Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč projektanti vytápění nenavrhují zdroje tepla využívající jako palivo pelety?

Autor se v článku zamýšlí nad vyřčenou otázkou. Shrnuje současné výhody a možnosti využití tohoto novodobého paliva a apeluje na větší snahu současných projektantů zabývat se myšlenkou ekologického přijatelného tuzemského paliva.

Je jen velmi málo projektantů vytápění, kteří se snaží zákazníky na možnosti vytápění peletami upozornit. Mnoho jich tvrdí, že peletový kotel je drahý, ale na druhé straně jsou schopni navrhnout pro nízkoenergetický dům předražená tepelná čerpadla a teplovzdušné vytápění. Mnoho z nich vytápění bohužel tímto palivem ani do nedávné doby neznali, přestože jsou v Evropě i na dalších kontinentech pelety využívány k energetickým účelům asi 10 roků. Že by byli někteří projektanti pohodlní a nechtěli se novými trendy zabývat?

Bylo by jistě vhodné, aby se projektanti vytápění o toto ekologické a tuzemské palivo, jehož proces spalování lze navíc plně zautomatizovat, více zajímali.

Má to více důvodů: jedním z nich je to, že se jedná o obnovitelný zdroj energie (OZE) a ekologicky přijatelné tuzemské palivo, při jehož vyšším využívání může ČR částečně snížit svoji závislost na dovozových palivech a může získat více financí do státní pokladny z daní z výroby, distribuce a prodeje pelet i ze zařízení na jejich spalování.

Dalším z důvodů je také to, že máme možnost zaměstnat celou řadu lidí v oblasti týkající se jak vlastní výroby pelet a jejich distribuce, tak také v oblasti výroby i servisu spalovacích peletových zařízení.


Nejen projektanti vytápění, ale i dřívější zákonné předpisy o DPH výrobcům dřevních pelet a briket v ČR v nedávné době moc nepřály. Uhelná a plynárenská lobby zřejmě dobře na Úřadě vlády zapracovala.

Daňové zvýhodnění v zemích EU

Přestože bylo v některých sousedních zemích EU toto palivo daňově zvýhodněno a takovou možnost měla dle směrnice 96/42/EC z 25. 6. 1996 i ČR, naši úředníci se postarali v roce 2004 o to, že dřevní pelety a brikety byly daňově znevýhodněny a vyjmuty ze seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě DPH 5% a zařazeny do základní sazby 22% a později 19%, což mělo vliv na zvýšení ceny a podstatné snížení poptávky po těchto palivech v ČR.


Řada výrobců a dodavatelů tohoto ekologického paliva na bázi dřeva, zpracovaného na štěpky, brikety a pelety, byla nucena větší část své produkce vyvážet do zahraničí.

V roce 2006 bylo v ČR vyrobeno asi 27 tisíc tun dřevních pelet a z toho bylo okolo 24 tisíc tun vyvezeno do zahraničí.

Také celá řada výrobců zařízení na spalování paliv na bázi dřeva větší část svých výrobků vyvezla z ČR.

Nyní by se to ale mohlo změnit k lepšímu.

Nově využívané palivo v ČR, dřevní pelety, které již patří například v Horním Rakousku mezi nejpoužívanější tuhá paliva (cca 40% novostaveb je vytápěno peletami), se snad díky přijaté úpravě zákona o DPH z června 2007 dočká také u nás vyššího využití.

(Viz zákon 172/2007 Sb., který přidává do přílohy 1 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty položku 4401, v níž je mimo jiné uvedeno, že snížené sazbě DPH podléhají mimo jiné, také dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů).

Účinnost výše uvedeného zákona je od 2.července 2007.

V ČR je zatím asi okolo deseti firem zabývajících se výrobou dřevních pelet. Podobný počet firem vyrábí směsné a rostlinné pelety. Potěšitelné je, že v ČR vznikají stále nové firmy, které produkují, či hodlají produkovat dřevní pelety vhodné pro vytápění objektů.

Nejnovější peletárna vyrábějící dřevní pelety je například postavena v Kájově v jižních Čechách. Produkce dřevních pelet z této peletárny by měla být údajně určena tuzemským odběratelům z nejbližšího okolí a měla by pomoci těm, kteří nechtějí, či nemohou k vytápění využívat fosilní paliva (zemní plyn, uhlí, LTO) nebo elektrickou energii, ať již z důvodu jejich vyšší ceny, či z důvodu nevhodnosti tohoto způsobu vytápění. Tato peletárna má již své první odběratele a ročně by měla vyrobit cca 7200 tun kvalitních dřevních pelet.

Proč je výhodné využívat k vytápění dřevní pelety?

  • na rozdíl od fosilních paliv se jedná o obnovitelný zdroj energie pro vytápění
  • vysoká výhřevnost (do 18,5 MJ/kg),
  • nízký obsah popelovin (0,5 až 1 %)
  • nízký obsah vody (do 10 %),
  • nízké nároky na skladovací prostory (1t = 1,5m3 to znamená, že palivo na celou zimu přibližně 5t, se vejde do prostoru 2 x 2 x 2m)
  • v jedné tuně jsou stlačeny více než 4 plnometry dřeva
  • přijatelná cena za vyrobenou jednotku tepla
  • možnost automatizace procesů spalování
  • nízký obsah emisí
  • perspektivní ekologické palivo.

Přes všechny počáteční překážky neustále přibývá příkladů, kde jsou v ČR využívány k vytápění dřevní pelety.

Zásluhu na tom mají jak neustále se zvyšující ceny fosilních paliv a elektrické energie, tak také řada ekologicky i ekonomicky smýšlejících lidí a občanských sdružení zabývajících se energetickým poradenstvím a osvětou týkající se úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Mezi nejznámější energetická poradenská střediska v jižních Čechách patří například sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB), jehož energetičtí poradci poskytli v loňském roce bezplatně více než tisíc odborných porad. Bližší informace o energetickém poradenství i dalších činnostech ECČB najdete na: www.eccb.cz.

Svůj podíl na úspěšných realizacích, kde jsou k vytápění využity jako palivo pelety a jako zdroj tepla zařízení na spalování pelet, má také Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), jenž každý rok realizuje Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR). Tento program umožňuje získat při splnění předepsaných podmínek finanční dotaci, mimo jiné také na pořízení kotle na biomasu, jímž peletový kotel je. V letošním roce je například možno získat na instalaci peletového kotle dotaci až 50 tisíc Kč. Dotace není zatím však nároková.

To, že nejsou doposud OZE (a tudíž i dřevní pelety) více propagovány souvisí také s přijatou Energetickou koncepcí ČR z roku 2004, která je postavena na využívání fosilních paliv a na jaderné energetice. Podle této koncepce, by OZE měly v roce 2010 tvořit podíl na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů pouze 6%. V současné době (v roce 2006) je tento podíl asi 4,5%.

 
 
Reklama