Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje je projednávána také s nevládními organizacemi

V současné době je zpracovávána společností CityPlan spol. s r.o. Územní energetická koncepce Jihočeského kraje. Její dokončení je plánováno na duben 2003. V průběhu jejího zpracování byla již uskutečněna řada jednání, která by měla vést k jejímu zdárnému dokončení.

Dne 10.12.2002 se v Českých Budějovicích uskutečnilo společné setkání zástupce zpracovatele energetické koncepce Ing. I. Beneše s několika nevládními organizacemi (sdružení Calla, sdružení Harmonie, Ekowatt, Jihočeské matky), při kterém byly projednávány jejich konstruktivní připomínky, které by bylo vhodné do energetické koncepce zapracovat.

Energetická koncepce Jihočeského kraje zatím předpokládá a vyhodnocuje 3 variantní scénáře vývoje energetického systému v průběhu 20-ti let.

Doporučovaný scénář předpokládá realizaci programů na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Jeho prioritami by měla být zejména obnova venkova včetně obnovy jeho energetické infrastruktury, bydlení, zemědělství, terciální sféry, malého a středního podnikání, výchovy a vzdělávání.

Finanční zdroje na realizaci programů v doporučovaném scénáři by měly být zajištěny jak z ČR, tak také ze strukturálních fondů EU.

Zástupce nevládní organizace sdružení Harmonie se domnívá, že by neměl být v energetické koncepci opomíjen systémový přístup k řešení efektivního a ekologického využití energií (snížení energetické náročnosti a zlepšení životního prostředí) ve městech i obcích, kde jsou koncentrovány velké, střední i malé zdroje znečištění ovzduší a dále v průmyslu a zemědělství, jež patří spolu s objekty pro bydlení a objekty v terciálním sektoru mezi největší odběratele energií. Zde lze také najít největší energetické úspory a s tím související snížení zátěže životního prostředí. Velké ztráty energií jsou rovněž při jejich přenosu.

Nelze se spokojit s tím, že města by měla mít vlastní energetické koncepce, když je známo, že ve většině případů tyto energetické koncepce chybí a nebo jsou nekvalitně vypracovány (například v krajském městě Českých Budějovicích jsou neustále provozovány neefektivní parní rozvody, jejichž tepelné ztráty jsou umocněny nevyhovujícím technickým stavem po povodních a jsou spolu s místní teplárnou majetkem města).

Měla by zde být patrná návaznost mezi městskou a krajskou energetickou koncepcí a dále doporučení směru vývoje podpořené logickým a fundovaným vysvětlením s ohledem na legislativní podmínky. Také otázka dopravy související zejména s přepravou paliv a odpadů z tepláren a výtopen, která neúměrně zatěžuje naše životní prostředí hlukem a emisemi, není v energetické koncepci zatím řešena.

V energetické koncepci není popsán specifický přístup ke chráněným krajinným oblastem, kde by mělo být navrženo a konkretizováno, s ohledem na přírodní podmínky, vyšší využití obnovitelných zdrojů energií.

Nevládní organizace se rovněž dožadují provést v energetické koncepci variantu, z níž bude patrno, jakým způsobem ovlivňuje v kraji významný energetický zdroj, jakým je jaderná elektrárna Temelín, celkovou výrobu elektřiny, spotřebu paliv a energií, dopravu (včetně energetických spotřeb technologií nutných k provozu JETE) a jaké má její provoz dopady na životní prostředí v kraji a přilehlém okolí.

Zpracovatel Územní energetické koncepce přislíbil, že bude oprávněné požadavky akceptovat a při dalších společných jednáních předvede, jak se s nimi vypořádal.

V Českých Budějovicích, 12.12.2002


SDRUŽENÍ HARMONIE
ochrana životního prostředí - úspory energie
Žižkova tř. 225/5
370 01 České Budějovice
tel.: 38 63 551 38
e-mail: lubosk@mybox.cz

 
 
Reklama