Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Světový den vody

22. březen je od roku 1993 vyhlášen z rozhodnutí OSN Světovým dnem vody. Hlavním smyslem je připomenout lidstvu význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů.

Mnoho z nás se nad významem vody zamýšlelo minulé léto, kdy snad všechna média zveřejňovala zprávy o malých zásobách podzemních vod, o úbytku výše hladiny vodních nádrží a vodních toků. Jak se však změnil náš přístup k šetření vodou? Změnil se náš pohled na efektivitu rozvodů užitkové vody, na úsporné vodovodní armatury, na úsporné splachovací nádržky, na používání myček nádobí? Doufejme, že ano. Je to běh na delší trať, ale šetřit vodou má význam také až v dlouhodobém horizontu.
V následujících dokumentech jsou napsány věty, které mohou být pouhou frází, ale zamysleme se každý alespoň nad jednou.

Evropská vodní charta
vyhlášená 6. května 1968 ve Strasbourgu

 1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina
 2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat
 3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům závislým na vodě.
 4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví
 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí toto zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely
 6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les
 7. Vodní zdroje musí být zachovány
 8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovy odborníků a informování veřejnosti
 10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky
 11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic
 12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci

Voda pro 21. století
Sedm hlavních výzev, před něž je naše civilizace postavena. Je třeba:

 1. zajistit pro lidstvo vodu, jakožto základní životní potřebu,
 2. zajistit vodu pro výrobu potravin,
 3. zajistit ochranu vodních ekosystémů,
 4. zajistit spolupráci na využití zdrojů vody přesahující a tvořící hranice států a vytvořit vhodnou platformu pro mírovou a účelnou spolupráci,
 5. zajistit řízení a přípravu na bezpečné překonávání možných negativních důsledků - povodní nebo sucha,
 6. ocenit (finančně) význam vody ve smyslu ekonomickém, sociálním a environmentálním, a nastolit reálnou cenu služeb,
 7. zajistit širokou účast veřejnosti na veškerém vodohospodářském rozhodování.

Tato deklarace byla přijatá na 2. Světovém fóru o vodě konaném v Holandsku na začátku roku 2000.