Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na "20. konferenci Vytápění Třeboň 2009"

Název akce: Vytápění Třeboň 2009
Druh akce: konference
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Vytápění
Datum konání: 19. - 21. května 2009
Místo konání: Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň
Vložné: členové STP - 1600 Kč, ostatní 2600 Kč
Hodnocení ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 2 body.

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní jubilejní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni.

Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 19. 5. 2009

19.00 Společenský večer na uvítanou
Slavnostní předání cen časopisu VVI
Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

STŘEDA 20. 5. 2009

08.00 Prezence účastníků
09.00 Zahájení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního sponzora
10.00 Posuzování energetické náročnosti budov (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 Oběd
15.00 Řízení a regulace (Ing. Lubomír Zejda)
19.00 Společenský večer
Účinkují: Jazzraut Kvintet

ČTVRTEK 21. 5. 2009

08.30 Využití obnovitelných zdrojů energií (Ing. Petr Šerks a Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.)
10.00 Přestávka na občerstvení a diskusi
10.30 Ekonomie, ekologie a provoz (Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
12.00 Přestávka na kávu a diskusi
12.30 Plyn ve vytápění a odvod spalin (Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
13.30 Ukončení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
13.45 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

OBSAH SEKCÍ KONFERENCE:

Posuzování energetické náročnosti budov (Kabele)

Ing. Miroslav Urban, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.: Výpočet ENB
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Energetická náročnost teplovzdušného a teplovodního vytápění
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Obnovitelné zdroje a ENB
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.: Kontrola kotlů a otopných soustav
doc. Ing. Ján Takács, PhD.: Účinnost otopných soustav v ENB

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vendula Pospíšilová, Ing. Jan Schwarzer: Umisťování otopných těles ve vytápěném prostoru
Ing. Jaroslav Čekal, Ing. Václav Mužík: Rekonstrukce energetického hospodářství ve společnosti Avia Ashok Leyland Motors
Ing. Vladimír Marek: Škrcení přehřáté páry v praxi
Ing. Luděk Jančík, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Setrvačnost náběhu a chladnutí otopných těles
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Radiační geometrie světlých zářičů
Ing. Robert Krainer, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., prof. Ir. Jan
Hensen: Porovnání potřeby tepla pro různá zapojení soustav s tepelným čerpadlem
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Středové napojení deskových otopných těles
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.: Specifika spalování biomasy v decentralizované energetice
Ing. Marcela Počinková: Teplotní pole povrchů tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí
Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Josef Plášek: Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty

Řízení a regulace (Zejda)

Ing. Petr Kudera: Praktické zkušenosti s dispečerským systémem
Ing. Martin Chlupáč: Zpracování informací o spotřebách energií s využitím systému pro měření a regulaci
Ing. Jan Široký: Úspory energie pomocí simulace vývoje vnitřních teplot využívající informací o předpovědi počasí
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ivana Schůrková: Regulace infrazářičových soustav
Ing. Petr Jančár: Autoadaptivní regulace čerpadel
Ing. Jan Vidim: Inteligentní budovy - stav v roce 2009
Václav Landsinger: Mikro kogenerační jednotky - možnost jak dále zvýšit účinnost využití zemního plynu

Využití obnovitelných zdrojů energií (Šerks, Matuška)

Ing. Jaroslav Peterka, CSc.: Historie využívání sluneční energie v Československu
Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina: Příklad návrhu solárního systému pro přípravu teplé vody v bytových domech
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost a zisky solární soustavy
Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Josef Korečko: Využití počítačových simulací pro systémy s OZE
Ing. Libor Novák: Souhrn dotačních programů v ČR - obnovitelné zdroje energie pro budovy
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.: Možnosti využití biomasy pro spalování v ČR
Petr Kramoliš: Komentář k zákonu o podpoře tepla z OZE v Německu
Ing. Evžen Přibyl: Využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie
Ing. Václav Helebrant: Vytápění, chlazení a větrání rodinných domů s využitím tepelného čerpadla
Ing. Karel Srdečný, J. Antonín, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA: Fotovoltaika v souvislostech
RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc., Andrea Hlavová: Netradiční způsoby sanace a nakládání s bioodpady
Ing. Václav Klein, Ing. Mária Jiroutová: Biomasa jako zdroj páry pro textilní průmysl

Ekonomie, ekologie a provoz (Kabrhel)

Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.: Elektrické vytápění v moderní výstavbě
Ing. Luděk Klazar: Využití analytického měření pro energetickou optimalizaci tepelného čerpadla
Ing. Jiří Tichý: Náročnost doplňování teplonosné látky u sekundárních vytápěcích systémů
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.: Pohled na provoz rekuperačního výměníku v souvislostech vzduchotechnického systému
Ing. František Vranay, Ph.D.: Zásady návrhu systémov kapilárného vykurovania - chladenia
Ing. Zdeněk Lyčka: Měření emisí a účinnosti malých kotlů na biomasu v praxi
Dr. Ing. Josef Vlach, DrSc.: Parní turbína - poznámka k volbě zařízení
František Altman: Spotřeba plynu pro vytápění bytové jednotky v rodinném domě za období 40 let
Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Josef Plášek: Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla
Ing. Jiří Rynda, Ing. Vladimír Valenta: Možnosti úspor čerpací práce v otopných soustavách

Plyn ve vytápění a odvod spalin (Vavřička)

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Instalace plynových zdrojů tepla v budovách s ohledem na nově připravované technické pravidlo TPG 704 01
Ing. Jan Dvořák: Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
Ing. Libor Seidl: Odvod spalin od plynových spotřebičů stěnou fasády z pohledu ČSN 73 4201:2008
doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.: Spalovací zařízení malých výkonů a lokálních spotřebičů
Ing. Jiří Buchta, CSc.: Bezpečnostní aspekty při projektování, zřizování a provozu plynových zařízení
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Využití vícevrstvého potrubí v plynovodních rozvodech
Ing. Jiří Vrba: Odvod spalin podle ČSN 73 4201:2008
Ing. Zuzana Mathauserová: Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí staveb (zaměřeno na prostory s plynovými spotřebiči)

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání konference

19. - 21. 5. 2009 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň (mapa)

2. Konferenční poplatek

Pro členy STP 1.600 Kč
Pro ostatní 2.600 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.

5. Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.

6. Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

INFORMACE PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.

Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 15.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).

GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE:

HLAVNÍ SPONZOŘI KONFERENCE:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE:

 
 
Reklama