Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vakuované izolační materiály

V technologickém vývoji posledních let bylo prokázáno, že izolační vlastnosti materiálů se změní odsáním - vakuováním vzduchu z lisovaných anorganických práškových hmot. Vývojem těchto nových materiálů na bázi kyseliny křemičité se dosáhlo zlepšení izolačních vlastností o faktor 8 až 10 při stejných tloušťkách. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti použití vakuovaných izolačních panelů zejména v podlahových a podobných konstrukcích, které už byly na různých objektech realizovány.

Úvod

Vakuované izolační materiály jsou inovativní mikroporézní thermické izolace, které se vyznačují vysokými tepelně izolačními vlastnostmi s faktorem 8 až 10 vyšším, než běžně používané izolace ze styroporu. Tím je možné podstatné snížení tloušťek tepelných izolací střech, fasádních ploch a stropních konstrukcí. materiály se skládají z anorganických, silikátových substancí. základní hmotou je vysoce disperzní kyselina křemičitá. Ostatní součásti jsou n příklad různé kalící přísady k minimalizaci účinků infračerveného záření a.j. Izolační desky jsou vakuovány a svařeny v ochranné folii.

Používané zkratky v textu i mezinárodně: VIP - vakuovaný izolační panel

Použití vakuovaných izolačních panelů

Pro různé účely použití jsou vyráběny izolační desky s nejrůznějšími ochrannými vrstvami a na trhu prodávány pod různými jmény v kooperaci výrobce jádrové izolační hmoty VIP s jinými výrobci oplášťování ochrannými vrstvami. Úspěšně byly použity tyto materiály v následujících oblastech:

 • chladicí přístroje pro domácnost - ledničky, mrazničky a j.
 • obaly s kontrolovanou teplotou
 • chladicí boxy
 • fasádní prvky stěn budov, ostění, parapety a j.,
 • domovní dveře,
 • izolace plochých střech a střešních teras
 • obklady stropních ploch na př. v průjezdech budov
 • izolace v podlahových konstrukcích

V současné době je použití VIP v podlahových konstrukcí staveb technicky výhodné především při sanacích budov, protože u tradičních konstrukcí podlah umožní snížení výšky až o 8 cm. Tím pomáhá řešit problémy na příklad při nedostatečných světlých výškách v místnostech, výšce parapetů, napojení výšky podlah na schodiště a pod.

1.00 - VIP s polyesterovým oplášťováním
Vakuované izolační panely v podlahových konstrukcích

Systém sendvičových panelů vyvinutý ve spolupráci firem Polywert GmbH a Poretex - Daemmstoffe (SRN) je přihlášen k patentování. Základním prvkem panelů je vakuované jádro VIP ve svařené ochranné folii s obchodním označením THERMOSILENT. Tepelně izolační vlastnosti jsou o faktor 8 vyšší než Styropor. Jádro z VIP je oboustranně oplášťováno 4 mm deskami z polyesterových vláknitých materiálů. Desky s oplášťováním plní současně i funkci rozdělení užitného zatížení podlahové plochy a splňují požadavky na provozní zatížení 3,5 kN/ m2 (podle DIN 1055). Zvukově izolační zkoušky panelů s nalepenou podlahou z dlaždic prokázaly zlepšení kročejového útlumu o 18 dB.

Tím je možné tloušťky podlahových konstrukcí, na které jsou kladeny současně tepelně izolační požadavky, podstatně redukovat.Vývoj těchto vakuovaných panelů přinese jistě v blízké budoucnosti nové produkty podstatně snižující energetickou spotřebu.

Vyhodnocení protipožárních vlastností

Jádro vakuovaných izolačních desek je nehořlavé a vyhovuje požadavkům IMO FTPC - část 1 a DIN ISO 4102, část 1, třídě A 1. Jiné klasifikace kompletních výrobků a jejich protipožární vlastnosti jsou odvislé od použitých materiálů ochranného oplášťování.

Technické údaje

jako příklad jsou v následujícím uvedeny technické údaje sendvičových desek s nalepenými ochrannými 4 mm tl. polyesterovým destičkami s označením Polywert - THERMOSILENT- Boden (chráněná značka přihlášená k patentování).

Vlastnosti Hodnoty a tolerance
Tloušťka vrstvy 23 mm ± 1,0 mm
Plošná hmotnost 10 kg/m2 ± 5%
Provozní zatížení 3,5 KN/m2
Vodivost tepla λ ≤ 0,005 W/(m2K)
Koeficient průchodu tepla U = 0,29 W/(m2K)
Zlepšení kročejového útlumu s nalep. dlažbami ^ Lw = 18 dB
Zlepšení kročej. útlumu s nalepeným kobercem ^ Lw = 40 dB
Třída požární odolnosti podle DIN 4102 B2

Standartní formáty desek

100 x 60 cm, 100 x 30 cm, 50 x 60 cm, 50 x 30 cm

Jiné formáty jsou podle potřeby možné, tak jako různé tloušťky nebo zvýšené požadavky na kročejový útlum.

Provádění

Podlahové panely Polywert - THERMOSILENT mohou být buď nalepeny na podkladovou plochu nebo položeny jako plovoucí podlahy. Při napojování na svislé konstrukce jako stěny, pilíře a pod. je třeba ponechávat spáru. Doporučuje se zabudováni obvyklých okrajových pásků.

Podlahové panely se nesmějí řezat ani vrtat!

Různé, potřebné okrajové formáty panelů se zhotovují individuelně pro stavby podle plánů nebo zaměření místností.

Podkladové plochy

musí být dostatečné únosné (užitné zatížení větší než 0,5 kN/m2) a výškové tolerance musí odpovídat požadavkům DIN 18202. Vyrovnání tolerancí podkladových ploch, tak jako vyrovnáni ploch nad instalačními rourami se provádí obvykle lehkým násypovým materiálem (např. Servofix SLA firmy Kiesel - Bauchemie). Násypový materiál musí vyhovět tlakovému zatížení nejméně 1 N/mm2.

Pokládání VIP na podkladové plochy lepením

Na podkladových plochách vhodných pro pokládání desek lepením se pro vyrovnání podkladové plochy nanáší flexibilní polymerové lepidlo ozubenou stěrkou (velikost ozubení 6 mm) do kterého se přímo ukládají podlahové panely. Po zatvrdnutí úložné malty lze pokládat zvolenou podlahovou vrstvu.

Podlahové vrstvy na VIP - podkladových plochách

Přírodní kámen, dlaždice nebo masivní parkety

se pokládají přímo na suchý, izolační VIP podklad všemi tradičními způsoby. Dlaždice musí mít nejmenší rozměry 100 cm2 (např.100 x 100 mm), dlažby z přírodního kamene nejmenší tloušťku 10 mm. Ve vlhkých nebo mokrých místnostech se provádějí hydroizolace stěrkovými hydroizolačními materiály podle pokynů ZDB. Před použitím tekutých stěrek nebo lepidel se musí spáry mezi VIP deskami přelepit specielními pásky zabraňující zatečení lepidla nebo hydroizolační stěrky do spár.

Podlahové povlaky z umělých hmot - PVC, korků nebo koberců

Před pokládáním těchto podlah, zejména tenkých podlahových krytin se doporučuje povrch podkladových (VIP) desek vystěrkovat materiálem na bázi cementu a umělých hmot, které se nanášení přímo na povrchy bez penetračního nátěru. Tím se dosáhne podkladové plochy bez spár při dodržení minimálních výškových tolerancí. Po vyschnutí zvolené stěrky se pokládají podlahové vrstvy tradičním způsobem.

Elektrické vytápění podlah v kombinaci s keramickými dlaždicemi nebo přírodním kamenem dosahuje na základě vysokých tepelně-izolačních vlastností VIP podkladů maximálních účinků.

Velikost ploch podlahových krytin nebo dlažeb.

Použitím uvedených VIP - desek mohou být velikosti položených ploch bez dilatačních spár podstatně zvětšeny. Poměr délky k šířce polí se může pohybovat v poměru 1 : 2. Výrazné změny tvaru půdorysů vyžadují v podlahových krytinách nebo dlažbách dilataci, ale ne v podkladu z VIP - desek. Při obdélníkových plochách z minerálních materiálů v poměru 1 : 2 a bez podlahového vytápění mohou se provádět plochy bez dilatace až do 300 m2. Dilatační spáry budov se v plochách podlahových VIP panelů musí samozřejmě převzít. Maximální velikost polí z dlaždic nebo přírodního kamene nesmí přesahovat 20 m2.

2.00 VIP s oboustranným oplášťováním z gumových granulátů

s obchodním označením "Vacupor RP" jsou izolační desky, které se používají především na izolaci teras, podlah chladíren, izolaci podlahových konstrukcí a izolaci plochých střech.

Standartní velikosti:

 • 600 x 500 mm
 • 1200 x 500 mm
 • 1000 x 600 mm
 • 1200 x 1000 mm

Standartní tloušťky:

 • 10 mm,15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
 • jiné tloušťky jsou možné podle dohody

Obr. 1

Obr. 2 - VIP - desky Vacupor NT


Obr. 3 - Podlaha s tepelnou a zvukovou izolací

Obr. 4 - Schematický příklad skladby terasy s napojením na fasádu

Legenda k obrázkům:

Obr. 1
1. podlahová vrstva - dlažba
2. flexibilní lepidlo
3. VIP (Thermosilent)
4. flexibilní lepidlo
5. vyrovnávací stěrka podle potřeby

Obr. 3
1. podkladní podlahová vrstva podle volby
2. PE - folie
3. zvuková izolace 5 mm
4. VIP - Vacupor NT - 15 mm
5. zvuková izolace 5 mm
6. parozábrana
7. masivní stropní konstrukce

Obr. 4
1. betonové terasové dlaždice
2. štěrkopískové podloží
3. vložka
4. Hydroizolační folie nebo lepenkové pásy
5. VIP Vacupor RP - 26 mm
6. parozábrana
7. betonová stropní konstrukceFotografie z provádění sanace objektu mateřské školky v Baldhamu (SRN)


Fotografie z provádění sanace objektu mateřské školky v Baldhamu (SRN)

Závěr

Revoluční inovativní technologie vakuovaných tepelně izolačních desek dosáhne jistě v blízké budoucnosti dalšího rozšíření a uplatnění. Při budoucím vývoji na energetickém trhu a zvýšenými požadavky na zateplování budov lze očekávat při zvětšení poptávky pokles zatím ještě poměrně vysokého podílu mezd a tím i snížení cen výrobků.

Zájemci o další technické nebo komerční informace je mohou získat u výrobce firmy Polywert GmbH, Strassbergerstr. 5., D - 86399 Bobingen (www.polywert.de) v angličtině nebo němčině. Pro kontakt v českém jazyce se můžete obrátit na autora tohoto příspěvku přes: E-Mail: Ciganek@t-online.de.