Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápět rodinný dům tepelným čerpadlem nebo zemním plynem? (I)

Ceny elektrické energie opět dražší

Další zdražování elektrické energie (jistě ne poslední...) na základě cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2006 ze dne 27.11.2006 s účinností od 1. ledna 2007 vyvolalo další vlnu reakcí a také úvah o způsobu vytápění. Následující článek se zabývá porovnáním nákladů na vytápění RD komfortními způsoby vytápění.

Obdobně jako v loňském článku "Náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem a "zdražování" elektrické energie" je i zde uvedeno základní porovnání na příkladu referenčního domu různých, resp. navýšených nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v roce 2007 oproti nákladům vynaloženým v roce loňském. Do porovnání byla zahrnuta i varianta s kotlem na ZP, jelikož se jedná o stejně komfortní tepelný zdroj.

Komentář k růstu cen elektřiny v roce 2007

Navýšení cen elektrické energie je nepříjemné pro většinu z konečných uživatelů a na první pohled přináší zesílení konkurenční výhody pro OZE (vyjma "alternativního" TČ, jelikož z cca 1/3 spotřebovává v závislosti na provedení buď elektrickou energii či zemní plyn). To ovšem z pohledu energetiky lze tvrdit pouze do určité míry. Jelikož není v současných lidských možnostech oprostit se od "klasických" zdrojů a s rostoucí poptávkou to možné ani nebude. Zdražení elektrické energie či ZP do značné míry nepocítí uživatelé zdrojů tepla na solární energii či biomasu. Nesmíme ovšem opomenout dominový efekt, kdy uživatelé hledají vhodné substituty, ty nacházejí v lepším případě v biomase (ne v uhlí či odpadech), jejíž ceny následně stoupají též. Zdražení elektrické energie se nejvíce v oblasti vytápění pomocí OZE či alternativních zdrojů odrazí na provozních nákladech TČ (které jsou ovšem stále nižší než při vytápění a přípravě teplé vody pomocí klasických elektrokotlů). TČ totiž v závislosti na provozních podmínkách, resp. topném faktoru spotřebovávají elektrickou energii ve zmíněném objemu cca 1/3 dodané energie do sekundárního okruhu. A TČ tak ztrácí opět část své "konkurenční" výhody vůči svým substitutům, zejména solárním kolektorům. U biomasy to tak zřejmé není vzhledem k rostoucím cenám paliva.

V článku není popsán dopad zdražení zemního plynu na provozní náklady TČ, která používají k pohonu kompresoru toto médium.

Náklady:

V souvislosti s každou investicí je vhodné zmínit důležitost investičních a provozních nákladů a přímou souvislost mezi nimi, jelikož právě volba investice (technické parametry technologie) ovlivňuje výši budoucích provozních nákladů, v našem případě na vytápění.

Investici je nutné posuzovat z pohledu celého investičního celku, tzn. nejen z pohledu hlavní technologie, v našem případě TČ či kotle na ZP, ale vč. zahrnutých veškerých nutných nákladů, např. spojená potřeba instalace podlahového či stěnového topení. Též je nutné uvažovat s náklady, resp. výnosy nejbližší ušlé (obětované) příležitosti, tzn. např. s ekonomickými dopady instalace plynového kotle při volbě TČ.

V souvislosti s instalací TČ má přímý dopad jak na investiční tak i na provozní náklady volba typu TČ a úroveň projektu a realizace celého systému. Volba typu je zejména omezena dostupným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Úroveň projektu a realizace zase závisí na odbornosti a zkušenostech projektanta a realizátora. Dále je rozhodující výkon TČ, resp. procento pokrytí tepelných ztrát objektu, s tím spojená nutnost instalace bivalentního zdroje tepla a tím vzniklé navýšené provozní náklady. V neposlední řadě má velké dopady volba zapojení TČ do otopného systému a jeho celková realizace. Regulace má zejména zase vliv na počet a bod sepnutí kompresoru, což ovlivňuje jeho životnost.

Nová investice by samozřejmě měla mít mj. za cíl snížení současných provozních nákladů nebo lépe, a zároveň, zvýšení výnosů, vedle např. zvýšení komfortu obsluhy investičního celku.

Náklady na údržbu:

Obdobně jako TČ i kotel na ZP jsou zařízení téměř bezobslužná a z logiky věci vyplývající též bezúdržbová. Čím méně uživatelských zásahů vyžaduje zařízení ke svému provozu, tím bude mít i nižší nároky na údržbu. TČ a kotel na ZP mají nízké nároky na údržbu. Je to ovšem podmíněno bezvadným návrhem a instalací celého systému. Právě na základě správné instalace dle bezvadného projektu je možné získat téměř bezúdržbový systém vytápění. Ceny servisních zásahů se u zmiňovaných zdrojů tepla diametrálně neliší.

Náklady na údržbu zahrnují zejména náklady na zajištění servisních prohlídek. Dále zahrnují servisní zásah při údržbě po poruše a případně také náklady na výměnu porouchané části.

Údržba po poruše se ovšem u kvalitně navržených a realizovaných soustav vyskytuje minimálně a jedná se převážně o výrobní vady jednotlivých součástí, což je řešeno převážně v průběhu první topné sezony v rámci záručních podmínek.

Náklady na energii

Porovnáváme-li variantu instalace TČ a kotle na ZP jako součásti technologie vytápění a přípravy teplé vody, docházíme k systémům stejně komfortním. Při instalaci TČ získá uživatel nespornou výhodu v dostupnosti elektřiny v nízkém tarifu po 22 hodin denně a to i pro ostatní potřebu v objektu, resp. na odběrném místě. Tento "zisk" je ovšem vyvážen neúměrně vyššími investičními náklady na instalaci TČ i v porovnání s pořízením kondenzačního plynového kotle, zejména pak při instalaci TČ typu země-voda či voda-voda. (Nutné zemní práce mnohdy tvoří polovinu celkových investičních nákladů.)

Dále je demonstrováno navýšení provozních nákladů na vytápění v souvislosti s navýšením cen elektrické energie od 1.1.2007 v porovnání s rokem 2006

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31.3.2005 operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Sazba D 55d rok 2006 Sazba D 55d rok 2007 Sazba D 55d rok 2006 Sazba D 55d rok 2007 Sazba D 55d rok 2006 Sazba D 55d rok 2007
E.ON E.ON PRE PRE ČEZ ČEZ
cena v Kč/MWh vysoký tarif 2 002,26 2059,33 1 917,33 2010,12 1 982,86 1994,83
nízký tarif 1 585,77 1789,21 1 559,74 1720,97 1 628,25 1805,63
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 63 71 64,26 66,64 59,5 73,78
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 77 87 78,54 82,11 73,78 89,25
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 87 97 88,06 92,82 83,3 99,96
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 99 110 99,96 105,91 95,2 113,05
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 115 128 116,62 123,76 111,86 130,90
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 134 150 135,66 145,18 130,9 152,32
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 158 176 159,46 171,36 154,7 178,50
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 189 210 190,4 205,87 185,64 213,01
jistič nad 3x63 A za každou 1 A 2,4 2,60 2,38 2,62 2,38 2,62
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1 1,10 0,95 1,07 0,95 1,07

Tabulka č. 1 - Porovnání cen sazbě D55 platné v roce 2006 a nové sazby D55d platné v roce 2007

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4.2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Sazba D 56d rok 2006 Sazba D 56d rok 2007 Sazba D 56d rok 2006 Sazba D 56d rok 2007 Sazba D 56d rok 2006 Sazba D 56d rok 2007
E.ON E.ON PRE PRE ČEZ ČEZ
cena v Kč/MWh vysoký tarif 2 023,24 2080,89 1 952,53 2046,25 2 010,05 2022,04
nízký tarif 1 585,77 1789,21 1 559,76 1720,98 1 628,38 1805,77
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 129 138 152,32 154,70 128,52 140,42
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 183 193 220,15 224,91 184,45 196,35
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 219 229 265,37 271,32 222,53 234,43
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 264 276 321,3 328,44 268,94 280,84
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 327 340 399,84 409,36 333,2 345,10
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 400 415 489,09 500,99 408,17 420,07
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 489 507 602,14 616,42 500,99 512,89
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 607 627 748,51 766,36 622,37 634,27
jistič nad 3x63 A za každou 1 A 9 9,30 11,19 11,42 9,28 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3 3,10 3,69 3,81 3,09 3,09

Tabulka č. 2 - Porovnání cen sazbě D56 platné v roce 2006 a nové sazby D56d platné v roce 2007

Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům
kategorie domácnost
Roční odběr v pásmu MWh/rok Maximální cena dvousložková (včetně DPH)
Cena za odebraný plyn Kč/MWh
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
od 1.1.2006 od 1.1.2007 od 1.4.2006 od 1.4.2007 od 1.10.2006 od 1.1.2006 od 1.1.2007
do 1,89 1350,85 1208,5 1365,62 1473,32 1307,1 43 47,84
nad 1,89 do 9,45 1057,11 944,01 1071,88 960,31 1013,36 64 66,64
nad 9,45 do 15 980,35 875,43 995,12 875,98 936,6 85 88,3
nad 15 do 20 99 102,7
nad 20 do 25 111 116,26
nad 25 do 30 124 129,95
nad 30 do 35 975,63 870,71 990,4 875,98 931,88 137 143,51
nad 35 do 40 150 157,2
nad 40 do 45 164 171
nad 45 do 50 177 184,69
nad 50 do 55 191 198,61
nad 55 do 63 236 215,99
nad 63 892,9 781,28 907,67 780,77 849,15 - * - **
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 131 532,06
** denní maximum Kč/tis. m3: 128 452,60

Tabulka č. 3 - Porovnání cen sazbě ZP od dodavatele Středočeská plynárenská platných v roce 2006 a nově v roce 2007.

 
 
Reklama