Vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze

Datum: 30.10.2006  |  Autor: Ladislav Tintěra

Průběh a charakter otopného období 2005/2006 v Praze je vyhodnocen pomocí výpočtové pomůcky. Data se průběžně doplňují za uplynulý měsíc a lze jimi průběžně sledovat samotný průběh vytápění v otopném období. Datová základna od roku 1991 umožňuje porovnávat jednotlivá období mezi sebou.

Legislativní základ

Vyhodnocení základních charakteristik otopného období 2005/2006 jak v Praze, tak i v dalších lokalitách na území naší republiky, je vázáno na aplikaci legislativních ustanovení. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám v zákonných ustanoveních, které by metodiku vyhodnocení otopného období ovlivnily.

Pro ústřední vytápění v bytech a nebytových prostorách bytových budov nájemních a družstevních i bytových budov s byty ve vlastnictví osob a dále na vytápění provozních prostor v budovách nebytových se vztahuje vyhláška 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Nevztahuje se na budovy v nichž jsou všechny byty v užívání jediné právnické nebo fyzické osoby, která je vlastníkem budovy - tedy zejména na rodinné domy.

Vyhláška stanovuje začátek a konec otopného období a podmínky pro případné přerušení vytápění v průběhu otopného období. Otopné období je čas, kdy jsou zdroje tepla uvedeny do stavu pohotovosti k dodávce tepla spotřebitelům. Začíná 1. září a končí 31. května. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v místě poklesne pod +13° C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13° C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin se počítá dvakrát. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13°C se vytápění obnoví.

Pro stanovení základních charakteristik otopného období byla využita výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty na portálu www.tzb-info.cz.

Začátek vytápění

Z průběhu průměrných denních teplot v měsíci září a říjnu, vynesených do průběžného grafu je vidět, že v první a polovině druhé zářijové dekády se venkovní teploty pohybovaly nad patnácti stupni. Pak nastává dne 17.9. pokles pod 13°C a prvním dnem vytápění je 19. září. Vytápění trvá pět dnů, pak je po vzestupu teplot pět dnů přestávka. Po opětovném poklesu následuje šest dnů vytápění a po oteplení čtyři dny přerušení. Následuje poměrně dlouhé období vytápění trvající do 26. října, kdy po vzestupu teplot následuje dvoudenní přerušení. Od 29. října teplota trvale poklesne pod 13°C a dále se již vytápí bez přestávek. Prvním dnem, kdy poklesne teplota pod bod mrazu je 24. listopadu.


Po kliknutí se obrázek zvětší

Prvním dnem, kdy poklesne teplota pod bod mrazu je 24. listopadu. Měsíc leden je sice charakterizován průměrnou měsíční teplotou vysoko nad dlouhodobým průměrem, ale též extrémem teploty ve výši 11,9°C ze dne 23. ledna 2006.


Po kliknutí se obrázek zvětší

Konec vytápění

Konec vytápění má, jak je zřejmé z grafu průměrných denních teplot, načně dramatickou stavbu. Poslední den s podnikovými teplotami je až 15. března. Od 25. března se teploty pohybují okolo deseti stupňů a hranici 13°C pro přerušení vytápění poprvé přesáhnou od 21.3. třídenním přerušením. Po poklesu teplot se vytápí dva dny, dále následuje třídenní období vytápění a třídenní období přerušení. Poslední vytápění na přelomu dubna a května je pět dnů od 29.4 do 3.5. Teploty v květnu se pohybovaly pouze okolo 15°C a poslední pokles s potřebou vytápění byl 30. a 31. května. Posledním dnem otopné sezóny je tedy poslední květnový den. Dnem 31.5. je vytápění ukončeno a současně je ukončeno i otopné období 2004 - 2005.


Po kliknutí se obrázek zvětší

Průběh venkovních teplot v měsíci červnu byl předznamenán ochlazením v posledních dnech měsíce května. S koncem května je ukončeno otopné období. Podle teplotního kritéria splňovaly v měsíci červnu podmínku pro vytápění ještě čtyři dny - 1. a 2. jako pokračování z května a jednodenním oteplení a poklesu pod 13°C ještě další dva dny. Tyto čtyři dny jsou spíše dokladem rostoucí extrémnosti počasí. Podle platné legislativy se do otopného období 2005-2006 nezapočítávají.


Po kliknutí se obrázek zvětší

Počet otopných dnů

Od začátku vytápění dne 19. září 2005 do konce vytápění dne 31. května 2006 bylo vytápění několikrát přerušeno jak na počátku, tak na konci otopné sezóny. Období plného vytápění tedy trvalo 211 dnů. Doba vytápění byla v otopném období 2005/2006 ve srovnání s třicetiletým normálem v tomtéž místě o patnáct dnů kratší.

Charakteristika otopného období

Celkovou charakteristikou otopného období je počet denostupňů D(19) = 3 246 D°, průměrná teplota venkovního vzduchu 6,5 °C a počet 211 otopných dnů. Parametry otopného období jsou uváděny ve standardní formě (L1, L2).

Stanovení je provedeno pro mezní teplotu počátku vytápění te = 13°C a ustanovení o započetí, ukončení a přerušení vytápění. Denostupně jsou vztahovány ke dvěma vnitřním teplotám 13°C a k teplotě 19°C.

Zvláštní rozbor si zaslouží parametr "průměrná teplota venkovního vzduchu". Tato teplota je interpretována jako dvě veličiny, které bývají někdy zaměňovány:

  • průměrná teplota venkovního vzduchu v období, což je průměr z hodnot denních průměrných teplot v otopném období od 1.9.2005 do 31.5.2006. V programové pomůcce Denostupně tzb-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech.
  • průměrná teplota venkovního vzduchu v dnech vytápění, což je průměr z teplot vzduchu pouze za dny vytápění. Jde o hodnoty, které se letitě tradují mezi topenáři ("Jó, Praha má průměr 4 stupně a 216 topných dnů"). Dá se jednoduše vypočítat ze základní definice denostupňů te = (d*ti - D°)/(d) a pro období 2005/2006 tedy činí (211*19-3246)/211 = 3,62°C.

Porovnání s dlouhodobým klimatickým normálem je provedeno pro stejné parametry s tím, že 30ti letý klimatický normál pro meteorologickou stanici Praha Karlov z let 1961-1990 byl zpracován stejným výpočtovým algoritmem jako data běžného roku. Klimatický normál za období 50 let v letech 1901 až 1950 byl převzat jako výsledky z literatury (L1).

měsíc počet dnů vytápění průměrná venkovní teplota (°C) počet denostupňů D19 (D°(19)) procenta D19 (%)
IX 6 16,6 37,4 1,2%
X 25 11,7 195,5 6,0%
XI 30 4 448,5 13,8%
XII 31 1,1 553,8 17,1%
I 31 -3,7 703,2 21,7%
II 28 -0,2 538,9 16,6%
III 31 2,8 502,2 15,5%
IV 24 10,3 231,1 7,1%
V 5 15,2 35,3 1,1%
součet 211   3 246 100%

Otopné období 2005/2006 (Praha - Karlov)

měsíc počet dnů vytápění průměrná venkovní teplota (°C) počet denostupňů D19 (D°(19)) procenta D19 (%)
IX 1 14,8 5,9 0,2%
X 31 9,7 288,3 8,9%
XI 30 4,4 437,7 13,5%
XII 31 0,9 560,6 17,3%
I 31 -0,9 616,3 19,1%
II 28 0,8 510,8 15,8%
III 31 4,6 446,7 13,8%
IV 30 9,2 292,6 9,0%
V 13 14,2 76,2 2,4%
součet 225   3 235  

Normál 30 let (1961-1990) Praha - Karlov

měsíc počet dnů vytápění průměrná venkovní teplota (°C) počet denostupňů D19 (D°(19)) procenta D19 (%)
IX 6 14,6 26 0,8%
X 31 9,0 310 9,4%
XI 30 3,8 456 13,8%
XII 31 0,3 579 17,5%
I 31 -0,9 616 18,6%
II 28 0,2 526 15,9%
III 31 4,3 455 13,8%
IV 30 8,8 306 9,3%
V 7 14,1 34 1,0%
součet 226   3 308  

Normál 50 let (1901-1950) Praha

Porovnáním tří sledovaných období je zřejmé, že otopné období 2005/2006 bylo ve srovnání s normálem 30. let (1961-1990) "studenější" - spotřeba tepla na úrovni 100,3% normálu a s normálem 50. let (1901-1950) na úrovni 98% normálu. Posuzované otopné období bylo tedy teplotně mírně podprůměrné.

  počet denostupňů D19 poměrná část
otopné období 2005/2006 3 246 100,0%
normál 30 let (1961-1990) 3 235 100,3%
normál 50 let (1901-1950) 3 308 98,1%

Průběh otopného období

Průběh otopného období je charakterizován průběhem měsíčních průměrných teplot pro posuzované otopné období a pro klimatický normál 30. let (případně 50. let).

Z grafického průběhu je patrný nadprůměrný průběh teplot v prvních dvou měsících - tedy až do listopadu, kdy se teplota shoduje s průměrem. Měsíc leden je výrazně teplotně podprůměrný. Ještě v únoru a březnu se teploty pohybují pod dlouhodobým normálem. Teprve v dubnu a květnu nastává vzestup teplot nad dlouhodobý průměr.

Potřeba tepla

Potřeba tepla a její rozložení v průběhu roku odvisí od počtu denostupňů. V následující tabulce a grafu je rozložení pro posuzované období 2005/2006 porovnáno s dlouhodobým třicetiletým normálem.

Oproti dlouhodobému normálu (30ti let) je posuzované otopné období 2005-2006 o 0,3% více náročné na vytápění. Lze tedy říci, že letošní zima, jakkoliv se zdála dlouhá, nevybočila z normálu.

Při porovnání s předchozími pěti otopnými obdobími od roku 2000/2001 jde o druhé období, které se blíží 100% průměru. Ostatní otopná období jsou podnormální - tedy teplejší a s nižší spotřebou paliva.

Klíčové údaje

otopné období 2005-2006
místo Praha-Karlov
začátek vytápění 19. září 2005
konec vytápění 31. květen 2006
poznámka Podle průběhu teplot splňuje teplotní kriterium potřeby vytápění ještě 4 dny v měsíci červnu. Zde však nejde podle legislativy o otopné období, které je vymezeno dnem 31. května 2005.
přerušení nebo omezení vytápění 43
počet dnů vytápění 211
průměrná teplota v topných dnech 3,6
počet denostupňů D(19) 3 246
potřeba tepla normálu (30let) 100,3%

Literatura

Ptáková, D., Otopné období 200/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin, Vytápění, větrání, instalace VVI 1/2003, str. 2-9

Straka, R., Otopné období 1989/1990 v Praze z hlediska klimatických veličin, Zdravotní technika a vzduchotechnika - ZTV 1-2/1991, str. 29-63

Tintěra, L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze, tzb-info.cz, Praha, 1.8.2005, http://www.tzb-info.cz/2619-denostupne-vyhodnoceni-otopneho-obdobi-2004-2005-v-praze

ČHMÚ: Měsíční přehled meteorologických měření a pozorování observatoře Praha_Karlov, 2005-09 až 2006-05

Vyhláška 152/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

 

Hodnotit:  

Datum: 30.10.2006
Autor: Ladislav Tintěra   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 24.01.2012 14:04)


Témata 2018

CAD a BIM knihovny
 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro