Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Firma PROTECH s.r.o. na výstavě Aqua-therm 2000

Návštěvníci výstavy Aqua-therm mohou pracovníky firmy PROTECH s.r.o. Nový Bor navštívit ve stánku firmy KERMI a ve stánku firmy GINGER / A.Vaněk.
Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy k práci se souborem programů firmy PROTECH a uvítáme Vaše náměty a připomínky k těmto programům.

Novinkou v nabídce programů firmy PROTECH je program UPS v.1, který provádí posuzování místnosti a návrh opatření z hlediska technických pravidel TPG 704 01. Tato pravidla definují podmínky k umisťování spotřebičů plynu do bytových a nebytových prostorů a v návaznosti na provedení spotřebičů plynu předepisují požadovaná technická opatření v případě, že místnost tyto podmínky nesplňuje.


V současné době nabízí firma PROTECH s.r.o. následující programy určené jen pro MS Windows (95, 98, NT a 2000):

TZ - program je určen k výpočtu tepelných ztrát dle ČSN 06 0210. Umožňuje též dimenzování elektrovytápění, dimenzování otopných těles, výpočet spotřeby tepla a paliva, hodnocení budovy dle ČSN 73 0540 - (tepelná charakteristika). Veškeré výpočty lze provádět pro dvě varianty stavebních konstrukcí.

POKON - program je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540. Umožňuje též posouzení konstrukcí s větranou vzduchovou vrstvou a pokles dotykové teploty u podlahových konstrukcí.

DIMTEL - program umožňuje dimenzovat otopná tělesa. Práce s programem je podporována databází cca 43 000 otopných těles.

VKO - program je určen k návrhu větracích systémů kotelen. Zahrnuje též kritéria TPG - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva.

UPS - program provádí posouzení místnosti dle TPG 704 01, které řeší podmínky pro umisťování spotřebičů plynu

Výpočty - obsahují malé programy pro usnadnění výpočtů potřebných v topenářské praxi.

HONORÁŘ - je program, který je určený k oceňování projektových a inženýrských prací ve výstavbě. Obsahuje výpočtovou metodu dle ČKAI a dle Sazebníku UNIKA.

Katalogy - obsahují rozsáhlou databázi výrobků


Dále uvedené programy lze provozovat pod MS DOS i MS Windows 95, 98 a NT:

DIMOS - program je určen k výpočtu a zaregulování otopných soustav. Otopná soustava se zadává do tabulek.Práce je podporována rozsáhlým katalogem výrobků.

GDS - program je určen k výpočtu a zaregulování otopných soustav. Pomocí grafického editoru se nakreslí schéma otopné soustavy, nad kterým pak probíhají veškeré výpočty. Práce je podporována rozsáhlým katalogem výrobků.

TPV2 - program na výpočet podlahového teplovodního vytápění dle ČSN EN 1264.

GTPV - je grafická verze programu TPV2. Umožňuje zákres podlahové smyčky do půdorysu místnosti.


Další informace o programech firmy PROTECH s.r.o. naleznete na www.protech.cz. Firma PROTECH se podílí na projektu výstavby portálu www.topinfo.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.