Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV již 14. a 15. 4. 2004

Ve dnech 14. - 15. dubna 2004 se koná v Praze 6 na Masarykově koleji 11. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2004. Odborný program konference se orientuje na problematiku hodnocení energetické náročnosti budov u nás i v rámci CEN, energetické audity a energetické certifikáty budov podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/EC, na nové tepelně technické požadavky v ČSN 73 0540, výpočtové a zkušební metody tepelné ochrany budov, vytváření podmínek pro prosazování úspor energie v budovách a přeměnu existujících budov na budovy s nízkou energetickou náročností, jako podmínky jejich trvale udržitelného provozu a hospodárného uplatnění obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní témata konference:
1. Vývoj předpisů a motivace k nízké energetické náročnosti budov v Evropě
2. Hodnocení energetické náročnosti stavebního řešení budov
3. Zvýšená tepelná ochrana existujících i nových budov podmínkou jejich trvale udržitelného provozu a hospodárného uplatnění obnovitelných zdrojů energie
4. Zkušenosti s tepelnou ochranou budov u nás a v Evropě

Konference je zaměřena na problematiku zajímavou pro širokou odbornou veřejnost, projektanty a zhotovitele staveb, účastníky procesu výstavby a obnovy budov, pracovníky stavebního výzkumu, vývoje, vyučující a studenty vysokých a středních odborných škol. Přednášejícími budou odborníci z České republiky, Slovenska, Rakouska, Litvy, Německa a dalších zemí. Účast na konferenci poskytne příležitost seznámit se s aktuálními problémy v oboru a vyměnit si zkušenosti z teorie, ale i praxe v dané oblasti konstrukcí pozemních staveb.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 14.4.2004:

1. Vývoj předpisů a motivace k nízké energetické náročnosti budov v Evropě
Plocková I. - Implementace Směrnice 91/2002/ES o energetické náročnosti
Novotný A. - Súčasné programové a predpisové možnosti obnovy budov v Slovenskej republike
Panzhauser E. - Essential Requirements of EPD (Energy Performance Directive 2002) Declaration of the possible cooling need Buildings
Karbauskaité J. - Směrnice 91/2002/ES a legislativa Litvy
Tywoniak J. - Evropské normy na podporu implementace směrnice o energetické náročnosti budov
Šála J. - Návrh způsobu hodnocení energetické náročnosti budov pro jejich energetickou certifikaci
Keim L. - Návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností výrobků pro tepelnou ochranu budov a postupy jejich stanovení
Kučera P. - Tepelně izolační výrobky se značkou shody CE a nestandardní izolační materiály
Šála J. - Výpočtové metody v normách tepelné ochrany a energetické náročnosti budov
Svoboda Z. - Vliv šíření vzduchu prouděním na tepelně vlhkostní chování konstrukcí
Chybík J. - Kritická teplota v nestacionárním teplotním stavu

2. Hodnocení energetické náročnosti stavebního řešení budov
Sternová, Z. - Spotreba tepla na vykurovanie budov a rozdielnosti v jej interpretácii
Aubrechtová K. - Energetická náročnost budov v letním období v souvislosti s volbou obalových konstrukcí
Šafránek J. - Snižování energetické náročnosti budov ve vazbě na udržitelný rozvoj výstavby a na ekonomickou efektivnost investic
Tywoniak J. - Poznámka ke zvýšeným investičním nákladům na nízkoenergetické domy
Chmúrny I., Buday P. - Vplyv tepelných mostov na tepelnú bilanciu budov
Slivoň S. - Vplyv zateplenia balkónov na prídavnú tepelnú stratu
Vonka M. - Sanace panelového domu s důrazem na snižování provozní energetické náročnosti - případová studie
Bendžalová J. - Základná škola Klokočov - vyhodnotenie úspor tepla na vykurovanie

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 15.4.2004:

3. Zvýšená tepelná ochrana existujících i nových budov podmínkou jejich trvale udržitelného provozu a hospodárného uplatnění obnovitelných zdrojů energie
Hájek V. - Vliv nových normových požadavků na změnu konstrukcí současných otvorových výplní
Klímová S., Ševčíková L., Čuprová D. - Vliv zastínění oken na přehřívání podkrovních místností
Ondáš Š. - Vplyv vetrania miestnosti na jej tepelnovlhkostný stav
Novák J. - Měření průvzdušnosti budov - praktické zkušenosti
Majerský J. - Vnútorná klíma a obalové konštrukcie plavární
Šilarová Š., Slanina P. - Vliv kotvení parotěsné vrstvy na její vlastnosti
Šubrt R. - Anizotropie cihelných materiálů a její vliv na tepelné mosty
Kabele K. - Energetické systémy nízkoenergetických budov

4. Zkušenosti s tepelnou ochranou budov u nás a v Evropě
Vanický T., Malý M. - Nízkonákladové a nízkoenergetické sociální bydlení LoCoSoc - Low Cost Low Energy Social Housing
Flimel M. - Zatepľovanie vnútorných stien nevykurovaných schodísk bytových domov
Pavlík Z., Pavlík J., Černý R.: INROCK - vnitřní tepelně izolační systém na bázi hydrofilní minerální vlny (přednášku krátce uvede Z. Kobza)
Zemene P. - Vliv nové legislativy na výrobky z EPS
Morávek P. - Nízkoenergetický experimentální dům Koberovy
Ďurica P. - Udržateľná výstavba formou drevodomov
Kopecký P. - Vliv zadní tepelné izolace na tepelný zisk integrovaného neprovětrávaného kolektoru
Adamovský D., Brázda P., Kopecký P., Nováček J., Tencar J. - Ideové řešení rekonstrukce obvodového pláště budov FSv ČVUT v Praze
Hofmeister O., Kopecký P., Tywoniak J. - Připravovaný projekt střediska ekologické výchovy Sluňákov

Pořádá:
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Praha, ve spolupráci s dalšími organizacemi, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Odborní garanti:
Ing. Jiří Šála, CSc.
prof. doc. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Přípravný výbor:
Ing. Irena Plocková, Ing. Anton Novotný, Ing. Jaroslav Machek, Ing. Petr Kučera, CSc., Ing. Lubomír Keim, CSc., doc. Ing. Pavol Ďurica, PhD., doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD

Mediální partneři:
Odborný dvouměsíčník Tepelná ochrana budov
Internetový portál TZB-info

Organizační garant:
Contour, s.r.o., Praha, Jana Řehořová, Kolová 212, 153 00 Praha 5, www.agenturacontour.cz
Telefon: 00420 602 386 684, fax: 00420 257 910 341, e-mail: contour@volny.cz

Místo konání:
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
Spojení: Metro linka A, stanice Dejvická, odtud pěšky po Evropské třídě cca 5 minut

Jednací jazyk:
čeština nebo slovenština a angličtina se simultánním tlumočením

Společenský program:
Společenský večer bude uspořádán dne 14. dubna 2004 od 19,00 hodin v Písecké bráně (na valech poblíž letohrádku královny Anny u Pražského hradu). Vstupenky pro doprovodné osoby lze objednat.

Stravování:
Pro účastníky budou zajištěny obědy v místě konání konference.

Přihlášky:
Účastníci budou zaregistrováni na základě zaslání vyplněné přihlášky spolu s registračním poplatkem. Přihlásit se lze také na webových stránkách organizačního garanta www.agenturacontour.cz, nejpozději až při registraci.

Registrační hodiny:
Registrační kancelář bude pro prezentaci účastníků a výdej konferenčních materiálů otevřena dne 14. dubna od 7,30 do 16,00 hodin v Masarykově koleji. Účastníci obdrží rovněž jmenovky, které jim umožní vstup na vědecký a společenský program.

Registrační poplatek:
pro účastníky     CZK 2.600,-    EUR 87,-
pro studenty      CZK 500,-       EUR 17,-

Registrační poplatek pokrývá náklady na organizační a materiální zajištění konference, včetně sborníku přednášek a společenského večera.

První mezinárodní konference na téma navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky se konala v roku 1970 ve Vysokých Tatrách; do roku 1989 se uskutečnily ještě čtyři další. Konference s problematikou tepelné ochrany se obnovily roku 1999, od té doby se konají každoročně střídavě na Slovensku a v Čechách.

 
 
Reklama