Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

se změnami:164/1993 Sb., 275/1994 Sb., 224/2003 Sb., 189/2008 Sb., 153/2011 Sb., 350/2012 Sb., 126/2016 Sb., 459/2016 Sb., 47/2020 Sb., 152/2023 Sb., 277/2019 Sb., 284/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 73/1992 Sbírky zákonů na straně 2016
schváleno:07.05.1992
účinnost od:07.07.1992
[Textová verze]


360/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
Změna: 164/1993 Sb.
Změna: 275/1994 Sb.
Změna: 224/2003 Sb.
Změna: 224/2003 Sb. (část)
Změna: 189/2008 Sb.
Změna: 153/2011 Sb.
Změna: 350/2012 Sb.
Změna: 126/2016 Sb.
Změna: 459/2016 Sb.
Změna: 47/2020 Sb.
Změna: 152/2023 Sb.
Změna: 277/2019 Sb., 284/2021 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a
e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství1) .

§ 2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.
(2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.
(3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen "autorizované osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)
(5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak .

ČÁST DRUHÁ
AUTORIZACE

§ 3
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a) autorizovaný architekt,
b) autorizovaný inženýr,
c) autorizovaný technik.

§ 4

Autorizovaný architekt
(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
a) architektura,
b) územní plánování,
c) krajinářská architektura.
(3) Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. b), c), e) až n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), g), h), m) a n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. b), d), e), f), g), h), j),, l) až n) tohoto zákona. Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Českou komorou architektů.

§ 5

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízení staveb,
f) technika prostředí staveb,
g) statika a dynamika staveb,
h) městské inženýrství,
i) geotechnika.
j) požární bezpečnost staveb,
k) stavby pro plnění funkce lesa.
(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví vnitřní předpis vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

§ 6
Komory jsou oprávněny stanovit dílčí specializace v rámci oborů podle § 4 a 5. V těchto specializacích rovněž udělují autorizaci.

Udělování autorizace

§ 7
(1) Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora") udělí na podkladě písemné nebo elektronické žádosti autorizaci tomu, kdo
a) je občanem České republiky, nebo
b) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jiného státu, se kterým má Evropská unie uzavřenu dohodu o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů (dále jen „členský stát“) nebo jeho rodinným příslušníkem3a) , nebo je státním příslušníkem jiného než členského státu, pokud mu
1. v České republice nebo jiném členském státě bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství3b) ,
2. v České republice byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu3c) ,
3. byl v České republice udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo je rodinným příslušníkem osoby uvedené v bodě 1 nebo 2, pokud mu byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt3d) nebo udělen azyl nebo doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny3e) ,
4. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby3f) ,
5. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt, protože je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracuje s příslušnými orgány3g) , a
c) je plně svéprávný,
d) je bezúhonný,
e) získal požadované vzdělání,
f) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
h) složil předepsaný slib.
(2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné nebo elektronické žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.
(4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
(5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.
(6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.

§ 8
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.
(2) Vzděláním podle § 7 odst. 1 písm. e) se pro jednotlivé druhy autorizace rozumí:
a) pro autorizaci podle § 3 písm. a) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem v oblasti architektury v magisterském studijním programu; pro autorizaci pro obor uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) musí vzdělání splňovat podmínky uvedené v bodech 1.2 a 1.3 přílohy,
b) pro autorizaci podle § 3 písm. b) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 nebo příbuzném studijním oboru v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky nebo v magisterském studijním programu,
c) pro autorizaci podle § 3 písm. c) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 nebo příbuzném studijním oboru, v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání obdobného studijního směru3i) .
(3) Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.
(4) Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.
(5) Komora může v odůvodněných případech povolit výjimku z požadavku podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b).
(6) Délka odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. f) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace předepisuje takto:
a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odst. 2, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem jiného příbuzného vzdělání,
b) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,
c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně pět roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.
(7) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména
a) ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,
b) ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.
(8) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 3 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.
(9) Text slibu zní:
a) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta.",
b) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra.",
c) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika.

§ 9
(1) Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky.3j) (dále jen "autorizační razítko") a oprávnění k vydání elektronického autorizačního razítka podle § 13 odst. 3.
(2) Nakládání se seznamem autorizovaných osob a písemnou dokumentací vztahující se k autorizovaným osobám je upraveno zvláštními právními předpisy.

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace

§ 10
(1) Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou.
(2) Komora odejme autorizaci tomu
a) komu byla omezena svéprávnost,
b) komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
c) komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
d) kdo se písemně vzdá autorizace.
(3) Komora vyškrtne osobu jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta ze seznamu autorizovaných osob.

§ 11
(1) Komora pozastaví veškeré udělené autorizace autorizované osobě
a) na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti autorizované osoby,
b) na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
c) na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
d) pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.
(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci
a) bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
b) bylo-li zahájeno řízení o její svéprávnosti, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
c) jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. g).
(3) O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.
(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

ČÁST TŘETÍ
VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Práva a povinnosti autorizovaných osob

§ 12
(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.
(2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva4) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů5) tím nejsou dotčena.
(3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.
(4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat
a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,
b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.
(5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.
(6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.
(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.

§ 13
(1) Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat označení "autorizovaný architekt", "autorizovaný inženýr" nebo "autorizovaný technik", a to ve spojení s označením oboru, popř. specializace, pro který jí byla autorizace udělena. Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. b) může používat označení "autorizovaný urbanista". Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. c), může používat označení „autorizovaný krajinářský architekt“. Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení "autorizovaný stavitel".
(2) Označení podle odstavce 1, jakož i označení architekt, pokud není součástí akademického titulu, nesmějí být používána žádnými jinými osobami, a to ani ve spojení s dalšími slovy.
(3) Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být
a) opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka se státním znakem České republiky6) , jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace,
b) opatřen elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
(4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem nebo elektronickým autorizačním razítkem podle § 13 odst. 3.
(5) Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami.
(6) Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou výlučně oprávněné k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek.

§ 14
(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako
a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,
b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,
c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru,
d) společníci veřejné obchodní společnosti zřízené za účelem výkonu povolání,
e) společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání.
(2) Autorizovaná osoba oznámí Komoře bez zbytečného prodlení způsob výkonu činnosti podle odstavce 1, jakož i změny tohoto způsobu.
(3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).

§ 15
(1) Svobodný architekt nebo svobodný inženýr
a) vykonává projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu,
b) nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,
c) je oprávněn zaměstnávat další osoby.
(2) Místem podnikání svobodného architekta nebo svobodného inženýra je místo podnikání zapsané v seznamu vedeném Komorou.

§ 15a

Společnost
(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12) , upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.
(2) Společníci musí mít společné sídlo.

§ 15b

Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání
(1) Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze autorizované osoby.
(2) Autorizované osoby, které jsou společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání jménem společnosti a na její účet; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání tím nejsou dotčena.

§ 15c

Společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání
(1) Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci společnosti s ručením omezeným, zřízené za účelem výkonu povolání podle tohoto zákona, musí být v takové společnosti většinově zastoupeny autorizované osoby mezi společníky i mezi jednateli; má-li daná společnost jediného společníka nebo jednatele, může jím být pouze autorizovaná osoba.
(2) Autorizované osoby, které jsou společníky společnosti, vykonávají povolání jménem společnosti a na její účet; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání nejsou tímto ustanovením dotčena.

§ 16
(1) Nejpozději při započetí výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti. To neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
(2) Pojištění podle odstavce 1 musí trvat po celou dobu výkonu této činnosti.
(3) Doklad o uzavření pojištění podle odstavce 1 je autorizovaná osoba povinna předložit objednavateli a na vyžádání též příslušnému orgánu Komory.

Působnost autorizovaných osob

§ 17
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§4) pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci,
b) vypracovávat územní studii,
c) vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou staveb inženýrských, dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území a vypracovávat architektonicko - stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění stavby,
d) vypracovávat dokumentaci pro povolení záměru, jejímž předmětem je záměr krajinářské architektury, kterým se rozumí veřejné prostranství, veřejně prospěšné opatření, terénní úprava, hřbitov, zelená infrastruktura a související jednoduché stavby a vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění záměru krajinářské architektury, včetně příslušné části územně plánovací dokumentace, a odborně vést provádění jednoduchých staveb nebo jejich změn řadících se mezi záměry krajinářské architektury v pozici stavbyvedoucího,
e) podílet se na vypracování dokumentace pro povolení inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo regulačním plánem územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,
f) koordinovat vypracování projektové dokumentace,
g) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
h) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
i) vypracovávat dokumentaci interiéru staveb,
j) provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby,
k) odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,
l) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
m) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění v řízení podle stavebního zákona,
n) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 18
(1) Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo regulačním plánem označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů, vypracovávat dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území, dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro odstranění stavby,
b) podílet se na vypracování dokumentace pro povolení pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo regulačním plánem označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c) koordinovat vypracování projektové dokumentace,
d) vypracovávat územní studie a příslušné části územně plánovací dokumentace,
e) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
f) provádět stavebně technické, geotechnické nebo inženýrské průzkumy,
g) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
h) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
i) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,
j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
k) provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby,
l) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění v řízení podle stavebního zákona,
m) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
(2) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.

§ 19
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace,
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem,
c) koordinovat vypracování projektové dokumentace,
d) provádět stavebně technické průzkumy,
e) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,
f) provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby,
g) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,
h) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění v řízení podle stavebního zákona,
i) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

ČÁST ČTVRTÁ
DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST

§ 20
(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto zákonem (dále jen "disciplinární provinění") Komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemnou důtku,
b) pokutu až do výše 300 000 Kč,
c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let,
d) odejmutí autorizace.
Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle písmene b) nebo c) může současně obsahovat rozhodnutí o zákazu výkonu funkcí v Komoře.
(2) Výnos pokut připadá Komoře, která pokuty uložila.

Disciplinární řízení

§ 21
(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje stavovský soud v disciplinárním řízení, které se zahajuje na návrh dozorčí rady podepsaný jejím předsedou. Disciplinární řízení je zahájeno doručením návrhu na jeho zahájení stavovskému soudu.
(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do šesti měsíců ode dne, kdy se Komora o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo. Návrh musí mít písemnou formu a musí být skutkově vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení disciplinárního řízení nesmí být po zahájení řízení měněny.
(3) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.
(4) Autorizovaná osoba, proti které je disciplinární řízení vedeno, má právo vyjádřit se k důvodům uvedeným v návrhu, ke způsobu jejich zjištění, navrhovat důkazy nebo jejich doplnění, klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání, které musí být vždy nařízeno.
(5) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí mít písemnou formu a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí musí být doručeno provinivší se autorizované osobě a dozorčí radě Komory.

§ 22
(1) Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 může autorizovaná osoba, které bylo disciplinární opatření uloženo, popřípadě dozorčí rada Komory podat písemné odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání dozorčí rady podepisuje její předseda. Odvolání se podává prostřednictvím stavovského soudu. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.
(2) O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 odst. 1 rozhoduje s konečnou platností představenstvo Komory, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je stavovský soud vázán právním názorem odvolacího orgánu.
(3) Rozhodnutí o odvolání, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivší se autorizované osoby věcně a místně příslušný krajský soud ve správním soudnictví; návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.

§ 22a

Disciplinární pravomoc související s volným pohybem osob podle práva Evropských společenství
(1) Komora předá příslušnému orgánu hostitelského členského státu všechny informace o disciplinárních opatřeních nebo trestních sankcích, které byly přijaty vůči autorizované nebo usazené osobě z důvodů závažného nebo opětovného porušení povinností souvisejících s výkonem její činnosti.
(2) Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu konkrétní poznatky o závažné skutečnosti, ke které došlo mimo jeho území před usazením dotyčné osoby v tomto hostitelském státě, a informuje-li o tom Komoru, Komora prověří správnost skutečností, zejména, zda mohou ovlivnit výkon vybrané nebo další odborné činnosti ve výstavbě v České republice. Komora rozhodne o povaze a rozsahu prošetření, které má být provedeno, a informuje ve lhůtě tří měsíců hostitelský členský stát o opatřeních, která přijme.
(3) Komora dohodne podrobnosti spolupráce s příslušnými orgány jiných členských států při předávání informací podle odstavců 1 a 2 včetně způsobu zajištění ochrany předávaných osobních údajů a tyto podrobnosti následně upraví vnitřním předpisem.
(4) Pozastaví-li nebo odejme-li Komora autorizaci [§ 20 odst. 1 písm. c) a d)] autorizované osobě nebo pozastaví-li nebo odejme-li registraci usazené osobě, zajistí dočasné nebo trvalé odnětí osvědčení uvedeného v § 23 odst. 7 písm. c).
(5) Hostitelským členským státem se rozumí jiný členský stát Evropské unie, kde autorizovaná, usazená nebo hostující osoba podle tohoto zákona vykonává nebo hodlá vykonávat předmětné činnosti.

ČÁST PÁTÁ
KOMORY

§ 23
(1) Zřizují se Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku.
(2) Česká komora architektů sdružuje jako řádné členy všechny autorizované architekty, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje jako řádné členy všechny autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě.
(3) Jako hostující členy může Komora sdružovat osoby, které obdržely oprávnění obdobné autorizaci podle tohoto zákona vydané v zahraničí, pokud Komora toto oprávnění uzná.
(4) Jako mimořádné členy může Česká komora architektů sdružovat na základě jejich zájmu další osoby, které nesplňují podmínky pro řádné členství.
(5) Komora je právnickou osobou.
(6) Do působnosti Komory náleží zejména
a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,
b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,
c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,
d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo § 30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,
g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,
h) vést disciplinární řízení,
i) vydávat vnitřní předpisy Komory,
j) vydávat standardy výkonů a dokumentace,
k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností,
n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem,
o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,
p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,
r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,
s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,
t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.
(7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství1)
a) doklady o vykonání odborné praxe,
b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti podle tohoto zákona,
c) osvědčení, že autorizovaná osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy České republiky a že je oprávněna používat profesní označení podle tohoto zákona,
d) osvědčení, že autorizovaná osoba je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje požadavky bodu 1, 2 nebo 3 přílohy k tomuto zákonu,
e) doklad o tom, že vybraná činnost ve výstavbě je regulovanou činností podle tohoto zákona.

§ 24
Komora má tyto orgány:
a) valnou hromadu Česká komora architektů, shromáždění delegátů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
b) představenstvo,
c) předsedu Komory,
d) dozorčí radu,
e) stavovský soud,
f) autorizační radu.

§ 25
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem České komory architektů. Představenstvo je povinno svolat tento nejvyšší orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina řádných členů, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu nejpozději do tří měsíců. Právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají všichni řádní členové České komory architektů, právo účasti s hlasem poradním mají všichni hostující členové a mimořádní členové České komory architektů.
(2) Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů; není-li nadpoloviční většina řádných členů přítomna, může se valná hromada platně usnášet, pokud byli všichni řádní členové písemně průkazně obesláni, a to nejméně 21 dnů před termínem konání valné hromady.
(3) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Představenstvo je povinno svolat tento nejvyšší orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina řádných členů je představenstvo povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději do tří měsíců. Způsob výběru delegátů a podmínky schopnosti se usnášet určují vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
(4) Nejvyšší orgán Komory
a) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární a řády jednací,
b) schvaluje standardy výkonů a dokumentace,
c) schvaluje výši příspěvků členů Komory,
d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,
f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,
g) může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,
i) schvaluje rozpočet.
(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory architektů.
(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

§ 26
(1) Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména
a) svolává řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu, popř. shromáždění delegátů a připravuje podklady pro jejich jednání,
b) spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláře Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory,
c) chrání a prosazuje zájmy členů Komory,
d) navrhuje členy autorizační rady,
e) schvaluje specializace v rámci oborů autorizace,
f) odpovídá za řádné vedení seznamu autorizovaných osob, informuje členy o činnosti Komory a vykonává publikační, dokumentační a ediční činnost,
g) rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.
(2) Představenstvo Komory volí a odvolává ze svého středu předsedu a alespoň dva místopředsedy Komory. Předseda zastupuje Komoru navenek. Představenstvo může zmocnit předsedu, aby v době mezi zasedáními představenstva činil neodkladná rozhodnutí, spadající jinak do působnosti představenstva. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu představenstvem určený místopředseda.

§ 27
(1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména
a) kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení valné hromady, popř. shromáždění delegátů, dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými Komorou,
b) má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady,
c) dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných osob.
(2) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda zastupuje tento orgán navenek a řídí jeho činnost. Jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu dozorčí radou určený místopředseda.
(3) Dozorčí rada může rozhodnout o ustavení dozorčích komisí a přenést na ně část své pravomoci. Jejich předsedy volí dozorčí rada.

§ 28
(1) Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.
(2) Stavovský soud může rozhodnout o ustavení dílčích, nejméně tříčlenných disciplinárních senátů a přenést na ně svoji rozhodovací pravomoc. Jejich předsedu volí stavovský soud.
(3) Stavovský soud, popřípadě pověřené disciplinární senáty jsou oprávněny vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah budou považovat za významný pro rozhodnutí.

§ 29
(1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace.
(2) Autorizační rada v rozsahu své působnosti
a) jmenuje zkušební komise,
b) navrhuje autorizační řád a stanoví obsah a způsob provádění zkoušek,
c) navrhuje vytváření specializací v rámci oborů autorizace.
(3) Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:
a) u autorizační rady České komory architektů
1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
2. po jednom zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí,
3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou architektů pro každý z oborů jí udělované autorizace,
4. jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
b) u autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
2. po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu,
3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělované autorizace,
4. jeden zástupce navržený Českou komorou architektů.
(4) V případě, že autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.
(5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zúčastnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nejméně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.

§ 30
(1) Podrobnosti o organizaci Komory, o jejích orgánech, o působnosti a pravomoci těchto orgánů a o počtech jejich členů stanoví organizační řád Komory. Podrobnosti o volbách a disciplinárním řízení stanoví volební a disciplinární řády. Podrobnosti o podmínkách autorizace stanoví autorizační řád. Podrobnosti o právech a povinnostech autorizovaných osob stanoví profesní a etický řád.
(2) Náklady na činnost Komory jsou kryty zejména
a) z členských poplatků,
b) z poplatků za udělení autorizace,
c) z poplatků za úkony pro členy Komory,
d) z poplatků za úkony pro nečleny Komory,
e) z pokut,
f) z příspěvků a darů.
(3) Veškeré funkce v orgánech Komory jsou čestné; Komora hradí pouze náklady spojené s výkonem těchto funkcí a náhrady za ztrátu času.
(4) K zajištění administrativních a odborných činností Komory slouží kancelář Komory, popřípadě též její regionální pobočky.

ČÁST ŠESTÁ
VÝKON ČINNOSTÍ OBČANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

§ 30a

Základní ustanovení
(1) Vybrané činnosti ve výstavbě (dále jen "vybraná činnost") mohou v České republice vykonávat i osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. b), které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě.
(2) Vybranou činnost mohou osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat v České republice jako usazení architekti, usazení inženýři a usazení technici činní ve výstavbě (dále jen "usazené osoby") nebo jako hostující architekti, hostující inženýři a hostující technici činní ve výstavbě (dále jen "hostující osoby").
(3) Usazenou osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku.
(4) Hostující osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.

§ 30b

Posuzování kvalifikačních předpokladů
(1) K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství1) a dohodami o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Komora příslušná podle § 30d odst. 1 a 2, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené.
(2) Ministerstvo pro místní rozvoj sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv v souladu s příslušnou směrnicí Evropského společenství o uznávání odborné kvalifikace1) vyhlásí a průběžně aktualizuje:
a) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, které se uznávají automaticky podle bodu 1.1 přílohy, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, a první akademický rok, kterým bylo zahájeno vzdělávání a odborná příprava, na jehož základě jsou tyto doklady vydávány,
b) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2 přílohy, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, a poslední akademický rok, kterým bylo zahájeno vzdělávání a odborná příprava, na jehož základě byly tyto doklady vydávány.
(3) Dokladem o pojištění je osvědčení vydávané pojišťovacím subjektem v členském státě, ve kterém je uvedeno, že pojistitel vyhověl požadavkům platných právních předpisů v České republice, které se týkají podmínek a rozsahu pojištění.

§ 30c

Práva a povinnosti
(1) Činnost usazených osob na území České republiky se řídí tímto zákonem, jakož i vnitřními předpisy Komory.
(2) Na hostující osoby, které jsou registrovány u Komory, ale nejsou jejími členy, se vztahují obdobně ustanovení § 11 odst. 4, § 13 odst. 4 až 6, § 16 až 19, § 20 odst. 1 písm. a) a b), § 20 odst. 2, § 21 a 22 tohoto zákona. Ustanovení § 10 a 11 a § 20 odst. 1 písm. c) tohoto zákona a ustanovení profesního a etického řádu a disciplinárního a smírčího řádu a soutěžního řádu příslušné Komory se na hostující osoby vztahují přiměřeně. Ustanovení § 13 odst. 2 a 3 a § 14 až 15c tohoto zákona se na hostující osoby nepoužijí. Ustanovení podle věty druhé se při výkonu vybrané činnosti na území České republiky hostující osobou nepoužijí, pokud dodržování povinností jimi stanovených nelze po této osobě vzhledem ke všem okolnostem, a zejména ke skutečnosti, že se jedná o dočasný nebo příležitostný výkon vybrané činnosti, rozumně požadovat. Hostující osoby jsou oprávněny používat odpovídající označení podle § 13 odst. 1.
(3) Pokud jde o znalosti českého jazyka nezbytné pro výkon vybrané činnosti v České republice, postupuje se podle § 21 zákona o uznávání odborné kvalifikace obdobně.

§ 30d

Uznávací orgán
(1) Česká komora architektů je uznávacím orgánem pro posuzování odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností podle § 4 odst. 2. Při posouzení odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) postupuje podle přílohy nebo dohody o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů, a nelze-li odbornou kvalifikaci takto uznat, postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace9a) . Jedná-li se o činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a c), postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(2) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je uznávacím orgánem pro posuzování odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností podle § 5 odst. 3. Při posouzení odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro činnost uvedenou v § 5 odst. 3 písm. a) postupuje podle přílohy, a nelze-li odbornou kvalifikaci takto uznat, postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Jedná-li se o činnosti uvedené v § 5 odst. 3 písm. b) až k), postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Poplatek za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace ve výši 2 000 Kč je příjmem komor.

§ 30e

Působnost uznávacího orgánu
(1) V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob.
(2) Uznávací orgán informuje ve věcech týkajících se přístupu k vybrané činnosti a jejího výkonu, zejména o právních předpisech, profesním a etickém řádu, vnitřních předpisech příslušné Komory a zprostředkovává vzdělávání v českém jazyce.
(3) Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace (§ 30i.).

§ 30f

Akademické tituly
(1) Usazené osoby nebo hostující osoby jsou oprávněny používat zákonný akademický titul, popřípadě jeho zkratku, udělený členským státem původu nebo dřívějšího pobytu, a to v jazyce tohoto státu.
(2) Může-li být akademický titul užívaný v jiném členském státu zaměněn v České republice s titulem, který vyžaduje další vzdělání, které usazené osoby nebo hostující osoby neabsolvovaly, uznávací orgán určí jiné označení tohoto akademického titulu.

§ 30g

Právo na soudní ochranu
(1) Žadatel, jemuž byla uznána odborná kvalifikace, případně jiná způsobilost, a nebyl uznávacím orgánem zapsán do seznamu registrovaných osob ve stanovené lhůtě (§ 30e odst. 1), je oprávněn podat žalobu k soudu podle zvláštního právního předpisu.9b)
(2) Proti rozhodnutí Komory o odmítnutí zápisu do seznamu registrovaných osob (§ 30l odst.2) a proti rozhodnutí Komory o omezení oprávnění vykonávat vybranou činnost na území České republiky (§ 30r odst.2) lze podat žalobu k soudu podle zvláštního právního předpisu.9b)

Usazená osoba

§ 30h
(1) Na území České republiky může usazená osoba vykonávat vybranou činnost, jestliže byla na základě žádosti zapsána do seznamu registrovaných osob (§ 30l odst.1) a složila slib do rukou předsedy příslušné Komory.
(2) Text slibu zní: "Slibuji na svou čest a své svědomí, že budu při výkonu své činnosti na území České republiky usilovat o vytváření kvalitních architektonických a stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou."
(3) Nemůže-li být forma slibu podle odstavce 2 použita státními příslušníky jiných členských států, zajistí uznávací orgán jeho odpovídající a rovnocennou formu.

§ 30i

Žádost o registraci
(1) Žadatel o registraci v žádosti uvede
a) vybrané činnosti, které hodlá na území České republiky soustavně vykonávat, a
b) adresu pro doručování na území České republiky.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí být doplněna listinami prokazujícími
a) odbornou kvalifikaci,
b) bezúhonnost,
c) uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti,
d) zaplacení poplatku stanoveného ustanovením § 30d odst. 3 za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace.
(3) Doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší 3 měsíců.

§ 30j
Usazená osoba (§ 30a odst.3) opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky6) , jménem usazené osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu registrovaných osob vedeném Komorou, a vyznačeným oborem, popřípadě specializací.

§ 30k

Bezúhonnost
(1) Dokladem o bezúhonnosti je
a) osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu původu nebo členského státu, ze kterého žadatel přichází (dále jen "členský stát původu"), které dokládá, že požadavky tohoto členského státu na bezúhonnost a dobrou pověst pro zahájení výkonu předmětné činnosti byly splněny,
b) výpis ze zákonem stanovených rejstříků, nebo není-li k dispozici, rovnocenný doklad, vydaný příslušným orgánem členského státu původu, pokud tento členský stát nepožaduje doklad o bezúhonnosti nebo dobré pověsti u osob, které hodlají zahájit vybrané činnosti, nebo
c) nevydává-li členský stát původu doklady podle písmene b), postačí čestné prohlášení žadatele před příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto členského státu, nebo, kde je to vhodné, před notářem nebo kompetentním profesním sdružením tohoto členského státu; takové prohlášení musí být opatřeno osvědčením o hodnověrnosti čestného prohlášení.
(2) Jestliže uznávací orgán má konkrétní poznatky o závažné skutečnosti, ke které došlo mimo území České republiky před usazením žadatele na jejím území, nebo ví-li, že doklad podle odstavce 1 písm. c) obsahuje nesprávné informace a tato skutečnost nebo nesprávná informace může ovlivnit zahájení a výkon vybrané činnosti na území České republiky, požádá příslušný orgán členského státu původu o prověření těchto skutečností. Lhůty k provedení těchto úkonů jsou upraveny zákonem o uznávání odborné kvalifikace9c) .
(3) Uznávací orgán upraví vnitřním předpisem způsob zajištění ochrany předávaných osobních údajů podle odstavců 1 a 2.

§ 30l

Činnost uznávacího orgánu
(1) Žadatele, kterému byla uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost, uznávací orgán zapíše do seznamu registrovaných osob [§ 23 odst. 6 písm. e)].
(2) Pokud uznávací orgán neuzná odbornou kvalifikaci nebo jinou způsobilost žadatele, vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zápis do seznamu registrovaných osob.
(3) Uznávací orgán postupuje při poskytování částečného přístupu k výkonu vybrané činnosti u oborů uvedených v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 3 podle zákona o uznávání odborné kvalifikace obdobně.

§ 30m

Členství v Komoře
Komora sdružuje jako řádné členy všechny usazené osoby.

Hostující osoba

§ 30n
Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území České republiky podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace9d) (dále jen „oznámení“). Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území České republiky hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace9e) .

§ 30o

zrušen

§ 30p
Hostující osoba opatřuje dokumenty vlastnoručním podpisem, datem a číslem, pod kterým je registrována v Komoře.

§ 30r

nadpis vypuštěn
Splňuje-li hostující osoba požadavky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, zapíše ji uznávací orgán bezodkladně do seznamu registrovaných osob [§ 23 odst. 6 písm. e)] a o provedení zápisu jí vydá potvrzení.

ČÁST SEDMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 31
Žadatel o autorizaci, kterému nebyla autorizace Komorou udělena, má právo domáhat se ochrany podle zvláštního právního předpisu9b) .

§ 32
(1) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost na území České republiky.
(2) Komora může stanovit, že právo vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě na území České republiky mají i fyzické osoby jimž bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností obdobným orgánem Slovenské republiky.
(3) Komora může též uznat oprávnění k výkonu činnosti autorizované osoby vydané obdobnou zahraniční institucí.

§ 33
(1) Autorizaci v době od počátku účinnosti tohoto zákona do zvolení řádných orgánů Komor udělují ustavující výbory komor. Členy těchto výborů jmenuje ministr životního prostředí České republiky na návrh Obce architektů a Českého svazu stavebních inženýrů, připravený ve spolupráci s Asociací interiérových architektů, Asociací interiérových tvůrců, Asociací pro urbanismus a územní plánování, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českou asociací inženýrských geologů, Českou strojnickou společností a Společností pro techniku prostředí.
(2) Ustavující výbor Komory
a) provádí přípravné práce a svolá ustavující valnou hromadu a shromáždění delegátů,
b) má právo udělovat autorizace,
c) vydává prozatímní řády Komory,
d) zabezpečuje přípravu a svolání ustavující valné hromady a shromáždění delegátů tak, aby bylo možno konat jejich ustavující jednání nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo v příslušné Komoře zapsáno nejméně 100 autorizovaných osob, nejpozději však do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Ministr pro místní rozvoj schvaluje autorizační řády Komor.

§ 34
Osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě podle dosavadních předpisů,10) mohou vykonávat vybrané činnosti podle tohoto zákona.

§ 35
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.

Příl.1

Postup a náležitosti při uznávání odborné kvalifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
1.
Uznávání harmonizované odborné kvalifikace
1.1 Jako rovnocenné dokladům o dosažené kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné profesi, se uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané jiným členským státem, získané na základě teoretického i praktického vzdělání a splňující požadavky bodů 1.2 a 1.3.
1.2 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci musí být získáno studiem na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci.
1.3 Toto studium, které se v rozhodující míře týká architektury, musí zajistit vyváženost teoretických a praktických stránek přípravy v architektuře a zabezpečit získání
a) schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
b) odpovídající znalosti historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a humanitních věd,
c) znalosti výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla,
d) odpovídající znalosti týkající se urbanismu, územního plánování a dovedností spojených s procesem plánování,
e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
f) schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
g) znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
h) schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
i) odpovídající znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí v rámci udržitelného rozvoje,
j) nezbytných dovedností pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a stavebními předpisy, a
k) odpovídající znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s převáděním projektů do staveb a s integrací plánů do celkového plánování.
1.4 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci musí být zakončené úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k získání titulu. Kromě požadavků stanovených v bodu 1.3 musí rovněž splňovat následující podmínky:
a) nejméně pět let řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, nebo
b) čtyři roky řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci a osvědčení o absolvování odborného výcviku v délce dvou let. Odborný výcvik se musí konat až po dokončení prvních tří let studia. Nejméně jeden rok odborného výcviku musí vycházet ze znalostí, dovedností a schopností nabytých v průběhu studia podle bodu 1.3. Odborný výcvik se provádí pod dohledem oprávněných osob nebo orgánů domovského členského státu, může proběhnout v kterémkoliv státě a vyhodnocuje jej příslušný orgán v domovském členském státě.
Počet let vysokoškolského studia může být navíc vyjádřen rovněž v kreditech ECTS.
1.5 Jako rovnocennou dokladům o dosažené kvalifikaci vydávaným v České republice, které se na jejím území vyžadují pro přístup k příslušné profesi, uznávací orgán také uzná odbornou přípravu v rámci programů zvyšování odbornosti nebo v rámci rozvolněného vysokoškolského studia, která odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.3, kterou zakončil úspěšně složenou zkouškou z architektury odborník, který nejméně sedm let pracuje v oboru architektury pod dohledem architekta nebo architektonického ateliéru. Tato zkouška musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky a musí být rovnocenná závěrečné zkoušce podle bodu 1.4.
2.
2. Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv
2.1 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný jiným členským státem osobě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud je tento doklad uveden v Seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných v jiných členských státech a uznávaných na základě nabytých práv, který Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, [§ 30b odst. 2 písm. b)] a byl vydán na základě vzdělávání a odborné přípravy, která začala nejpozději v akademickém roce uvedeném v tomto seznamu.
Uznávací orgán uzná osvědčení vydávaná příslušnými orgány Spolkové republiky Německo dokládající rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných počínaje 8. květnem 1945 příslušnými orgány Německé demokratické republiky s doklady uvedenými v Seznamu dokladů podle § 30b odst. 2 písm. b).
Uznávací orgán uzná rovněž doklady o dosažené kvalifikaci architektů uvedené v Seznamu dokladů podle § 30b odst. 2 písm. a), pokud byla odborná příprava zahájena před 18. lednem 2016.
2.2 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný jiným členským státem osobě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), která k referenčnímu datu již byla v tomto členském státě oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo v § 5 odst. 3 písm. a) nebo jejíž vzdělávání a odborná příprava, na základě které jí bylo takové oprávnění v členském státě vydáno, byla zahájena před referenčním datem. Referenčním datem se rozumí datum:
1. 1. červenec 2013 pro Chorvatsko,
2. 1. leden 2007 pro Rumunsko a Bulharsko,
3. 1. květen 2004 pro Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,
4. 1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko,
5. 5. srpen 1987 pro ostatní členské státy, mimo České republiky.
Uvedený doklad o dosažené kvalifikaci musí být doplněn osvědčením členského státu, který doklad o dosažené kvalifikaci vydal, že dotčená osoba byla před referenčním datem na jeho území oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo v § 5 odst. 3 písm. a) pod odpovídajícím profesním označením a že tuto činnost skutečně vykonávala po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání tohoto osvědčení.
2.3 Doklad uvedený v bodě 2.1 nebo 2.2, i když nesplňuje minimální požadavky stanovené v bodech 1.2 a 1.3, se uznává jako rovnocenný dokladu o dosažené kvalifikaci vydávanému v České republice, který se vyžaduje pro zahájení výkonu činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) nebo § 5 odst. 3 písm. a).
2.4. Uznávací orgán uzná jako doklad o dosažené kvalifikaci doklad o ukončené tříleté přípravě na "Fachhochschulen" ve Spolkové republice Německo, pokud tato příprava
a) splňuje formu, která existovala k 5. srpnu 1985 a byla nejpozději zahájena do 17. ledna 2014,
b) odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.3,
c) umožňuje ve Spolkové republice Německo přístup k odborným činnostem v oboru architektura a
d) je doplněna čtyřletou odbornou praxí ve Spolkové republice Německo doložené osvědčením vydaným profesní organizací, na jejímž seznamu je žadatel zapsán.
3.
Pokud právní předpisy členského státu umožňují příslušnému orgánu tohoto státu vydávat oprávnění k užívání zvláštního profesního označení pro výkon předmětné činnosti osobám, které obzvláště vynikly svými úspěchy v oboru architektury, uznávací orgán uzná osvědčení o existenci tohoto oprávnění vydané dotčené osobě v souladu s právními předpisy vydávajícího členského státu jako rovnocenné dokladům o odborné kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné odborné činnosti.

Příl.2

zrušena

Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 224/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o uložení disciplinárního opatření zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Osoba, které byla udělena autorizace v oboru zahradní a krajinářská tvorba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za autorizovanou osobu v oboru zahradní a krajinářské úpravy podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.
3. Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. XIII zákona 189/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Osvědčení s dosavadním označením oborů podle § 4 odst. 2, jejichž označení se mění, budou nahrazena do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona; poté pozbývají platnosti.
Čl. II zákona č. 153/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Autorizační rada jmenovaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává svou činnost po dobu zbývající do konce funkčního období; to nevylučuje použití § 29 odst. 4 a 5 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VI zákona č. 126/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XIX zákona č. 284/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Osoby, kterým byla udělena autorizace se všeobecnou působností přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Tyto osoby jsou povinny do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Osoby, kterým byla udělena autorizace v oboru architektura přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura a územní plánování. Tyto osoby jsou povinny do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura a územní plánování. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
1a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
3a) Článek 23 a 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
3b) Článek 11 odst. 1 písm. a) a c) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
3c) Článek 12 písm. a) směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
3d) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
3e) Článek 26 odst. 1 a 3 a článek 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.
3f) Článek 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
3g) Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
3h) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
3i) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3j) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
4) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 247/1990 Sb.).
5) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
6) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.
8) Zákon ČNR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
9a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
9b) Soudní řád správní.
9c) § 32 odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9d) § 36a zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
9e) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.
Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
Vyhláška SKVTIR č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.
12) § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


 
 
Reklama