Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TÜV SÜD Czech s.r.o. certifikuje nejen technické vlastnosti výrobků a služeb, ale i pravdivost textů v reklamním letáku

Z úvodníku firemního zpravodaje TÜV SÜD Czech s.r.o. 4/2006:
V průběhu právě uplynulého roku jsme nastoupili cestu od bezpečnosti techniky k bezpečnosti a spokojenosti lidí. Cestu od historického poslání technických inspekčních a certifikačních organizací, dohlížejících oprávněný zájem státu na technické bezpečnosti rizikových výrobků, k nezávislé odborně uznávané společnosti, která v zájmu konečného spotřebitele tomuto spotřebiteli deklaruje, že ten který výrobek (od spotřebního zboží přes potraviny až po léčiva či kosmetiku) a rovněž ta která služba (od prádelny přes cestovní a realitní kanceláře, autoservisy, lázně, hotely, až po záchranné služby lékárny a občanskou vybavenost nemocnic), splňuje požadavky platných právních předpisů. Součastně potvrzuje, že služba nebo výrobek neodporuje dobrým mravům a spotřebitel dostane to, co je psáno v reklamním letáku.

Na otázky TZB-info odpovídá Ing. Ivo Dršťák, jednatel TÜV SÜD Czech s.r.o.

TZB-info: Od června 2007 se očekávalo zavedení směrnice 2006/1907/ES, která je uváděna pod zkratkou REACH do českého právního řádu.Co zkratka REACH znamená?

Slovo "REACH" je akronymem vytvořeným z prvních písmen několika výrazů, označujících hlavní prvky nově zaváděného systému - Registration, Evaluation, Authorisation, Registration of Chemicals. Směrnice upravuje podmínky platné pro výrobu, dovoz, distribuci a používání chemických látek a výrobků tyto obsahující, a to v celé Evropské unii. Nový systém má zajistit, aby se přibližně do roku 2020 v EU vyráběly a používaly pouze chemické látky se známými nebezpečnými vlastnostmi a pouze bezpečným způsobem.

TZB-info: Co to bude pro všechny výrobce chemických látek a výrobků znamená?

Velmi zkráceně lze říci, že všichni tito výrobci, dovozci a distributoři (a to i ti nejmenší) se budou muset seznámit se základní strukturou a obsahem REACH, rozpoznat a definovat svou pozici vůči nařízení, rozpoznat a definovat, kterých látek, přípravků, výrobků a zařízení se může nařízení týkat, navrhnout způsob organizačního, personálního, technologického a ekonomického zázemí k zajištění povinné notifikace těchto látek u určeného úřadu - Agentury. Samozřejmě, že již existující látky ve skladech, obchodech, dílnách apod., musí být přeregistrovány.

Asi nemá smysl uvádět odhady obrovského množství chemických látek, kterých se tato regulace dotkne. Důležité je, aby bylo možno v přijatelném časovém horizontu a za přijatelných finančních podmínek nabídnout a poskytnout "postiženým" kvalifikované informace a co nejvíce racionální návrhy řešení. A to je velmi závažný, ale nekompromisně stanovený úkol vedení naší společnosti školícímu středisku (AKADEMII) TÜV SÜD Czech. Toto již zpracovalo a dnes konfrontuje s Akademií TÜV SÜD v Mnichově věcné obsahy seminářů určených malým a středním podnikům k popularizaci uvedené problematiky a jejího řešení, spolu s nabídkou služeb naší společnosti.

TZB-info: V jakých termínech a kde se budou školení konat? Jak budou časově a finančně náročná a kde bude jejich aktuální nabídka? Bude v provozu i například nějaká on-line poradna nebo zpětně nejčastější dotazy?

Naše společnost již v období svého vzniku stanovila podnikatelský záměr být co nejvíce službou potencionálním zákazníkům. Tedy na otázku termínů a míst školení odpovídám, že školení budeme organizovat dle požadavků zákazníků (samozřejmě, že v případě malého počtu zájemců o příslušný běh bude z ekonomických důvodů výhodnější dohoda o stanovení termínu dohodou s několika zájemci) a pokud se týká místa, pak dokážeme organizovat školení v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Brně a Ostravě. Novinkou v našem systému školení je možnost exportovat kurz přímo do prostorů zájemce, (lektoři, technika a učební texty jsou dopraveny do místa, kam si zájemce s dostatečným počtem frekventantů přeje). Pokud se týká informovanosti zájemců o kurzy, pak samozřejmě hlavní zbraní jsou naše internetové stránky, významní zákazníci dostávají pravidelně cílené informace, máme vlastní Zpravodaj, distribuovaný jak přímo podnikům, tak státním úřadům a celou řadu dalších nástrojů informovanosti, spravovanou marketingovým oddělením. Vaši otázku na on-line poradnu beru jako dobrý nápad a děkuji za něj...

TZB-info: Ještě krátce k Vaší společnosti.

Naše společnost je dceřinou společností skupiny TÜV SÜD, která dnes nabízí své služby po celém světě, má téměř 12000 zaměstnanců a 60 dceřiných společností nebo zastoupení. Společnosti TÜV SÜD se podařilo na středo-východoevropském trhu dosáhnout mimořádných výsledků, na jejichž základě hodláme v následujících pěti letech naše obraty zdvojnásobit.

Počátkem roku 2006 byla učiněna některá strategická rozhodnutí, která nastartovala mimo jiné i změny v názvech společností a razantní rozšíření spektra služeb do oblasti zvané PEOPLE - LIDÉ, což je označením všech činností a služeb, které směřují v konečném důsledku ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb od potravin až po zdravotnictví. V naší společnosti se to nyní týká především rozšiřování spektra dalších certifikačních služeb do oblasti potravin, poskytování zdravotní i lázeňské péče, do obchodování po internetu, do rozšíření spektra nabídky témat školení atd.

Uvnitř společnosti jsme si postavili cíl naší činnosti tak, že chceme dosáhnout stavu, kdy výrobci a dodavatelé služeb získají záštitou značky TÜV jistou komerční výhodu na trhu. Známá a prestižní značka TÜV SÜD se stane přidanou hodnotou pro prodejce. Zákazník pak získá větší pocit jistoty, že to, za co zaplatí, bude v souladu s dobrými mravy, bude odpovídat právnímu řádu ČR a naplní deklarované vlastnosti.

TZB-info: Jaká je tedy nabídka certifikací Vaší společnosti? Vedle Certifikátů např. ISO 9000, ISO 14000, udělujete rovněž "Certifikát výjimečnosti", např. Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s.. V čem tento certifikát spočívá?

Máme řadu zákazníků, kteří velmi důrazně dbají o neustálé zlepšování svých systémů managementu. Jsou firmy, které s námi spolupracují i v řadě jiných oblastí, například při posuzování shody jejich výrobků s příslušnými předpisy, mnohdy využívají našich inspekčních služeb. Velmi dobře si uvědomujeme, jak náročné je dostát požadavkům všech těchto předpisů, proto naše společnost vyjadřuje svůj respekt ke společnostem, využívajícím několik našich služeb najednou udělením tzv. "Certifikátu výjimečnosti". Předání certifikátu probíhá slavnostní formou a držitelé certifikátu jsou zveřejňováni na internetových stránkách naší společnosti www.tuvcz.cz.

TZB-info: Z grafů ekonomického růstu a zároveň v podstatě ke stagnaci počtu zaměstnanců lze usuzovat na výrazné zefektivnění práce. Jedná se o správný úsudek? A jaký je vývoj cen Vámi poskytovaných služeb?

Váš úsudek je správný. Nám se podařilo přesvědčit naše lidi, že větší efektivitou své práce získají vyšší finanční ohodnocení a to podle zveřejněného jednoduchého a přísně sledovaného a dodržovaného pravidla. Přineseš více společnosti - odneseš více rodině. Samozřejmě jsme museli pro toto pravidlo připravit zázemí - měl spolupracovník zájem o získání další kvalifikace, aby místo prostojů mohl dělat jinou odbornou práci? - pak jsme museli takové rozhodnuté časově i finančně spolupracovníkovi sanovat. Efekt se, jak vidíte z grafu, dostavil. Dnes máme 80% spolupracovníků schopných vykonávat jak funkci inspektora, tak funkci auditora, je možno je nasadit na kumulované akce, což na druhé straně umožní udržet, ne-li mnohdy dokonce snížit finální cenu zákazníkovi. Jsou samozřejmě vnitřní náklady, které nemůžeme ovlivnit a které se do finální ceny nakonec přece jen promítnou - mám na mysli ceny pohonných hmot, energií apod.

TZB-info: Zároveň s předchozí otázkou na ceny služeb je jistě zajímavé srovnání kolik zakázek je ze zahraničí a jaká je relace mezi cenami certifikací v ČR a v zahraničí.

Náš původní podnikatelský záměr byl - poskytnou českému výrobci a vývozci za české koruny a české ceny doklady a dokumenty, které odstraní bariéry a umožní umístit jeho výrobky a služby na trzích v zahraničí. Samozřejmě, že s narůstající prestiží na českém trhu opírající se o postupné získávaní akreditací, autorizací, mezinárodních notifikací a pověření různých státních úřadů, dostala se naše společnost do zorného pole zájmů i zahraničních firem investujících a podnikajících v ČR. Zejména naše české ceny a mezinárodní uznání námi vydávaných dokumentů byly a jsou zajímavým komerčním argumentem. Přesné číslo není důležité, ale je možno konstatovat, že poměr se mění směrem k zahraničním firmám podnikajícím v ČR a v poslední době i zahraničním firmám podnikajícím na východ od ČR.

TZB-info: Jaký je aktuální stav uznávání certifikátů vydaných v ČR v zemích EU a mimo trhy EU a naopak?

Česká republika je "zaplať pánbůh" členem EÚ a tam platí jednotná pravidla trhu a tedy i bezbarierový pohyb zboží, pokud bylo přesně podle směrnic posouzeno kteroukoli odbornou organizací notifikovanou evropskou komisí. Takovouto notifikovanou osobou naše společnost je. Pokud se týká certifikátů managamentu kvality, tam je na vůli zákazníka, který certifikační orgán zvolí a jaké signační znaky ponese finální Certifikát. Naše společnost je akreditována Českým institutem pro akreditaci - tedy akreditátorem s plným členstvím v evropských akreditačních strukturách a námi vydávané Certifikáty jsou vizuálně shodné s Certifikáty vystavenými TÜV třeba v Mnichově. Stejné pravidlo - tedy komerční výhody platí i na mimoevropských trzích.

TZB-info: V roce 2006 TÜV CZ obsadila 3. místo v anketě, portálu Info-kvalita.cz "Certifikační společnost roku 2006". Jak vidíte své letošní šance a kterému z hodnotících kritérií dáváte prioritu?
(Kritéria: odbornost auditorů z pohledu certifikovaného systému, odbornost auditorů z pohledu oboru, ve kterém secertifikuje, profesionalita auditorů, schopnost auditorů poradit, pomoci či vyjít vstříc, dostatečné vysvětlení kroků a činností auditora při auditu, kvalita, úroveň prováděného auditu a potažmo certifikátu, flexibilita certifikační společnosti, cena služeb certifikační společnosti, úroveň, kvalita a četnost kontrolních auditů, dostupnost novinek a informací o certifikační společnosti, podpora poradců ze strany certifikační společnosti, podpora certifikovaných organizací ze strany certifikační společnosti, snaha certifikační společnosti o neustálé zlepšování, dostatečný rozsah činností certifikační společnosti)

S ohledem na výše uvedená kriteria a samozřejmě i s ohledem na neznámé složení hodnotitelské komise, by jakékoli výroky k možnému umístění byly věštěním ze skleněné koule. Touto otázkou se vedení naší společnosti nezabývá. Co nás ale enormně zajímá, je kvalitní naplnění všech jednotlivých hodnocených kriterií, a to ne v zájmu získání umístění v anketách, ale v zájmu finálních zákazníků. Jejich spokojenost a jejich zájem o další a širší spolupráci s naší společností, to je pro nás prioritou a základním kriteriem hodnocení mezi sebou.

Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama