Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

REVIZE ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění

V letech 1997 až 1998 byly do soustavy ČSN z oboru otopných těles převzaty technické normy:
  • EN 442-1:1995 Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky,
  • EN 442-2:1996 Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování,
  • EN 442-3:1997 Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody.
Tyto normy řeší v zemích EU technické otázky spojené s prováděním zkoušek otopných těles, s jejich reprodukovatelností a s uváděním otopných těles na trh (posuzování shody výrobků). Neřeší však například problematiku používání výsledků zkoušek při projektování otopných těles do nových stavebních objektů, ani přepočet provozních vlastností těles při rekonstrukcích staveb.

Jako v každé technicky vyspělé zemi byly dosud v ČR technické záležitosti týkající se otopných těles podrobně řešeny v ČSN. Normy EN zavedly do technických norem nově problematiku spojenou zejména s posuzováním shody výrobků s jejich výrobní dokumentací a s platnými právními a technickými předpisy.

Mezi technické náležitosti otopných těles patří však ještě řada dalších údajů a požadavků, jimiž se EN nezabývají - například:
  • přepočet tepelného výkonu tělesa na jiné provozní podmínky,
  • vliv umístění tělesa na jeho tepelný výkon,
  • vliv způsobu připojení tělesa k potrubí s teplonosnou látkou na jeho tepelný výkon,
  • vliv ochranných a jiných funkčních zákrytů na tepelný výkon,
  • hydraulické charakteristiky a jejich vztah k řešení optimální funkce místní automatické regulace v okruhu tělesa,
  • problematika spojená s použitím tělesa v různých otopných soustavách (zvláště v jednotrubkové OS), atd.
  • problematika spojená s novým způsobem volby druhu a velikosti tělesa s ohledem na tepelnou pohodu a hygienu prostředí.
Všechny tyto údaje musí být pro projektanty, stavebníky, investory - i pro širší technickou veřejnost dostupné. Jsou nutné jako ověřené, obecně platné podklady pro projektování a provozování otopných těles, protože na nich závisí dodržení energeticky i ekonomicky úsporného a regulovatelného režimu vytápění objektů a v některých případech i bezpečnost provozu.

Skladba ani obsah převzatých EN se touto problematikou nezabývají a její řešení tak ponechávají plně v působnosti národních normalizačních institutů jednotlivých členských zemí EU (viz například DIN 4703, revidovaná v r. 1999).

V návaznosti na zavedení a komplexnost pojetí všech ČSN EN 442-1, -2 a -3 se uskuteční komplexní revize současných technických norem (ČSN 06 1101, 06 1102, 06 1110, 06 1120, 06 1122) formou jejich aktualizace a sloučení do jediné ČSN 06 1101.

Revizí a sloučením uvedených současných ČSN tak bude dosaženo nejen jejich plné návaznosti na zavedené ČSN EN řady 442, nýbrž i doplnění té problematiky, kterou ČSN EN vzhledem ke svému poslání neřeší, ale jsou pro zajištění funkčnosti, hospodárnosti a bezpečnosti provozu celé otopné soustavy nezbytné.

Chtěli bychom zde vyjádřit naše veliké díky firmám: KORADO a.s., PROTERM - MILAN FORST, HURTA - THERMAL TREND, ELVL s.r.o. a FENIX TRADING s.r.o., které si uvědomují důležitost revize ČSN v oboru otopných těles a nutnost aplikace nových poznatků do technické praxe a podpořily tak sponzorsky celý proces související s revizí ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění.

 
 
Reklama