Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obnovitelné zdroje energie - workshop 2004 (I. část)

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s organizací EREC uspořádalo dne 19. dubna 2004 v Praze workshop "Obnovitelné zdroje energie - politický rámec v České republice a v EU". Workshop byl součástí projektu "Obnovitelné zdroje energie v EU a kandidátských zemích" (finančně podpořeného EU, programem Altener) a konal se v budově Magistrátu hlavního města Prahy pod laskavou záštitou radního hl. m. Prahy, RNDr. Miloše Gregara.

Spolupořádající partner EREC (European Renewable Energy Council) sídlí v Bruselu a organizačně slučuje několik evropských asociací a sdružení. Patří mezi ně např. Evropská asociace fotovoltaického průmyslu, Evropská asociace malých vodních elektráren, Evropská asociace biomasového průmyslu, Evropská asociace větrné energie atd. EREC vytváří fórum pro výměnu informací a diskuzi o obnovitelných zdrojích energie (OZE), podporuje a snaží se prosazovat politické aktivity a propaguje evropské produkty z oblasti OZE na světovém trhu. Tuto organizaci na workshopu reprezentoval pan Oliver Schäffer, který je politickým poradcem v oblasti obnovitelné energie a pět let se věnoval této tematice v Evropském parlamentu.

V úvodu byli účastníci přivítáni radním hl. města Prahy, RNDr. Milošem Gregarem a ředitelkou Energy Centra České Budějovice, Mgr. Ivanou Klobušníkovou, která celý workshop moderovala.

Jaká je politika EU v oblasti OZE?
O současné situaci v oblasti využití OZE v zemích EU byli přítomní posluchači informováni ve dvou přednáškách panem Oliverem Schäfferem z organizace EREC. První přednáška se týkala politického rámce pro OZE v Evropské unii. V jejím úvodu pan Schäffer stručně informoval o aktuální politice EU v oblasti obnovitelné energie a energetické hospodárnosti, o chystaných směrnicích a plánech. V roce 2003 byla například schválena Směrnice o restrukturalizaci daňového systému pro energetické produkty a elektřinu, Směrnice o propagaci kogenerace založené na tepelné poptávce na vnitřním trhu, byly navrženy Směrnice na propagaci energeticky hospodárných koncových výrobků a na propagaci energetických služeb či Směrnice o ekologických požadavcích na nové energetické spotřebiče. Důležitý je Akční plán energetické hospodárnosti mající za cíl snižovat energetickou náročnost tvorby HDP v zemích EU o 1 % za rok do roku 2010, ambicióznější cíle byly prodiskutovány na konferenci v Bonnu na začátku června 2004.

Indikativní cíl pro 15 zemí EU je dosažení 22 % podílu OZE na celkové produkci elektřiny do roku 2010, pro kandidátské země by měl tento podíl činit 11 % v roce 2010, v České republice je plánováno zvýšení na 8 %. Podrobněji se pan Schäffer rozhovořil o Směrnici pro energetickou náročnost staveb (Directive 2002/91/EC), která poskytne projektantům větší flexibilitu ke splnění požadavků na snížení energetické náročnosti co nejefektivnějším investičním způsobem. Tato směrnice se zabývá problematikou zateplování budov, vytápění, ohřevu vody, chlazení, ventilace, osvětlení, vnitřního klimatu, pozice a orientace stavby a samozřejmě také instalacemi na využití OZE. Také poskytuje základ pro výpočet certifikátů energetické náročnosti staveb a navrhuje společnou metodologii výpočtů standardů energetické náročnosti.

Další diskutovanou směrnicí byla Směrnice 2003/30/EC o podpoře využití biopaliv v dopravě. V tomto oboru se počítá s 20 % nahrazením tradičních paliv palivy alternativními. Samotná směrnice umožňuje členským státům stanovovat různé výše daní a daňové výjimky pro biopaliva. Návrh směrnice vycházel mezi jinými z následujících faktů: doprava má na svědomí 28 % z celkové sumy emisí CO2, 84 % z dopravních emisí pochází ze silniční dopravy. Pokud nedojde k zásadním opatřením, tak se emise CO2 zvýší za období 1990 - 2010 o 50 %. Mezi cíle Směrnice patří dosažení 2 % podílu biopaliv na celkové spotřebě paliv na bázi ropy v členských zemích do roku 2005 a 5,75 % do roku 2010. Biopaliva přitom mohou být rozdělena do tří kategorií - čistá, smíšená s minerálními ropnými deriváty a kapalná derivovaná z biopaliv jako etanol. Všechny členské státy (EU 25) budou každý rok podávat zprávu o celkovém prodeji motorových paliv a podílu biopaliv. V roce 2006 podá Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o vývoji v biopalivech a případně doporučí změny v cílech a strategii. Na závěr pan Schäffer informoval o podpůrných programech EU týkajících se obnovitelných zdrojů energie, patří mezi ně např. Intelligent Energy for Europe, Kampaň za veřejnou osvětu (Public Awareness Campaign) či 6. rámcový program pro vědu a výzkum (6th RD&D Framework Programmes).

Trh s obnovitelnou energií v EU
Druhá přednáška Olivera Schäffera nesla název "Rozvoj trhu s obnovitelnou energií - stav a perspektivy". Posluchači se mohli dozvědět, že v Evropě se v období 1990 - 2003 díky obnovitelné energii vytvořilo již 200 000 nových pracovních míst. Roční obrat trhu s obnovitelnou energií činí momentálně 10 miliard euro. Vznikl tak nový podnikatelský sektor a vytvářejí se nové technologie.

V oblasti využití OZE se nejrychleji prosazuje využití větrné energie, u níž je zaznamenán v posledních letech roční nárůst o 38 % (instalovaný výkon v roce 1995: 2,5 GW, 2001: 17,2 GW, 2010: plán 40 GW). Je třeba uvést, že největší zásluhu na tomto nárůstu má Německo. Také využívání vodní, geotermické a fotovoltaické energie je v souladu s cíly EU (White Paper) a zaznamenává stálý růst. Poněkud za očekáváním zůstává využití biomasy a sluneční termické energie, u nichž roční nárůst nesplňuje cíle EU a bude třeba pozměnit strategii naplňování těchto cílů a zřejmě i jejich přehodnocení. EU stanovila následující cíl: v roce 2020 by měla mít obnovitelná energie podíl 20 % na celkové energetické spotřebě. Do roku 2020 by se též měl vyrovnat poměr mezi náklady na projekty využití OZE a ušetřenými hodnotami za tradiční paliva a související externí náklady (náklady: 443 miliard EUR (2001 - 2020); ušetřené hodnoty: 242,5 miliard EUR (2001) - 439,7 miliard EUR (2020)).

Budou dosaženy cíle stanovené dokumentem White Paper do roku 2010?

Energie 1995
EUROSTAT
2001
EUROSTAT
Míra
ročního
růstu
1995-2001 %
Cíle
dokumentu
White Paper
2010
Potřebná
míra
ročního
růstu
2001-2010 %
1. Větrná energie 2.5 GW 17.2 GW 37.9 40 GW 9.8
2. Vodní energie 87.1 GW 91.7 GW 0.9 100 GW 1.0
3. Fotovoltaika 0.04 GWp 0.26 GWp 36.6 3 GWp 31.2
4. Biomasa 44.8 Mtoe 56.5 Mtoe 3.6 135 Mtoe 10.3
5. Geotermální energie 2.72 Mtoe 3.43 Mtoe 3.9 5.2 Mtoe 4.7
6. Solární termika 6.5 Mio m2 11.4 Mio m2 9.8 100 Mio m2 27.2
Zdroj: EREC

Jaká je politika České republiky v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie, jaké jsou perspektivy využití OZE a jaké další zajímavé příspěvky na workshopu zazněly, uvedeme v příštím díle tohoto článku 24.6.2004.