Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce snižování hluku a vibrací


Vás zve na 2. kurz
HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ
Praha - 9. 11. 2004

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky
prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům technických zařízení budov. Kurz navazuje na problematiku přednesenou v 1. kurzu, jehož cílem bylo naučit posluchače základním znalostem z oblasti šíření hluku a chvění od technických zařízení, hodnocení hluku ve vztahu k hygienickým předpisům a navrhování protihlukových opatření podle základních metod boje s hlukem.

Absolvování 1. kurzu je předpokladem pro efektivní účast na "pokračujících kurzech", ale není podmínkou nutnou, protože mnoho projektantů má základní znalosti z technické akustiky, resp. jsou schopni látku 1. kurzu si doplnit pomocí technické literatury.

Absolvent postupně získá znalosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí autorizačních zkoušek konaných při ČKAIT.


Odborný Garant kurzu: Doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Časový program semináře:

  8.30 Registrace účastníků
  9.00 Základy stavební akustiky, navrhování neprůzvučných konstrukcí
Ing. Jindřich Schwarz, CSc.
12.00 Přestávka - oběd
13.00 Šíření zvuku v konstrukcích a pružné ukládání strojů
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
14.30 Navrhování vzduchotechnických zařízení
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
16.00 Předpokládané ukončení kurzu

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
9. 11. 2004 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 920 Kč (bez publikace)
- pro ostatní 1020 Kč (bez publikace)
- publikace Nový R.: Hluk a chvění, 1995, 389 stran a 262 obr. 168 Kč

V případě, že doposud nevlastníte výše uvedenou publikaci, zvyšte účastnický poplatek o 168 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 08 02, IČO 499978, DIČ CZ00499978. V případě přihlášení e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 2.11.2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Ubytování
Pořadatel semináře ubytování nezajišťuje.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama