Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Britský vzor - víceúčelové sportovní haly

Může být sportování veřejnosti prevencí...?

49 % návštěvníků potvrdilo, že do 12 měsíců od postavení centra se opět vrátilo ke sportování a 22 % návštěvníků udává, že od otevření centra SASH sportují častěji a např. v bývalém centru výtržností v městské části Liverpoolu došlo po otevření centra k výraznému snížení kriminality mládeže.

Úvod

Při pohledu do statistiky kriminality mládeže je nám někdy úzko - předkládáme zkušenost z Velké Británie. Jde o to, najít pro mládež náplň pro volné chvíle, s pomocí společnosti.

Zkušenosti

Ve Velké Británii je zřízena Sportovní rada, která je vládní agenturou o 30 členech, určených vládou, existuje 9 regionálních poboček. Sportovní rada iniciuje zřizování sportovního zařízení pro veřejnost a uděluje koncesi svým místním partnerům pro výstavbu zařízení. Od r. 1981, kdy Sportovní rada publikovala své představy na nejbližší desetiletí, se získala řada skutečných provozních zkušeností. Snad nejvíce s mnohoúčelovou sportovní halou, která se stala jedním ze základních zařízení pro masové sportovní vyžití veřejnosti, zejména mládeže. Byly předloženy, na základě otevřené soutěže pro naplnění "Programu běžné dostupnosti" (SASH), velikostní verze pro rozdílně veliké sídelní celky. Pokusíme se tedy vše dále uvést.

Ve zmíněném desetiletém plánu bylo rozhodnuto o výstavbě sportovních zařízení pro sídelní celky o 20 - 25 tis. obyvatelích s tím, že jich bude postaveno šedesát. Na základě výzkumu byly stanoveny podmínky pro soutěž na projekt objektu (do soutěže se přihlásilo 122 účastníků!!), poté, po vybrání, následovala další soutěž s vypsáním realizačních podmínek při dodržení dispozičního zadání, stanoveny investiční náklady ( v r. 1988 ve výši 700 tis. liber - zde pro porovnání - v té době stál automobil střední třídy zhruba 10 tis. liber, zhruba tolik byl i roční výdělek zedníka). Sportovní rada se vystříhala zřizování příliš chudě vybavených či nevhodně účelově řešených objektů, stejně jako zařízení, navržených jako "neopakovatelné projekty". V zásadě šlo o rychlou výstavbu, realizaci opakovaných projektů a tedy dosažení nižších cen a vytvořit ekonomicky provozuschopná a dobře personálně vybavená sportovní střediska. Samozřejmě s naplněním energetických požadavků atd. Takto uvažovaná - opakovaně realizovatelná - sportovní hala zahrnuje následující:

  • víceúčelová hala velikosti 32 m délka x 17 m šířka x 7,6m výška, která obsahuje badmintonové hřiště a také možnost dalších kolektivních her: košíková, rekreační tenis, odbíjená, sálová kopaná a sálový hokej, gymnastika a případně další sporty
  • posilovna 9m x 9 m
  • šatny
  • bufet s místem pro odpočinek
  • WC, sprchy
  • nejnutnější kanceláře (trenér, recepce)
  • první pomoc

Detailně je možno se podívat na obrázek, kde je půdorys i jednoduchý řez a popis místností. Autoři mají připraven návrh řešení pro naše podmínky - vychází také z předloženého půdorysu.

Současně je v základním projektu řešeno i okolí stavby. Prvních deset středisek bylo vybaveno počítačovým systémem pro zachycení využívání střediska - podle těchto informací pak dochází k revidování a vylepšování projektu (na př. došlo ke změně přístupu do posilovny, který byl původně jen z mužských šaten a to poté, co se ukázal také zájem žen o posilovnu).

První, zkušební středisko, bylo postaveno v malém městě Tamworth jako součást školního zařízení, čímž se sladily zájmy jak vládní politiky, tak i Sportovní rady a místní samosprávy. V průběhu dne využívala středisko školní mládež (11 - 18 let), po večerech, ve víkendech a o prázdninách pak veřejnost.

Byla zvládnuta technologie rychlé výstavby - celá realizace probíhá za 36 týdnů, přípravná fáze trvá 12 týdnů. U prvních 10 realizací se také sledovala energetická náročnost. Materiály na halové povrchy - podlahy - byly vybrány na základě řady testů zadané Sportovní radou, vybavení bylo navrženo po zkouškách tak, aby maximálně odolávalo vandalismu. Velká pozornost se věnovala protipožárním řešením - příkladně každé skladiště nářadí má samostatný protipožární uzávěr (odolnost 1 hodina) s jedinými dveřmi, podlaží je větráno přímo a je instalován detekční protikouřový systém. Je skutečností, že na jednom z prvních středisek k požáru došlo a toxický dým, který vznikl zapálením gymnastických a judistických žíněnek, způsobil v krátké době smrt několika návštěvníků. Také se sledovala údržba - vybavení mechanismy k údržbě a vybavení dílny pro údržbu přijde zhruba na 28% celkové ceny střediska! Údržba musí zajistit komfortní podmínky i při široké paletě sportů a intenzívním využívání.

centrum lokalizace rozsah pozdější dostavba
Bitterne samostatně zákl.centrum SASH plavecká hala
Shirebrock samostatné zákl.centrum, SASH osvětlená venkovní plocha
Colne samostatné zákl.centrum SASH osvětlená venkovní plocha
Willington samostatně zákl.centrum SASH + squash + kanceláře lyžařský svah, kuželna, osvětlená venkovní plocha
Exeter samostatně zákl. centrum SASH + squash  
Worcester napojeno na školu zákl.centrum SASH + squash  
Eastbourne napojeno na školu zákl.centrum SASH + squash  
Kings Lynn napojeno na školu zákl. centrum SASH  
Barnsley napojeno na školu zákl. centrum SASH  

Základní údaje o sledovaných centrech

Program SASH je koncipován pro obce s cca 25 tis. obyvatel, jeho zaměřením je doplnění již stávajících sportovních zařízení nebo vyplnění chybějící potřeby. Sledování ukazuje, že 64% návštěvníků je z okruhu 3,2 km. Předpokládala se roční návštěvnost cca 70 tis. v případě centra , napojeného na školu a cca 92 tis. návštěvníků za rok u samostatného centra. Skutečné využití však je rozdílné a je závislé jak na dostupnosti centra, ale i na přístupu místní samosprávy i celkových místních podmínkách. Ukázalo se však, že vyšší návštěvnost je v centrech, napojených na školu - i když veřejnost má přístup do těchto zařízení jen odpoledne, večer a o víkendech.

Návštěvnost výrazně zvyšuje vybavení centra hřištěm na squash - tam, kde toto hřiště je, je jedna třetina všech návštěvníků centra právě návštěvníky squashe! 23% návštěvníků z celkového počtu navštěvuje posilovny. Sledování také ukázalo, že všechna centra jsou hojně navštěvována ženami a nezaměstnanými, zatímco se nenaplnilo očekávání o účasti lidí nad 50 let a žen a malými dětmi. Například ze vzorku 1580 návštěvníků bylo 47% žen. Pokud jde o věkové složení návštěvníků 50% bylo mladých lidí do 24 let, návštěvníků nad 50 let bylo pouze 5%. 49% návštěvníků potvrdilo, že do 12 měsíců od postavení centra v tomto místě se opět vrátilo ke sportování a 22% návštěvníků udává, že od otevření centra SASH sportují častěji. Velká část návštěvníků jsou pravidelní návštěvníci - 85 % z nich nejméně 1 x týdně, 40% 2 x týdně. Z toho vyplývá, že centrum navštěvuje pravidelně cca 3% obyvatelstva.

Počet aktivit a zavádění nových

V hlavní hale převládá 4 nebo 5 hlavních druhů sportovního vyžití, je zde však možno realizovat 19 aktivit. V následující tabulce je 6 nejvíce oblíbených ze sledovaných 9 center:

sport počet návštěvníků % z celku
badminton 79 100 31
kolečkové bruslení 45 600 18
Five - a - side 34 900 14
aerobik 25 700 10
gymnastika 14 200 6
judo, karate a pod. 12 800 5
ostatní 44 600 17

Šest nejoblíbenějších sportů v hlavní hale

Ačkoliv zcela převládají sportovní aktivity v programech centra, bývají také využívána k dalším akcím, jako tanec, diskotéky, svatební hostiny, semináře, koncerty a dokonce i pro výstavu psů...Lze konstatovat, že naše sokolovny rovněž...

V průměru SASH centra zaměstnávají 5 zaměstnanců na plný úvazek a další na částečný tak, že lze uvažovat o 8 zaměstnancích celkem. Vstupné, obvykle bez časového omezení, se pohybuje kolem částky minimální mzdy za půl hodiny. Otevírací doba je prakticky celodenní, až do půlnoci. Provoz je obvykle záležitostí místní samosprávy, je zčásti dotován, i když většina center balancuje v nule mezi příjmy a výdaji.

Závěrem - a ten je pro nás zajímavý - lze konstatovat, že po realizaci třeba v bývalém centru výtržností v městské části Liverpoolu, došlo k výraznému snížení kriminality mládeže.

 
 
Reklama