Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak může vážící zařízení LWD zlepšit provoz výtahu?

Vážící zařízení (LWD), jako například Micelect ILC3, může mít pozitivní účinek na bezpečnost a komfort osob cestujících výtahem s dodatečným ziskem při snížení nákladů. LWD poskytuje informaci o zatížení v reálném čase a předává tuto informaci do výtahového rozváděče pro vhodnou úpravu provozu.


Obr. 1 - Typické zařízení ILC

Zdokonalená bezpečnost

Vyloučení přetěžování je zřejmá cesta pro podporu bezpečnosti při provozu výtahů. Toto je především skutečností u velkých klecí při silném provozu. Inteligentní LWD může dočasně zastavit provoz kabiny při signalizaci cestujícím, že klec je přetížena.

Vyřazení požadavků ze stanic je další cestou pro zvýšení bezpečnosti. Jestliže je klec blízko přetížení, výtah může ignorovat požadavky na zastavení a nepřibírat další cestující.

Zjišťování zatížení je dalším nástrojem LWD, které se může použít ke zvýšení bezpečnosti. Jestliže LWD zaregistruje zatížení menší než je minimální hodnota (např. menší než 30 kg) může předpokládat, že se nějaké dítě pokouší jet výtahem a výtahový rozváděč dostává informaci, aby nedovolil rozjezd výtahu. Jestliže se použije jako "zařízení proti zneužití" LWD poskytne výtahovému rozváděči informaci, aby ignoroval požadavek z klece, jestliže nebyl zjištěn žádný cestující.

Zvýšení komfortu

LWD vyřazením požadavků ze stanic a funkcí proti zneužití výtahu používá informaci k tomu, aby předalo informaci výtahovému rozváděči pro úpravu zastávek a zkrácení čekací doby. LWD může také kombinovat měnič s výtahovým rozváděčem tak, aby předem vhodně zlepšil nastavení krouticího momentu, řízení pro nové nastavení a přesné vyrovnávání ve stanici. Tato data trvale poskytovaná v reálném čase poskytují informaci výtahovému rozváděči o zatížení a vylučuje příliš velkou sílu při rozjezdu, náhlé zastavení při brždění a dokonalé dojíždění do stanice.


Snížení nákladů

Všechny výše uvedené funkce (přemostění požadavků ze stanic, funkce proti zneužití, informace o zatížení v reálném čase atp.) vylučují extrémní využívání výtahu. Výsledkem je nižší opotřebení výtahových dílů a systémů, nižší náklady na provoz a údržbu. Rovněž vzroste dopravní kapacita výtahu snížením dopravní a čekací doby.


Foto 1-ILC3

Montáž vážicího zařízení Micelect ILC3

Běžná montáž zařízení Micelect ILC3 trvá asi 10 minut. Snímač ILC3 se připojí k lanům nad střechou klece centrální svěrkou, jejíž napětí je určeno distančními rozpěrkami. (Dvě svěrky distančních rozpěrek jsou přesně umístěny pro 12,5 mm nebo 16 mm lano, průměr lana je vyražen na rozpěrkách.) Svěrka stlačí lana na dva válcové snímače. Šířka svěrky se mění podle vzdáleností lan (Tab. 1 uvádí, jaká svěrka je třeba pro rozteč lan).


Velikost svěrky Minimální rozteč x v mm Max. rozteč x v mm
Velikost 3 4-1/2 x 116 6-1/4 x 160
Velikost 4 6-3/8 x 161 7-3/8 x 188
Velikost 5 7-1/2 x 189 10-1/4 x 263

Tabulka 1

Centrální svěrka musí být upevněna na všechna lana a lana musí být pokud možno paralelně k válcům. Dalším krokem je připojení napájení ILC3 a k rozváděči (a k signalizaci v kabině, pokud se použije). Napájení musí být provedeno filtrovaným stejnosměrným proudem o napětí 24 - 48V, špičky proudu by mohly jednotku zničit. Někdy se používá transformátor pro regulaci napájení.

Po připojení se může ILC3 snadno kalibrovat podle návodu digitálním čtením. Jednou z předností ILC3 šetřící práci je, že se pro kalibraci nepožaduje žádná zkouška zatížením. Před stanovením tíhy prázdné klece se doporučuje několikrát v kleci vyskočit, aby se odstranilo váznutí na vodítkách, aby klec volně visela. Je třeba věnovat zvláštní pozornost kalibraci tíhy prázdné klece. Důležitým krokem je stanovení "signálu pro vyřazení z činnosti", který byl speciálně vyvinut pro výtahy s vyvažovacími lany nebo řetězy. Spínač na dveřích (nebo bezpečnostní mechanizmus v rozváděči) vyšle zařízení ILC3 signál, když jsou cestující v kleci a dveře se začnou zavírat. Signál sděluje ILC3, aby podniklo řadu měření, která vypočítají faktory, jako je začínající zrychlení, přechodné tření atp. Když jsou dveře otevřené, signál pro vyřazení z činnosti je vypnut a zařízení ILC3 provádí jinou sérii měření. Rozdíl mezi těmito dvěma měřeními je tíha vyvážení, které bere v úvahu přesnou tíhu cestujícího.


Foto 2-LMC

Montáž snímače lan LMC s řídicí jednotkou LM3D

Snímač LMC je podobný jako u ILC3, ale používá se u zařízení s lanováním 1:2 a 1:4, kde přístup k upevňovacími místu klece je obtížný nebo dokonce nebezpečný. Řídicí jednotka LM3D může být instalována ve strojovně nebo jakémkoliv jiném místě s bezpečným přístupem. Použije se stejný postup, jako je u ILC3 s volbou správné délky svěrky (tab. 2) k výběru svěrky potřebné pro rozteč lan a dvou svěrek distančních rozpěrek o velikosti 12,5 nebo 16 mm.

Velikost svěrky Minimální rozteč x v mm Max. rozteč x v mm
Velikost 4 4-1/2 x 116 6-1/4 x 160
Velikost 5 6-3/8 x 161 7-3/8 x 188
Velikost 6 7-1/2 x 189 8-7/8 x 225
Velikost 7 9 x 226 10-1/4 x 263

Tabulka 2


Obr. 2 - typické zařízení LMC


Foto 3-LM3D

Snímač LMC se montuje v horní části šachty. Maximální síla se liší podle lanování, kapacita LMC je 2x (7 900 kg) pro lanování 2:1 a 4x (16 000 kg) pro zařízení s lanováním 4:1.

Je důležité namontovat snímač LMC tak, aby připojovací místa pro vodiče byly nahoře. Tak jsou umístěna měřidla napětí (vlastní měřicí prvky LMC) tam, kde lana jsou více rovnoběžná pro větší přesnost. Po montáži LMC s může propojit 3,5 m dlouhý propojovací kabel k řídicí jednotce LM3D, obvykle umístěné ve strojovně. Je třeba dodržet barvy vodičů uvedené v návodu.

POZNÁMKA: Nikdy se nesmí zkracovat kabel, protože vstupní signál ze snímače LMC byl kalibrován v závodě pro použitou délku kabelu.

Zobrazení na monitoru řídicí jednotky je snadno pochopitelné. Zobrazuje 3 upozornění (upozornění 3 - přetížení, upozornění 2 - plné zatížení a upozornění 1 - zneužívání) a pak druh snímače připojeného k LM3D (v tomto případě LMC). Zobrazené údaje se mění v průběhu provozu, včetně mrtvé tíhy zjištěné při signálu pro vyřazení z činnosti (je-li instalován) a rozměr průměru lan.

POZNÁMKA: Monitor ukazuje průměr lana v mm.Foto 4-WR

Montáž snímače lana WR a řídicí jednotky MWR

Samostatné snímače lan WR se použijí tehdy, když velikost horní části šachty neumožňuje montáž ILC3. WR snímače jsou určeny pro určité průměry lan, které jsou na nich označeny v mm. Vnější řídicí jednotka MWR má stejné parametry jako LM3D a zobrazuje tíhu na jednotlivých lanech. Toto pomáhá udržovat napětí v lanech a tak snižovat opotřebení a zvyšovat dobu životnosti jak lan tak výtahových dílů. Fotografie 4 zobrazuje snímač WR upevněný na laně.

Po montáži snímačů WR na všechna lana se snímače propojí s řídicí jednotkou. V současné době se všechny snímače WR připojují k řídicí jednotce paralelně, příští generace řídicí jednotky MWR bude mít osm různých kanálů pro osm snímačů WR. Tyto nové řídicí jednotky (budou k dispozici v roce 2005) budou moci udávat zatížení a namáhání jednotlivých lan. Řídicí jednotka MWR je uspořádána stejně jako řídicí jednotka LM3D, pouze snímač je typu VR (snímač WR nemůže být uspořádán v matrici). Všechny ostatní údaje na monitoru jsou stejné.


Montáž přenosného systému MW1


Foto 5-MW1

Přenosný systém MW1 váží kabinu, kostru klece a vyvažovací závaží bez nutnosti dostat klec do stanice a zavěsit ji na zdvihadlo. Montuje se na lana nad části, které se mají vážit a dovoluje snadno zjistit velice přesným měřením zatížení. MW1 se skládá z tělesa snímače, který se upevňuje pevně k lanům centrální svěrkou a horní a dolní sady kovových desek. Jednotka začíná měřit, když se odstraní centrální svěrka, která umožňuje namáhání tělesem snímače a tak stanovit zatížení. U zařízení s lanováním 2:1 a 4:1 MW1 ukazuje jednu polovinu nebo jednu čtvrtinu skutečné tíhy.

Systém MW1 se dodává s videonahrávkou montáže a uspořádání, která jasně vysvětluje, jak se používá. Nejdůležitější kroky jsou: 1. upevnit co nejpevněji dva kusy desek, které drží MW1 k lanům, a 2. přesvědčit se, že lana jsou mezi deskami uvolněna, když se svěrka odstraní (to znamená, že zatížení prochází tělem snímače). Po montáži MW1 nesmí klouzat nahoru a dolu, musí se použít tolik šroubů, kolik je zapotřebí, aby se MW1 udržel ve své poloze.


Podle Draka Elevator Products

Tato i jiná podobná zařízení jsou používána v České republice při dodávkách nových výtahů běžně.

Otištěno se souhlasem vydavatele Elevator World Roberta S. Caporale, MSc

 
 
Reklama