Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE)

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie pracuje v České republice již od roku 1990 Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE), která je registrovanou národní sekcí mnohem starší Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES). Následující text představuje obě společnosti, jejich poslání a náplň jejich činnosti.

International Solar Energy Society - ISES (Mezinárodní společnost pro sluneční energii) je od svého vzniku v roce 1954 nevládní, neziskovou organizací akreditovanou OSN pro podporu využití a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na propojení politiky, vědy, průmyslu a konečných spotřebitelů za účelem zajištění globálně udržitelného rozvoje širším využitím obnovitelných zdrojů. ISES je celosvětovým globálním společenstvím jednotlivců, organizací a společností. Základními články ISES jsou členové (individuální, obchodní a průmyslové společnosti, vzdělávací a výzkumné instituce), národní sekce (ve více než 50 zemích), představenstvo a výkonné rady (řídící orgány ISES, volené každé dva roky), divizí a mezinárodní centrály.

Základním posláním ISES je zajistit vědecky věrohodné a aktuální informace o obnovitelných zdrojích energií a energetické účinnosti a zajistit propojení globálních komunit vědců, akademických pracovníků, praktiků, podnikatelů, politických činitelů a obecné veřejnosti prostřednictvím globální spolupráce a sdílení informací. Třemi základními pilíři ISES jsou udržitelný rozvoj, vědecké metody a spoluúčast na rozhodování. ISES podporuje výzkumnou, vzdělávací a osvětovou činnost, cílenou k podpoře využití obnovitelných zdrojů energie vhodnými technologiemi na globální úrovni se zřetelem na sociální odpovědnost. ISES se zaměřuje na realizaci své vize, publikované v roce 2006 v dokumentu "Rapid Transition to a Renewable Energy World" (Rychlý přechod ke světu obnovitelných zdrojů energie) a svého poslání vědeckou, populární a politickou publikační činností prostřednictvím konferencí, strategických svazků a projektů v rozvinutých a rozvíjejících se zemích.

Bližší informace o činnosti Mezinárodní společnosti pro sluneční energii je možné nalézt v rozhovoru s bývalým viceprezidentem pro záležitosti členství ISES prof. K. Vajenem pro časopis Alternativní energie z dubna 2008.

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) vznikla v roce 1990 jako samostatná národní sekce Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES), sdružující odborníky z České a Slovenské republiky. ČSSE jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje všechny subjekty, jejichž zájmem je využívání sluneční energie. ČSSE slouží jako kontaktní a koordinační centrum pro všechny individuální profesionální i amatérské zájemce a organizace aktivní v oblasti obnovitelných zdrojů energie pramenících ze slunečního záření. Členství v národní sekci poskytuje informační fórum v rámci místních podmínek ČR a SR, mimo jiné ve vazbě na společnou historii využívání sluneční energie a obnovitelných zdrojů obecně. ČSSE poskytuje svým členům věrohodné informace v českém a slovenském jazyce o tuzemském a světovém dění v oblasti efektivního využívání sluneční energie.

Činnost ČSSE

Hlavními aktivitami Československé společnosti pro sluneční energii jsou:

 • pořádání seminářů pro projektanty, státní úředníky, auditory, zaměstnance výrobních a obchodních společností
 • organizace odborných konferencí na aktuální témata ve spolupráci s domácími i zahraničními společnostmi a asociacemi
 • publikační a recenzní činnost
 • oponentní a připomínková činnost při tvorbě nové legislativy v oblasti OZE
 • spolupráce na tvorbě a překladu evropských norem v oblasti OZE
 • spolupráce na činnostech souvisejících s tvorbou certifikačních a akreditačních postupů a pravidel pro relevantní technická zařízení a pro systémový dozor nad komplexními projekty v oblasti solární energie a přidružených energetik
 • předávání informací ze zahraničních výzkumných aktivit, konferencí a akcí řadovým členům ČSSE

Proč se stát členem ČSSE?

Československá společnost pro sluneční energii poskytuje svým členům:

 • začlenění se do okruhu odborníků v oboru obnovitelných zdrojů energie a navázání osobních odborných a obchodních kontaktů
 • poloviční předplatné časopisu "Alternativní energie" 6x za rok s odbornými články, informacemi o novinkách v technologiích OZE, v legislativě, u výrobců
 • zpravodaj ČSSE s informacemi o dění v ČSSE a ISES, s významnými aktualitami z oblasti využití solární energie a zprávami o plánovaných konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích, mezinárodních veletrzích a výstavách
 • pozvánky na akce konané pod záštitou ČSSE a ISES
 • slevu vložného na odborných akcích a kurzech organizovaných ČSSE
 • získávání věrohodných a nezávislých informací na diskusním fóru ČSSE

Bližší informace pro zájemce o členství lze nalézt v letáku.

Kontaktní adresa:

Československá společnost pro sluneční energii
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
IČO 00540064, DIČ CZ-00540064
Česká republika
http://www.csvts.cz/csse


 
 
Reklama