Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení

se změnami:391/2002 Sb., 482/2004 Sb., 61/2005 Sb., 179/2005 Sb., 71/2010 Sb., 239/2012 Sb., 276/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 64/2000 Sbírky zákonů na straně 3069
schváleno:21.06.2000
účinnost od:21.07.2000
[Textová verze]

211/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů Změna: 391/2002 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 61/2005 Sb. Změna: 179/2005 Sb. Změna: 71/2010 Sb. Změna: 239/2012 Sb. Změna: 276/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ § 1 Základní ustanovení (1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Praze (dále jen "Fond"). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. (2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"). (3) Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu^7), s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob. (4) Vlastní majetek Fond nabývá a) přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob, b) z vlastní činnosti. (5) Fond může být zřizovatelem či zakladatelem právnických osob a může v nich nabývat majetkovou účast. (6) Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie^8). (7) Fond může nabývat cenné papíry, zejména podle zákona o kolektivním investování. § 2 Příjmy Fondu (1) Příjmy Fondu tvoří a) dotace ze státního rozpočtu, b) příjem z vydaných dluhopisů, c) výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem, d) splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství, e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu, f) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu, g) prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství, h) přijaté půjčky a úvěry, i) splátky půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst, j) další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. (2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu.^1) (3) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována Fondu každoročně nejméně ve výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem Fondu na poskytování nenávratných dotací. § 3 Použití prostředků Fondu (1) Finanční prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky a) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru, b) ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů, c) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou dotace, d) k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám 1. na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů, 2. na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu, e) ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru, f) ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a povinností nebo nabytí podílu týká, g) ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru, h) k financování projektů za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů. (2) Finanční prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze dále použít a) k nákupu hypotečních zástavních listů, b) k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka, c) k nákupu státních dluhopisů, d) k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. d), e) k úhradě závazků z vydaných dluhopisů, f) k úhradě nákladů spojených se správou a činností Fondu, g) k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1, h) k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení, i) k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou. (3) Vlastní prostředky Fondu a prostředky jiných osob, se kterými Fond hospodaří, lze použít v souladu s jejich určením a účelem Fondu. (4) Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odstavce 1 písm. a), b), d) a h) může Fond svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.^2) (5) Fond uzavírá s příjemci finančních prostředků Fondu smlouvu o poskytnutí prostředků podle odstavce 1. (6) V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít finanční prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty. (7) Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku. (8) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok. § 3a Tvorba a použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu^2b) obdobně. § 4 (1) O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují orgány Fondu. (2) Podrobnosti o činnosti Fondu, vztazích mezi jeho orgány a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen "ministr") schvaluje vláda. (3) Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů. (4) Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul-li důvod pro jejich poskytnutí. § 5 Rozpočet a účetnictví Fondu (1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá vládě ministr vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.^2a) (2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období. (3) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím předložením vládě ověřena auditorem. (4) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví,. (5) Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok. (6) V případě naléhavé potřeby může Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny na návrh ministra projednat a schválit nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu v průběhu kalendářního roku. § 6 Orgány Fondu (1) Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel"). (2) Výbor má 7 členů. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Člen výboru může být odvolán a) porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce, b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, c) nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců, d) v dalších odůvodněných případech. (3) Předseda výboru řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením. (4) Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a předkládá ministrovi a) návrh rozpočtu Fondu, b) účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu o činnosti Fondu za příslušný kalendářní rok, c) návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu. (5) Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován ministrem. Ředitel zejména a) provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem, b) řídí činnost Fondu a práci zaměstnanců Fondu. (6) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů a schvaluje účetní závěrku Fondu. Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady může být odvolán a) porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce, b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, c) nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců, d) v dalších odůvodněných případech. (7) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně 3 členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením. (8) O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra. § 7 Střet zájmů (1) Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z Fondu. (2) Člen orgánu Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmějí účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru u těchto fyzických a právnických osob. (3) Ministerstvo nebo Fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch, pokud jej získala v souvislosti s porušením povinností podle odstavce 1 nebo 2. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. § 8 (1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce) podle zvláštního právního předpisu.^4) Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů^5) souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu. (2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví vláda usnesením. (3) Zaměstnanci Fondu jsou odměňováni podle předpisů o platu a odměňování za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.^6) § 9 Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. § 10 Vláda jmenuje členy výboru a Poslanecká sněmovna zvolí členy dozorčí rady tak, aby tyto orgány Fondu mohly být ustaveny nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ zrušena § 11 zrušen ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST § 12 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. Vybraná ustanovení novel Čl. XXII zákona č. 239/2012 Sb. Přechodné ustanovení Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012. 1) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 2b) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. 4) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 8) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

 
 
Reklama