Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požár a evakuace budov na konferenci v Bruselu

Dne 23. března letošního roku proběhla v Bruselu jednodenní konference na "ožehavé" téma, které po trpkých zkušenostech z New Yorku trápí všechny státy světa. Součástí konference bylo i valné shromáždění členů ELA. Konference se zúčastnil Ing. Jan Dvořák, který dále shrnuje projednávaná témata.

Úvodem konference byl promítnut dokument složený z autentických záběrů práce hasičů a policistů po teroristickém útoku na Manhattan, kdy při záchraně životů osob přítomných v budovách Světového obchodního centra (WTC) zahynulo 360 hasičů a 40 policistů. Tato událost byla spouštěcím mechanizmem pro intenzívní řešení otázek evakuace osob při požáru spolu s přehodnocením konstrukcí budov.

Ačkoliv útoky na WTC byly tvrdé z hlediska ztrát na životech a majetku, nebylo toto neštěstí vzato za základ pro posuzování budov.

Za cíl bylo podle p. J.Ódonoghua, zástupce hasičského sboru z Bostonu vzato:

 • posuzování využití schodišť a/nebo výtahů, jako prostředků k evakuaci v budoucích výškových budovách,
 • plná ochrana budov automatickými sprinklery,
 • obsazení kanceláří.

Byly zřízeny dvě pracovní skupiny - "Pro využití výtahů hasiči" a "Pro odchod uživatelů budov", složené ze zástupců hasičů, výrobců výtahů, dozorů, průmyslu, osob s omezenou schopností pohybu a orientace, Federální a národní vlády, vysokých škol, oblasti práva a norem.

Diskutována byla problematika:

 • šířky schodišťových prostorů - měly by být zvětšeny na minimální úroveň potřebnou pro odchod všech; zvláštní schodiště by mohlo být věnováno přístupu hasičů do horní části budovy, aby se hasiči nemuseli rvát o přístup s evakuovanými osobami, jak tomu bylo v případě WTC;
 • využití výtahů hasiči - bylo již provedeno mnoho změn kodexu A 17.1 ke zvýšení bezpečnosti hasičů; diskuze je zaměřena na "robustní" požární výtah;
 • bezpečného přístupu na "oddělené" patro, které je podobné patru vytvářejícímu "předmostí" pro evakuaci;
 • vnitřku schodiště - oddělené nebo odváděcí patro je umístěno nejméně dvě patra pod patrem hlásícím požár;
 • přístupu na patro, kde hoří - zkoušení bezpečného otevření ohřátých dveří uzavírajících patro nechráněnou rukou.

Další příspěvek, který přednesl p. J. Hughes z konzultační firmy se zabýval evakuací a požárním inženýrstvím. P. Hughes zmínil:

Dynamika požáru

 • je zcela rozdílná od znázornění Hollywoodem
 • udržitelnost v oblastech
  • toxicity a toku požáru
  • viditelnosti
  • teploty z oblasti požáru

by měla být zvýšena pro každého, kdo se nachází v sousedství plamenů bez ochranných dýchacích přístrojů a osobních ochranných prostředků.

Prostředky varování a úniku

Budovy musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou provedena vhodná opatření pro včasné varování před požárem a prostředky úniku v případě požáru z budovy na bezpečné místo mimo budovu, které je možné efektivně využít.

Vnitřní šíření požáru (obložením)

K zabránění šíření požáru uvnitř budovy, musí vnitřní obložení

 • odolávat odpovídajícím způsobem šíření plamene nad jeho povrchem, a
 • umožnit, kdyby došlo ke vznícení, poměrné propouštění tepla vzhledem k jeho nárůstu přiměřené okolnostem.

Vnitřní šíření požáru (konstrukce)

Budova musí být navržena a konstruována tak, že v případě požáru bude

 • její stabilita udržena v rozumné míře,
 • zeď společná pro dvě nebo více částí budov přiměřeně odolávat šíření požáru mezi těmito budovami,
 • při stanovení odpovídajících opatření vzata v úvahu její velikost a zamýšlené použití.

Vnější šíření požáru

Vnější zdi a střecha budovy musí být přiměřeně odolné šíření požáru z jedné budovy na druhou s ohledem na výšku, použití a polohu.

Přístup a možnosti hasičského záchranného sboru

Budova musí být navržena a konstruována tak, aby poskytovala přiměřené možnosti pomoci hasičům při ochraně života. Uvnitř budovy musí být provedeno přiměřené opatření k umožnění přístupu hasící techniky do budovy.

Evakuace

Patří sem globální pohled na všechna opatření v budově, nejen prostředky úniku nebo varování. Důležité je fungování uživatelů budovy, zejména při opouštění budovy, během ohrožení ohněm na základě odhadu stavu užívání budovy, zvláště ve spojitosti s vystavením uživatelů budovy toku požáru a tepla.

Odhad stavu užívání budovy

Pro budovu jsou charakteristické

 • její užití
 • uspořádání a služby
 • opatření pro varování
 • prostředky úniku a strategie řízení nouzového stavu
 • vzájemné působení výše uvedených faktorů s vyvíjejícím se scénářem požáru.

Lidské chování

Obecně nesprávná pojetí

 • bezpečnost lidí nemůže být zaručena, protože k nepřiměřenému chování vedou jisté okolnosti jejich paniky,
 • lidé se začnou přesunovat, jakmile uslyší alarm,
 • čas uvažovaný k evakuaci osob z poschodí závisí na čase, který osoby potřebují, k fyzickému přesunu k východu a skrz východ,
 • pohyb při požáru je charakterizován snahou o únik,
 • lidé se nejpravděpodobněji přesunují k nejbližšímu východu,
 • lidé se přesunují nezávisle jeden na druhém (jedině ve velké tlačenici),
 • označení požárních východů pomůže zajistit lidem najít cestu do bezpečí,
 • lidé pravděpodobně nepoužijí kouřem naplněnou únikovou cestu.

Výzkum využití výtahů pro evakuaci

Bylo identifikováno několik klíčových výhod využití výtahů

 • uživatelé budovy obvykle opouštějí budovy tou samou cestou, kterou do budovy přišli,
 • evakuace nevyžaduje takovou fyzickou námahu,
 • je redukováno přeplnění schodišť,
 • uživatelé budovy starší/s omezenou schopností pohybu a orientace mají zajištěno právo na život.

Využití výtahu v plánu evakuace budovy při nouzovém stavu může přinést další problémy, se kterými je třeba uvažovat

 • překonání tradiční agitace nevyužívat výtahy při evakuaci
 • netrpělivost při čekání na chráněných nástupištích může vést k možnosti přeplnění lidmi, které způsobí, že klec výtahu zůstane stát v bezvýchodné situaci na poschodí až do vyřešení přeplnění klece.

Výzva

Pro požární inženýry vyvinout větší pochopení pro nasazení výtahů a vyvinout strategie zahrnující výtahy do dovolené hromadné evakuace uživatelů budov. Nejprve bude potřebné zpracovat podrobnější expertízu vzorů evakuace při použití výtahů.

Řešení:

 • může zahrnovat použití krytých podlaží k poskytnutí strategie fázované svislé a možné vodorovné evakuace,
 • může vyžadovat použití vodorovného pohybu stejně jako svislého.

Výtahový průmysl se spojí s širší veřejností při zpracování větší možnosti použití výtahů pro evakuaci z určených míst.

Konkrétní stanoviska k výtahům přednesl Dr. M. L. Siikonen z firmy KONE Elevatores Ltd:

Současná situace v Evropě - byly zveřejněny dvě normy

EN 81-72, která definuje požadavky na požární výtahy
EN 81-73, která definuje požadavky týkající se funkce výtahů v případě požáru.

Metoda použití výtahu hasiči:

Fáze I: Výtahy se vracejí na základě iniciace signálu hlášení požáru do určeného chráněného podlaží
Fáze II: Ruční ovládání výtahu při použití výtahu hasiči (Národní předpisy pro budovy)

Skupina expertů zřízená Evropskou komisí publikovala v říjnu 2003 zprávu "2010: Evropa přístupná všem", která uvádí

"Přístupnost pro všechny by měla být rozpracována v evropských normách pro navrhování, konstruování a užívání budovy včetně opatření pro požární bezpečnost a prostředky pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace".

"V roce 1999 vykazovalo 18 % evropské populace vážné a mírnější zdravotní poškození svého denního života, 7 % vážnou invaliditu".

Komise CEN TC10 WG 6 je zaměřena na evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Není dosud pozměněno pravidlo "V případě požáru použijte schodiště a nepoužívejte výtahy".

Dále byly zmíněny dokumenty a stanoviska:

Pracovní dokument prEN/TR 81-76

 • podmínky pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace se připravují
 • dokument řeší jednoduchou evakuaci výtahem v nízkých a středních budovách, jako jsou úřady, nákupní centra, hotely, rezidence
 • mimo předmět této studie zůstávají budovy s výškou větší jak 25 podlaží, nemocnice, domovy důchodců, budovy s trvalou přítomností hasičů, kde bylo uvažováno s náročným přístupem.

Možné časy pro evakuaci

Časy pro evakuaci používané jako kriteria

 • budovy úřadů a hotelů < 30 min
 • výškové budovy < 60 min
 • obytné budovy < 40 min
 • nákupní centra, stadiony, stanice metra, letiště atd. < 60 min

Případová studie evakuace mega výškové budovy v Asii

 • počet podlaží 88
 • počet uživatelů budovy 10 700
 • 9 skupin výtahů
  • 7 místních skupin
  • 2 skupiny kyvadlových výtahů se 2 stanicemi
 • 2 schodiště 1 400 mm široké

Případová studie společných scénářů evakuace

 1. Všichni uživatelé budovy jsou evakuováni výtahy (samoevakuace).
 2. Uživatelé budovy použijí chráněné kyvadlové výtahy a schodiště.
 3. Uživatelé budovy použijí výhradně schodiště a evropské typy požárních výtahů.

Luc RIVET, Secretary General of ELA dále zmínil následující:

"Přehled řešených témat pracovních skupin ISO a CEN"

Odpovědné za řešení problémů evakuace při požáru jsou CENTC10/WG 6 a ISOTC178/WG6.

Existující předpisy:

 • EN 81-72 Požadavky na požární výtahy
 • EN 81-73 Požadavky na chování výtahů v případě požáru
 • ISO Technická zpráva 25743 (bude uveřejněna brzy)

Technická zpráva ISO 25743:

 • zvažuje riziko použití výtahu všemi osobami, tělesně schopnými i s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • identifikuje největší problémy týkající se budovy,
 • klíčem k "řešení prostřednictvím výtahu" je automaticky nebo ručně ovládaný evakuační systém,
 • všechny problémy s výtahem jsou zvládnutelné, myšlenkou jsou větší náklady na automatický systém,
 • systém řízení evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace doprovázející osobou je realistický a praktický v mnoha případech.

Problémy avizované ISO TR 25743:

 • očekává se bezpečné prostředí bez kouře,
 • potřebná je alternativní úniková cesta, jestliže výtah je dočasně mimo provoz nebo se dostane do požáru,
 • je možné automatickými snímači zjistit, zda jsou všechny osoby evakuované?
 • kdo půjde první, když výtah potřebuje použít mnoho lidí?
 • lidé potřebující evakuaci mohou být osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zraněné osoby, ženy v jiném stavu atd.
 • použití doprovodné osoby řeší některé problémy a je nákladově efektivní.

Součástí strategie evakuace budov by výtahy měly být

Spíše než pomalé evakuování osob s omezenou schopností pohybu a orientace po schodištích, je představou použití výtahu mezi výstrahou a poplachovými fázemi, před příjezdem hasičů. Trénovaný jedinec potřebuje na evakuaci 100 kg osoby na vozíku pro invalidy ze 6 patra 1 hodinu, zatímco výtah 2 minuty.

Základní principy pracovního dokumentu CEN

 • zůstává princip, že výtah není cestou k úniku,
 • výtah bude použit při evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace s využitím "požárních asistentů",
 • obsah dokumentu je omezen na budovy s malou a střední výškou (úřady, hotely, rezidence),
 • výtah musí vyhovovat požadavkům EN 81-70 (přístupnost všem), EN 81-72 (požární výtah), EN 81-73 (chování výtahu v případě požáru),
 • výtah bude mít speciální ovládání s automatickým návratem do podlaží s výstupem z budovy, signalizaci přemostění a metody evakuace + zvláštní "evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace" (v kleci a ve stanicích).

Fáze evakuace uvedené v budoucí normě CEN

 • všichni budou evakuováni po schodištích, s výjimkou osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Všechny výtahy se budou vracet do podlaží s výstupem z budovy,
 • evakuační výtah/výtahy začínají provoz s aktivními ovládači v kleci a na nástupišti pro použití asistenty zaškolenými pro pomoc při evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • ve všech úrovních bude nad šachetními dveřmi blikat signál "evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace",
 • stlačením přemosťovacího tlačítka asistentem dojde k přemostění jiných voleb z nástupišť,
 • bude zřízeno hlasové spojení mezi krytým prostorem + mezi klecí a řídícím pultem budovy,
 • metoda evakuace končí zapnutím tlačítka "spínač požárního výtahu" při příjezdu hasičů.

Dále účastníci pokračovali v jednání na valném shromáždění členů ELA (evropská výtahová asociace).

Byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých technických komisí ELA jejich předsedy.

Jorge LIGÜERRE, Communication Committee:

Úspěchy v roce 2006

 • Konference "Požární problémy" v říjnu 2006, hlavní témata: prevence - hašení požáru - evakuace s cílem přípravy normy pro evakuaci,
 • Revize sekce členské části webových stran ELA,
 • Podpora iniciativě " Stavět pro všechny", oficiální zahájení projektu Evropské komise v listopadu 2006 ve Štrasburku.

Akční plán 2007

 • Příprava pravidelné komunikace s ostatním světem a členy: 3 nebo 4 problémy ELA NEWS,
 • Příprava konference o požáru v březnu 2007 před Výročním zasedáním ELA
 • Pokračování zlepšování sekce členské části webových stran ELA,
 • Připravovat tiskové články a komunikaci pro výtahový průmysl,
 • Finalizace a výroba brožury o značkách,
 • Doporučení pro udělení výroční ceny ELA,
 • Informovat a distribuovat zavedení SNEL v Evropě (Cíl: zvýšení viditelnosti v později přistoupivších státech),
 • Aktivní komunikace s asociacemi o situaci "Prohlubeň - horní část šachty" (založená na výsledcích pracovní skupiny.

Philippe LAMALLE, Codes & Standards Committee:

Směrnice pro strojní zařízení

 • Schválena nová směrnice 2006/42/ES.
 • Hranice mezi směrnicí pro strojní zařízení a směrnicí pro výtahy byla stanovena na základě rychlosti zařízení takto:
  směrnice pro strojní zařízení < 0,15 m/s < směrnice pro výtahy (ovládání pouze trvalým stiskem)
 • Zavedení modulů posuzování jakosti,
 • Transpozice do 29. června 2008,
 • Platnost od 29. prosince 2009.

Směrnice pro výtahy

 • Průvodce směrnicí
  • je v procesu schvalování Stálé komise pro výtahovou směrnici (LD),
  • supervizi provádí ELA (P. Bianchini),
  • zveřejnění se očekává koncem roku 2007
 • Technické posuzování čl. 2.2 směrnice (prohlubeň - horní část šachty)
  • konzultace s Health & Safety Laboratories UK (HSL UK) - statistika havárií, posouzení existujících řešení & porovnání volného prostoru,
  • ELA WG (E. Gharibaan) - ELA komunikuje s HSL UK, identifikace rizik vnesených různými & odlišnými řešeními, která jsou alternativní k "volnému prostoru".
 • Zkoušky bez zatížení
  • dokument vytváří ELA WG (D. Smith),
  • přihlíží k možnosti vykonávat zkoušky bez zatížení - jako konečnou inspekci nebo periodické zkoušky.

SNEE - bezpečnostní norma pro zvýšení bezpečnosti existujících pohyblivých schodů

 • návrh byl dokončen v listopadu 2006, stejná struktura jako u SNEL, 14 bezpečnostních opatření týkající se
  • odkláněcích zařízení,
  • ochranných spínačů hřebenů,
  • zařízení snímajících rychlost pohyblivých schodů a madel,
  • vstupních spínačů madel a ochran,
  • vymezení stupně (např. drážky, označení, osvětlení),
  • zařízení identifikace nízkého stupně,
  • zařízení identifikace chybějícího stupně,
  • dodatečného zastavovacího zařízení tam, kde jsou zvýšená rizika v nástupní oblasti,
  • vypínače STOP pod kryty nástupiště,
  • dodatečného osvětlení na rozhraní ploch stupňů a v pracovních prostorách,
  • detailů rozhraní budovy (ochrana hlavy, bariéry, ochrana při stoupání)
  • dodatečného hlavního stykače,
  • revizní jízdy a nouzového vypínače STOP,
  • zábran na nástupištích proti sklouznutí.

SNEE se očekává před koncem roku 2009.

ISO normy globálního přístupu

ISO TS 22559-1 Celkové základní požadavky
ISO TS 22559-2 Celkové bezpečnostní parametry
ISO TS 22559-3/4 Celkové postupy posuzování shody

Werner BOEHM, Components Committee:

K základním tématům řešeným touto komisí v roce 2006 patřilo:

 • vliv normy SNEL/EN 81-80 na části výtahů
 • analýzy nových předpisů a norem
 • spotřeba energie - základní požadavky týkající se částí výtahů

Další úkoly:

 • polyuretanové nárazníky - použití při rychlosti 1,6 m/s
 • omezený prostor v horní části šachty a v prohlubni (účast na WG řešící čl. 2.2 přílohy I směrnice 95/16/ES
 • zkoušení výtahů bez zatížení

Priority 2007:

 • revize EN 81-1, 2 (nové požadavky týkající se částí výtahů)
 • nová směrnice pro strojní zařízení

Důležité úkoly 2007:

 • hodnocení a analýzy předpisů (EN 81-58, EN 81-28, prEN 81-41)
 • spotřeba a účinnost
 • tuhá vodítka

Peter de NEEF, Quality, Safety, Environment & Education Committee:

K základním tématům řešeným touto komisí patří:

Poziční dokument k zajištění kvality

 • dokument byl zkompletován komisí
 • revidován a schválen právní komisí
 • schválen výborem

Charta kvality

 • dokument byl zkompletován komisí
 • posouzeno a schváleno právní komisí
 • schváleno výborem

Pracovní skupina pro ekologii a energii

 • byla ustavena jako průřezová komise
 • byl naformulován chybějící statut
 • byl definován předmět činnosti a očekávané práce
 • je definována struktura a obsah výstupních dokumentů
 • jsou identifikovány základní evropské směrnice

Pravidla týkající se hluku (akustika budov)

 • byl formulován plán úkolů
 • byl vytvořen přehled pravidel platných v jednotlivých zemích
 • byly dotázáni externí experti

Pokračování úkolu "Značky ve výtahovém průmyslu", část SNEL

 • finalizováno a vytištěno

Příprava normy pro základní učební obory pro výtahové techniky (montáž a údržba)

 • byly posouzeny pravidla správné praxe UK a Francie
 • byla uzavřena spolupráce s Evropskou komisí ohledně projektu "Leonardo da Vinci"
 • byl připraven návrh dokumentu
 
 
Reklama