Časopis Větrání vytápění instalace

www.stpcr.cz/cz/casopis-vvi
VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Český odborný časopis pro techniku prostředí začal vycházet v roce 1958 pod názvem Zdravotní technika a vzduchotechnika (ZTV), v roce 1992 byl změněn název časopisu na Vytápění, větrání, instalace (VVI), číslo 3/2013 bylo jubilejním 300. číslem časopisu.
Časopis VVI je od r. 2008 indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Odborné příspěvky jsou recenzovány.
Časopis VVI je od r. 2014 zařazen do mezinárodní databáze Scopus.


Adresa

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
okres: Praha    kraj: Hlavní město Praha
Mapa  Mapy.cz
Telefon   224 352 433
 
Zařazení v Katalogu firem a výrobků


 • Články (všechny články)
  Zásady instalace pojistného ventilu
  Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody. Zanedbání podmínek instalace způsobuje často škody na instalovaném zařízení, nebo (jak je ukázáno v příspěvku) škodu na vodném a stočném v případě pojistného ventilu instalovaného v pojistné skupině ohřívače vody.
  Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku
  V příspěvku je prezentován příklad řešení šíření hluku od tepelného čerpadla vzduch/voda instalovaného do suterénního prostoru bytového domu. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny na fasádu objektu, kde je proveden výpočet hlukové situace v chráněném venkovním prostoru stavby. Ve vnitřním prostoru je řešeno šíření zvuku ze strojovny do chráněného vnitřního prostoru. V závěru jsou výsledky konfrontovány s údaji z protokolu o měření na realizovaném díle.
  Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody
  Článek se zabývá možnostmi využití tepla z odpadní vody odtékající z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. V první části jsou popsány základní možnosti místního zpětného získávání tepla (rekuperace) používané zejména ve sprchách nebo sprchových koutech. Teoretický rozbor účinnosti a souvisejících dosažitelných úspor je podpořen experimentálním měřením vybraného typu rekuperačního výměníku. Vyhodnocení měření je porovnáno s klasifikací podle Passive House Institute. Kromě efektivity a úspory tepla dosažené nasazením rekuperačního výměníku je stanovena i ekonomická návratnost konkrétního výměníku při různých okrajových podmínkách.
  Produkce ultrajemných částic při spalování hnědého uhlí v různých typech kotlů malého výkonu
  Znečištění ovzduší prachovými částicemi představuje závažný problém pro lidské zdraví a životní prostředí. Negativní působení ultrajemných prachových částic (částice s rozměrem menším než 100 nm) na lidské zdraví závisí např. na počtu částic, měrném povrchu částic, respirabilitě a schopnosti vázat další chemické sloučeniny (např. PAH). Příspěvek shrnuje poznatky získané při spalovacích zkouškách hnědého uhlí v malých spalovacích zařízeních. Spalovací zkoušky probíhaly v typických teplovodních kotlích při jmenovitém výkonu. Charakterizace ultrajemných prachových částic byla prováděna pomocí nízkotlakého kaskádového impaktoru DLPI.
  Zásady stanovení priority při uvedení zařízení pro odvod kouře a tepla a dalších aktivních požárně bezpečnostních zařízení do činnosti
  Aktivní požárně bezpečnostní zařízení, kterými jsou v příspěvku myšleny zejména elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla, tvoří významnou součást zabezpečení staveb. Pro jejich správnou funkci je nezbytné věnovat pozornost prioritě uvedení zvoleného zařízení do činnosti, jejich vzájemné koordinaci a interakci.
  Na základě důvodů instalace zařízení, jejich prioritních, popř. následných ochranných cílů, jsou popsány zásady pro stanovení priority uvedení aktivních požárně bezpečnostních zařízení do činnosti. Pozornost je věnována rovněž koordinaci požárně bezpečnostních zařízení.


Formulář pro zaslání dalších informací:
Takto označené údaje je nutné vyplnit (e-mail nebo adresu alternativně)

Organizace:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Poštovní
adresa:

Zde specifikujte, o jaké informace nebo podklady máte zájem:


Editovat tento záznam   Vložit krátkou zprávu
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí za 1,4 milionu Kč pozemky pro stavbu cyklostezkyVyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřevaPREFALZ svitkový plech – patina zelená se zárukou 40 letVchodové dveře vám o sousedech řeknou možná víc, než byste chtěli