Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

O čem bude řeč na seminářích firmy PROTECH

Pozvánku na semináře jste si přečetli už v pátek, dnes přinášíme podrobný popis novinek v programech, které budou na seminářích prezentovány. Nezapomeňte, že na seminář se můžete přihlásit on-line.

Program EMISE - znečišťování ovzduší
Program vychází z metodiky SYMOS 97, která řeší výpočet znečištění ovzduší z bodových zdrojů. Program umožňuje výpočet koncentrace posuzovaných látek ve zvoleném bodu od několika zdrojů současně, včetně zohlednění vlivu terénu. Při výpočtu se bere v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru platné pro danou lokalitu - větrná růžice. Program dokáže spočítat všechny údaje, které mohou požadovat příslušné orgány životního prostředí:

  • půlhodinové hodnoty koncentrací,
  • roční průměrné hodnoty koncentrací,
  • dobu trvání koncentrací převyšujících předem zadané referenční hodnoty,
  • provést návrh výšky komína s ohledem na výše uvedené hodnoty.
Lze počítat exhalace ze spalovacích procesů a z výduchů větracích zařízení technologických procesů. Aplikace na vyústění odtahu spalin od turbokotlů má svá specifická omezení. Práce s programem je podporována katalogem Emisní faktory jednotlivých paliv a katalogem Paliva s údaji o složení paliva.

Program KOMÍN
Je určen k tepelně-technickému výpočtu komínového průduchu. Při zpracování programu bylo přihlédnuto ke znění ČSN 73 4201, k návrhu evropské normy pro navrhování komínů a k publikaci Komínová technika, 2. přepracované vydání. Společným znakem uvedených pramenů je skutečnost, že k odpovědi na základní otázku - kolik spalin vstupuje z kouřového hrdla kotle do kouřovodu - používají pomocné diagramy, tabulky a jiné berličky, kterými obcházejí exaktní řešení této otázky - výpočet pomocí spalovacích rovnic. Diagramy a tabulky mají vždy nějaká omezení.
Program KOMÍN počítá hmotnostní tok spalin pomocí spalovacích rovnic. Ostatní části výpočtu jsou prováděny dle návrhu EN a zmíněné publikace Komínová technika.
S programem je dodávána rozsáhlá databáze prvkového složení jednotlivých paliv v členění dle dodavatelů, revírů atp., které jsou vstupními údaji pro použité spalovací rovnice. K výpočtu stačí vybrat z katalogu palivo, zadat předpokládaný výkon kotle a zodpovědět záludnou otázku na přebytek spalovacího vzduchu (nebo hodnotu CO2 ve spalinách) a teplotu spalin v kouřovém hrdle. Vše ostatní je čistá chemie a fyzika, kterou za Vás řeší program. S údaji o kotlích to nemusí být až tak problematické. Kolegové z TOPINFA již umístili na topenářský portál www.topinfo.cz katalog kotlů.
Pokud známe součinitel odporu regulátoru komínového tahu, je i výpočet komínu s přívodem vedlejšího vzduchu přes tento regulátor banální záležitostí. Vedlejší vzduch může zlepšit podmínky při kondenzaci spalin.
Složitější to je ale s tzv. kyselou kondenzací spalin. Jeden pan docent z VŠCHT mi doporučil, ať navštěvuji jeden semestr přednášek z předmětu ENERGETIKA a tam se údajně o kyselé kondenzaci dovím vše. Výpočtový postup použitelný v takovémto programu ale nemáme.

Program UPS - umisťování spotřebičů plynu do bytových a nebytových prostorů
umožňuje posuzovat místnosti co se týče umístění plynových spotřebičů dle TPG 704 01. Program patří mezi expertní programy - analyzuje a nabízí řešení v souladu s metodikou danou TPG 704 01.

Program Tepelné ztráty
je velmi exponovaný program. Byl doplněn o výpočty potřeby energie na ohřívání TUV dle ČSN 06 0230 a je upravován pro výpočet délky trvání tepelných výkonů potřebných pro vytápění a ohřev TUV. Z těchto údajů pak plyne délka využití jednotlivých zdrojů tepla. Při návrhu tepelných čerpadel jsou tyto údaje podkladem pro volbu venkovní teploty pro bivalenci.
Další změny vyvolá očekávané konečné znění připravované vyhlášky Ministerstva obchodu a průmyslu, kterou se stanoví podrobnosti týkající se stanovení účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Program bude doplněn o výpočet tepelné propustnosti konstrukcemi, o práci s lineárním činitelem prostupu tepla tepelných mostů a další veličiny dle ČSN EN 832, dokladované v souvislosti s dokumentem Energetický průkaz budovy. Je to sice záležitost kolegů stavařů, ale proč bychom jim to nespočítali, zejména, když za to něco zaplatí.

Program POKON - posuzování stavebních konstrukcí
Zmíněná vyhláška MPO a navazující změna ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov zavede nové hodnoty součinitelů prostupu tepla stavebních konstrukcí. Budeme více izolovat. Dochází též ke změně hodnocení stavebních konstrukcí přilehlých k zemině.
Hodnocení konstrukcí prováděná stávající verzí programu POKON přestanou platit.
Uživatelé programu TZ 7.xx a POKON 5.xx obdrží nové verze bezplatně.

Program DIMTEL - dimenzování těles
Na první pohled jednoduchá úloha je při počítačovém zpracování značně složitá, pokud se snažíme zohlednit všechny možné požadavky a nároky uživatelů na řešení různých kombinací vytápění místností, ke kterým v praxi dochází.
Nová verze je doplněna podle námětů a připomínek uživatelů.

Program VKO - větrání kotelen
Novinky v tomto programu jsou popsány v článku Technická pravidla G 908 02 z 30.3.

Všechny výše zmíněné programy pracují jen pod MS Windows.

Činili jsme se a provedli úpravy i v programech DIMOS a GDS. Tyto dva programy byly doplněny o návrh velmi zajímavých kombiventilů Landis & Staefa. Rozsah změn v katalozích výrobků pro práci s těmito programy je velký.

Máme pro Vás jeden návrh. Pokud nám zašlete (nejlépe e-mailem na adresu protech@protech.cz) své dotazy k práci s jednotlivými programy, které již užíváte, připravíme si obsah výkladu tak, aby dotazy byly zodpovězeny.
Občas se objeví dotaz, zda budeme pořádat školení k práci s programem DIMOS a GDS. Je to samozřejmě možné, závisí to jen na počtu zájemců. Máte-li o podobnou akci zájem, napište.

Děkujeme všem uživatelům za zasílání námětů a připomínek k práci s programy.

 
 
Reklama