Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Praha chce vysázet stromy ochlazující okolí

Stromy dovedou ochladit své okolí ve městě i o deset stupňů. Jejich kořenům ale často překážejí inženýrské sítě.

Adaptační strategii schválila rada v červenci 2018 - extrémnímu horku chce město čelit výsadbou stromů a instalací vodních prvků.

„Město by mělo brát vážně doporučení, které jsme dostali od odborníků. Potřebujeme v ulicích více stromů, více vodních prvků a lépe hospodařit s dešťovou vodou. Výsadba stromů v Praze je komplikovaná, protože tu máme hodně sítí v podzemí, které jsou neslučitelné s kořeny stromů,“ vysvětlila náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

Adaptační strategie Prahy

Strategie se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí přírodě blízkých opatření (budování tzv. zelené a modré infrastruktury) s využitím přirozených vlastností vegetace, která pomocí výparu a poskytováním stínu ochlazuje své okolí a umožňuje zadržovat srážkovou vodu v půdní vrstvě a podzemních vodách. Adaptační strategie je zaměřena hlavně na zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů, přispívajících k prevenci negativních jevů.

„Dnes už nemůže nikdo pochybovat o tom, že jsme svědky změn klimatu. Praha se musí na tuto změnu co nejrychleji připravit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Hospodaření s dešťovou vodou a povodně v Praze Ďáblicích.

S ohledem na pravidelné zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice v době přívalových dešťů se besedou snaží radnice městské části přesvědčit sousedy k hospodaření s dešťovou vodou. Na zajímavé akci jsme natáčeli reportáž.
Na úvod besedy řekla RNDr. Plamínková: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."

Na úvod besedy řekla RNDr. Plamínková: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."
Specifické cíle adaptační strategie jsou následující:
  1. Snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability. Do této kategorie patří i budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb.
  2. Snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody.
  3. Snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – využití technických prvků, zde je možné uvést například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo opatření větších rozměrů (protipovodňové hráze).
  4. Zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení.
  5. Vytvoření opatření edukativního rázu mířících přímo na obyvatele, která se snaží upozornit, jak být k přírodě šetrnější a omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků.

Na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, ve kterém budou podrobněji rozpracovány kroky vedoucí k implementaci jednotlivých dílčích opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.

Zeleň se v Praze najde


Zeleň ve svahu, Smíchov, foto D.Kopačková, redakce

Zeleň ve svahu, Smíchov, foto D.Kopačková, redakce

Stromy v parku před ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí, foto D.Kopačková, redakce


Zeleň u vchodu do bytového domu, Pankrác, foto D.Kopačková, redakce

Zelená střecha, OC Arkády Pankrác, foto D.Kopačková, redakce

Pankrác, foto D.Kopačková, redakce


Stromy u Podolské vodárny, foto D.Kopačková, redakce

Zeleň u obytných domů Barrandov, foto D.Kopačková, redakce

Letná, foto D.Kopačková, redakce

Protipólem Staré město i nové stavby


Justiční areál Na Míčánkách, vnitřní novostavba se dvěma zrcadlově obrácenými atrii, prostor bez jediného zeleného stébla, foto D. Kopačková, redakce

Pohled na Staré město, foto D.Kopačková, redakce

Pohled na Staré město, foto D.Kopačková, redakce

 
 
Reklama