Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Havárie potrubních rozvodů z hlediska pojišťovny

Škody na majetku způsobené haváriemi potrubních rozvodů s pracovní látkou vodou jsou dnes pro pojištěnce téměř stejně zlé, jako škody způsobené požáry. Rozsah škod totiž roste úměrně požadavkům na úroveň bydlení - tj. i na vzhled instalovaného potrubí. Autor ukazuje na náhodně volených příkladech, že příčinou vzniklých škod bývá často nedbalost a nedostatečná odbornost při montáži.

Jestliže v zimě praskne potrubí u teplovodního vytápění, dojde k výpadku vytápění celého rodinného domku. Kromě toho, že je pak v místnostech nepředstavitelná zima, neteče ani pitná voda, protože vodovodní potrubí bylo nutné vypustit, aby nedošlo k jeho poškození zamrznutím.

Nebo: jestliže během dovolené praskne vodovodní potrubí v rozestavěném sklepě, je třeba počítat s tím, že plovoucí dlažba nasákne a odpadne, drahý koberec nebude dále k potřebě a také sádrokartonové stěny musí být vyměněny. Následky: pokažená dovolená, žalostný pohled na sklep, s pojišťovnou a řadou řemeslníků kteří budou škody odstraňovat je třeba dohodnout termíny. Odstraňování suti, práce na vysoušení objektu a jeho obnově pak ovlivní bydlení ještě dlouho.

Rozsah havárií

Příčiny stále většího rozsahu havárií spočívají zvláště v rostoucích nárocích na úroveň bydlení. Potrubí je ukrýváno za obkladačky nebo pod dlažbu přesto, že pod ní je sklep. Vybavenost a veškeré zařízení domu jsou hodnotnější než tomu bývalo dříve (drahé obkladačky, podlahy z přírodního kamene, hodnotné koberce nebo parkety, televizory, soupravy Hi-Fi, počítače a příslušenství). K tomu se řadí používání stavebních materiálů které nejsou odolné proti vlhkosti nebo se obtížně vysušují - jako jsou sádrokarton, dýha, upínací desky a tepelně izolační hmoty nebo výrobky z nich (dveře, izolace proti hluku atd.). Zvláště nákladné je proto odstraňování škod u domů, skládaných z hotových stavebních dílů. Nejen proto, že v nich bývají používány uvedené prvky, ale i proto, že opravy je nutné objednat u dodavatelské firmy, která jako finální dodavatel nepřipouští ráda na svém výrobku práci cizích řemeslníků.

Počet havarijních případů

Rovněž počet havarijních případů roste. Také zde jsou hlavní příčinou rostoucí nároky na úroveň bydlení. Jedna koupelna již nestačí a pro hosty je požadováno samostatné WC. Místnosti připojené k rozvodnému potrubí (WC, koupelny, kuchyně, vytápěné místnosti) již nejsou umísťovány vedle sebe, aby byly potrubní úseky co nejkratší, ale stále více podléhají obecným hlediskům projektování. S rostoucí délkou potrubí nutně roste i pravděpodobnost vzniku havárie.

Také stavební trh nabízí stále ve větší míře komplikované instalační soustavy. Běžnému spotřebiteli je vnucován názor, že se při používání těchto materiálů a soustav obejde bez zvláštních odborných znalostí. Zdá se, že k vadné montáži přispívá i velký výběr potrubních materiálů a způsobů jejich spojování (závitové spoje, lisované spoje, svařování, pájení tvrdou pájkou, měkkou pájkou, svařování za studena, lepení a svěrné spoje), protože každý stavebník na ně nestačí.

Na trhu jsou i plastové spojovací trubky. Jejich životnost není v současné době ještě jednoznačně udávána. Je zde nutné poukázat na rozdílnou teplotní roztažnost trubek z kovu a plastu, na jejich spoje a na difuzi plynů z vnitřního prostoru trubek. Tomu odpovídá i zdrženlivý postoj pojišťoven vůči těmto materiálům. Totéž platí ostatně i při posuzování rekonstrukcí potrubí speciálním čištěním (chemicky nebo ozářením) a následným nanášením vrstvy syntetické pryskyřice.

Druhy havarijních případů

Na několika fotografiích jsou uvedeny havarijní případy, tak jak jsou obvykle hlášeny u pojišťovny. Nelze je ovšem v žádném případě pokládat za plně reprezentativní, ať již vzhledem k malému počtu nebo jejich náhodnému výběru. Mnohé pocházejí z Výzkumného ústavu zabývajícího se haváriemi a ochranou proti nim (IFS - Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung) z Kielu (SRN), financovafinancovaného veřejnými pojišťovnami. Ústav čerpá ze zkušeností z více než dvacetiletého výzkumu, zaměřeného na příčiny škod, způsobené rozvodným potrubím s pracovní látkou vodou. V tomto ústavu byl proveden rozbor a zpracována dokumentace jednotlivých škod. Na základě výsledků mohla pojišťovna poškozeným zákazníkům poradit, jak se vyhnout haváriím v budoucnosti, či jak snížit jejich celkové riziko.

Potrubní rozvody z kovových materiálů

Příčinou havarií potrubních rozvodů mohou být nedostatky projektu, montáže nebo provozu zařízení.

Vada montáže

Měděné trubky je možné spojovat pomocí hrdlových spojů - letováním. Otvor hrdla v jedné ze spojovaných trubek musí být k tomuto účelu vyroben dostatečně přesně. V tomto případě tomu tak nebylo. Kromě toho asi při opravě nedostatečně těsnil uzavírací ventil, takže se k letovanému místu dostala voda a znemožnila spojení pájky s měděnou trubkou (obr. 1).Vada montáže, projektu a uložení potrubí

Při ohřátí se délka trubek prodlužuje. Zvlášť výrazně se to projevuje u potrubí s výraznými teplotními změnami (teplá voda, vytápění). Příchytky potrubí nesmí délkové roztažnosti bránit, jinak dochází ke vzniku trhlin. Trhliny se vyskytují kolmo ke směru mechanického tahu (tedy většinou kolmo k ose potrubí) a převážně u tvarovek. Je třeba si uvědomit, že součinitel teplotní roztažnosti je u plastů přibližně desetkrát větší než u kovů (obr. 2).Vada montáže, projektu a uložení potrubí

Následkem zamrznutí vody praská potrubí v podélném směru. V místech kde došlo k tepelnému zpracování (zde pájením natvrdo) se mohou konce prasklin třepit. K zamrznutí dochází opakovaně u potrubí v nevytápěných (vedlejších) místnostech a na půdách. Příklady jak zamrznutí zamezit jsou v [1] a [2] (obr. 3).Vada montáže, projektu a uložení potrubí

Trhlina způsobená mrazem na pozinkované litinové tvarovce. Je rovněž podélná, nemá ale hladké okraje, vzhledem ke struktuře krystalické mřížky vzniklé při odlévání (obr. 4).Vada montáže

Volné závity, v našem případě u závitové spojky, jsou ohroženy korozí. Poškození bylo možné zabránit úplným našroubováním spojky na závitové konce trubek (obr. 5).Vada montáže, projektu a/nebo uložení potrubí

Vlhkost v prostoru kolem potrubí za současné přítomnosti vzdušného kyslíku a zvláště u trubek s vyšší teplotou může vést k trhlinám v důsledku vnější koroze - např. u neizolovaného potrubí ve vlhkých místnostech, uloženého v horní betonové vrstvě podlahy pod dlažbou nebo u nedostatečně vysušeného (příp. nedostatečně izolovaného) potrubí po havárii vodovodu (obr. 6).Výrobní vada

Koroze na vnitřním povrchu pozinkovaného ocelového potrubí. Po odstranění následků koroze (a zinkového povlaku) z vnitřního povrchu je zřejmé, že švový svar nebyl očištěn od otřepů (obr. 7).Výrobní vada nebo vada montáže

Typický případ poškození vnitřního povrchu měděného potrubí místní korozí. Příčiny mohou být různé: výskyt cizích částic způsobený opomenutým vypláchnutím, nebyl osazen filtr, zbytky tukového povlaku, uhlíku, pájení na tvrdo, špatná pájecí pasta, vystavení vlhkosti (obr. 8).Vada montáže, projektu a uložení potrubí

Erozní druh koroze v měděné trubce. V důsledku silného víření nemohla být vodou vytvořena průběžná ochranná vrstva, nebo byla plocha vrstvy v nepravidelně rozložených místech odplavena. Příčinou je příliš vysoká rychlost proudění vody. Buď není v pořádku hydraulický výpočet sítě (u cirkulačního potrubí) nebo je výkon čerpadla příliš vysoký (obr. 9).Vada montáže

Spojení dvou materiálů osazením pozinkovaného přechodového kusu mezi uzavírací a výpustný ventil stoupačky z mosazi. V místě spojení došlo k úplnému rozpuštění přechodového kusu z kovové slitiny (nesourodý materiál) (obr. 10).


Potrubní rozvody z plastů

Zatímco u kovového potrubí dochází k havariím převážně v důsledku koroze, u potrubí z plastů jsou nejpravděpodobnější příčinou vadné potrubní spoje.

Vada montáže a uložení

Nesprávný způsob provedení spoje: Na plastové potrubí (pravděpodobně zPP) byl vyřezán závit a trubka byla k šikmému ventilu připojena s použitím konopí. Vrubovými účinky v dolní části závitů a použitím konopí vzniká napětí, které může vést k porušení celistvosti plastové trubky (obr. 11).Vada montáže

Trubka z polypropylenu je nesprávně přivařena ke tvarovce. Částečně schází materiál trubky, na jiných místech nedošlo k provaření. Podrobný výzkum ukázal, že při svařování došlo k pootočení spoje a návazně opět k jeho částečnému otevření. Se svařovanými a lepenými spoji se až do doby úplného spojení nesmí hýbat (obr. 12).

Vada montáže

V důsledku přetížení došlo k prasknutí PVC-trubky v blízkosti spoje. Poškozené místo se nachází ve vodorovném úseku vedle přírubového spoje šoupátka (šipka). Veškeré viditelné potrubí nemělo žádnou další podpěru, takže došlo k přetížení přírubového spoje zejména působením hmotnosti svislého potrubí s těžkým šoupátkem (obr. 13).

Vada montáže

Došlo k prasknutí v ohybu polypropylenové trubky u podlahového vytápění. Z detailu je zřejmé, že praskliny vznikají uvnitř trubky. Způsobily je tensidy (prací prostředky), zjištěné na vnitřním povrchu. Tensidy však podporují u polypropylenu vznik prasklin v důsledku povrchového napětí, jestliže obsahuje - jako je tomu zde - částečky jiných polyolefinů, např. polyetylénu (obr. 14).

Výrobní vada

Polypropylénové trubky mají na více místech podélné praskliny. Výzkum pomocí mikroskopu ukázal, že došlo ke zkřehnutí materiálu v důsledku předčasného stárnutí. Příčinou bylo jeho nesprávné složení (receptura) (obr. 15).Z libovolně vybraných fotografií z havarijních případů je zřejmé, že mnoho příčin má svůj původ zejména v nesprávném zpracování, a to zvláště u potrubních rozvodů z plastů. Je proto žádoucí a vítané, když výrobci potrubí a specializované obchodní organizace nabízejí průběžně kurzy, při nichž jsou výuka a výcvik zaměřeny na správné zpracování materiálů a kde lze získat informace o výskytu možných závad a o způsobu, jak se jich vyvarovat. Řemeslníkům lze jen znovu doporučit, aby takových nabídek využívali a průběžně zvyšovali své vzdělání. Výroba plastů podléhá neustálému vývoji. Po zvládnutí problematiky určitého systému se nelze spoléhat na to, že by bylo možné přenášet získané znalosti a návyky na všechny ostatní druhy soustav.

Literatura

[1] VGH, SV 2.1115: Informace o prevenci proti havariím (Merkblatt zur Schadenverhütung) č. 7. Mráz - nebezpečí pro vodovody. VGH, odd. SV, 30140 Hannover, SRN
[2] "VdS Form" 371: Mráz - nebezpečí pro vodovody. Kurzy a informace, Pasteurstrasse 17a, 50735 Köln

 
 
Reklama