Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Střední průmyslová škola ve Volyni - moderní vzdělávací centrum

Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu studentů technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech studenti z celé České republiky, většina studentů však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Vysočiny.

Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou maturitní zkouškou ve studijních oborech, které jsou určeny pro chlapce i děvčata.

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálně-technické podmínky pro výuku všech studijních oborů. Škola má čtyři učebny výpočetní techniky s připojením k Internetu, rýsovny, laboratoře, další odborné učebny a dílny s nejmodernějším strojním vybavením pro výuku dřevozpracujících oborů. Výuka odborných předmětů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky a práci v grafickém prostředí AUTOCAD 2004 s příslušnými nadstavbami pro jednotlivé studijní obory.

Studenti si mohou zvolit jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Výuka cizího jazyka navazuje na znalosti získané na základní škole. Vzhledem k plné aprobovanosti učitelů cizích jazyků je škola schopna zajistit pro nadané studenty i nepovinnou výuku druhého cizího jazyka. Škola spolupracuje se školami v rakouském Kremsmünsteru a v německém Vilshofenu.

V době od 7 do 18 hodin je studentům k dispozici školní knihovna a studovna s bezplatným přístupem na Internet. V budově školy je rovněž zřízena prodejna základních potravin, výrobků studené kuchyně, nealkoholických nápojů a školních potřeb. Pro všechny studenty jsou k dispozici nápojové automaty a kopírovací stroj. V průběhu studia mají studenti možnost získat za zvýhodněných podmínek oprávnění pro řízení motorových vozidel.

Pro výuku tělesné výchovy má škola vlastní sportovní halu, malou tělocvičnu s posilovnou a víceúčelové hřiště s umělým povrchem v blízkosti domova mládeže. Hala a venkovní hřiště svým vybavením a rozměry umožňují regulérní hru košíkové, florbalu, odbíjené, házené, tenisu, sálové kopané a nohejbalu. Malá tělocvična je vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, dvěma stoly na stolní tenis a posilovnou se sadou posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. V těsné blízkosti školy je pískové sportovní hřiště, doskočiště a výhodné podmínky pro rekreační běhání. Sportovní areál školy mohou studenti využívat i po vyučování až do 21 hodin.

Součástí školy je i domov mládeže, který slouží k ubytování studentů ze vzdálenějších míst, odkud není možnost denně dojíždět do školy. Domov mládeže tvoří dva pavilony vzdálené od školy asi 400 metrů s dostatečnou kapacitou 320 lůžek. Zde jsou studenti ubytováni v buňkách, které jsou tvořeny dvěma třílůžkovými pokoji, předsíní s vestavěnými skříněmi a sociálním zařízením (WC, sprcha a umývárna). Domov mládeže je zařazen do první kategorie a měsíční cena za ubytování činí 500,- Kč. Ubytovaní studenti se stravují ve školní jídelně vzdálené od domova mládeže 100 metrů. Celodenní stravování se sestává ze dvou jídel hlavních (oběd, večeře) a tří jídel vedlejších (snídaně, přesnídávka, svačina), jehož cena v dubnu 2004 činila 55,00 Kč. Studenti ubytovaní na domově mládeže mají v odpoledních a večerních hodinách možnost využít školní sportovní halu, malou tělocvičnu s posilovnou a knihovnu. Zájemcům je umožněno zapojení do kroužků na domově mládeže a ve škole (výtvarný, intarzijní, řezbářský, recitační, sportovní, počítačový ...), mohou navštěvovat zájmové a sportovní kroužky ve Volyni a ve Strakonicích. Pořádány jsou návštěvy kulturních představení ve Strakonicích.

Dny otevřených dveří pro studenty i jejich rodiče pořádá škola obvykle v listopadu a v lednu. V uvedených dnech mohou uchazeči o studium složit přípravný test k přijímacím zkouškám z matematiky, která je vedle hodnocení prospěchu na základní škole jediným předmětem přijímací zkoušky.

Podle informací a statistik úřadů práce nemají absolventi školy téměř žádné problémy při výběru odpovídajícího zaměstnání. Absolventi všech oborů se uplatňují i jako úspěšní soukromí podnikatelé. Na základě novely živnostenského zákona je pro získání odborné způsobilosti u řemeslné živnosti pro absolventy s úplným středoškolským odborným vzděláním předepsána pouze dvouletá odborná praxe.


Střední průmyslová škola - stavební obory

Studenti průmyslové školy jsou připravováni ve všeobecně vzdělávacích předmětech (český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk, fyzika, chemie) již se zaměřením na svoji odbornost a v rozsahu odpovídajícím požadavkům státní maturitní zkoušky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou však po celou dobu studia systematicky připravováni i po stránce odborné, což jim umožňuje po složení maturitní zkoušky okamžitě se uplatnit na trhu práce, kde je v současné době technicky vzdělaných lidí nedostatek. Úspěšní studenti mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na většině vysokých a vyšších odborných škol. Studium je také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů (AUTOCAD 2004 a příslušné oborové nadstavby), na osvojení operačních systémů, textových editorů a tabulkových procesorů ve výpočetní technice. Samozřejmostí je práce v síti Internet (e-mail, www).

Absolventi stavebních oborů s velmi dobrým prospěchem mají možnost získat současně s maturitním vysvědčením osvědčení Hospodářské komory České republiky, které jim zajišťuje lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky.


Pozemní stavitelství 36 - 41 - M / 001

Uplatnění absolventa (absolventky) oboru pozemní stavitelství v praxi je velmi široké. Nachází jej při projektování všech druhů pozemních staveb u projekčních firem, jako referent(ka) stavebních a katastrálních úřadů, jako střední technicko-hospodářský pracovník (pracovnice) v managementu stavebních podniků při provádění, údržbě a rekonstrukci budov, jako přípravář(ka) a rozpočtář(ka), v realitních kancelářích, v investorských organizacích, v prodejnách stavebních materiálů jako odborný a vedoucí pracovník (pracovnice) atd. Ve stavební výrobě nastupuje jako mistr nebo pomocný stavbyvedoucí, později se uplatní jako stavbyvedoucí. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu může samostatně podnikat.

Odborné předměty studia: pozemní stavitelství, stavební materiály, odborné kreslení, stavební mechanika, architektura, geodézie, betonové konstrukce, stavební stroje, dřevěné a kovové konstrukce, inženýrské stavby, konstrukční cvičení, odborná praxe, ekonomika, adaptace budov, ekonomika podniku a stavební provoz.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu ČVUT v Praze nebo VUT v Brně stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na tyto vysoké školy patří naše škola z hlediska úspěšnosti k nejlépe hodnoceným mezi středními odbornými školami.


Technická zařízení budov 36 - 45 - M / 002

Absolvent (absolventka) oboru technická zařízení budov se nejčastěji uplatňuje ve stavebních a instalatérských firmách a ve firmách se zaměřením na výrobu a dodávku tepla. Dále ve firmách se zaměřením na vzduchotechniku, rozvod a distribuci plynu, úspory energií, dodávku a montáž čistíren odpadních vod a dalších ekologických zařízení. Stává se také projektantem (projektantkou) vytápění, rozvodů plynu, vzduchotechniky a klimatizace, vodovodů a kanalizací nebo průmyslových potrubních rozvodů. Často je také zaměstnán(a) jako referent (referentka) stavebních a katastrálních úřadů, jako střední technicko-hospodářský pracovník (pracovnice) v managementu stavebních podniků při provádění, údržbě a rekonstrukci budov, jako přípravář(ka) a rozpočtář(ka), v prodejnách instalačních materiálů jako odborný(á) a vedoucí pracovník (pracovnice) atd. Ve stavební výrobě nastupuje jako mistr nebo pomocný stavbyvedoucí, později se uplatní jako stavbyvedoucí. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu může samostatně podnikat.

Odborné předměty studia: základy stavitelství, zásobování plynem, vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika, technické kreslení, elektrotechnika, mechanika, technologie, strojnictví, odborná praxe, laboratorní cvičení, ekonomika, stavební provoz a ekonomika podniku.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební a Strojní fakultu ČVUT v Praze nebo VUT v Brně stejného nebo příbuzného studijního oboru. Při přijímacích zkouškách na tyto vysoké školy patří naše škola z hlediska úspěšnosti k nejlépe hodnoceným mezi středními odbornými školami.


Střední průmyslová škola - obory zpracování dřeva

Studenti průmyslové školy jsou připravováni ve všeobecně vzdělávacích předmětech (český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk, fyzika, chemie) již se zaměřením na svoji odbornost a v rozsahu odpovídajícím požadavkům státní maturitní zkoušky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou však po celou dobu studia systematicky připravováni i po stránce odborné, což jim umožňuje po složení maturitní zkoušky okamžitě se uplatnit na trhu práce, kde je v současné době technicky vzdělaných lidí nedostatek. Úspěšní studenti mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na většině vysokých a vyšších odborných škol. Studium je také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů (AUTOCAD 2004 a příslušná oborová nadstavba), na osvojení operačních systémů, textových editorů a tabulkových procesorů ve výpočetní technice. Samozřejmostí je práce v síti Internet (e-mail, www).
Absolventi dřevozpracujících oborů s velmi dobrým prospěchem mají možnost získat současně s maturitním vysvědčením osvědčení Hospodářské komory České republiky, které jim zajišťuje lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro ČZU v Praze nebo MZLU v Brně stejného nebo příbuzného studijního oboru či pro Vyšší odbornou školu ve Volyni. Při přijímacích zkouškách na tyto vysoké školy patří naše škola z hlediska úspěšnosti k nejlépe hodnoceným mezi středními odbornými školami.


Dřevěné konstrukce a dřevostavby 33 - 42 - M / 003

Studijní zaměření dřevěné konstrukce a dřevostavby připravuje žáky pro činnosti technické i řemeslné v oblasti dřevostaveb, dřevěných konstrukcí, dřevěných součástí staveb, zařízení pro volný čas včetně jejich oprav a rekonstrukcí. Zahrnuje rovněž pomocné a zabezpečovací konstrukce zejména pro stavebnictví. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu může absolvent samostatně podnikat v řemeslných živnostech zpracování dřeva.

Odborné předměty studia: konstrukce, odborné kreslení, technologie, nauka o materiálech, ekonomika, technické kreslení, výrobní zařízení, odborná praxe, ekonomika podniku, technická cvičení, tesařské konstrukce a dřevostavby.


Nábytkářství 33 - 42 - M / 003

Uplatnění absolventa (absolventky) oboru nábytkářství v praxi je velmi široké. Absolvent(ka) je připraven(a) pro činnosti v oblasti konstrukční, technologické a organizační přípravy kusové i sériové výroby nábytku, pro technické funkce ve výrobě a prodeji nábytku a pro řešení základních problémů tvorby a navrhování interiérů případně exteriérů v souvislosti s vybavením nábytkem. Dále pro navrhování a organizaci montážních postupů a pro řešení odborných oprav nábytku. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu může samostatně podnikat v řemeslných živnostech zpracování dřeva.

Odborné předměty studia: konstrukce nábytku, stavební truhlářství, odborné kreslení, technologie, nauka o materiálech, ekonomika, technické kreslení, výrobní zařízení, čalounictví, odborná praxe, elektrotechnika a automatizace, ekonomika podniku a technická cvičení.


Stavební truhlářství 33 - 42 - M / 003

Studijní zaměření stavební truhlářství připravuje žáky pro činnosti v oblasti konstrukční, technologické a organizační přípravy výroby stavebně truhlářských prvků (oken, dveří, schodišť, vestavěného nábytku, obkladů, podlahovin atd.) občanských, průmyslových i hospodářských staveb. Absolvent se také uplatní při rekonstrukcích staveb, opravách a ochraně dřevěných prvků. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu může samostatně podnikat v řemeslných živnostech zpracování dřeva.

Odborné předměty studia: konstrukce, stavební truhlářství, odborné kreslení, technologie, nauka o materiálech, ekonomika, technické kreslení, výrobní zařízení, odborná praxe, ekonomika podniku, technická cvičení a obnova dřevěných konstrukcí.


Na přihláškách uvádějte číslo oboru

33 - 42 - M / 003 a příslušné zaměření


Obor 33 - 42 - M / 003 Nábytkářská a dřevařská výroba zahrnuje všechna tři výše uvedená zaměření a umožňuje oddálit profesní orientaci v přípravě na povolání ve všech oborech zpracování dřeva po prvních dvou letech společného studia. Po druhém roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření - dřevěné konstrukce a dřevostavby, stavební truhlářství a nábytkářství.

Střední průmyslová škola Volyně
logo Střední průmyslová škola Volyně

Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Ve školním roce 2004/2005 studuje na naší střední škole 502 žáků. Budova školy byla postavena v letech ...