Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Špičkové řešení náročných aplikací

Sportcentrum Olympionik v Mělníku je moderním sportovním zařízením, včetně hotelu, restaurace, sauny, apod. Tato kombinace přináší náročné požadavky na zdroj tepla, který musí zabezpečit komfortní vytápění po celou topnou sezónu, rychlou přípravu TV a zajistit topnou vodu pro VZT jednotky.

Řešením je osazení kondenzační technologie Geminox s ekvitermní regulací Siemens RVS.

Za zdroj tepla je navržena nízkotlaká teplovodní plynová kotelna s výkonem 98 kW, včetně zařízení na ohřev TV, pojistného a expanzního zařízení. Pro zajištění ekonomického provozu při minimální produkci emisí je navržena instalace 2 závěsných kondenzačních plynových kotlů s nuceným odtahem spalin a přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostoru, v kaskádovém zapojení, typ Geminox THRi 10-50C (základní parametry jednotlivého kotle viz tabulka).

Geminox THRi 10-50C
Jmenovitý výkon v rozsahu 10 - 49,5 kW
Hodnoty spalování - NOx 30 - 55 mg/m3
Hodnoty spalování - CO 0 - 25 mg/m3
Emisní třída NOx č. 5
Provozní přetlak vody max/min 4,0/1,0 bar
Provozní teplota max. 80 °C
Max. teplota spalin 58 - 67 °C
Spotřeba plynu max. 5,2 m3/h
Hmotnost 78 kg
Elektrické napájení 200 W/30 V~
Odvod spalin DN 80/125

Kotle jsou propojeny do kotlového okruhu, který je od sekundárních okruhů oddělen termohydraulickým rozdělovačem HVDT. Hydraulická spojka ruší přebytečný dynamický tlak. Každý kotel je vybaven vlastním kotlovým čerpadlem (součást kotle). Kotle budou pracovat v kaskádě s pravidelným střídáním pořadí chodu kotlů. Ohřev TV bude probíhat s klouzavou předností.

Ohřev TV je navržen v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači BS 300 litrů s rychloohřívací topnou vložkou 62 kW. Kapacita ohřívače je cca 1200 l/hod. vody 45 °C. Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla v objektu je nižší než 0,2 MW, jedná se o malý stacionární zdroj znečištění. Pro zajištění ochrany životního prostředí jsou navrženy kotle s minimálními emisemi NOx (méně jak 60 mg/kWh) a CO - třída č. 5 dle ČSN EN 297/A5.

Plynový kotel s běžnou technologií s katalogovou účinností 90 - 92% má provozní roční účinnost 60 - 70 %. Přičemž katalogové využití navrženého kondenzačního kotle je 108 % a provozní roční účinnost je 95 - 98%. Z uvedeného vyplývá, že provozní náklady s kotli s kondenzační technologií jsou minimálně o 30 % nižší než s kotli se standardní technologií.


Schéma zapojení kaskády kondenzačních kotlů s externím zásobníkem TV a jedním směšovaným topným okruhem. Toto zapojení je doporučeno pro objekty s centrální ekvitermní regulací a centrální přípravou TV. Výhodou tohoto zapojení je možnost provádění tzv. klouzavé přednosti TV. Funkce klouzavé přednosti TV umožňuje paralelně pokrývat požadavky na přípravu TV a vytápění. V případě nedostatku výkonu kotelny z důvodu špičkového odběru TV generuje regulátor tzv. blokovací signál, který je potřebný k uzavření směšovací armatury. Tím je zajištěn přednostní ohřev TV s možností částečného paralelního vytápění.

ÚSPORY PALIVA

  • První stupeň spočívá v kondenzaci, při které je zužitkována i ta část tepla, která u klasických plynových kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.
  • Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Patentovaný kruhový hořák s předsměšováním paliva se vzduchem zajišťuje maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivin.
  • Třetím stupněm je adaptabilní ekvitermní regulace integrovaná v počítačové jednotce, která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu a opltimalizuje tepelnou pohodu v domě.
  • Čtvrtým stupněm je řízení otáček oběhového čerpadla. Tato funkce umožňuje výrazné snížení teploty vratné vody v přechodných obdobích a tím i razantní rozšíření pásma využití kondenzace. Nezanedbatelné je i snížení spotřeby elektrické energie.
  • Pátým, zcela zásadním stupněm je však široká lineární modulace. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu v rozsahu 20 - 100 % výkonu kotle.

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...