Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budovy a prostředí (Buildings and Environment) - nový studijní program na Fakultě stavební ČVUT v Praze

V rámci harmonizace výuky a přechodu na strukturované studium při vstupu do EU připravila Fakulta stavební ČVUT v Praze nový třísemestrální magisterský studijní program a obor Budovy a prostředí. Studijní program a obor Budovy a prostředí navazuje na dlouholetou tradici výuky navrhování budov v oborech Technická zařízení budov a Stavební fyzika na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Cílem je komplexní pohled na stavby jako na zařízení, která při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní pracovní nebo obytné prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na pojímání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov. V zahraničí je tento přístup označován "Integrated building design".

V rámci studijního oboru mají studenti možnost výběru skupin volitelných předmětů zaměřených na Technická zařízení nebo Konstrukce budov, případně si sestavit individuální studijní plán. Studium je prezenční (dříve nazýváno denní), výuka probíhá paralelně v českém a anglickém jazyce formou přednášek, seminářů, projektů, exkurzí, laboratoří a letní školy po dobu 3 semestrů. Každý semestr má 14 výukových týdnů (25 kontaktních hodin týdně) a 6 týdnů zkouškového období.

Studijní program, zakončený získáním titulu Ing., je určen pro absolventy minimálně bakalářského studia technických univerzit zejména v oborech pozemní stavby, architektura, technika prostředí staveb, TZB a příbuzných oborech. Přijímací zkouška ve školním roce 2004/2005 je formou ústního pohovoru, prováděná v odůvodněných případech distanční formou.

Absolventi najdou uplatnění v praxi především v oblastech

  • Navrhování budov (komplexní stavebně-technické řešení)
  • Projektování TZB (vytápění, vzduchotechniky, zdravotechniky atd.)
  • Konzultační činnost v oboru tepelná technika, akustika, osvětlení, energetika budov, energetické auditorství
  • Vedoucí projekčního týmu specialistů TZB
  • Realizace staveb
  • Management provozu budov
  • Státní správa
  • Doktorské studium

Důležité termíny

Podání přihlášek: do 19. března 2004
Přijímací řízení: 14. - 18. června 2004
Zápis: září 2004
Zahájení výuky: říjen 2004
Obhajoba diplomové práce
a závěrečné státní zkoušky:
leden 2006


Kontaktní adresa a bližší informace

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Studijní oddělení - Mgr. T. Holoubková
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Telefon: 2 2435 4491
Web: web.fsv.cvut.cz
E-mail: holoubko@fsv.cvut.cz