Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová laboratoř interního mikroklimatu Ústavu TZB na fakultě stavební VUT v Brně

Další nová část laboratoře přímo na fakultě stavební VUT v Brně umožňuje studentům i pedagogům praktické zkoušení a měření systémů TZB v rámci výuky i v rámci přípravy kvalifikačních prací pedagogů a doktorandů ústavu.

Výuková a experimentální laboratoř Ústavu TZB se přemístila a postupně rozšířila do prostor nově zrekonstruované budovy E1 v areálu fakulty na ulici Veveří 95. Laboratoř vznikla pod vedením Doc. Ing. Jiřího Hirše, CSc., za řízení Ing. Ladislava Bárty, CSc. a spolupráce Ing. Marcely Počinkové, Ing. Olgy Rubinové, PhD., Ing. Güntera Gebauera, Ing. Aleny Mudrákové a Ing. Vojtěcha Zubíčka. Financována byla grantem Fondu rozvoje vysokých škol a sponzorskými dary téměř 50 firem z oblasti TZB. Laboratoř je pravidelně využívána při výuce základních předmětů oboru TZB, probíhala zde hydraulická měření v rámci předmětu Hydraulika a hydrologie. Studenti zaměření TZB se zde v předmětu Experimentální metody seznamují s přístrojovým vybavením ústavu, realizují a vyhodnocují samostatně experimenty ze všech oblastí techniky prostředí.

 

 

V nejnovější části laboratoře jsou zkoušeny moduly na akumulaci energie tepla nebo chladu za využití skupenských změn. Moduly připojené na soustavu klimatizace jsou naplněny kulovitými kontejnery, které obsahují speciální látku s takovou tepelnou kapacitou a teplotou skupenské změny, aby mohly absorbovat přebytečnou energii pro pozdější využití. Na modulech je možné sledovat teplotní rozvrstvení a ověřovat teoretické předpoklady. Provoz je automatický, regulace je ovládána pomocí řídícího počítače.

Součástí vybavení laboratoře je experimentální box představující fyzikální model stavebního objektu, který svým řešením a technickým vybavením umožňuje např. simulaci různých životních podmínek, podrobné sledování vytvořeného interního mikroklimatu a stanovení komplexní energetické bilance. Ve spolupráci se Zemědělskou a technickou universitou je používán i pro simulaci různých životních podmínek menších hospodářských zvířat, vlivu prostředí na jejich užitkovost.

V laboratoři je instalován výrobník studené vody s vodou chlazeným kondenzátorem se suchým nebo hybridním chladičem kondenzátorové vody. Chlad i teplo je možno akumulovat do zásobníků s využitím skupenských změn. Je zde VZT jednotka s možností tepelné i vlhkostní úpravy vzduchu s připojenými koncovými elementy s možností plynulé regulace vzduchového výkonu a podílem venkovního vzduchu. Kromě vzduchového systému jsou zde také sálavé systémy stropní, stěnové i podlahové, s možností provozu jak pro vytápění tak pro chlazení.

 

 

V laboratoři vytápění je několik zdrojů tepla, kondenzační kotel, elektrokotel, malá předávací stanice a sálavý zdroj. Kotle dodávají topnou vodu do zdrojového rozdělovače a sběrače, potom dále do různých systémů regulace výkonu a následně do několika typů otopných těles. Na vývodech po celé soustavě je možno měřit tlaky, teploty a průtoky, je možno připojit libovolné armatury na zkušební můstek a měřit jejich průtokové charakteristiky.

 

 

 

Jsou k dispozici jak akumulační, tak průtoková zařízení na přípravu teplé vody s možností sledování teplot a průtoků, zařízení na měření odběrů vody i zvyšování tlaku vody na zkušebním rozvodu vody.

 

 
 
Reklama