Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská cena pro Kněžice

Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala v Drážďanech obec Kněžice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem energie v místě, a za další úsporná opatření, např. zvýšení efektivity veřejného osvětlení.

Projekt v ceně 135 milionů korun provedla společnost Skanska CZ od března 2006 do září 2007. Investorem byla obec Kněžice, která čerpala 85 % prostředků ze strukturálních fondů EU a zbytek prostředků pokryla vlastní půjčkou a dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Obec Kněžice ležící na severozápad od Nymburka je součástí mikroregionu Mezilesí, v němž mnohé obce nejsou plynofikovány a nemají ani splaškovou kanalizaci. Lidé tam topí zejména uhlím, což má negativní vliv na životní prostředí. To se před rokem začalo měnit v Kněžicích, které získaly finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU a ze Státního fondu životního prostředí. Projekt v hodnotě 135 mil. Kč je ojedinělý propojením několika systémů: soustavy centrálního zásobování teplem v obci, výtopnou na biomasu a bioplynovou stanicí. Bioplynová stanice využívá především kejdy a drůbežího trusu z několika objektů živočišné výroby i splašků a septiků z obce a okolí. Za úplatu se v bioplynové stanice likvidují i hygienicky rizikové odpady z cizích zdrojů (například z jatek a stravoven) naprosto nezávadným způsobem. Výstupem z bioplynové stanice je nejen bioplyn, ale také kvalitní hnojivo pro místní zemědělce, kteří jsou v některých případech zapojeni do koloběhu živin a energií tím, že na části svých pozemků pěstují plodiny pro energetické účely. Základní technická data projektu jsou uvedena v tabulce.


Dominantním objektem bioplynové stanice je reaktor (fermentor), v němž dochází k rozkladu organické hmoty a ke tvorbě bioplynu. Ten je jímán v gumovém vaku přímo ve fermentoru.
 
Kogenerační jednotka, která spaluje bioplyn pohání generátor elektrického proudu a "odpadní" teplo je dodáváno v systému rozvodu TUV do 149 objektů v obci Kněžice.

Plyn z bioplynové stanice pohání kogenerační jednotku s elektrickým výkonem 330 kW a současně je do systému rozbodu tepla po obci dodáváno 405 kW tepelného výkonu. Předpokládaná roční dodávka elektrické energie do sítě by měla být až 2600 MWh. Dalším produktem bioplynové stanice je kvalitní hnojivoorganické hnojivo. Systém je doplněn kotelnou na spalování biomasy - ať už odpadů ze zpracování dřevanebo z údržny komunální zeleně i s možností spalování cíleně pěstovaných energetických plodin na polích místních zemědělců. Kotelna má technologii pro tepelný výkon 1,2 MW. Celková délka tras teplovodního potrubí v obci je 6000 metrů, teplotní spád vody v potrubí je 105 / 70 °C.


Zásoba paliva - lisovaného energetického šťovíku, energetické plodiny, cíleně pěstované na polích v okolí obce.
 
Pohled do kotelny se zařízením pro dělení balíků biomasy a podávání paliva do kotle ke spalování.

K centrálnímu zdroji tepla bylo prostřednictvím vlastních automatických předávacích stanic s měřením odběru tepla ve výměnících připojeno 149 objektů, což představuje 92 % trvale žijících obyvatel obce, jimž systém nejen topí, ale zásobuje je i teplou užitkovou vodou.

Základní údaje o projektu Energeticky soběstačná obec Kněžice

Zahájení výstavby: leden 2006
Ukončení hlavních prací výstavby a montáží, zahájení zkušebního provozu bioplynové stanice: září 2006
Slavnostní zahájení provozu: 4. 12. 2006
Autor projektu stavební části: Alimoprojekt, spol. s r. o., ing. Petr Bervic
Generální dodavatel a dodavatel stavebních objektů a soustavy rozvodu tepla v obci a kogenerační jednotky bioplynové stanice: Skanska CZ, a. s., Divize Technologie, stavbyvedoucí ing. Zdeněk Svoboda
Dodavatel betonových nádrží bioplynové stanice: Wolf, a.s.
Prováděcí projekt technologie bioplynové stanice a její dodávka: Tomášek servis, s. r. o.
Dodavatel technologie kotelny na biomasu: Step Trutnov, a. s.
Rozpočet projektu: 135 mil. Kč

Bioplynová stanice

Objem příjmové a homogenizační jímky: 200 m3
Kapacita hygienizační linky: 10 tun za den
Objem vytápěného fermentoru (reaktoru): 2500 m3
Objem nasazeného plynojemu: 800 m3 (plynojem je tvořen plynotěsným vakem nad hladinou ve fermentoru)
Kogenerační jednotka: Jenbacher, výkon generátoru 330 kWel, tepelný výkon 405 kW
Skladovací nádrže na tekutý vyfermentovaný substrát: 2 x 6630 m3

 
 
Reklama