v představené cenové úrovni (poslední cca 10% zvýšení od ledna 2002) platit nejméně do roku 2006, kdy liberalizace trhu zasáhne i tento segment trhu. Liberalizace trhu přitom, jak ukazují zahraniční zkušenosti, může přinést spotřebitelům pouze další příjemná překvapení. Tato cenová stabilita se tak může stát pro uživatele "oázou klidu" v rozbouřeném a nestabilním trhu ropných produktů a zemního plynu vykazujícího v posledních letech růsty cen v řádech desítek procent ročně.

Zavedení tzv. jističových sazeb a rozšíření nabídky hodnot jističů o jističe nižších hodnot umožňuje významné snížení provozních nákladů. Jak ukazují měření provedená v konkrétních elektricky vytápěných objektech, nebude v mnoha případech nutné ani vřazování speciálních zařízení typu hlídačů hlavního jističe či nadproudových relé, ale bude postačovat pouze prostá výměna hlavního jističe (tento krok je možno učinit pouze po předchozím měření a vyhodnocení proudové zátěže).
Průběh proudové zátěže v bytové jednotce cca 60 m2 vytápěné elektrickým přímotopným vytápěním je patrný z následujícího grafu: (klikněte na obrázek a otevře se větší verze - 896x566, 30 kB)

Měření bylo prováděno při průměrné venkovní teplotě -5°C a z grafu je patrné, že maximální proudová zátěž dosahovala cca 12 A. Hodnota hlavního jističe v bytové jednotce je přitom 3x25A.

Rozšíření nabídky tarifů v oblasti předpokládaného využití pro elektrické vytápění ze stávajících 3 na 10 poskytuje skutečně dostatečnou nabídku pro všechny potenciální zájemce o přímotopné, smíšené i akumulační vytápění, zvláště zajímavým doplňkem je sazba pro přímotopné vytápění s využitím tepelného čerpadla o min. el. příkonu 1,5 kW. V tomto případě je zákazníkům poskytována zvláště výhodná sazba po dobu 22 hodin denně a tzv. stálé platy za příkon jsou sníženy na třetinu hodnot ostatních přímotopných sazeb.
Renesanci elektrického vytápění chalup a chat může znamenat zavedení tzv. víkendového režimu, kde při nepatrném stálém platu je v období od pátku 12,00 do neděle 22,00 poskytována velmi příznivá cena za kWh. Právě chataře a chalupáře nejvíce v uplynulých letech postihlo zvyšování jističových sazeb a vedlo tak k masivnímu odlivu zájmu o sazby BP v tomto segmentu trhu.

Závěrem lze konstatovat, že nová struktura tarifů opět vrací na trh ČR alternativu efektivního a úsporného elektrického vytápění.

 
 
Reklama