Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Uplatňování požadavků vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., při provádění podstatných změn u dříve instalovaných výtahů

Níže uvedený článek přichází ke čtenářům právě včas, protože řada provozovatelů/majitelů je před rozhodnutím, zda a jak velké podstatné změny na svých výtazích budou provádět. Rozhodně mohu jen doporučit, aby rozsah a výběr proběhl co nejzodpovědněji - je to přeci jen investice na mnoho let. O určitých problémech svědčí i dotazy, které do sekce výtahy přicházejí.

I. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

§ 1 Rozsah platnosti

odst. (1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudaci staveb

 1. bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále jen "bytové domy"),
 2. domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"),
 3. občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
 4. v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
 5. určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,
 6. škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

odst. (2) Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění udržovacích prací, změn staveb, změn v užívání staveb, pokud to závažné důvody nevylučují.

DÍLČÍ ZÁVĚR

Vyhláška č. 369/2001 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vztahuje se téměř na všechny nově realizované stavby. Dále by její ustanovení měla být respektována i při provádění udržovacích prací, změn staveb a změn v užívání staveb, pokud to rozměry šachet výtahů umožňují. Jednoznačné respektování této vyhlášky, jako svého prováděcího právního předpisu, by měl podporovat nový stavební zákon. Je tomu skutečně tak?

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 194 K provedení §169

 1. ministerstvo stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)],

§ 169 Obecné požadavky na výstavbu

odst. (1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.

odst. (2) Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

odst. (4) O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.

§2 odst. (2) V tomto zákoně se dále rozumí

písm. e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").

odst. (3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

odst. (5) Změnou dokončené stavby je

 1. nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
 2. přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
 3. stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

§3 odst. (2) Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle §2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu, nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu.

odst. (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

§81 odst. (3) Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují

 1. stavební úpravy,
 2. udržovací práce.

DÍLČÍ ZÁVĚR

Zákon č. 183/2006 Sb. vysvětluje obsah termínů udržovací práce a změny staveb a v odstavci 1) § 169 ukládá jednoznačnou povinnost právnickým i fyzickým osobám respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené svými prováděcími právními předpisy, což se týká i požadavku uvedeného v odst. 2) § 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. Podle našeho názoru však text "Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění udržovacích prací, změn staveb, změn v užívání staveb, pokud to závažné důvody nevylučují", kdy "závažné důvody" nejsou nijak blíže definovány, a není tedy jasné, zda se nejedná i o finanční důvody, respektování požadavků vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. v tomto případě příliš jednoznačně nepodporuje. V případě provádění podstatných změn nebo výměn výtahů ve stávajících budovách by "závažnými důvody" měly být pouze nedostatečné rozměry stávající šachty výtahu.

II. PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ

K zamezení vzniku dalších problémů při odstraňování zjištěných provozních rizik u dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů na základě ČSN EN 81-80, bylo již dříve rozhodnuto nepředjímat, z jakých finančních prostředků bude toto hrazeno, a nepoužívat termíny jako modernizace nebo rekonstrukce, ale termín z konstrukční normy ČSN EN 81-1, 2 "podstatné změny výtahů". Provádění tzv. "podstatných změn výtahů", které řeší ČSN 27 4011, lze jednoznačně zařadit do oblasti změn staveb pouze v těch případech, kdy je možné tyto podstatné změny výtahů provést pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Vztah mezi ČSN 27 4011 a ustanoveními stavebního zákona je patrný z dále uvedeného přehledu, který byl projednán a odsouhlasen MMR ČR. Otázku respektování požadavků vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb. při provádění podstatných změn výtahů by tak měl v uvedených případech řešit přímo stavební úřad s tím, že žadatele upozorní na nutnost dodržení požadavků této vyhlášky v rozsahu podle skutečného provedení existující stavby.


PŘEHLED PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ,
které mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ
(členění a označení změn podle ČSN 27 4011)
STAVEBNÍ POVOLENÍ
(§ 115 zákona č. 183/2006 Sb.)

4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů

 • Zvětšení ZDVIHU VÝTAHU nebo POČTU STANIC spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby

ANO

4.1 c) změny částí výtahu

 • Změna ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby

 • Výměna HYDRAULICKÉHO VÁLCE VÝTAHU, pokud nová konstrukce (umístění) vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby

ANOANO

4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor

 • Úprava rozměrů STROJOVNY VÝTAHU nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby

 • Úprava rozměrů PROSTORU PRO KLADKY VÝTAHU nebo jeho posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby

 • Prodloužení ZDĚNÉ ŠACHTY VÝTAHU v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty - zásah do nosné konstrukce šachty

 • Zvětšení PROHLUBNĚ ŠACHTY VÝTAHU v případě, zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby

 • Změna stávajících otvorů v PODLAZE STROJOVNY VÝTAHU v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná


ANOANOANOANOANO

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ
(členění a označení změn podle ČSN 27 4011)
OHLÁŠENÍ STAVBY
(§ 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů

 • Zvýšení NOSNOSTI VÝTAHU spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby


písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání

4.1 c) změny částí výtahu

 • Výměna DRUHU NEBO TYPU VODÍTEK VÝTAHU, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek


písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání

4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor

 • Změna původního ohrazení šachty výtahu na KOVOVOU SAMONOSNOU ŠACHTU výtahu

 • Změna materiálu opláštění KOVOVÉ SAMONOSNÉ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 • Změna materiálu výplně STÁVAJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 • Doplnění CHYBĚJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu


písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání

dttodttodtto


V ostatních případech je situace nepoměrně složitější a zcela záleží na vlastníkovi budovy, jaký rozsah provedení "podstatných změn výtahu" si vlastně u dodavatelské firmy objedná.

Vedle vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., jako ryze národního předpisu, řeší problematiku přístupnosti výtahů ještě ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o technickou normu, která je harmonizována ke směrnici 95/16/ES pro výtahy (v ČR je zavedena v nařízení vlády č. 27/2003 Sb.) a v případě dodávání nových výtahů by měla být plně respektována. Problémem však v současné době je, že tato technická norma

 • je v několika bodech v rozporu s předmětnou vyhláškou MMR č. 369/2001 Sb., a dále, že
 • ve státech EU je uplatňována v rozsahu svého úvodního ustanovení, tedy po dohodě.

V roce 2007 byla navržena novela vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. a vznesené připomínky byly vypořádány v lednu 2008. Pokud se týká uplatnění ČSN EN 81-70 při provádění podstatných změn výtahů, lze konstatovat, že toto bylo v novém textu vyhlášky vyřešeno zavedením odkazu na české technické normy a termín "závažné důvody" byl změněn na srozumitelnější "stavebně technické důvody".

III. POSTUP PROVÁDĚNÍ PODSTATNÝCH ZMĚN

Systém zjišťování a odstraňování provozních rizik výtahů by měl probíhat minimálně v následujících krocích:

 1. provedení tzv. "inspekční prohlídky" podle ČSN 27 4007 inspekčním orgánem typu A. U výtahů instalovaných před 1.1.1993 měly být inspekční prohlídky provedeny do 31.3.2006.
 2. Seznámení vlastníka budovy (inspekční prohlídku si objednává) s výsledkem inspekční prohlídky, což je inspekční zpráva, která obsahuje nejen seznam zjištěných provozních rizik podle ČSN EN 81-80, ale zejména návrh tzv. "nápravných opatření", jak mají být zjištěná provozní rizika odstraněna. Srovnávacím etalonem jsou v daném případě harmonizované konstrukční normy, které odpovídají současnému stupni technického poznání.
 3. Rozhodnutí vlastníka budovy, jak naloží s obdrženým zjištěním o skutečném stavu bezpečnosti výtahu, za jehož bezpečný provoz jednoznačně odpovídá, viz např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 415, § 420a, § 427.
 4. Obeslání dodavatelských firem výtahového průmyslu se žádostí o zaslání nabídky na provedení podstatných změn výtahu v případě, že se vlastník budovy rozhodne snížit svoji odpovědnost provedením "podstatných změn". O rozsahu prováděných změn a obsahu poptávky rozhoduje zcela vlastník budovy, který by v každém případě měl respektovat závěry inspekční prohlídky, ustanovení právních předpisů a do zadání uvést základní parametry starého výtahu, dobré jsou rozměry šachty výtahu a další požadavky na konstrukční provedení výtahu - přístupný osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhl. MMR č. 369/2001 Sb./ČSN EN 81-70, evakuační podle ČSN 27 4014 nebo požární podle ČSN 81-72.
 5. Oslovené dodavatelské firmy si přijedou překontrolovat stávající stav, provést potřebná měření a následně by měly připravit a předložit své nabídky s návrhem na maximální využití prostoru stávající šachty v souladu s požadavky právních předpisů a českých technických norem.
 6. Vlastník budovy posoudí/nechá si posoudit obdržené návrhy zejména z pohledu poměru nabízené technické řešení vers. cena dodávky a rozhodne se pro dodavatelskou firmu, která bude realizovat zakázku na základě následně uzavřené smlouvy. Veškeré technické detaily by měly být vypořádány v rámci tzv. "vyjasnění zakázky".

IV. VÝSLEDKY PROVÁDĚNÍ PODSTATNÝCH ZMĚN

"Podstatné změny výtahů" by měly být vždy provedeny v souladu s ČSN 27 4011 a měly by splňovat konstrukční požadavky

 • českých technických norem (nápravná opatření stanovená inspekčními orgány vycházejí z těchto požadavků) a
 • v případě, že to prostorové uspořádání šachty umožňuje, tak i požadavky stanovené pro přístupnost výtahu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Základními jsou:
  • minimální rozměry klece výtahu šířka x hloubka (vyhl. MMR č. 369/2001 Sb.: 1 000 x 1 100 mm, ČSN EN 81-70: 1 000 x 1 250 mm - typ 1);
  • šachetní dveře samočinné vodorovně posuvné o minimální šířce vstupu 800 mm;
  • přesnost zastavování klece ± 10 mm;
  • umístění ovládačové kombinace a provedení ovládačů v kleci výtahu (hmatné symboly, Braillovo písmo, barevné odlišení, viditelné a akustické potvrzení záznamu);
  • u signalizace ve stanicích - zvukový signál otevírání šachetních dveří, u sběrného řízení umístění a rozměr světelných směrových šipek, upozornění na další směr jízdy klece výtahu u sběrného řízení atd.

V. ZÁVĚR

Při respektování výše uvedených požadavků, postupů a rozhodování se na jiném (technickém, sociálním atd.) základě, než je např. nejnižší cenová nabídka, tak vůbec není možné, aby výsledkem provedených "podstatných změn výtahu" bylo např. dodání klece výtahu o rozměrech menších, než byla původní klec, nebo přivolávání pomoci při uvěznění dopravovaných osob v kleci výtahu mobilním telefonem a ne dorozumívacím zařízením pro obousměrnou komunikaci a další podobná technická řešení. Dodavatelské firmy nabízející technická řešení v souladu s požadavky právních předpisů a českých technických norem by tak nadále neměly prohrávat výběrová řízení s firmami, jejichž nabídky nerespektují předpisovou základnu výtahového průmyslu ČR.

 
 
Reklama