Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference "Vykurovanie 2004"

Slovenská společnost pro techniku prostředí ZS VTS Bratislava ve spolupráci s katedrou Technických zařízení budov Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě uspořádala první týden v březnu 2004 již 12. mezinárodní konferenci "Vykurovanie 2004".

Konference za účasti odborníků ze Slovenska, Čech, Maďarska, Německa, Rakouska, Dánska a Norska se konala v krásném prostředí hotelu SOREA - Hutník v Tatranských Matliaroch. Odborným garantem konference byl děkan Stavební fakulty STU v Bratislavě, evropský odborník oblasti TZB pan prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Jednání konference bylo rozděleno do 13 sekcí a přednesené referáty i diskuse byly podpořeny prezentací odborných firem tuzemských i zahraničních. Odborná náplň přednášek obsahovala současně nejžádanější a také nejdiskutovanější problematiku Slovenské a České republiky v oblasti vytápění, ohřevu vody a hospodaření s energií. Referáty byly orientovány na energetickou legislativu na Slovensku. Technické normy ve vytápění, požadavky na regulaci vytápěcích systémů podle evropských norem. V oblasti výroby tepla pak postupy stanovení stupně využití tepelných zdrojů, zkušenosti z provozování kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel a také využívání energie z obnovitelných zdrojů, solární zařízení, využívání biohmoty a to i z hlediska vlivu na životní prostředí. Překvapením pro české účastníky konference byl značný počet provozovaných kogeneračních jednotek na Slovensku. V rámci konference byla nabízena možnost exkurzí do blízkých objektů, ve kterých jsou kogenerační jednotky provozovány.

V oblasti centrálního zásobování teplem byly referovány poznatky nově navržených tepelných sítí, měření parametrů tepelně izolačních vlastností potrubních rozvodů, vyhodnocování jejich tepelných ztrát, určování potřebné tloušťky izolace potrubí, měření a rozpočítávání nákladů na teplo i teplou vodu, možnosti regulování a řízení vytápěcích soustav jak klasických, tak podlahových, nebo se sálavými zdroji. Byla uvedena možnost úspory energie použitím frekvenčních měničů pro řízení čerpadel, dále možnosti řízení zdrojů tepla a zkušenosti s trigenerací. Byly popsány zkušenosti s bezpečnostními řídicími systémy, postupy při hydraulickém vyregulovávání, monitorování systémů regulace, modelování tepelné pohody u teplovzdušného vytápění a ověřené postupy při provádění energetických auditů budov.
Zajímavé bylo na příklad porovnání podkladů pro vyúčtování nákladů na vytápění podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Ing. Jiří Skuhra, CSc.) a měření a rozpočítávání spotřeby tepla podle návrhu zákona SR ve vztahu ke směrnici č. 2002/91 Evropského parlamentu (přednesl Ing. Michal Piterka).

Pozornost účastníků konference zaujaly četné příspěvky o kogeneraci a trigeneraci a to z hlediska možností regulace, provozních zkušeností a hlavně výkupu elektrické energie. Nemalý zájem byl o zkušenosti s využíváním energie biomasy, výroby bioplynu a využívání geotermální energie (byla možnost účasti na exkurzi na provoz výměníků v Popradu). Rovněž informace o nové konstrukci závěsných sálavých panelů interesovaly nemalý počet účastníků konference.
Závěrem lze konstatovat, že tato mezinárodní konference byla velmi dobře organizačně připravena a to jak z hlediska odborné náplně, možností exkurzí k dané problematice, ale hlavně perfektní časové organizaci všech odborných sekcí. Převážná část referátů je uvedena ve 487 stránkovém sborníku této konference, který vydala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava. Za technickou úroveň a bezchybnou organizaci konference patří dík všech účastníků odbornému garantovi.

 
 
Reklama