Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Světové dny úspor energií 2008

Konference Světové dny úspor energií

Ve dnech 5. až 7. března 2008 proběhla v hornorakouském Welsu již tradiční odborná energetická konference "World Sustainable Energy Days 2008" ("Světové dny úspor energií").

Pořadatel akce, OÖ. Energiesparverband (Hornorakouský svaz pro úspory energií) připravil bezmála tisíci účastníků z 61 zemí světa velmi pestrý a zajímavý program, který sestával z následujících tematických bloků:

  1. Ekologické teplo v roce 2008 (možnosti ekologického vytápění, především využití biomasy a solárních zařízení)
  2. Evropské fórum o peletách (inovace ve výrobě pelet, možnosti uplatnění na trhu, mezinárodní obchod s peletami)
  3. Opatření pro snížení spotřeby energií
  4. Konference o úsporách energií
  5. Konference o úsporách elektrické energie
  6. Hospodárné osvětlení

Hospodárné osvětlení

V rámci bloku "Hospodárné osvětlení" vystoupila se svým příspěvkem Mag. Christiane Egger z Hornorakouského svazu pro úspory energií.

Představila kampaň cílenou především na obyvatele Horního Rakouska, tedy na cca 1,38 miliónu lidí. Hlavním cílem této kampaně bylo změnit návyky a chování odběratelů v oblasti osvětlení a tím dlouhodobě snížit spotřebu elektrické energie.

Ještě před zahájením kampaně proběhl průzkum trhu, byli osloveni investoři, kteří kampaň měli financovat, proběhla i školení pověřených osob a byly charakterizovány cílové skupiny, na které se kampaň měla soustředit.

Při průzkumu trhu bylo zjištěno, že většina občanů s myšlenkou úspor elektřiny souhlasí, má však malé znalosti této problematiky (častá záměna halogenových žárovek za kompaktní zářivky). Byl rovněž zjištěn nepoměr mezi tím, co respondenti vypověděli a skutečností, často bohužel i celkový nezájem o možnosti úspor elektrické energie.

Na základě těchto výsledků se snaha v průběhu kampaně zaměřila především na to, jak přilákat pozornost lidí k úsporám v osvětlení, poskytnout jim potřebné informace o kompaktních zářivkách (jak je rozpoznat, typové spektrum aj.) a především - pokusit se, aby si občané vytvořili dlouhodobý návyk na používání úsporných žárovek.

Za tímto účelem byla uspořádána soutěž pro domácnosti s možností výhry 1000 EUR po koupi úsporných žárovek, dále byly vydávány informační brožury a proběhla mediální kampaň (televizní spoty, články v novinách).

V neposlední řadě probíhaly konference na regionální i mezinárodní úrovni. K dispozici byla také poradenská telefonní linka.

Výsledkem kampaně byla výměna více než 100 000 klasických žárovek za úsporné.

Tím ale aktivity svazu Energiesparverband v oblasti úspor elektřiny při osvětlení nekončí. Mimo jiné bude i dále podporovat transformaci trhu tak, aby došlo k rozšíření využití moderního úsporného osvětlení.

Inovace v řešení osvětlení

Další zajímavou přednáškou týkající se tématu hospodárné osvětlení byl příspěvek pana Christana Waruma, obchodního ředitele rakouské firmy Zumtobel Lighting.

Christian Warum uvedl, že osvětlení spotřebuje 19 % světové produkce elektrické energie. Na tomto procentu se podílí osvětlení kanceláří, průmyslových podniků a venkovních prostor 69 procenty a soukromých domácností zbylými 31 procenty.

Podle zprávy pana Wolfganga Gregora je možné ušetřit 1/3 (cca 900 biliónu kWh) elektrické energie spotřebované na osvětlení ve světě, což by atmosféře ulehčilo o 450 milionů tun CO2 (efekt shodný s výsadbou pralesa o 9x větší rozloze, než má Rakousko).

K tomuto tvrzení přispívá poznámka Christiana Waruma, že celých 75 % osvětlení kanceláří a průmyslových prostor v Evropě je nehospodárných (důvodem je především použití opální optiky, starých technologií svítidlové mřížky a znečištění svítidel).

Potenciál snížení spotřeby energie prostřednictvím úsporných žárovek v Evropě přitom činí 45 miliard kWh (= 19 milionů tun CO2). Představuje to necelé 2 % světové spotřeby proudu na osvětlení.

Christian Warum zdůraznil důležitost podpory poptávky po úsporných zdrojích světla a jako výhodnou variantu osvětlení představil technologii LED. Uvedl, že tímto typem osvětlení je možné snížit spotřebu elektrické energie do roku 2025 až o 50 %.

K hlavním přednostem LED světla patří kompaktní tvar, vysoká odolnost i životnost, vysoká energetická účinnost (např. 44 wattový LED zářič odpovídá 100 wattové nízkonapěťové halogenové žárovce) a mnohostrannost použití (semafory, návěstidla, průmyslové a nouzové osvětlení, osvětlení fasád staveb, světelné reklamy a další).

Vyhlášení cen Energie Star 2008

V doprovodném večerním programu proběhlo vyhlášení cen Energie-Star. Akci organizoval hornorakouský Energiesparverband za podpory vlády Horního Rakouska. Zúčastnilo se přes 100 projektů v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů z celého Rakouska. Nejlepší z nich byly odměněny částkou 1.000 EUR.

Letošní rok zvítězily následující projekty:

v kategorii Obce: budova veletržního střediska Wels (Messe Wels BmbH),
v kategorii Vzdělání: Úspory při jízdě lokomotiv (Logistik service GmbH),
v kategorii Firmy: projekt úspory energie (Miba Gleitlager GmbH),
v kategorii Bioelektřina: Bioteplo (Fa. Spitz)
v kategorii Bydlení: tříposchoďový dřevěný pasivní dům firmy WAG Wohnungsanlagen GesmbH. Bližší informace se dozvíte na adrese www.energiestar.at.

Téma úspor elektřiny na Světových dnech úspor energií v rakouském Welsu

Jedna z konferencí, které se uskutečnily ve Welsu v rámci Světových dní úspor energie, byla na téma "Úspory elektřiny"a proběhla za podpory EU jako součást projektu "EL-EFF REGIONS - Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech.

Přednášeli na ní přednášející ze třech kontinentů - Evropy, Asie a Severní Ameriky a zabývali se jak současnou situací ve spotřebě elektřiny, tak možnými způsoby úspor elektřiny.

Paní Mag. Christiane Egger z hornorakouského Energiesparverband, diplomovaná specialistka na životní prostředí, rozebrala trendy ve spotřebě a úsporách elektřiny v Evropě. Od roku 1990 stoupá spotřeba elektřiny ve všech sektorech, ale nejvyšší růst zaznamenal sektor domácností, a to bude dle všech ukazatelů platit i v budoucích letech.

Rozložení spotřeby elektřiny mezi jednotlivými sektory bylo v roce 2004 následující - průmysl spotřeboval 41,6 % z celkové spotřeby elektřiny, domácnosti 28,8 %, sektor služeb 25,3 %, zemědělství 1,7 % a doprava 2,7 %. V domácnostech jasně největší podíl na spotřebě elektřiny mají různé spotřebiče (TV, chladničky, myčky atd.). O zbývající část se dělí elektřina na vaření, vytápění, ohřev vody a osvětlení, ovšem tato celá oblast spotřebuje přibližně 2,5x méně elektřiny než zmiňované spotřebiče.

Dá se říci, že i když jsou zde výrazné tendence k úsporám elektřiny a energií vůbec, jejich spotřeba stále roste. Je k tomu několik důvodů. Jedním z nich je nárůst životní úrovně, například v Rakousku od roku 1965 platy stouply přibližně třikrát a poměrně k tomu cena za elektřinu dokonce mírně klesla! Mění se životní styl a pracovní náplň, což vede k mnohem většímu užívání elektrických spotřebičů a zařízení. Přibyly ztráty z provozů stand-by, v létě více chladíme a používáme klimatizaci (i v severnějších oblastech). Lidé žijí ve větším počtu domácností o menším počtu obyvatel, v průmyslu došlo také k nárůstu elektrické intenzity a v neposlední řadě chybí skutečná koncepční a strategická řešení, jak čelit nárůstu poptávky po elektřině.

Na evropské úrovni se pracuje intenzivně na legislativě podporující úspory elektřiny, existují mnohé směrnice - o štítkování spotřebičů, obchodu s emisemi, energetice budov, službách v energetice atd. Ale evropskou legislativu je potřeba podporovat i na národních úrovních navržením a schválením národních cílů a plánů a finančních programů. Státy by měly dbát na dodržování evropských směrnic a dále podporovat aktivity na regionálních a místních úrovních ve formě školení, osvětové činnosti, podpory realizací konkrétních projektů a jejich zviditelnění.

Na přednášku paní Christianne Egger částečně navázal pan Prof. Dr. Reinhard Haas z Technologické univerzity ve Vídni. Komentoval scénáře vývoje spotřeby energií z minulosti (z let sedmdesátých či devadesátých), na kterých bylo možné vidět, že žádný neodhadl vývoj správně a většinou jej výrazně podcenily. To znamená, že spotřeba energií v současné době je vyšší, než jsme předpokládali v minulosti, např. spotřeba elektřiny v EU mezi lety 1990 a 2005 stoupla přibližně o 35 % oproti předpokládaným 24 %. Jedním z řešení je využití obnovitelných zdrojů energie, nicméně je třeba využít nástrojů, které budou spotřebu energie zpomalovat. A to je například vytvoření přísných norem pro všechny nové elektrické spotřebiče (na úrovni EU, nebo ještě lépe celosvětově). Dále zákaz neúsporných technologií, zavedení energetických a ekologických daní, zlepšení štítkování či povinné sledování spotřeby elektřiny v každé budově. Podle profesora Haase výroba energie z obnovitelných zdrojů sama o sobě nestačí, je nutno energiemi zejména šetřit!

Z těchto i dalších přednášek na konferenci vyplynulo, že spotřeba elektřiny je velkou oblastí, kde se dá při rozumných a vyvážených krocích výrazně ušetřit. Jenom je vhodné přemýšlet dopředu (například i při sestavování sítí počítačů ve výpočetních střediscích, která spotřebují nezanedbatelnou část elektřiny), ujasnit si, který spotřebič opravdu potřebujeme, či zda jej potřebujeme mít zapnutý pořád. Tomu je třeba přizpůsobit také trh, aby se i při zachování jeho pestrosti a volnosti staly úspory elektřiny (a energií vůbec) tržně atraktivní.

Energy Centre České Budějovice
logo Energy Centre České Budějovice

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy pro RD, měření infrakamerou, pořádání seminářů, vydávání publikací, zprostředkování kontaktů s Horním Rakouskem a EU a další.