Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je dostatek projektantů "TOPENÁŘŮ" a co nás čeká v roce 2007?

Co nás čeká v roce 2007, jaká témata redakce plánuje zpracovat a krátké zamyšlení nad problémy a dotazy se kterými se na nás obrací laická veřejnost. Máte jiné nebo podobné zkušenosti? Co by jste uvítali rozšířit a o jaké informace máte zájem?

Nedávno proběhl AQ 2006 a já měla možnost osobního setkání s řadou odborníků, ale i běžných uživatelů. S narůstajícími cenami energie se logicky zvyšuje zájem o úspory a snahu minimalizovat provoz na vytápění, který spolu se spotřebou na přípravu TV zastupuje největší podíl v nákladech ve většině domácností. Že se budou zvyšovat ceny energie je myslím jasné nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti.

Vybrala jsem pro Vás pro představu názorný graf, podíl provozních a investičních nákladů pro jednotlivé druhy vytápění.


Zdroj: Teplárenské sdružení 2006

Do redakce přichází poměrně velké množství dotazů s prosbou o zkontaktování s projektantem vytápění. Jednoznačný pocit "málo projektantů".

Většina výstavby rodinných domů se staví podle typových projektů, ke kterým je dodáván "typový projekt" vytápění (tzv. jednostupňová úroveň pro stavební povolení).

Uživatel - investor se většinou po nastudování a masivní osvětě rozhodne investovat do jiného řešení, energeticky úsporného a ekologicky méně náročného. Je srozuměn s navýšením investičních nákladů do technologie, ale bohužel ne do navýšení nákladů na zpracování kvalitní projektové dokumentace, která v konečném důsledku zajistí efektivní a hospodárný provoz (správným dimenzováním výkonu, vhodnou regulací, která mezi sebou komunikuje!!! jsme schopni v konečném důsledku ovlivnit až 15 % spotřeby energie a to nemluvíme o investičních nákladech).

Velmi podobná situace je i u rekonstruovaných objektů a rekonstrukcí kotelen, výměníkových stanic a to nejen u bytových domů. Se změnou potřeb rekonstruované budovy na teplo se mění i požadavek na zdroj tepla a celou OS. Plánuje-li se potom jeho rekonstrukce měla by být podmíněna zpracováním projektu, který mimo jiné bude řešit i následné úpravy, hydraulické vyvážení a seřízení celé OS, tak aby odpovídala novým potřebám objektu.

Bohužel, když se investor rozhodne postupovat dle odborných doporučení, nezřídka se dostává do problémů, najít odbornou projekční kancelář či samostatného projektanta, který by mu vše v krátké době zajistil.

Nejsou ceny projektových prací podhodnoceny a není honorář za projekt závislý na konkrétní dodávce? Z vlastní praxe vím, že uživit se "malými akcemi" je velmi náročné a pokud nejste smluvní projektant nějaké větší organizace, která zajišťuje určitou kontinuitu a opakovatelnost je samostatné fungování poměrně náročné.

Podpora projektantů z řad renomovaných výrobců, dodavatelů tepelné techniky, hydraulických prvků a regulace je myslím dostatečná a ochota vzdělávat a podpořit odbornou veřejnost zřejmá. Téměř všichni vkládají do této podpory nemalé prostředky. Ze strany výrobců či dodavatelů tepelné techniky je ne vždy slyšet na projektanty chvála, mnozí vyžadují téměř zpracování projektu od dodavatele technologie (zdroje, regulace).

Úloha projektanta je aplikovat vhodný zdroj na otopnou soustavu, která bude odpovídat nejen typu a užívání budovy, ale bude schopna se přizpůsobit potřebám uživatelů (trvale obydlené domy, kanceláře, sklady, rekreační objekty, lehké stavby, těžké stavby, nízkoenergetické stayby...). To vše by mělo být jasné před zadáním zpracování konečného projektu vytápění a přípravy TV. Investor by se měl na základě co nejvíce vstupních informací rozhodnou, kterou variantu chce projekčně zpracovat. Ale kdo mu tyto informace poskytne? Energetický poradce či projektant?

V praxi to většinou znamená zadání pouze "potřebuji projekt vytápění" a to je vše. Ve většině případů se investor setká a konzultuje tyto záležitosti až při samotné investici při realizaci, tedy při konkrétním výběru jednotlivých komponentů v otopné soustavě (zdroj otopná tělesa, ventily, regulační prvky...). Většinou následují požadavky na změnu projektové dokumentace, pod vlivem nově získaných informací. A pokud možno zadarmo! Vypočtená tepelná ztráta objektu, která stanovuje velikost zdroje se nemění, ale vše ostatní je navzájem provázáno. A to si klienti velmi málo kdy uvědomují, má-li být zaručena plná funkčnost a ekonomický provoz i z jejich pohledu malá změna komponentu může mít podstatný vliv. Uvedu příklad, který si z laické veřejnosti málokdo uvědomí, změna typu regulačního ventilu s TRV v kombinaci s umístěním kotelny (zdroje) byť jen do jiného patra mění dimenzování potrubí OS, poměrně významně! Vše je potřeba přepočítat a ověřit zda nové prvky mezi sebou umí komunikovat nebo jestli v sobě již zdroj má zabudovaný autonomní regulační systém, který se musí v případě jiné regulace vyřadit. Není-li toto zpracováno předem, řeší se vše až při realizaci a s podstatně většími investičnímu náklady.

Máte jiné nebo podobné zkušenosti? Co byste uvítali rozšířit a o jaké informace máte zájem?

Tlak na energetické úspory je veliký a bude stále vzrůstat, bez kvalitních odborníků, projektantů, dodavatelů, výrobců tepelné techniky a montážních firem, to určitě nepůjde. I oni musí vkládat svůj čas a energii do dalšího vzdělávání (což také něco stojí, minimálně čas, který tomu věnují), učit se aplikovat nové technologie. Proto bych popřála všem, spoustu nových pracovních příležitostí, úspěšných realizací a plnohodnotné finanční ocenění. Realizace, které plně uspokojí ty nejnáročnější potřeby investorů a přesvědčí že náklady do příprav studie, projektu a kvalitní komponentů se vyplatí.

A co plánujeme v roce 2007 v oblasti Vytápění?

  • Budeme dále pokračovat v úspěšném seriálu článků VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH A VELKOPROSTOROVÝCH OBJEKTŮ s Ing. Kotrbatým a jeho kol. Ku příležitosti konference VYTÁPĚNÍ v Třeboni bude společně s STP sekcí VYTÁPĚNÍ vydáno CD s celou výše uvedenou problematikou.
  • Připravujeme zpracování problematiky MaR zdrojů a OS, jako statickou pomůcku s řadou praktických schémat zapojení a doporučeného řízení.
  • Budeme přinášet aktuální informace o hodnocením energetické náročnosti budov, o novém národním kalkulačním nástroji a nových oborových normách.

Ještě bych se chtěla zmínit o zajímavém poznatku, informace na našem portále stále více vyhledávají koneční uživatelé. Proto jsme v minulém roce začali věnovat jeden týdenní článek provozu a údržbě, který nebyl určen jen odborníkům, ale i lidem kteří spravují budovy. Podle velkého zájmu nejen o CD , ale i o doprovodný program na AQ 2006, chceme dále pro tuto skupinu čtenářů připravovat a zpracovávat zajímavá témata z oblasti systémů TZB. Jako jedno z prvních témat bude rekonstrukce rozvodů TV (teplé vody).

Zvláštní poděkování potom všem našim partnerům, kteří svými finančními prostředky pomáhají realizovat naše projekty.

Za portál TZBinfo mohu slíbit spoustu zajímavých článků, které doufáme pomohou rozšířit obzory a přispějí ke zkvalitnění a šíření osvěty každému, kdo o ni bude mít zájem. Stále se zvyšující návštěvnost, chvála a poděkování, je zavazující a povzbudivé k další práci.


Graf návštěvnosti portálu TZB-info (podle veřejného počítadla Toplist www.toplist.cz)

Děkujeme...!
KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2007

Za redakci TZB-info přeje
Renata Straková

 
 
Reklama