Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní cihlářské výrobky jsou vhodné jak pro běžné tak i pro nízkoenergetické budovy

Rozhovor s Ing. Miroslavem Maříkem, marketingovým manažerem české firmy HELUZ, která na českém trhu patří mezi největší výrobce cihlářských výrobků

TZB-info: Vaše firma vyrábí sortiment kompletních cihelných systémů, dodává i malty na zdění a omítky. Jelikož se jedná o mokrý proces, cihly mají také určitou vlhkost a současná okna jsou poměrně těsná, objevují se u novostaveb problémy s vlhkostí. Za jak dlouho po postavení je možno začít stavbu užívat ?

Nemám informace, že by byly u cihelných staveb z našeho systému problémy s vlhkostí, samozřejmě za předpokladu, že byly dodrženy technologické postupy při výstavbě. Vlhkost se do cihly dostává maltou při zdění klasickým způsobem na 10 až 12 mm spáru. Proto se doporučuje zdivo nahazovat omítkou až po dvou měsících po vyzdění. Většinou tomu odpovídá i průběh dokončovaných stavebních profesí (zdravoinstalace, el. rozvody). Poslední dobou se díky novým technologiím výstavby, kdy se broušené přesné cihly zdí na lepidlo nebo pěnu, snížilo množství vlhkosti ve zdivu a zkrátila se doba po které lze provádět omítky (cca 14 dní až měsíc). Po dokončení stavby po omítkách, malbách, podlahách atd. je možno stavbu užívat prakticky ihned, jen je potřeba si uvědomit, že musíme více větrat, více topit než se stavba dostane na ustálené parametry. A co se týká problémů s vlhkostí během užívání stavby, k žádným nedochází za předpokladu dodržení montážních návodů výrobce. Ve špatně provedeném detailu může vznikat tepelný most a tam může nastat problém z vlhkostí. To byl u starších domů problém s neizolovanými překlady nad okny, kde vznikaly plísně, nebo i okolo nových oken z úzkým rámem namísto starých špaletových 20 cm širokých. Pokud se udělají správné detaily s izolací, tak žádné problémy nevznikají.

TZB-info: S vlhkostí souvisí i součinitel prostupu tepla, v technických podkladech udáváte hodnoty v suchém stavu, při hmotnostní vlhkosti 1% a při praktické vlhkosti. Jaká je tato praktická vlhkost, za jak dlouho se jí zpravidla dosáhne a jaké je její porovnání s jinými druhy zdiva? Jsou k dispozici nějaká praktická měření ?

Samozřejmě s vlhkostí souvisí tepelněizolační vlastnosti výrobků a proto je velice nekorektní, když některé společnosti udávají nejvyšší tepelné parametry pouze v suchém stavu a moc neinformují, jaké jsou tyto hodnoty při praktické vlhkosti jejich materiálu. Uvažuje se, že se této vlhkosti dosáhne za 3 – 5 let provozu objektu. Vlhkost ve zdivu zhoršuje tepelné parametry, takže naše cihly díky nízké praktické vlhkosti mají skutečné parametry stěny lepší než některé jiné zdicí materiály se sice lepším součinitelem tepelné vodivosti λ, ale vyšší praktickou vlhkostí.Udáváme hodnoty také v suchém stavu i když takový stav nemůže nastat, ale je to potřebné z hlediska výpočtů např.u sendvičových konstrukcí, neboť každý materiál má jinou praktickou vlhkost. Bylo zjištěno že ustálená hmotnostní vlhkost ve zdivu je 0,75 %, ale norma stanoví, že se praktická vlhkost bude udávat 1%. Jsou k dispozici praktická měření, kdy byly měřeny cihelné objekty po cca 5 letech užívání a ustálená vlhkost byla do 0,7 %.

TZB-info: V současnosti se obvodové zdivo zhotovené z prvků s vyhovujícími tepelně-izolačními vlastnostmi navíc z vnější strany ještě opatřuje další tepelnou izolací. Vaše firma nabízí izolaci z tepelně izolační vaty tl. 16 cm s přizdívkou z Klinerů. Máte zkušenosti i s jinými, např. kontaktními zateplovacími systémy?

To je otázka na výrobce, nebo spíše dodavatele a zhotovitele kontaktních zateplovacích systémů. Já věřím, že certifikované systémy zateplení jsou odzkoušené a funkční. Otázkou zůstává, zda zhotovitelé v touze o co nejvyšší zisk „nešidí“ tyto systémy např. použitím levnějšího materiálu a také se jedná o složitější způsob výstavby náročnější na kvalifikované pracovníky. My prosazujeme jednovrstvé zdivo, které dostatečně splňuje tepelně izolační parametry požadované normou. Cihelné zdivo s omítkou je navíc velmi osvědčené a trvanlivé na rozdíl od nepříliš dlouho vyráběných zateplovacích systémů s kratší životností. Pokud chceme předejít případným problémům s kondenzací vodních par ve zdivu, je potřeba použít při zateplování min. 8 cm tepelné izolace. Pro příznivce zateplovacích systémů máme v nabídce cihly 25 STI a 30 STI, ale i ty vyrábíme s co největším tepelným odporem, aby tloušťka tepelné izolace nemusela být příliš velká a tím systém nákladný na kotvení. Zateplovací systémy by neměly být používány pro zakrytí nedostatků při zdění, jako např. 44 cm zdivo a 3 - 4 cm polystyrenu, neboť víc uškodí než pomůžou.

TZB-info: Jak se vaše systémy uplatňují u nízkoenergetických a pasivních budov?

Nízkoenergetickým i pasivním stavbám věnujeme velkou pozornost a mrzí nás, že když se o tomto způsobu stavění uvažuje, hovoří se o různých systémech pro obvodové konstrukce, ale málo o cihelných systémech. Nikde není stanoveno, jaké mají být parametry zdiva pro tyto domy. Zatřídění budovy je dáno spotřebou energie v kWh na m2/rok. Ta závisí na mnoha faktorech, od tvaru a orientace budovy, větrání, oknech i regulaci atd. Nikde není stanoven konkrétní požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla U pro obvodové konstrukce těchto budov. V ČSN 730540 se uvádí pouze požadovaná hodnota pro výstavbu všeobecně, dále je určena doporučená hodnota U, která je cca 2/3 požadované. Stanovili jsme si proto hodnotu pro nízkoenergetické stavění, která je ještě snížena o 2/3 oproti hodnotě doporučené, takže uvažujeme U menší než 0,17 W/m2.K u pasivních budov se v některé literatuře udává U menší než 0,15 W/m2.K. Těchto hodnot dosahuje tepelněizolační zdivo HELUZ SUPERTHERM 49 STI vysypané perlitem. Tloušťka 49 cm není výrazně větší než u jiných systémů používaných pro tyto budovy, není žádný důvod k mylnému povědomí, že nízkoenergetické domy jsou pouze domy ze zvláštních konstrukcí, jako např. lehké dřevostavby nebo betonové zdi s velkými vrstvami polystyrénu.

TZB-info: Jako novinku firmy prezentujete komínové systémy. O jaký systém se jedná?

Prosazujeme názor, že k cihle patří cihla a k cihelné zdi i cihelný komín. Je to komínový systém, jehož plášť tvoří naše cihelné tvarovky, uvnitř je šamotová vložka s tepelnou izolací. Celý systém je certifikovaný a obsahuje všechny prvky pro vytvoření kompletního komínu. Máme také několik variant pro vytvoření komínové hlavy (nadstřešní část komínu) z cihel a obkladových pásků KLINKER. Opakuji naší hlavní filozofii, že do cihelného domu patří cihelný komín, aby komínový plášť byl stejný jako stěny. To je výhodné pro omítání (cihelný podklad pod omítku) zabrání se trhlinám mezi tvarovkami, komínem a stěnami. Komín je také většinou dodáván na stavbu v jedné dodávce zároveň s cihlami na celý dům, protože obojí je potřeba ve stejné fázi výstavby. Novinkou jsou broušené, přesné komínové tvarovky, které se spojují lepidlem a tím značně zrychlují a zpřesňují stavbu komína.

TZB-info: Na dnešních stavbám je často vidět velké množství rozbitých cihel, je to způsobeno dopravou, nevhodnou manipulací nebo je to daň za výborné tepelně-izolační vlastnosti?

V žádném případě to nemůže být daň za výborné tepelně izolační vlastnosti, neboť musíme dbát na to, aby naše výrobky byly pro zapracování do stavby dostatečně stabilní. Pokud by bylo větší množství cihel poškozeno, tak bychom to samozřejmě museli řešit. V začátcích výroby cihel STI, díky nevhodným rozměrům palet, bylo větší množství cihel rozbito. To se odstranilo změnou velikosti palet. Není technicky možné, aby z výroby byla cihla na paletě rozbitá, protože výroba je mechanizována a prasklou cihlu automat neuchopí a na paletu se nedostane. Po naložení palet na kamión řidič kontroluje a podepisuje, že náklad je v pořádku. Pro nakládání a vykládání palet platí určitá pravidla, které je potřeba dodržovat. Pevnosti cihel jsou dostatečné a není důvod, aby bylo velké množství cihel na stavbách rozbitých. Nevím, kde jste viděl velké množství rozbitých cihel a od jakého byly výrobce?

TZB-info: Jak se mají správně provádět otvory, případně drážky pro instalace do zdiva z vašich cihel?

Drážky ve zdivu se doporučujeme provádět elektrickou drážkovačkou, otvory speciálními vrtáky do zdiva a vrtat bez příklepu. Správné zásady a postupy jsou uvedeny v námi vydávané technické příručce v tištěné podobě, na CD nebo na našich www stránkách.

TZB-info: V minulosti jste získali na výstavě FOR ARCH Praha již dvě Čestná uznání za cihelné bloky a dvě Zlaté medaile IBF Brno, jednu za roletový překlad a druhou za izolační zdivo vysypané perlitem. S jakým výrobkem se budete ucházet letos?

Snažíme se, abychom stále přicházeli s něčím novým co usnadní stavění, případně zvýší užitné vlastnosti a parametry našich výrobků. V tomto roce jsme obdrželi na výstavě FOR ARCH Praha cenu GRAND PRIX za cihelné bloky SUPE®THERM 44- R 135o pro zalomení zdiva tl. 440 mm. Jedná se o jednoduché a originální řešení zalomení zdiva pod úhlem 135°, které se často používá pro apsidy a arkýře. Důležité je, že při tomto řešení nevzniká ve zdivu tepelný most, je zachována převazba, nepotřebujeme řezat cihelné bloky a zhotovení zalomené stěny je rychlé a přesné. Technicky se jedná o dvojici cihel, kdy jedna je pro vnitřní a druhá pro vnější část zdiva a mezi ně se jednoduše vloží izolace z polystyrenu.

Děkuji za rozhovor.

Za TZB-info se ptal Ing. Josef Knob

 
 
Reklama