Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Opravy panelových domů - proč dnes?

Bytový fond v České republice je poznamenán dlouhodobě zanedbávanou údržbou, množství závad se kupí a téměř geometrickou řadou rostou provozní náklady. Proč rekonstruovat právě nyní, proč zateplovat a jak přitom postupovat? Jak se vyvarovat chyb a omylů? To vše přináší následující článek autorky.

Při neustálém odkládání rekonstrukce nebo potřebných oprav vykazuje řada konstrukčních částí obytných budov vážné závady, které se projevují snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady i sníženou provozní bezpečností. Panelový dům, stejně jako každá jiná nemovitost potřebuje pravidelné opravy, servis a údržbu. Nejčastější závady, které se na panelových domech objevují jsou spojené se zatékáním střechy, netěsností spár mezi panely, zatékáním okenními rámy, časté poruchy a bezpečnost výtahu, statické vady, špatný technický stav balkonů a lodžií, vstupních dveří a portálů, vnitřní rozvody (elektroinstalace, stoupačky, plyn, odpady). Je nevýznamné zda se jedná o panelový dům starý 10 nebo 30 let, neboť všechny typy domů řeší obdobné problémy.

Celková regenerace bytového domu je nezbytnou podmínkou pro prodloužení jeho životnosti a zvýšení komfortu bydlení obyvatel těchto domů. Mezi hlavní opravy realizované v poslední době, které jsou navíc dobře viditelné, patří výměna starých dřevěných oken za okna plastová, zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny a zateplení střechy. Rekonstrukce domu provedená v tomto rozsahu zároveň přispívá k zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 35%.

Proč provést rekonstrukci domu právě nyní?

Nejdůležitější otázka, kterou si všichni kladou, zní co všechno je potřeba opravit, s čím začít a proč je vhodné rozšířit plánovanou rekonstrukci i o práce, které jste zatím oddalovali.

 • prioritou jsou opravy, které zvýší bezpečnost nebo omezí bezpečnostní rizika, a které řeší havarijní stav domu nebo jednotlivých částí. Jedná se zejména o odstranění statických poruch nosných konstrukcí, balkonů / lodžií a jejich zábradlí, rozvodů elektřiny a plynu, výtahů a konstrukcí výtahové šachty

 • zlepšení tepelně - izolačních vlastností domu, neboť tyto činnosti mají přímý dopad na spotřebu, respektive úsporu tepelné energie, což je při současném vývoji cen tepla a energií stále významnější ukazatel.

 • předpokládaný růst sazby DPH u stavebních prací a materiálu

 • stále velmi nízké úrokové sazby umožňující provedení kompletní rekonstrukce bytového domu a přijatelné podmínky bankovních úvěrů, které jsou dobře dostupné pro většinu společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

 • při kompletní rekonstrukci domu financované úvěrem, poskytnutým bankou nebo stavební spořitelnou, je možné využít státní úrokové dotace v rámci programu PANEL (viz Nařízení vlády 299/2001 Sb.) a snížit úrokové náklady o 4% ročně

Důvody pro zateplení domu a výhody, které zateplení obvodového pláště přinášejí

 • zamezení nebo výrazné snížení koroze spojovací výztuže, kterou jsou spojeny jednotlivé panely. Hlavní příčinou koroze spojovací výztuže je zatékání vody do styčných spár panelů a kondenzace vodní páry

 • snížení působení tepla a zimy na konstrukci domu vede ke snížení dilatačních změn v důsledku roztahování a smršťování konstrukce panelových domů. Dlouhodobé působení vysokých teplot nebo mrazu je jednou z příčin statických poruch panelových domů, praskání obvodových panelů apod.

 • odstranění vlivů působících na korozi spojovací výztuže a snížení dilatačních změn v důsledku vysokých a nízkých teplot zvýší životnost panelového domu

 • snížení úniků tepelné energie a tedy výdajů za vytápění. Komplexním zateplením domu se sníží náklady o více než 30 %

 • odstranění šíření spórů plísní, tj. alergenů. Tyto plísně potřebují pro svůj rozvoj vlhké prostředí. Vodní pára kondenzuje na studeném povrchu stěn v bytech s nedostatečnou tepelnou izolací. Plísním se daří často na místech, kde nedochází k proudění vzduchu a tedy ohřevu stěn (např. místa u okenních rámů, v rozích, za skříněmi, pod podlahou apod.). Zateplení domu pomůže odstranit kondenzací vodní páry a tím zamezit šíření sporů plísní

 • snížení teploty v domě během horkých letních dnů

 • v neposlední řadě dochází ke zlepšení vzhledu panelového domu, což přispívá k celkové pohodě bydlení, působí na zlepšení kvality bydlení a mezilidské vztahy.

Revitalizaci a sanaci panelovým domům se věnoval seriál publikovaný závěrem roku 2005:

Rekonstrukce panelových domů

Ing. Roman Šubrt: "Rekonstrukce panelových domů je současné velké téma stavebnictví. Majitelé jsou však často laici, kteří se nechají velmi ovlivnit výřečnými prodejci čehokoliv a tak se stále ještě lze setkat s nekomplexně prováděnou rekonstrukcí, na kterou ve svém důsledku doplatí majitel."

Takhle ne! Pád zateplovacího systému v Praze


Postup a kontrola - časté chyby a omyly

Volba nejvhodnějších postupů a provádění průběžných kontrol při realizaci čehokoliv je vždy stěžejní úlohou, především pak při zateplování domu. Pro názornost uvádím, jak by mohl vypadat proces při prvotním rozhodnutí a následné etapy realizace s uvedením několika doporučení, či zásad:

 1. Energetický audit/energetický průkaz budovy: při prvotním rozhodování o potřebném objemu činností je vždy užitečné vycházet z energetického auditu/průkazu budovy. (Jedná se o dokument, jehož zpracování vychází ze zákona č. 406/2000 Sb. Podrobnosti a náležitosti pak stanoví Vyhláška č. 213/2001 Sb. Úlohou energetického auditu/průkazu budovy je navrhnout a ekonomicky vyhodnotit nejvýhodnější variantu k zajištění optimální spotřeby energie. Výsledkem je dokument, který dává objektivní náhled o možnostech a úrovni využívání energie a navrhuje taková opatření, jenž efektivně vedou k úsporám energie. Zjednodušeně lze říci, že tento dokument předkládá obyvatelům domu doporučení, co je vhodné v domě realizovat a v jakém sledu.)

 2. Projektová dokumentace: popisuje způsob technického řešení, v souladu s doporučeními energetického auditora navrhuje technický postup tak, aby zamezil či eliminoval případný vznik tepelných mostů, kondenzaci vodních par a řeší konstrukční detaily systému. Navrhne způsob dodatečného kotvení obvodových dílů k nosné konstrukci a rovněž se zabývá korozním poškozením obvodových dílů.

 3. Dodavatel: význam výběru kvalitního dodavatele není snad nutné ani zmiňovat. Hlavním hlediskem by proto rozhodně neměla být nejnižší cena. Při výběru nám může napovědět používaný materiál a reference. V případě materiálu bude vhodné zjistit si certifikáty materiálů a získaná osvědčení. V případě referencí je obvyklé kontaktování členů představenstva bytového družstva nebo výboru společenství vlastníků jednotek již zateplených domů

 4. Stavební dozor: kvalitní, nezávislý a problematiky znalý stavební dozor, který dohlíží nad průběhem stavby, je samozřejmostí

Etapy realizace

 1. Lodžie a balkony: zateplení domu by měla předcházet rekonstrukce lodžií a balkonů, které jsou často ve velmi špatném stavu. Zábradlí je nedostatečně ukotveno a vykazuje hlubokou korozi, styky jednotlivých panelů jsou poškozené, je narušená izolace, dlažba se rozpadá, koroze oplechování balkonů atd.

 2. Okna: osazení nových oken musí být provedeno před zateplením obvodového pláště. Stávající okna nevyhovují především z důvodů tepelné izolace a funkčnosti. Opomenutí může vést k rozdílným teplotám a kondenzaci vodních pár, vzniku tepelných mostů a v budoucnosti k narušení izolace provedeného zateplení v případě dodatečné výměny oken nebo k dalším nákladům za dodatečnou izolaci oken

 3. Střecha a stropy technického podlaží: s výměnou střešní krytiny je nezbytné provést i tepelnou izolaci střechy (v praxi často z úsporných důvodů opomíjené), aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry, jak je uvedeno výše. Dalším důvodem je špatná izolace a koroze klempířského oplechování Zateplení stropů v technických podlažích pak zvyšuje tepelnou pohodu v bytech, pod kterými jsou nevytápěné prostory

 4. Zateplovací systém:

  • výběr dodavatele, který k zateplení používá výhradně certifikovaný zateplovací systém (jednotlivé vrstvy systému jsou navzájem slučitelné a kompatibilní, kvalita systému byla ověřena v akreditovaných zkušebnách)

  • před zahájením prací je vhodné vyžádat si a prostudovat technologický postup montáže zateplovacího systému zpracovaný výrobcem materiálu a v průběhu stavebních prací tento postup důsledně kontrolovat

  • jako tepelný izolant se do výšky objektu 22,5 m používá fasádní pěnový polystyren a od výšky 22,5 m minerální vlákna. V současné době je naprostým standardem izolant o tloušťce 100 mm, v budoucnu však lze předpokládat zájem o použití izolantu ještě silnějšího. Použití silnějšího izolantu je však omezeno v možnostech kotvení k podkladu. Tloušťka tepelného izolantu je navrhována tak, aby byla optimalizována úspora tepelné energie a investičních nákladů na regeneraci domu

  • před započetím pokládky tepelného izolantu má zásadní význam kvalitní příprava podkladu. Zateplované plochy musí být čisté bez prachu, mastnoty, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst. Podklad musí být suchý a nesmí být promrzlý. V některých případech je nutné dodatečné kotvení obvodových dílů a/nebo úprava stávajících disperzních nátěrů. Je důležité si uvědomit, že zateplovací systém zakryje obvodovou konstrukci budovy a tedy i případné defekty pláště, čímž se znemožní sledování jejich dalšího vývoje. Proto je nutné vždy posoudit stav budovy a definovat případné statické poruchy před vlastním zateplením domu

  • velmi důležitá je kontrola jednotlivých vrstev systému před jeho zakrytím, způsob lepení izolantu, nanášení a množství lepící hmoty. Nalepené desky musí být položeny na vazbu, rohy stavebních otvorů musí ležet v ploše desek, neboť spáry v rozích mohou vést k prasknutí systému v tomto místě. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty nebo pomocí montážní latě. Desky se lepí na sraz, šířka spáry mezi jednotlivými izolanty je 0 mm, případná spára musí být vyplněna PU pěnou a nikoliv lepidlem, která by vedla ke vzniku tepelného mostu. Lepicí hmota musí být nanesena po obvodu desky a terči v ploše desky. Deska musí být spojena s podkladem minimálně na 40 % celkové plochy v dostatečné vrstvě, aby lepicí hmota přilnula k podkladu. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně při jejich osazování vytlačena

  • nalepené desky je nutné správně ukotvit dle technologického postupu montáže - tj. množství, rozmístění a typ. Následuje zarovnání plochy izolantu, přebroušení nerovností. Poté se přistupuje k stěrkování a vložení sklotextilní síťoviny do lepicí hmoty a zatažení síťoviny lepicí hmotou. Síťovina nesmí být v žádném případě položena přímo na izolant a poté zatřena lepicí hmotou. V rozích stavebních otvorů se koncentruje největší napětí a je nutné proto vyztužení zesílit, aby nedocházelo ke vzniku trhlin
 5. Povrchová úprava: následuje nátěr pod omítky a povrchová úprava tenkovrstvou omítkou
 
 
Reklama