Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Spojování potrubí originální technologií MAPRESS

Základem systému mapress Pressfitting je švédský vynález. Patent zakoupil v roce 1962 Mannesmann (Kronprinz) a vyvinul jej do provozní technické dokonalosti: ocelové trubky a fitinky se pomocí lisovacího nářadí a O-kroužku vzájemně těsně spojí plastickou deformací.
V roce 1969 byl systém uveden na trh v nelegované oceli pro uzavřená vodní topná zařízení. Rozměry byly nejprve omezeny na jmenovité světlosti DN 10 až DN 25.
Topenáři přijali systém velmi rychle za vlastní. Přivítali, že mohou pájení a utěsňování konopím nahradit jednoduchým zalisováním trvajícím několik vteřin. V následujících letech pokračoval vývoj systému až do jmenovité světlosti 35 a nakonec DN 50.
Vysoké nároky, které jsou kladeny na pitnou vodu jako potravinu, motivovaly firmu Mannesmann, aby pro sanitární instalace uvedla na trh jako alternativu k tradičním instalačním materiálům (měď a pozinkované ocelové trubky) tenkostěnné trubky z nerezavějící oceli. Jednoduchá technika spojování pomocí fitinků k zalisování umožnila zpracování nerezavějící oceli i instalatérům.

Hospodárnost
Nejdůležitějším argumentem pro spojování nerezavějící oceli lisováním je zřejmě stále hospodárnost. Na základě výsledné kalkulace několika konkrétních projektů byly vypracovány modelové výpočty hospodárnosti. Je pochopitelné, že spojování lisováním je obzvláště efektivní tehdy, pokud má potrubí na instalovaný metr trubky mnoho lisovaných spojů, to znamená, jestliže se nadproporcionálně uplatňují krátké lisovací a přípravné časy. To je u rozměrů DN 12 až DN 50 obecným jevem. U jmenovitých světlostí 65, 80 a 100 se bod zvratu pohybuje přibližně kolem hodnoty 0,5 fitinku/m trubky.

Způsob fungování
Při zhotovování spoje se zasune systémová trubka do fitinku a na jeho koncích se pomocí lisovacího nářadí vytvoří nerozebíratelný a trvale těsný spoj. Výsledkem jsou dvě funkční roviny: rovina 1 (pevnost), ve které jsou díky plastické deformaci přenášeny axiální a tangenciální síly mezi fitinkem a trubkou, a rovina 2 (těsnost), v rovině 2 je těsnicí kroužek uložený v drážkách na koncích fitinku lisováním zdeformován ve svém průřezu, a zajišťuje tak těsnost spoje (obrázek). Lisovací čelisti rozměrů DN 12 až DN 32 mají šestihranný obrys. Rozměry DN 40 až DN 100 se lisují tvarem podobným oválu, který umožňuje přenášení větších sil. Pro systém mapress Pressfitting se musejí používat lisovací čelisti a smyčky mapress, protože mají speciální profilování. Použití systému bylo v rámci schvalování Německým svazem pro vodu a plyn DVGW omezeno na maximální provozní tlak 16 bar a maximální provozní teplotu 120 °C. V současné době se používá těsnicí kroužek z butylkaučuku (IR), který se do fitinků vkládá při výrobě. Pro použití mimo oblast platnosti nařízení o pitné vodě (TrinkwV, DIN 1988) byla mezní teplota zvýšena na 150 °C v nepřetržitém provozu. Pokusy provedené v rámci různých schvalovacích procesů prokázaly trhací tlak přibližně 400 bar u DN 12 a 60 bar u DN 100. Existují tedy ještě vysoké rezervy bezpečnosti.

Součásti systému mapress Pressfitting

 • mapress fitinky k zalisování
 • mapress systémové trubky
 • mapress nástroje pro zalisování
mapress z austenitické nerezavějící oceli obsahující molybden je již řadu let osvědčeným materiálem v oblasti instalací pro pitnou vodu.
Dobré hygienické vlastnosti nerezavějící oceli X5 Cr Ni Mo 17 12 2 (č. 1.4401/AISI TP 316) i prokázaná odolnost proti korozi vytvářejí z ušlechtilé oceli mapress jasného favorita pro jednu z nejdůležitějších a nejvýše oceněných životodárných tekutin - pitnou vodu.
Pouze vysoce legovaná nerezavějící chromniklmolybdenová ocel je povolena DVGW pro pitnou vodu. Tento materiál je z hygienického hlediska naprosto nezávadný, neuvolňuje do pitné vody žádné významné složky (nedochází ke kontaminaci těžkými kovy), tedy nerezavějící ocel nezpůsobuje snižování/změnu kvality pitné vody.
Za těchto předpokladů splňuje ušlechtilá ocel mapress vysoké nároky, které vyplývají ze směrnic EU pro pitnou vodu. Ušlechtilá ocel mapress je vhodná pro všechny druhy pitné vody. Kromě toho lze tuto ušlechtilou ocel použít také jako jedinečný kovový materiál tehdy, jsou-li dané mezní hodnoty stanovené nařízením o pitné vodě překročeny.

 • ODOLNOST PROTI KOROZI
  U ušlechtilé oceli mapress v instalacích pro pitnou vodu se odolnost proti korozi nesnižuje naplavenými cizími látkami, jako jsou nečistoty, produkty koroze, kovové třísky atd. (nedochází ke vzniku koroze vlivem cizích látek).
 • BEZ NEBEZPEČÍ TVORBY DUSITANŮ
  U chromniklmolybdenových ocelí neexistují žádná další nebezpečí vyvolaná tvorbou dusitanů obsažených v pitné vodě, jak tomu může být u pozinkovaných ocelových potrubí.
 • KOMPLEXNÍ SYSTÉM Z JEDINÉHO MATERIÁLU: UŠLECHTILÉ OCELI
  Systém mapress ušlechtilá ocel z jediného materiálu vylučuje možnost vzniku kontaktní koroze na stykových místech/přechodech různých materiálů. Proto doporučujeme vyhýbat se smíšeným instalacím z různorodých materiálů.

Použití
mapress ušlechtilá ocel se používá přednostně v následujících oblastech:
  - studená/teplá pitná voda
  - upravená voda od změkčené (částečně odsolené) až po úplně odsolenou
  - potrubí chladicí vody
  - stlačený vzduch
  - dusík
  - instalace proti požárních trysek/potrubí pro protipožární trysky
  - protipožární potrubí (mokrá a suchá)

Tak se počítá zalisovaný fitinkový spoj
Výpočet ekonomičnosti pro použití v průmyslu se jmenovitými světlostmi 65 - 80 - 100 říká:
Při spotřebě jednoho fitinku na každé dva metry se začíná projevovat výhodnost zalisovaných spojů.
U výrobce mapress Pressfitting bylo instalováno přibližně 10 000 m potrubí pro užitkovou a protipožární vodu a pro stlačený vzduch, při výsledné kalkulaci byly skutečné náklady porovnány se svařovaným provedením.
Výsledek ukázal, že je zalisované potrubí výhodnější zhruba o 20 procent.

mapress MĚĎ
Systém lisovaných fitinek mapress v provedení měď nabízí vhodnou alternativu proti klasickým způsobům spojování měděných rozvodů. Kapilární pájení je vhodné pro DN 25, větší rozměry DN 32 - DN 50 je nutno pájet tzv. "natvrdo" pomocí přídavných materiálů. Tento druh spojování je časově velmi náročný, riziko netěsnosti provedeného spoje je přímo úměrné zkušenostem pracovníka a kvalitě použitých přídavných materiálů. mapress Vám zaručí 100% spolehlivost provedeného spoje při srovnatelných cenách fitinek a cca 4x vyšší produktivitě. Porovnáte-li si Vaše dosavadní náklady (mzdu pracovníků, náklady na přídavné materiály vč. plynu) zjistíte, že systém mapress Vám při srovnatelných cenách nabízí úsporu času a čas jak je známo jsou peníze.


mapress UŠLECHTILÁ OCEL A MĚĎ - PLYN
mapress ušlechtilá ocel a měď pro plyn je vhodná pro topné plyny:

 • zemní plyn (přírodní plyn) a zkapalněný plyn podle pracovního listu DVGW G 260/I a G 260/II.
 • instalace pro zemní plyn podle pracovního listu DVGW G 600 - DVGW-TRGI 86 (vydání 1996)
 • instalace pro zkapalněné plyny podle TRF (Technických pravidel pro zařízení pro kapaliny) (1996)
Výhoda systému mapress UŠLECHTILÁ OCEL A MĚĎ PRO PLYN - přehled:
 • Trvale těsné a nerozebíratelné trubkové spoje s tvarovým stykem a silovým stykem v podélném směru (pevné v tahu) pro instalace pod omítku a na omítku.
 • Jednoduchá, bezpečná a rychlá montáž potrubí
 • Odpadá nebezpečí požáru při montáži
Dodávané rozměry:
 • DN 12 - DN 32
Technické údaje:
 • dovolená teplota okolí - 20 °C až + 70 °C
 • provozní tlak max. 5 bar při HTB uvnitř budov HTB = vyšší tepelná zatížitelnost (Höhere Thermische Belastbarkeit) (doloženo při 650 °C déle než 30 min.) při PN 5
 • provozní tlak max. 5 bar vně budov, při nadzemním vedení
 • nelze použít pro podzemní instalaci
Systémové komponenty:
 • fitinky k zalisování:
  fitinky k zalisování mapress UŠLECHTILÁ OCEL PRO PLYN z vysoce legované austenitické oceli (Cr-Ni-Mo) podle DIN EN 10088 a fitinky mapress MĚĎ PRO PLYN se žlutým těsnicím kroužkem určeným pro plyn z vysoce jakostního butadien-akrylo-nitrinového kaučuku (není vhodný pro pitnou vodu a topení)!

  Značení fitinků k zalisování mapress UŠLECHTILÁ OCEL A MĚĎ PRO PLYN: fitinky jsou na obou stanách označeny žlutě a signovány takto:
  GT/5  - pro vyšší tepelnou zatížitelnost při PN 5
  (M)  - mapress
  PN 5  - max. provozní tlak 5 bar
  DVGW  - registrováno DVGW
  28  - např. rozměr d = 28 mm
MUT Mannesmann Universal Trubky, s.r.o.
Holečkova 25a
150 00 Praha 5
Česká republika

tel.: 02/51 00 18 60-74
fax: 02/51 00 18 90