Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bursík výrazně omezil podpory vytápění rodinných domů pomocí obnovitelných zdrojů

Ministr životního prostředí zrušil podporu fotovoltaiky, téměř zrušil podporu tepelných čerpadel a omezil podporu kotlů na biomasu pro vytápění rodinných domů. Z programu, který běží od roku 1998, byla vyškrtnuta i podpora pro veřejný sektor. Vše v rozporu s Vládou schváleným Státním programem na rok 2008.

Směrnice MŽP a tzv. Příloha II, která vychází (měla by vycházet) ze Státního programu na podporu úspor energie a využívání OZE, a kterou ministr Bursík podepsal v pátek 20. března 2007 se od roku 1999 dočkala obrovských změn. Velice překvapivých. Ministr Bursík, vedení resortu MŽP i SFŽP velké změny, především v programech podpor fyzických osob, však dlouho dopředu slibovali.

"Zavedeme významné podpory pro čisté vytápění rodinných domů", "Budeme podporovat nové technologie", "Zpřístupníme podpory šetrného vytápění tak, aby se skutečně o podpory jednalo", "Současný program je naprosto nevyhovující" a podobná vyjádření byla slyšet za poslední dva roky především ze strany Zelených mnohokrát.


Vyhlášený program obsahuje rozsáhlé škrty v programech, další
omezení již nastavených podpor a značné množství chyb.

Zrušeny jsou podpory vytápění v novostavbách, podporu na
vytápění nelze získat pro rodinné domy v obcích a městech, kde je
zavedena plynofikace či jiný centrální zdroj tepla.Co již nebude podporováno?

Ve výroční zprávě Vlády ČR za rok 2007, kterou nedávno uveřejnil premiér Topolánek, sděluje Martin Bursík občanům následující:

"Chystáme finanční zdroje, které domácnostem umožní snazší výměnu kotlů na uhlí za ekologické topení"

Zdroje se našly. Všechny programy podpor byly výrazně seškrtány a ponechány pouze podpory pro fyzické osoby, kde investor přechází z pevných paliv na vytápění obnovitelným zdrojem, respektive kotlem na biomasu. Záměrně neuvádím tepelná čerpadla (viz. dále). Zajímavé - nová cesta? Ovšem, má to však háček. Řada omezení zůstala a nová přibyla. Beze změn zůstává podpora solárních soustav, jak na ohřev TV, tak na přitápění. Výše podpory však zůstává opět stejná, již celých 5 let. Na ohřev teplé vody solární soustavou lze získat max. 50 % a max. 50 tis. Kč, na soustavu s přitápěním pak 60 tis. Kč. Na každoroční nárůst inflace a především zvýšenou sazbu DPH z 5% na 9% ministerstvo nereagovalo.

RUŠENÍ PROGRAMŮ A OMEZENÍ PODPOR

A) Veřejný a neziskový sektor - ZRUŠENO

Zrušeny byly všechny programy, které nabízely podporu pro veřejný sektor a neziskové organizace, ať už na ohřev vody, vytápění objektu tepelnými čerpadly či vydávání publikací a pořádání seminářů v oblasti podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů. Tyto programy sloužily od r. 2004 jako doplněk evropských dotací. Dnes vypadly, přestože na malá zařízení - např. solární ohřev teplé vody domova důchodců, či vytápění obecního úřadu horské vesnice kotlem na biomasu - nelze získat podporu nikde. U financování právě ze zdrojů evropských jsou minimální náklady na jeden projekt požadovány alespoň ve výši 0,5 mil. Kč.

B) Fotovoltaika - ZRUŠENO

S velkou pompou byla počátkem roku 2007 zahájena podpora malých fotovoltaických systémů pro domácnosti, především na "volných" střechách rodinných domů. Neobvyklá výše maximální dotace - 50 % a až 200 000,- Kč na jednu instalaci odstartovala v této oblasti neočekávaný boom. Krok Vlády a resortu MŽP považovala řada za přílišný luxus, řada za systematický krok, s předpokladem dalšího navázání na nastartovanou cestu. Vyrostla řada montážních firem, které se na problematiku instalací FV panelů zaměřily. Pro další roky měla být výše podpory, především ta procentuální část výrazně nižší a výše dotace taktéž. Tak aby se projekty realizovaly a podíl státu byl minimální. Pouze na základě pevných výkupních cen, dle zákona o OZE se do investic malých fotovoltaických elektráren na rodinných domcích smysl pouštět nemá. Podpora ze zákona, bez další dotace se vyplatí již pouze pro větší systémy. Není mi tedy zcela jasné, co vede jednoho a toho samého ministra ŽP - Martina Bursíka jeden rok k vyhlášení tak lukrativních podpor (50% a 200 tis Kč) a druhý rok k úplnému zrušení tohoto programu.

C) Tepelná čerpadla - OMEZENO

Chcete-li získat podporu na realizaci tepelného čerpadla musíte splnit hned několik základních podmínek:

  • především a zaprvé musíte přecházet z původního vytápění objektu uhlím. To také znamená, že podporu nelze získat u novostaveb
  • zadruhé musí Váš rodinný dům splňovat požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle současně platné normy ČSN 73 0540-2, kterou se stanoví požadavky na tepelnou ochranu budovy. To znamená, že objekt musí být velmi dobře zateplen
  • zatřetí v místě kde Váš dům stojí není vedena plynofikace a dostupný není žádný centrální zdroj tepla

Výše uvedené ještě musí potvrdit odborný posudek, který je v případě teplených čerpadel celkem náročný. Jeho zpracování dnes stěží seženete za cenu pod 10 000,-Kč (vč. DPH).

Odborný posudek je vyžadován u všech programů podpor a je na něj standardně možné získat dotaci 3 000,-Kč. V programu je však uvedeno, že max. 50% a max. 3 000, Kč je možné získat jako úhradu za zpracování energetického auditu (?!), o kterém v celém programu není ani slovo. Vždy je citován pouze odborný posudek - jeho požadovaný obsah je v programu uveden. Energetický audit se od tohoto posudku podstatně odlišuje. Předpokládám, že se jedná o překlep, stejně jako u několika dalších chyb, kterých je v programu celá řada.

A výše dotace na tepelná čerpadla?

Maximálně 30% z celkových nákladů, max. však 60 tis. Kč. Představa, že tato dotace je dostatečně motivující pro majitele rodinného domů, který dnes vytápí hnědým uhlím, aby se tohoto vytápění zbavil a začal využívat sice komfortnější, ale provozně stále dražší tepelné čerpadlo, je stejně tak nesmyslná, jako zákaz vytápění uhlím vůbec.

Typický obyvatel rodinného domu, který dnes ještě vytápí uhlím, žije nejen v nezatepleném objektu, ale nemá ani otopnou soustavu pro tepelná čerpadla vhodnou. Natož, aby měl potřebnou investici a to minimálně ve výši 300 tis. Kč, která by mu přechod na vytápění tepelným čerpadlem a získání dotace umožnila. Myslíte si, pane ministře, že takováto podpora typického obyvatele RD přesvědčí? Co pak dodat k vymýšlení takovýchto programů, kde se za rok podpoří max. 5-10 žádostí...

D) Kotle na biomasu - OMEZENO

Na realizaci kotlů na biomasu, tedy vytápění pomocí kusového dřeva, štěpky a peletek zůstala výše podpory stejná. Max. lze získat 50% a max. 50 tis. Kč. Podporovány však budou opět kotle na biomasu pouze tam, kde bude investor přecházet z vytápění uhlím a za předpokladu, že v místě nemá jinou možnost vytápění - není zde plynofikace ani centrální zdroj tepla.

Pane ministře, přejde obyvatele RD, který vytápí hnědým uhlím, jehož provozní náklady jsou s provozními náklady vytápění dřevem stále výrazně levnější (nemám-li dříví vlastní a mám-li ho kupovat a dovážet požadovaně vyschlé), ovšem investice je stále dvojnásobná, jen díky nabídce takovéto výše podpory?

Vyšší pravděpodobnost přechodu na jiný zdroj bych naopak viděl spíše tam, kde jsou rodinné domy vytápěny stále zdražujícím plynem či elektřinou. Obecně s růstem cen energií se za poslední roky ve městech i obcích opět začíná topit pevným palivem. Důkaz je cítit všude. Doslova. V minulých letech ale řada obyvatel díky dotaci pořídila jako doplňkový zdroj kotel na biomasu, resp. jako hl. zdroj vytápění zaměnila plyn za nekomfortní zdroj na bázi pevných paliv. Dnes byly však i tyto dotace na kotle na biomasu zrušeny. Poslední dotaz na pana ministra zní, jaký kotel si nyní koupí domácnost, která již není schopná platit vysoké náklady za rostoucí cenu plynu a elektřiny?

ROZPOR SE STÁTNÍM PROGRAMEM

Zcela zásadní a nepochopitelný je fakt, že je celá Směrnice a její Příloha II v rozporu se schváleným Státním programem na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů pro rok 2008, který byl přijat usnesením Vlády dne 21. listopadu 2007 a schválen.

Jak se Státní program připravuje?

Komplexní program schvalovaný každoročně Vládou ČR vychází z programů jednotlivých resortů. Zástupci těchto resortů se pravidelně scházejí, přípravě věnuji jistě spoustu času a ten nás, daňové poplatníky, tak stojí spoustu peněz. Příprava programu především u resortu MŽP hraje významnou roli. Program MŽP připravuje komise státních úředníků, složená ze zástupců organizací spadajících pod tento resort. Na MŽP pracuje hned celý odbor, který toto má v kompetenci. Schůzek se účastní SFŽP, kde se programu podpor fyzických osob dílče věnuje několik úředníků a také Český ekologický ústav. Návrh programu se pak právě koncem roku předkládá Vládě ČR. Jak bylo uvedeno, program na rok 2008 byl Vládou schválen a ta nařídila jednotlivým resortům a taktéž resortu MŽP tento program vyhlásit do konce roku 2007. Schválený program MŽP na rok 2008 obsahoval jak podporu opatření pro fyzické osoby vč. fotovoltaiky a bez omezení pro tepelná čerpadla i kotle na biomasu. Dokonce nově umožňoval i přechod na vytápění TČ ze zemního plynu. MŽP mělo pouze vyhodnotit jak program narostl, nebo se ztenčil, na základě vlastního doporučení a posvěcení Vládou a rozhodnout kolik na program vyčlení finančních prostředků ze SFŽP, tak aby tyto prostředky uspokojily všechny žadatele. Dle toho se měly vyhlásit výše max. stropů a alokace jednotlivých programů. S téměř desetiletou zkušeností SFŽP s přidělováním dotací pro FO je toto hračkou. Teoreticky tak 1. 1.2008 měla být, ostatně jako obvykle za jiných ministrů ŽP bývalo, Směrnice a její Příloha II podepsána. Příjem žádostí byl pak většinou zahájen počátkem února, tedy po legislativním vyvěšení ve věstníku MŽP.

Je s podivem, že byl program ministrem Bursíkem podepsán až 20. března. Co se dělo do této doby? Ano - pravda, program se upravoval. Předpokládám, že když nebyla dostatečná jeho příprava během roku 2007 ani verze Státního programu na rok 2008 schválená Vládou ČR, pak si ministerstvo zřejmě zpracovalo důkladnou analýzu, kdeže finanční prostředky potřebuje více a proč bude letos na fyzické osoby vyčleněno tak málo prostředků. Experti ministerstva měli ale především před zveřejněním programu řádně očistit všechny texty o nejasnosti a množství chyb. Tak např. byl zrušen program na podporu fotovoltaiky, přesto se v tabulce podpor objevuje v názvu programu investiční podpora pro vytápění... vč. ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu. Zvláštní je také podmínka doložení kolaudace u novostaveb, když žádné podporovány nejsou. Nebo obecný požadavek na doložení - potvrzení obecního úřadu, že lokalita není a nebude zasíťována rozvodem plynu resp. sítí CZT. Předpokládám, že tato potvrzení nebudou muset nosit žadatelé o podporu solárních kolektorů. Je ovšem nutné, aby toto v programu bylo výslovně uvedeno, neboť nedoložení může vést k zamítnutí podpory.

I tak vypadá program, na základě kterého byl obnoven příjem žádostí o podporu na vytápění rodinných domů po celých 177 dnech (od 30.9. nebylo možné o podporu žádat).

 
 
Reklama