Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Administrativní budova hodnocená podle nových pravidel ENB již stojí

Nordica Ostrava - GreenBuilding

Budova Nordica Ostrava je podle výpočtu provedeného týmem prof. Kabele na katedře TZB stavební fakulty ČVUT v Praze pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) o 30 % pod požadovanou hodnotou standardů, které jsou v ČR požadovány. Parametry pro certifikát Evropské komise Green Building, které budova splnila s rezervou, požadují minimálně 25 %.

Kancelářská budova Nordica v centru Ostravy splnila parametry, které vyžaduje Evropská komise k udělení certifikátu GreenBuilding. Developeři (ale rovněž uživatelé), kteří se o toto ocenění uchází, musí u novostavby dosáhnout nejméně 25 % úspory ve spotřebě energie oproti standardům platným v zemi, kde budova stojí. Skanska Property Czech Republic s.r.o. získala ocenění GreenBuilding jako první v České republice právě s budovou Nordica Ostrava, která je podle výpočtu provedeným pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) dokonce o 30 % pod požadovanou hodnotou. V rámci skupiny Skanska byl první komerčním projektem s oceněním GreenBuiding kancelářský dům Hagaporten 3 ve Stockholmu, který certifikát získal o rok dříve.

Nordica Ostrava je kancelářská budova, která je umístěna mezi ulicemi Českobratrská, Žerotínova a Soukenická. Sedmipodlažní objekt s pronajímatelnou plochou přibližně 12 000 m², dvěma patry podzemních garáží a s prostorem pro restauraci v přízemí navrhl švédský atelier vedený ostravským rodákem architektem Ivanem Krejčím. Hledání úspory energie začíná již ve fázi studie a přípravy projektu a společně s detailním zadáním všech prvků, materiálů a technologií se promítne do celkového výsledku. Pro budovu Nordica je typický kompaktní tvar s vyváženým poměrem zasklení a pevné fasády. Izolace obvodového pláště i střechy je oproti normě zesílena a důsledně a systémově jsou vyřešena místa možných tepelných mostů. Samozřejmostí je kvalitní zasklení, kde jsou důležité všechny detaily zasklení i rámu a směrodatný je výsledný izolační parametr celého okna i utěsnění k nosné konstrukci a rovněž zajištění vysoké neprůvzdušnosti celého objektu. Osluněné fasády jsou vybaveny senzory řízenými venkovními stínícími žaluziemi, které zabraňují zbytečným tepelným ziskům.

Pro uživatele je velmi významné kvalitní vnitřní prostředí a navíc z obchodního hlediska musí moderní kancelářská budova zajišťovat dostatečný komfort, velkou flexibilitu pro open space i jednotlivé kanceláře a možnost vysoké obsaditelnosti. Prostory jsou vybaveny podstropními fancoily pro chlazení i topení s individuální regulací teploty pro jednotlivá pracoviště, která je ovšem ještě doplněna o nadřazené dálkové ovládání pro útlumový režim mimo provozní dobu kanceláří. Centrální zásobování teplem, které využívá odpadní teplo z místní hutní výroby, je efektivním zdrojem tepla pro celou budovu.

Vstupní hodnoty pro návrh vzduchotechnických zařízení mají mnoho nadstandardních parametrů. Nasávání vzduchu je umístěno tak, aby vzduch k centrálním VZT jednotkám proudil podzemním kanálem pod budovou a částečně se ochladil či předehřál před vstupem do jednotky. Uživatelé budovy jistě ocení dvojitou filtraci, ale i rotační rekuperátory s přenosem vlhkosti. Celý systém je navržen na nízkou hodnotu SFP (Specific Fan Pover) s nízkými rychlostmi proudění vzduchu v potrubí a nízké tlakové ztráty, což ale pro developera znamená zvýšené nároky na prostory pro technologie, šachty a zvětšené dimenze potrubí. Ventilátory s frekvenčními měniči regulují potřebný průtok vzduchu podle obsazenosti nebo využitelnosti prostor. Použitý vzduch z kancelářských prostor se po průchodu rekuperátorem využívá k větrání a temperování podzemních garáží. Při vhodných venkovních teplotách řídicí systém využívá nočního chladu a budovu předchladí nočním provětráváním.

Účinná chladicí zařízení s kompresory v podzemí samozřejmě využívají chladivo R134A, pro které je navíc připravena záchytná jímka, která při havárii zamezí odčerpání nemrznoucí směsi do kanalizace. Když venkovní teplota klesne pod potřebnou mez, suché chladiče umístěné na střeše umožňují přepnutí na režim volného chlazení, při kterém je využíváno jen chladu z vnějšího prostředí.

Přestože nejsou použity žádné převratné technologie a budova nevyužívá solární energii či tepelná čerpadla, celá řada nadstandardních parametrů a dalších řešení jako jsou například velice účinné osvětlení, příprava TUV individuálně v místě spotřeby, frekvenčními měniči řízená oběhová čerpadla, tepelné clony, dokonalá izolace potrubí a mnohá další přispívají rovněž úsporám energie.

Velmi významnou roli hraje centrální řídicí systém budovy (BMS), který je navrhnut odborníky s letitými zkušenostmi a zajišťuje komplexní a vyvážený provoz všech zařízení. Sleduje venkovní i vnitřní parametry, podle kterých optimálně nastavuje chod zařízení. Historie a zpětné vyhodnocování slouží k vylepšování systému pro budoucí použití.

Na závěr několik informací, které nám společnost Skanska Property Czech Republic ochotně poskytla:

TZB-info: Pravidla Energetického hodnocení budov, platná v ČR od 1.1.2009, dávají nové standardy pro energetickou náročnost budov. Když se hovoří o úspoře až 40 % energie proti českým normám, jsou uvažována tato nová pravidla a je úspora proti těmto novým pravidlům reálná? A jak se to projeví na ceně budov?

Pavel Němec, Skanska Property Czech Republic: "Budova je hodnocena již pomocí národního kalkulačního nástroje. Zpracování provedla ČVUT, Fakulta stavební, Katedra TZB, tým pana prof. Ing. Karla Kabele, CSc. a kalkulace je provedena dle následujících právních a technických norem:"

Právní normy

 • směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD)
 • zákon č 406/2006 Sb. který obsahuje úplné znění zákona č 406/2000 Sb. o hospodaření energií jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č.694/2004 Sb., zákonem č. 180/2005 Sb. a zákonem č. 177/2006 Sb.
 • vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

Technické normy

 • ČSN EN ISO 13790 - Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
 • EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
 • ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování
 • ČSN EN 832 - Tepelné chování budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění - Obytné budovy
 • ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
 • ČSN 730540 (2002), (2007) - Tepelná ochrana budov
 • DIN V 18599: Neue Vornorm zur energetischen Bewertung von Gebäuden gemäß neuer EU-Richtlinie

TZB-info: Když se hovoří o úspoře až 40 % energie proti českým normám, jsou uvažována tato nová pravidla a je úspora proti těmto novým pravidlům reálná? A jak se to projeví na ceně budov?

Pavel Němec, Skanska Property Czech Republic: "Jsme přesvědčeni, že je reálné dosáhnout 40% úspory energie oproti českým normám a je to naším cílem v horizontu dvou let. Snažíme se přijmout taková řešení a opatření, která pro nás a zejména pro naše nájemce neznamenají navýšení ceny. I privátní developer se zajímá o energetickou náročnost nad rámec obecných povinností. Společnost Skanska Property Czech Republic může využít zahraničních zkušeností zejména ze Švédska, ale i z vlastních realizovaných projektů. Ochrana životního prostředí je již dlouhodobě korporátní prioritou a Skanska Property má vlastní standardy nastaveny na vyšší úrovni, než je obvyklé. Vzdělávání našich nájemců o možnostech úspory energie je pro nás klíčovou prioritou, na kterou se v blízké budoucnosti zaměříme."


 • Halové kanceláře připravené pro snadné rozpříčkování
 • Zavěšené podhledy včetně zabudovaných světel
 • Zdvojené podlahy pro snadný rozvod kabeláže
 • Klimatizace s individuálním ovládáním
 • Samočinná hasicí zařízení
 • Systém přístupových karet
 • Individuální měřidla el. energie
 • Přeúčtování nákladů bez přirážky a na základě otevřeného účetnictví
 • Profesionální správa budovy

Více fotografií z postupu výstavby, výkresy pater a další informace najdete na www.nordicaostrava.cz

Skanska Property Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996, kde vybudovala řadu úspěšných nerezidenčních projektů. Jako součást developerské divize Skanska Commercial Developement Europe využívá bohaté mezinárodní zkušenosti i osvědčená praktická řešení. Skupina Skanska se velmi brzy zaměřila na ochranu životního prostředí a již k roku 2000 získala celosvětově certifikát ISO 14001. Propracovaný vnitřní systém řízení jak stavební tak i developerské činnosti nastavuje často standardy přísnější, než stanovují normy a předpisy a velkou měrou podněcuje k hledání řešení, která vedou k úsporám energie a snižování energetické náročnosti budov.

Skanska Property Czech Republic má ve svém programu mimo hledání úspory energie i další hlediska, která vedou k ochraně životního prostředí. Interní směrnice zakazuje používání nadefinovaných nebezpečných látek, předchází znečišťování a zbytečnému zatěžování prostředí, dbá na možnou recyklaci materiálů. I samotné provádění stavby má svá přísná pravidla, na která dohlíží auditor ze Švédska. Vhodné materiály, sofistikovaná řešení a vynaložené úsilí mohou být bez kvalitně provedené práce na stavbě velmi znehodnoceny.

Jediné, ani velmi účinné opatření, které by bylo použité samostatně, by nepřispělo k výbornému výsledku tak významně, jako důsledná a promyšlená strategie zlepšování a překročení běžných standardů v každé profesi a technologii. Udělený certifikát GreenBuilding jako první budově v České republice je pro Skanska Property Czech Republic velkou výzvou a podnětem pro další práci a jistě i impulzem pro ostatní.

GREENBUILDING

Je dobrovolný program EK, který vznikl začátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách. Certifikovaná budova musí splňovat podmínku minimálně 25 % úspory spotřeby energie proti energetickým normám v dané zemi.
více informací

Poděkování společnosti Skanska Property Czech Republic za poskytnutí materiálů.
Za redakci Ing. Dagmar Kopačková

 
 
Reklama