Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Termovize prokázala minimalizaci tepelných mostů u zdiva POROTHERM CB

Broušené cihly POROTHERM CB znamenaly převrat ve zdicích technologiích. Díky přesnému zabroušení cihel na výšku 249 mm probíhá zdění při tloušťce ložné spáry 1 mm. Vzhledem k tomu se minimalizují náklady na maltu, výstavba se zrychluje a zpřesňuje, do zdiva je vnášeno minimum vlhkosti. Hlavní výhodou systému je však naprostá minimalizace rizika vzniku lineárních tepelných mostů. Názorný důkaz o správnosti tohoto předpokladu podal pokus s termovizí.

Cihly POROTHERM CB patří v současnosti k nejžádanějším výrobkům. K dispozici jsou pěti formátech - POROTHERM 44 CB, POROTHERM 40 CB, POROTHERM 30 CB, POROTHERM 24 CB a POROTHERM 11,5 CB. Kromě základního sortimentu se společnost Wienerberger v ČR zaměřila i na vývoj jejich doplňků. Stavbaři jsou oceňovány zejména tvarovky u ostění, tj.koncové celé a koncové poloviční cihly POROTHERM K CB a POROTHERM 1/2 K CB, které tepelně chrání rizikové oblasti v okolí rámů výplňových konstrukcí.

Proč vznikají lineární mosty

Lineární tepelné mosty jsou nejčastěji v okolí rámů výplňových konstrukcí - oken či dveří. Vlivem zabudování těchto konstrukcí se snižuje tloušťka zdiva a teplo tudy může nejsnáze unikat. Při extrémně nízkých venkovních teplotách pak dochází k poklesu povrchové teploty pod rosný bod, což se projeví srážením vzdušné vlhkosti. Pokud je tento stav dlouhodobější, hrozí zde vznik plísní.

V praxi na stavbách jsou tepelné mosty velmi časté. Jejich hlavní příčinou bývá nerespektování předepsaných základních konstrukčních principů. K častým chybám patří nedodržení předepsané tloušťky vrstvy malty v ložné spáře (min. 8 mm - max. 15 mm), nevyužívání doplňkových formátů cihel, nedodržování vazby zdiva či náhrada části cihel zdivem s výrazně horšími tepelnými parametry.

Firmy se přitom mnohdy obhajují chybným argumentem, že doplňkové formáty jsou drahé. Skutečnost je však jiná, neboť cena tvarovek se odvozuje od ceny základní cihly v poměru jejich objemů a nenavyšuje tedy kubíkovou cenu zdiva v nabízených rozpočtech stavebních firem.

Propracovaný systém přepážek

Technologií zdění na tenkou spáru, která se používá při výstavbě z broušených cihel POROTHERM CB, lze tepelné úniky minimalizovat. Díky využití doplňkových cihel je zdivo navíc provedeno ve správné vazbě, čímž se výrazně omezuje jinak nezbytné přiřezávání. Doplňkové formáty využité v ostění a nadpraží také účinně zabraňují vzniku lineárního tepelného mostu v této části stavby.

Koncové cihly celé POROTHERM K CB a koncové poloviční cihly POROTHERM 1/2 K CB jsou vybaveny dvěma přepážkami. V závislosti na jejich využití se posléze "vyklepne" jen ta přepážka, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří. Vzniklá drážka se zaizoluje pruhem speciálního izolantu a teprve poté se osadí okno.

Díky tomuto řešení se výrazně zvyšuje energetická kvalita domu a zároveň eliminuje přestup tepla v místech napojení stěny na výplně otvorů.

Systémové řešení přerušení tepelného mostu v ostění zděné konstrukce vložením izolantu do koncových
tvarovek POROTHERM

Podrobné informace o využití tvarovek a dalších prvků systému POROTHERM CB byly zveřejněny v Katalogu tepelné ochrany budov, který vydala společnost Wienerberger v červnu 2007. Na vyhotovení teoretických výpočtů detailů metodou konečných prvků a jejich výsledků pro různé varianty cihel sortimentu POROTHERM spolupracovali pracovníci firmy Wienerberger s předními odborníky z oblasti tepelné ochrany budov.

Kvalitu výstavby z POROTHERMU CB ověřila termovize

Kvalitu zdiva z POROTHERMU CB se společnost Wienerberger rozhodla ověřit i v praktickém pokusu. V roce 2007 bylo na stavbě rodinného domu v Podkrušnohoří v severních Čechách provedeno tepelné posouzení zdiva z POROTHERMU 40 CB.

Odborné termovizní snímky, jejichž cílem bylo ověřit teoretické předpoklady a zjistit chování doporučených detailů v praxi, pořídila společnost DEKPROJEKT s.r.o. z centra ATELIER DEK.

Pokus vycházel z těchto předpokladů:

  1. Vzhledem k technologii zdění z broušených cihel je tepelný vliv ložných spár na zdivo jako celek naprosto minimální. Zdivo se bude tepelně jevit jako stejnorodý materiál.
  2. Dodržení technologie zdění, zejména správná aplikace tvarovek v rozích a ostění, bude dostatečně tepelně řešit místa styku jednotlivých konstrukcí.
  3. Zabudování a působení překladu POROTHERM RONO (předokenní roletový překlad) spolu s předokenní roletou do konstrukce domu by mělo mít patrný vliv na tepelné vlastnosti zdiva.
  4. Napojení dalších konstrukcí provedených dle projektových a realizačních doporučení shrnutých v podkladech k systému POROTHERM, a to zejména u překladů, stropu a v soklové části domu pozitivně ovlivní tepelné vlastnosti zdiva.

Termokamera potvrdila kvalitu

Výsledek pokusu s termokamerou, při nichž byly pořízeny snímky stěn a detailů stavby, uvedené předpoklady potvrdil. Jak je z fotografií jasně patrné, dodržení technologie provedení stavby a provedení systémových řešení podle doporučení výrobce skutečně zabraňuje vzniku tepelných mostů.


Obr.1 Novostavba domu po provedení vnější jádrové omítky POROTHERM TO snímaná termokamerou

Toto řešení přináší investorům minimalizaci tepelných ztrát na rozhraní a styku různých konstrukcí a eliminování rizika vzniku tepelných mostů. Pro stavební firmu a projektanta je tak odstraněn možný zdroj reklamací, jež vznikají zanedbáním požadavků stavební fyziky. Správné řešení důležitých detailů umožňuje příjemné bydlení v masivním zděném domě a přispívá k dlouhé a bezporuchové životnosti těchto staveb.

Obr. 2 Soklová část domu u vyústění protiradonové drenáže. Stavbě chybí okolní terénní úpravy okolo soklu (zásyp a chodník). Základ domu včetně úskoku první vrstvy cihel je tepelně izolován pomocí extrudovaného polystyrenu. Na termovizním snímku je patrný zvýšený únik tepla základovou konstrukcí pod izolantem. Tento únik bude eliminován po zahrnutí zeminou v rámci úprav okolního terénu.

Obr. 3. Detailnější záběr na okolí okna - přerušení tepelného mostu vložením izolantu v roletovém překladu POROTHERM RONO, eliminace tepelných mostů u ostění a parapetu v systému tvarovek POROTHERM K a POROTHERM 1/2 K. Na termovizním snímku je patrný tepelný přínos vnější rolety.

Obr. 4. Kontrola systémového řešení zakončení stropní konstrukce vložením izolace za věncovkou POROTHERM, kontrola přerušení tepelného mostu u překladů POROTHERM RONO - v 1.NP a POROTHERM 23,8 - v podkroví pomocí vloženého izolantu.

Více informací naleznete na www.porotherm.cz.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Vyrábíme a prodáváme cihelné bloky POROTHERM pro vnější a vnitřní zdivo včetně broušených cihel Profi, impregnované cihelné broušené bloky s minerální izolací POROTHERM TS Profi, keramobetonové překlady, keramické polomontované stropy, malty, omítky, dále ...