Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obce nyní mohou snáze řešit problém s elektroodpadem

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení z domácností platí v ČR i celé EU od 13. srpna 2005. Ministerstvo životního prostředí pro ni nastavilo vhodné podmínky [1]. Obce tak dnes mohou podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, který pak pro obec zajistí odběr elektrozařízení i elektroodpadu [2].

Poté, co vstoupil v platnost novelizovaný zákon o odpadech, se výrobci musí zapsat do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen Seznam) [3]: buď individuálně, solidární formou anebo v rámci kolektivního systému (systém vytvořený výrobci a provozovaný jinou právnickou osobou) [4]. K 10. lednu 2006 bylo podáno na MŽP přes 2200 návrhů povinných osob na zápis do Seznamu [5].

MŽP zapsalo do Seznamu tři kolektivní systémy, do kterých jsou výrobci zapojeni [6]:

1) ELEKTROWIN, a.s. zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností pro tyto skupiny: 1. Velké domácí spotřebiče; 2. Malé domácí spotřebiče; a 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) [7] [10].

Kontakt: Elektrowin a. s., Michelská 60/300, 140 00 Praha 4, e-mail: info@elektrowin.cz, http://www.elektrowin.cz, tel. 241 091 835, fax 241 091 834

2) EKOLAMP s.r.o. zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností pro tuto skupinu: 5. Osvětlovací zařízení [8] [10].

Kontakt: EKOLAMP s.r.o., Korytná 47/3, 100 00 Praha 10, e-mail: info@ekolamp.cz, http://www.ekolamp.cz, tel./fax : 274 810 481

3) ASEKOL s.r.o. zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností pro tyto skupiny: 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení; 4. Spotřebitelská zařízení; 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty [9] [10].

Kontakt: ASEKOL s.r.o., U Pejřárny 97, 142 00 Praha 4, e-mail: info@asekol.cz, http://www.asekol.cz, tel. 261 303 250, fax 261 303 256.

Poznámky:

[1] Novela zákona o odpadech č. 7/2005 Sb. vydaná 6. ledna 2005 + Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady vydaná dne 15. září 2005, která stanovuje technické, evidenční, finanční a administrativní podmínky pro zajištění funkčnosti systému pro sběr a nakládání s elektroodpadem a použitými elektrozařízeními.

[2] Obce nemají zákonem o odpadech stanovenu povinnost zajistit a financovat zpětný odběr elektrozařízení (pocházejícího z domácností) na území obce narozdíl od zajištění míst k odkládání komunálního odpadu a separovanému odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech.

Místo zpětného odběru elektrozařízení (z domácností) musí být zajištěno v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení. Podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků se považují místa zpětného odběru výrobků, tedy i elektrozařízení, za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části (pokud jsou zřízeny), kde se nachází prodejny těchto výrobků (elektrozařízení).

[3] Další ustanovení: o zpětném odběru elektrozařízení a odděleném sběru elektroodpadu; o financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností; a o financování nakládání s elektrozařízeními nepocházejícími z domácností.

[4] Zákon o odpadech umožňuje tři způsoby plnění povinností výrobců elektrozařízení a podle zvoleného způsobu se liší i forma podání návrhu na zápis do Seznamu. Jedná se o tyto možnosti:

 • Individuální systém je systém vytvořený a provozovaný jedním výrobcem samostatně a na vlastní náklady, návrh na zápis do Seznamu podává výrobce samostatně.

 • Solidární systém je systém vytvořený a provozovaný dvěma a více výrobci, návrh na zápis do Seznamu podává každý výrobce samostatně.

 • Kolektivní systém je systém vytvořený výrobci a provozovaný jinou právnickou osobou. Na základě plné moci výrobců umožňuje vyhláška provozovateli kolektivního systému podat návrhy na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení. Zákon o odpadech nezná samostatný zápis provozovatele kolektivního systému, provozovatel kolektivního systému je zapsán současně s výrobci zapojenými v kolektivním systému.

[5] Ve vyhlášce č. 352/2005 není stanoveno, že povinné osoby mohou realizovat zpětný odběr elektrozařízení až po zápisu do Seznamu. Naopak zápis do Seznamu je potvrzením toho, že výrobce, případně kolektivní systémy plní, nebo jsou připraveny plnit všechny povinnosti stanovené zákonem o odpadech pro nakládání s elektroodpady v plném rozsahu povinností. Vyhláška proto požaduje od provozovatelů kolektivních systémů informaci o způsobu zajištění zpětného odběru elektrozařízení v období od 13. srpna 2005 do zápisu výrobců do Seznamu.

[6] 5. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému ELEKTROWIN a.s., kterým bylo přiděleno celkem 232 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení.
13. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému EKOLAMP s.r.o., kterým bylo přiděleno celkem 165 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení.
22. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému ASEKOL s.r.o., kterým bylo přiděleno celkem 273 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení.

[7] Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. dále zajišťuje pro skupiny 1,2,6 [10]: plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení, financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ze skupin, které pocházejí z domácností a jsou uvedeny na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37n odst. 1 zákona o odpadech, financování nakládání s elektroodpady v souladu s § 37o odst. 1 zákona o odpadech.

[8] Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. pro skupinu 5 dále zajišťuje: plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení, financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ze skupin, které pocházejí z domácností a jsou uvedeny na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37n odst. 1 zákona o odpadech, financování nakládání s elektroodpady v souladu s § 37o odst. 1 zákona o odpadech.

[9] Kolektivní systém ASEKOL s.r.o. dále zajišťuje pro skupiny 3,4,7,8,10: plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr (kromě skupiny 10. Výdejní automaty), zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení, financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ze skupin, které pocházejí z domácností a jsou uvedeny na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37n odst. 1 zákona o odpadech (kromě skupiny 10. Výdejní automaty), financování nakládání s elektroodpady v souladu s § 37o odst. 1 zákona o odpadech.

[10] Skupiny elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti zákona o odpadech (Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.)

 1. Velké domácí spotřebiče
 2. Malé domácí spotřebiče
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 4. Spotřebitelská zařízení
 5. Osvětlovací zařízení
 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
 10. Výdejní automaty
 
 
Reklama