Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kalkulace ceny vody dle ustanovení výměru MF ČR č. 01/2008

Výňatek z Výměru MF č. 01/2008 z cenovém věstníku 14/2007, který uvádí v části II seznam zboží s usměrňovanými cenami, tj. i pitné vody dodávané odběratelům a kalkulaci ceny.

1. 41.00.12 Povrchová voda19) odebraná z vodních toků20)

Pro účely regulace cen21)

 1. do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu;
 2. odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné15) prodávajícím;
 3. prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.  Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu.24)

Pro účely regulace cen platí

 1. v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena; odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné15) prodávajícím; do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů;
 2. pokud je rozhodnuto25) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 20 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky26);
 3. za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn;
 4. prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky a to v členění nákladových položek odpovídajícím minimálně příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 5. rozúčtování vodného a stočného27) jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem23) a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají;
 6. nedojde-li k dohodě podle písm. e) nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody)28). Pevná složka, je-li zvolena dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů;
 7. způsob výpočtu záloh dohodne odběratel23) se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku pitné vody a za odpadní vodu odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody, 28) vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen.

19) § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20) § 43 zákona č. 254/2001 Sb.
21) § 101 zákona č. 254/2001 Sb.
22) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
25) § 20 odst 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.
26) § 20 odst. 3 zá kona č. 274/2001 Sb.
27) § 8 odst. 13 a 14 zákona č. 274/2001 Sb.
28) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Plný text zde.

 
 
Reklama