Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zpráva o udělení Bakalářských cen

Cech topenářů a instalatérů ČR udělil absolventům VŠ Bakalářské ceny za rok 2010. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v oboru tepelné techniky.

V Brně 18. května 2011 uspořádal Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, slavnostní předávání Bakalářských cen za rok 2010. V pěkném prostředí 15. patra M-Paláce předal prezident cechu Franz Ziegler 3 absolventům bakalářského studia diplomy, věcné i finanční dary.

Soutěž o nejlepší bakalářskou práci měla v roce 2010 premiéru. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v oboru tepelné techniky. Soutěž chce odborné veřejnosti zpřístupnit nejlepší bakalářské práce v daném oboru. Nejprve pedagogové fakult vybírali k přihlášení přibližně z 50 prací. Potom fakulty přihlásily do soutěže 2 nebo 1 práci a to podle postupového klíče. Hodnotitelská komise CTI nakonec vybrala 3 práce, které budou oceněny.

1. Bakalářskou cenu získala Anna Honzková za práci „Návrh a analýza přípravy teplé vody ve sportovním objektu“. Absolvovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební, Katedru TZB.

V anotaci autorka uvádí: "Moje práce pojednává o tématu přípravy teplé vody ve sportovním objektu. Pro konkrétní objekt, ve kterém dochází k nedostatku teplé vody během večerní odběrové špičky, jsou zde navrženy varianty možné úpravy soustavy na přípravu teplé vody, které by daný problém odstranily." V závěru práce jsou vzájemně porovnávány 3 varianty a hodnoceny z hlediska energetického, finančního a technického.

2. Bakalářskou cenu získal Jan Koutecký za práci „Vytápění objektu tuhými palivy (kachlovými kamny)“. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu stavební, Ústav TZB.

V anotaci autor uvádí: "Má práce se zabývá jednou z nespočet variant vytápění, a to kamny, které jsou hlavním zdrojem tepla a záložním zdrojem pro ohřev vody. Stejně jako je každý člověk jedinečný, tak každá kamna mohou být individuálním dílem, které odpovídá přesně požadavkům uživatele daného objektu."

3. Bakalářskou cenu získal Lukáš Kolúch za práci „Rodinný dům – vytápění“. Absolvoval VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu stavební, Katedru prostředí staveb a TZB.

V anotaci autor uvádí: "V mé práci je zpracován návrh stavby rodinného domu a také návrh otopné soustavy. Stavební část se zabývá konstrukčním řešením rodinného domu, skladbou podlah a stropních konstrukcí, typem střechy a její skladbou a také připojením na inženýrské sítě. Stěžejní částí je právě návrh vytápění. Rodinný dům je zpracován z hlediska tepelných ztrát, na které je navržen kotel a veškerá otopná tělesa k pokrytí těchto tepelných ztrát."

Cena Prométheus byla udělena fakultě, za které pochází vítězka, tj. Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Poté měli krátké prezentace zástupci partnerských firem soutěže, tj. společností Grundfos, s.r.o., Olomouc a Danfoss, s.r.o., Praha.

Vladimír Valenta, 19. 5. 2011.

Foto Daniel Svoboda.

Foto - nositelé Bakalářských cen; zleva L. Kolúch (3.), A. Honzková (1.) a J. Koutecký (2.)

 
 
Reklama