Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. CV01/95 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1996

se změnami:Výměr MF č. 05/95, Výměr MF č. 02/95, Výměr MF č. 04/95, Výměr MF č. 05/95, Výměr MF č. 05/95 pol. 1 a 3 v č. I a pol. 21 v č. II, Výměr MF č. 06/95, Výměr MF č. 07/95, Výměr MF č. 07/95 pol. 9 a 13, Výměr MF č. 08/95, zrušeno 01/96
uveřejněno v: č. 28/1994 Cenového věstníku
schváleno:30.11.1994
účinnost od:01.01.1995
zrušeno:01.01.1996
[Textová verze] [PDF verze (5272 kB)]

CV01/95 Výměr Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1994, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. Část I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny a) Maximální ceny stanovené ministerstvem financí ------------------------------------------------------------------ Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce - SKP (celního sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705, 2711) ------------------------------------------------------------------ (1) Pro plynná paliva dodávaná ze s.p. Český plynárenský podnik Praha následujícím plynárenským společnostem platí tyto maximální ceny: kupující maximální cena ------------------------------------------------------------------ a) zemní plyn Jihočeská plynárenská, a.s. 2,52 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 2,47 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 2,54 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 2,58 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 2,54 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 2,56 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 2,41 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 2,63 Kč/m3 b) svítiplyn Severočeská plynárenská, a.s. 1,79 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 1,68 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 1,67 Kč/m3 (2) Pro plynná paliva dodávaná z následujících plynárenských (distribučních) společností ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ------------------------------------------------------------------ a) zemní plyn Jihočeská plynárenská, a.s. 3,79 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 3,44 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 3,43 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 3,64 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 3,45 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 3,40 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 3,59 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 3,62 Kč/m3 b) svítiplyn Severočeská plynárenská, a.s. 2,52 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 2,67 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 2,69 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 a svítiplynu do 120 tis. m3 48,30 Kč (3) Pro plynná paliva dodávaná domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Ceny pro domácnosti Spotřeba Stálý a pro domovní v pásmu od - do měsíční Kč/m3 prádelny využívané m3/rok plat domácnostmi ------------------------------------------------------------------ zemní plyn 0 - 900 5,- 3,15 ------------------------------------------ 901 - 6000 93,- 1,90 ------------------------------------------------------------------ svítiplyn 0 - 1500 5,- 1,38 ------------------------------------------ 1501 - 14000 65,- 0,86 ------------------------------------------------------------------ Pro účely regulace cen podle bodu (3) platí dále: a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu a svítiplynu domácnostem, kromě dodávek pro podnikatelské účely; b) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu a svítiplynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé") při spotřebě zemního plynu do výše 6000 m3/rok (12měsíční odečtové období) a svítiplynu do výše 14000 m3/rok (12měsíční odečtové období); c) pro maximální ceny platí určené podmínky stanovené ve zvláštním předpisu1a); ------------------------------------------------------------------ 1a) Vyhláška č. 140/1979 Sb., o dodávce topných plynů obyvatelstvu. d) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro účtování dodávek převyšujících spotřebu uvedenou v písmenu b) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; e) příslušná distribuční plynárenská společnost může v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu podle písmena b) a její časovou platnost; f) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně ceny podle bodu (2). ------------------------------------------------------------------ 2. 40.30.11 Energie tepelná pro domácnosti (teplo pro otop a přípravu teplé vody) ------------------------------------------------------------------ Pro tepelnou energii dodávanou domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: (1) Maximální cena Kč/GJ a) na vstupu do vytápěného objektu 153,- b) v předávací stanici 138,- c) na vstupu do domu při dodávkách z primární strany rozvodu 128,- (2) Pokud věcně usměrňovaná cena dodávané tepelné energie podle položky č. 5 části II. tohoto výměru je nižší než stanovená maximální cena v bodě (1) této položky, platí věcně usměrňovaná cena jako maximální cena pro domácnosti. (3) Regulace cen se vztahuje pouze na tepelnou energii dodávanou pro byty a společné prostory určené k užívání nájemci, uživateli a vlastníky bytů, kromě dodávek pro podnikatelské účely. (4) V případech, kdy vlastník tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = spotřeba paliva v tunách (plyn v 1000 m3) x výhřevnost paliva GJ/t (plyn GJ/1 000 m3) x (směrná účinnost kotle v % : 100), kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kateg. Výkon Účinnost při použití paliva (%) zdroje kotle na zdroji koks čer. uhlí brikety hn. uhlí hn. uhlí top. olej plyn elektr. elektr. tříděné netříděné LTO (ZP, SP) akum. přímotop. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A do 0,5 MW 69 68 67 66 62 80 85 96 98 B 0,5-3 MW - 70 69 68 63 83 86 97 99 C 3,0-6 MW - 75 - 72 65 84 87 - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takto vypočtená spotřeba se vynásobí maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. a). (5) Dodavatel paliva je povinen uvést výhřevnost paliva v GJ na faktuře. (6) Pokud při dodávkách tepelné energie ze soustav centralizovaného zásobování teplem není instalováno měření na vstupech do vytápěných objektů, vynásobí se spotřeba tepelné energie připadající na spotřebu v domácnostech naměřená v předávací stanici maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. b). 3. 40.10.10 Elektrická energie (2716) (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Pro dodávky elektrické energie domácnostem platí určené podmínky uvedené v ceníku elektrické energie pro domácnosti MC-9/3/91 (Cenový věstník částka 45 až 47/1991) a tyto maximální ceny: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 6,- 1,77 B 37,- 0,95 N 28,- 0,40 BV 1-2 obytné místnosti 94,- v časových pásmech: 3-4 obytné pro nízký tarif 0,27 místnosti 128,- v ostatní době 0,88 5 a více obytných místností 164,- BH 1-2 obytné v časových pásmech: místnosti 84,- pro nízký tarif 0,27 3-4 obytné v ostatní době 0,79 místnosti 109,- 5 a více obytných místností 134,- BP jistič do 3x25 A 93,- za energii naměřenou jistič do 3x35 A 139,- v nízkém tarifu 0,41 jistič do 3x50 A 208, ve vysokém tarifu 1,80 jistič do 3x63 A 265,- jistič nad 3x63 A 464,- ------------------------------------------------------------------ a) Sazba B platí, pokud spotřeba elektrické energie naměřená jediným elektroměrem nepřesáhne hodnotu 4 000 kWh za dvanáctiměsíční zúčtovací období nebo 2 000 kWh za šestiměsíční zúčtovací období. V případě překročení těchto hodnot vyúčtuje se celá spotřeba za 1,06 Kč/kWh, stálý měsíční plat se v těchto případech neúčtuje; b) Sazbu N lze při společném měřicím zařízení ( dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B nebo BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají; c) Sazba BP je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba elektrické energie hodnoty u jističe 3x25 A 25 000 kWh 3x35 A 30 000 kWh 3x50 A 35 000 kWh 3x63 A 40 000 kWh nad 63 A 70 000 kWh zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. 4. Výrobky a výkony ve zdravotnictví (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (28,29,30) (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik a homeopatik hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního předpisu1) kromě veterinárních výrobků a výrobků dodávaných podle zvláštního požadavku, výrobků vyrobených nebo dovezených individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, pro které nebyla stanovena maximální cena ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených. (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál) (30) 24.66.42 Výrobky dentální 24.42.23 (24, 30, 33, 34, 39, 90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen pouzdra na (4202) dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické kromě 33.10.18 individuálních zakázek a náhrad protetických (30,39,40, a ortodontických ve stomatologii 44,63,64, 66,72,73, 76,79,90, 92,94) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z toho (90) jen čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně), zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - z toho jen typy uvedené v (90) "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném ministerstvem financí (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis 85.14.1 Aplikace kontaktních čoček - z toho jen na lékařský předpis (4) 52.31.10 Sazby taxy laborum K sazbám taxy laborum se připočítává spotřebovaný materiál. (5) 51.46.11 Přirážky za výkony obchodu 51.46.12 celkem za velkoobchodní a maloobchodní činnost 52.31.10 Přirážky se uplatňují k cenám včetně cla a bez daně 52.32.10 z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským výrobcem 52.48.14 nebo zahraničním dodavatelem u výrobků se stanovenými maximálními cenami podle této položky. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis. Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (28,29,30) podle bodu (1) 38 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál) 38 (30) 24.66.42 Výrobky dentální 38 24.42.23 (24,30,33,34,39,90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, (90) lupy (používané jako čtecí pomůcka) z toho jen na lékařský předpis 20 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen (4202) pouzdra na dalekohledové brýle - z toho jen na lékařský předpis 20 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické kromě 33.10.18 individuálních zakázek a náhrad protetických (30,39,40, a náhrad protetických a ortodontických 44,63,64, ve stomatologii 33 66,72,73, 76,79,90, 92,94) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, (90) z toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní včetně individuálních zakázek - z toho jen na lékařský předpis jen u těchto výrobků: Čočky brýlové ze skla i plastů, členy dioptrické do brýlí (při externím dodání pokovení je cenou vyúčtovanou od výrobce cena včetně pokovení) 80 Čočky kontaktní včetně roztoků 44 Příslušenství k čočkám kontaktním 26 Systém dalekohledový včetně příslušenství 26 Protézy oční 20 33.40.13 Obruby brýlové - z toho jen typy uvedené (90) v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném ministerstvem financí 65 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném ministerstvem financí (Cenový věstník - Řada zdravotnictví 8/1994) a v samostatné řadě výměrů ministerstva financí2); b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnovat jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele s připočtením sjednané přirážky, daně z přidané hodnoty a popřípadě cla. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka; c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem "devizy nákup" České národní banky platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet) přepočtené kursem "devizy prodej", u dovozů ze Slovenské republiky kurzem XCU "střed" České národní banky platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě dodavatelé výkonů, předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky ministerstvu financí. ------------------------------------------------------------------ 2) Výměry ministerstva financí č. 5/16/1994, 6/16/1994, 7/16/1994, 8/16/1994, 9/16/1994, 10/16/1994, 11/16/1994, 12/16/1994 a 14/16/1994 a další navazující výměry (Cenový věstník - Řada zdravotnictví). 5. Zdravotní péče (1) 85.11 Zdravotní péče plně nebo částečně hrazená 12 13 a) zdravotními pojišťovnami podle zvláštního 14 předpisu3) b) orgány státní správy z prostředků státního rozpočtu, c) orgány justice, státního zastupitelství a policie z prostředků vlastního rozpočtu, kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí: a) maximální cena jednoho bodu 0,80 Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí plně nebo částečně hrazenou je uveden ve zvláštních předpisech4),5); b) maximální cena zdravotního výkonu je dána součtem cen přímého materiálu a součinu maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů stanovených pro zdravotní výkon Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky6): Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1 223,- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2 876,- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3 634,- Kč ------------------------------------------------------------------ 3) Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplně znění č. 295/1993 Sb.) 4) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb. a č. 151/1994 Sb. 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 6) Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 6. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 7. 50.20.32 Odtahová služba - z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených ve zvláštním předpisu7) a v obecně závazných vyhláškách obcí a dále odtahy vozidel prováděné na příkaz policie8) Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. ------------------------------------------------------------------ 7) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 8) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. 8. 64 Výkony spojů vnitrostátní, z toho jen: (1) 64.11 Výkony pošt vnitrostátní Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru. (2) 64.20 Výkony telekomunikací vnitrostátní Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru. (3) 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikační služby rozhlasových 64.20.22 a televizních vysílačů a převaděčů Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru. (4) 64.20.2 Pronájem radiokomunikačních přenosových analogových kanálů (okruhů) jen pro vnitrostátní provoz Pronájem mobilních přenosových vozů pro vnitrostátní provoz Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto výměru. 9. 60.10.1 Doprava osob železniční 60.21.10 vnitrostátní Maximální ceny jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto výměru a určené podmínky jsou uvedeny v Tarifu ČD pro přepravu cestujících a zavazadel TR 10, kromě dílu druhého a dvanáctého. Změny a doplňky TR 10 jsou publikovány v Přepravním a tarifním věstníku částky 3-4/91, 9-10/91, 35-36/91, 23-24/93, 35-36/93, 37-38/93 a 51-52/93. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 10. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní 60.21.3 pravidelná autobusová doprava (mimo městskou dopravu), z toho jen přeprava žáků, učňů a studentů za žákovské časové jízdné Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 tohoto výměru. 11. Stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu - z toho jen věci se sjednanou cenou vyšší, než je cena zjištěná oceněním podle zvláštního předpisu9) Ministerstvo financí stanoví maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než je cena zjištěná, který předloží kupující. Součástí návrhu je odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu9). ------------------------------------------------------------------ 9) Vyhláška ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. 12. Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem10). ------------------------------------------------------------------ 10) Vyhláška ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 13. Nájemné z nebytových prostor Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem11). ------------------------------------------------------------------ 11) Vyhláška FMF, MF ČR a MF SR č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 168/1994 Sb. 14. Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků, 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze, 4,- Kč/m2 v ostatních obcích; b) lesních zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím 9,50 Kč/m2 zastavěné plochy; c) ostatních 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze 4,- Kč/m2 ve statutárních městech12), Františkových Lázních, Mariánských Lázních 3,50 Kč/m2 v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích, 3,- Kč/m2 v obcích nad 5 tisíc obyvatel, 2,- Kč/m2 v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 5 tisíc obyvatel, 1,- Kč/m2 v obcích do 1 tisíce obyvatel. Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu. Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem13). ------------------------------------------------------------------ 12) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. 13) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.). 15. Úhrada za rozhlasovou koncesi Úhrada za televizní koncesi Úhrada za rozhlasovou koncesi 20,- Kč/měsíc Úhrada za televizní koncesi 50,- Kč/měsíc b) Maximální ceny, které mohou stanovit místní orgány (okresní úřady a obce) Pol. Číselný Název č. kód SKP ------------------------------------------------------------------ 1. 40.30.11 Energie tepelná pro domácnosti (teplo a teplá voda) 2. 50.20.32 Odtahová služba - z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených ve zvláštním předpisu7) a v obecně závazných vyhláškách obcí 3. 60.21.21 Doprava osob městská, přičemž doprava 60.22.11 autodrožkami jen na území obce Pro uplatnění maximálních cen v městské a místní dopravě osob platí podmínky stanovené v položce č. 12 části II. tohoto výměru. 4. 63.11.24 Služby parkovišť 5. 93.03.11 Služby krematorií - z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením Služby pohřební - z toho jen kopání hrobů pro uložení rakve se zemřelým, včetně následného zasypání, prvotní úpravy a odvoz přebytečné zeminy Služby pohřební ostatní - z toho jen přechodné uložení zemřelých v chladicím zařízení do zákonné lhůty pochování 6. 75.24.12 Služby kominické 7. 75.24.12 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní - z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního předpisu14) Pokud jsou pro položky č. 1 až 7 stanoveny maximální ceny v části I. písm. a), mohou místní orgány stanovit pouze nižší maximální ceny. Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují místní orgány obecně závaznou vyhláškou.15) 8. Nájemné z bytu - z toho jen zvýšení nebo snížení nájemného podle polohy domu a nájemného u rodinných domů (1) Rada obce může16) podle zvláštního předpisu17) obecně závaznou vyhláškou v částech obce nebo v jednotlivých domech vybraných pro jejich výhodnou nebo nevýhodnou polohu základní maximální nájemné a) zvýšit nejvíce o 20 % nebo snížit nejvíce o 15 % ve městech nad 50 000 obyvatel, Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech; b) zvýšit nejvíce o 10 % nebo snížit nejvíce o 10 % v obcích nad 1 000 obyvatel; c) zvýšit nejvíce o 10 % na území národních parků a zón I. chráněných krajinných oblastí. Počet obyvatel podle písmen a) a b) se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu. (2) Nájemní byty v částech obce, kde je možno zvýšit nájemné podle bodu (1) písm. a) a b), nesmějí činit celkem více než 30 % bytů v domech na území obce, ve kterých se uplatňuje regulace nájemného podle zvláštního předpisu10). (3) Rada obce může změnit základní nájemné podle bodů (1) a (2) nejdříve 90 dnů poté, kdy vhodným způsobem zveřejnila, ve kterých částech obce nebo ve kterých domech a v jaké výši lze změnit nájemné. (4) Rada obce může16) stanovit obecně závaznou vyhláškou, že pronajímatelé mohou zvýšit nájemné způsobem a za podmínek uvedených v § 16 odst. 1 písm. b) zvláštního předpisu10). 9. Nájemné z nebytových prostor Rada obce může16) podle zvláštního předpisu18) stanovit maximální nájemné a určené podmínky obecně závaznou vyhláškou, v níž může též určit, kde se regulace nájemného neuplatňuje. c) Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů19) Pol. Číselný kód Název Cena při č. SKP prodeji od (celního výrobce sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 01.21.11 Býci jateční - v živém (0102 90 350) Třída jakosti E1, E2, A1, A2 a B1 ČSN 46 6120 vč. výjimky 90-81 28,- Kč/kg 01.21.11 Jalovice jatečné - v živém (0102 90 317) Třída jakosti E1, E2, A1, A2 a B1 ČSN 46 6120 vč. výjimky 90-81 28,- Kč/kg Minimální ceny jsou stanoveny pro základní jakost vymezenou v příslušné normě. Při nákupu býků jatečných a jalovic jatečných v živém může být uplatněna srážka na nakrmenost maximálně ve výši stanovené ČSN. 2. 01.21.20 Mléko kravské syrové (0401 20 998) I. jakostní třída při 3,6 % tučnosti ČSN 57 0529 6,- Kč/l Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně. 3. 01.11.12 Pšenice potravinářská (1001 90) ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 2 700, Kč/t č. h. Tato minimální cena se vztahuje na nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1994 s výjimkou nákupů na dříve uzavřené smlouvy podle části I. Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1994 č.j. 649/1994. Současně platí, že po skončení prodeje veškeré takto nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou prodejní cenou a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení nezbytných nákladů spojených s nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných a doplněných základních hodnotách: objemová hmotnost min. 780 g/l příměsi celkem max. 6,0 % obsah mokrého lepku v sušině min. 24,0 % číslo poklesu (Haggbergovo číslo) min. 190 s barevné změny max. 4,0 % sedimentační hodnota - Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty normy se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. K položkám č. 1 až 3 Minimální ceny stanovené v položkách č. 1 až 3 nezahrnují dopravní náklady. 4. položka doplněna od 1.4.1995 ------------------------------------------------------------------ 7) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 10) Vyhláška ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 14) Zákon č. 67/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 15) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 16) § 4a odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 17) § 9 vyhlášky ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 18) § 1 odst. 4 vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 168/1994 Sb. 19) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu trží regulace v zemědělství. Část II. Seznam zboží, u něhož se uplatňuje věcné usměrňování cen Není-li dále uvedeno odchylně, lze do ceny stávajících i nových výrobků zahrnutých do následujících položek zboží promítnou pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů. Pol. Číselný kód Název č. SKP (celního sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových vodovodů a umělých přivaděčů) Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři k cenovým předpisům vztahující se k § 2 odst. 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, otištěném v Cenovém věstníku částka 14/1993 (dále jen "Komentář"). Do ceny nelze dále zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem subvencí poskytovaných ze státního rozpočtu, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a všemi kupujícími, pak se ceny vytvoří pro celé území ve správě příslušného prodávajícího. 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná 41.00.12 přímým odběratelům 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu (dále jen "voda předaná") 90.00.11 Voda odvedená kanalizací nečištěná, voda odpadní a voda zvláštní čištěná Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři s tím, že - v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být záměrně za daný časový interval zvýšena, - odpisy lze zahrnout do ceny ve výši skutečně uplatněné, maximálně však ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu20) - do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; b) ceny za 1 m3 vody dodané, nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto: Cd = (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo --------------------------- , Qd potom Co = N + kZ, kde Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní odvedené z domácností, Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, N = náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody odpadní odvedené, Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3, Q = celkové fakturované množství vody dodané přímým odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované množství vody odpadní odvedené, Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele, bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností, k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních odběratelů, nejvýše však 5; c) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky, včetně specifikací; d) dodací podmínky uvedené v ceníku VC - MC 17/9/89 a ve výměru FMF č. 7422/XV/90 (Cenový věstník částka 4/1991); e) měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze zvláštního předpisu21) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou na jiném způsobu výpočtu záloh. Je-li zúčtovací období jiné než rok, postupuje se obdobně. ------------------------------------------------------------------ 20) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb. 21) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 3. 11.10.20 Plynná paliva (kromě cen plynných paliv 40.20.11 podle položky č. 1 části I písm. a). 40.20.16 (2705, 2711) 4. 23.20.1 Benziny automobilové, motorová (2710) nafta a topné oleje 5. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora Pro účely regulace cen (1) dodávek tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele platí: a) určené podmínky pro dodávky tepelné energie stanovené ve zvláštním předpisu22); b) odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši odpovídající rovnoměrnému odepisování podle zvláštního předpisu20); c) neúčtuje-li provozovatel tepelného zdroje, primární a sekundární sítě a stanic, v nichž se upravují parametry teplonosné látky (předávací stanice), odběr tepla podle údajů měřicího zařízení, sníží pro předací místo věcně usměrňovanou cenu vytvořenou podle této položky o 10 % při nesplnění podmínky u jednotlivého zařízení a o 20 % při nesplnění podmínky u dvou a více zařízení; (2) dodávek tepelné energie od výrobce a distributora pro - vlastníky domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti ze systému centralizovaného zásobování teplem, - vlastníky rodinných domů napojených na systémy centralizovaného zásobování teplem, - vlastníky domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti z blokových nebo domovních kotelen platí kromě ustanovení uvedených v bodě (1) této položky dále tato ustanovení: a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři; b) do ceny nelze současně zahrnout náklady za pronájem hmotného a nehmotného majetku a odpisy tohoto majetku; náklady za pronájem hmotného a nehmotného majetku lze do ceny zahrnout maximálně do výše odpisů z tohoto majetku určené způsobem podle bodu (1) písm. b); c) rezervy na opravy hmotného majetku vytvářené v souladu se zvláštním předpisem23) lze zahrnout jen ve výši, která v roce 1995 bude na opravy vynaložená; d) zisk určený na investice realizované v roce 1995 nesmí v kalkulaci ceny překročit částku nejvýše 9 % vstupní ceny hmotného majetku strojního zařízení výroby a strojní části rozvodu tepelné energie ke dni 31. 12. 1992; e) do zisku nelze zahrnout dividendy apod.; f) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle tohoto způsobu regulace cen. ------------------------------------------------------------------ 20) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb. 22) § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 vyhlášky MHPR ČR č. 186/1991 Sb., o hospodaření s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech. 23) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb. 6. 40.10.10. Elektrická energie dodávaná z obnovitelných a (2716) druhotných zdrojů (z malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních a geotermálních zdrojů energie a bioplynů) kromě cen elektrické energie podle položky č. 3 části I. písm. a). 7. Výrobky a výkony ve zdravotnictví (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (28, 29,30) (humánní léčivé přípravky) včetně homeopatik a diagnostik hromadně vyráběné (i podle platného Československého lékopisu) nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu1), kromě výrobků uvedených v položce č. 4 části I. písm. a) tohoto výměru Veterinární výrobky Výrobky transfuzních stanic Výrobky dodávané podle zvláštního požadavku Výrobky vyrobené nebo dovezené individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, kromě výrobků s již stanovenými maximálními cenami Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravené v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných ) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru a těsnící vložky, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. ------------------------------------------------------------------ 1) 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových vodovodů a umělých přivaděčů) (2) Prostředky zdravotnické techniky 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické na individuální 33.10.18 zakázku - z toho jen na lékařský předpis (90) 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve stomatologii (90) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, čočky (90) kontaktní na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z toho jen (90) na lékařský předpis (3) Opravy prostředků zdravotnické techniky 33.10.92 Opravy a údržba výrobků ortopedických a protetických a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii 8. Zdravotní péče 85.11 Zdravotní péče za plnou finanční úhradu pacientem 12 poskytovaná státními i nestátními zdravotnickými 13 zařízeními včetně výkonů, které nesledují léčebný 14 účel24), kromě výkonů v položce č. 5 části I. písm. a) a kromě zdravotních výkonů označených v příloze č. 1 zvláštního předpisu4) symbolem "N", regulovaných podle položky č. 5 bod (1) části I. písm. a) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním předpisu5) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění5) ------------------------------------------------------------------ 24) § 3 odst. 1 písm. c), § 8 písm. a), b), c), d), f), g), j), m) a o) a § 9 písm. a) a b) vyhlášky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu. 4) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb. a č. 151/1994 Sb. 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 9. 64.20 Výkony telekomunikací vnitrostátní z toho jen zřízení a přeložení účastnické telefonní stanice, pokud náklady spojené se zřízením nebo přeložením této účastnické telefonní stanice převýší o 50 % příslušnou maximální cenu za zřízení telefonní stanice uvedenou v příloze č. 5 tohoto výměru sníženou o daň z přidané hodnoty Pro účely regulace cen platí a) ekonomicky oprávněnými náklady na zřízení nebo přeložení účastnické stanice nejsou zejména náklady na vybudování ústředen a sítí; b) při zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, se cena propočtená podle pravidel věcného usměrňování sníží o 1 500 Kč. 10. 64.20 Výkony radiokomunikací vnitrostátní - z toho jen propůjčování digitálních přenosových kanálů 11. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava 60.21.3 (dále jen "linková doprava") mimo městskou dopravu a přepravu žáků, učňů a studentů za žákovské časové jízdné Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 9 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 9 (tabulka č. II.) upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ------ , T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, T = tržby bez daně z přidané hodnoty, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu obcí. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje týkající se linkové dopravy provozované dopravcem v roce 1993. (3) Ekonomicky oprávněnými náklady podle bodu 2 nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři. (4) Přiměřený zisk zahrnuje a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/10 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 1.7 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasí odbor dopravy příslušného okresního úřadu; b) prokazatelně doložitelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. (5) Do zisku nelze zahrnout dividendy a tzv. třináctý a další plat, pokud nebyly skutečně v roce 1993 vyplaceny. (6) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1993, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = --------- , 12,5 . S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodů 3 až 5 se použijí přiměřeně. (7) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 6 může být zaokrouhlena na celé koruny (t.j. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (8) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit (na linkách, popř. spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu) až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl linek s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu linek provozovaných dopravcem. (9) Bezplatně se přepravují: - děti do 6 let, - poslanci zákonodárného sboru, - ústavní soudci, - důchodci odbojáři. (10) Za polovinu plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují: - děti do 15 let, - žáci dojíždějící do škol na jednotlivé jízdné, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech. (11) Za jízdné snížené o slevu ve výši dané právním předpisem se přepravují zdravotně postižení držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 12. Doprava osob městská - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP-P" včetně průvodce a psa25; b) za nejvýše 50% plné časové jízdenky se přepravují - děti a mladiství do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu26), s výjimkou škol uvedených v § 54, 55 a § 56 zvláštního předpisu26) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu27), s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v §k30 zvláštního předpisu27). ------------------------------------------------------------------ 25) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 26) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., č. 171/1990 Sb., č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb. a č. 190/1993 Sb. 27) Zákon č. 172/1990 Sb. 13. Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu kromě nájemného podle položek č. 12 v části I. písm. a) a č. 8 v části I. písm. b) Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů10),28). ------------------------------------------------------------------ 10) Vyhláška ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 28) Výnos FMF, MF ČR, MF SR a SBČS ze dne 22.2.1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, registrovaný pod č. 78/1991 Sb., uveřejněný pod č. 3 Finančního zpravodaje č. 2-3/91. 14. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení29) (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3% z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu30); c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu30); d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu17); e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu30); f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). ------------------------------------------------------------------ 17) § 9 vyhlášky ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 29) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 30) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 15. 90.00.2 Pouze odvoz tuhého komunálního odpadu a jeho zneškodňování 16. Povinné prohlídky technického stavu vozidel podle zvláštního předpisu31) ------------------------------------------------------------------ 31) Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 17. Výkony metrologické podle zvláštního předpisu32) ------------------------------------------------------------------ 32) Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. 18. Výkony státního zkušebnictví podle zvláštního předpisu33) ------------------------------------------------------------------ 33) Zákon o státním zkušebnictví č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb. a zákona č. 479/1992 Sb. 19. Stavby, stavební objekty, provozní soubory, stavební a montážní práce, dodávky strojů a zařízení a projektové práce financované za účasti státního rozpočtu a za účasti prostředků poskytnutých z tohoto rozpočtu místním orgánům nebo z dalších prostředků státu Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 se mohou upravit pouze o ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů; prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí požadavek kupujícího. 20. 64.11 položka zařazena až od 1.4.1995 položka zařazena až od 1.6.1995 Část III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 4 v části I. písm. a) a minimálních cen podle části I. písm. c), se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu34). 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF ČR: č. 016/90 (Cenový věstník částka 54/1990), č. 01/94 (Cenový věstník částka 33/1993), č. 02/94 (Cenový věstník částka 1/1994), č. 03/94 (Cenový věstník částka 4/1994), č. 04/94 (Cenový věstník částka 5/1994), č. 05/94 (Cenový věstník částka 7/1994), č. 06/94 (Cenový věstník částka 10/1994), č. 07/94 (Cenový věstník částka 13/1994), č. 08/94 (Cenový věstník částka 11/1994), č. 09/94 (Cenový věstník částka 16/1994), č. 010/94 (Cenový věstník částka 19/1994), č. 011/94 (Cenový věstník částka 20/1994), č. 012/94 (Cenový věstník částka 24/1994), č. 013/94 (Cenový věstník částka 26/1994), č. 3/16/1994 (Cenový věstník - Řada zdravotnictví 8). 4. Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1995. ------------------------------------------------------------------ 34) Zákon č. 588/1992 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., č. 321/1993 Sb. Náměstek ministra financí ČR: Ing. Miroslav Téra, v.r. Příl.1 Seznam maximálních cen č. E-3/2/95 Elektrická energie I. Všeobecné podmínky 1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou ze zařízení rozvodných energetických podniků (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele. 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN) B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN) C - odběratelé připojeni na síť nízkého napětí do 1 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřící soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti. 4. Kromě sazby za odběr elektřiny účtuje dodavatel odběratelům nájemné z měřidla a pomocného, případně ovládacího zařízení, jakož i poplatky za úkony spojené s dodávkou elektřiny s výjimkou nájemného z měřícího zařízení u odběratelů kategorie C, které je obsaženo přímo v sazbách. 5. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kat. A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto: a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícímu příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu. Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 6. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou. 7. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení. 8. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak. 9. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle 10. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období: - říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně - duben až září v maximální délce trvání 4 hodin denně Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají. Pásma platnosti nízkého tarifu: - jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem - odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu. Pásma platností vysokého tarifu jsou stanovena: - u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle - u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, (nebo jen jedno z těchto pásem) ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. 11. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak. 12. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr el. výkonu (1/4hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady: a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku, b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci -5 % až +1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy), c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši Kč 0,28, d) neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu Kč 0,23 za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance, e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4hodinovým maximem el. výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima el. výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy, f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum el. výkonu. 13. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie: a) odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě. Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem max. rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 67,- Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo. Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě: aa) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kWh cenou - u sazby A1 ....... 5,70 Kč - u sazby A2 ....... 6,50 Kč - u sazby B1 ....... 6,40 Kč - u sazby B2 ....... 7,40 Kč - u sazby B3 ....... 7,20 Kč - u sazby B4 ....... 8,60 Kč - u sazby B11 ...... 11,50 Kč - u sazby B12 ....... 11,50 Kč ab) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána. Pokud odběratel sjedná max. rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kWh sjednaného rezervního výkonu 67,- Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odst. 6 všeobecných podmínek této části přílohy. 14. Odběr jalové energie Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy. Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru,jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně. Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvótně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník. II. Sazby elektřiny pro odběratele A. Odběratelé ze sítí velmi vysokého napětí (VVN) A1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4hodinového měs. maxima 172,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4smluveného měs. max. 420,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima 195,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A 10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,16 Kč B. Odběratelé ze sítí vysokého napětí (VN) a) Odběratelé se sjednaným technickým maximem 1 000 kW a více B1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4hodinového měs. maxima 193,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4hodinového smluveného měs. max. 470,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima 222,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1 000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení. b) Odběratelé se sjednaným technickým maximem nad 150 kW do 1000 kW B3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4hodinového měs. maxima 216,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4hodinového smluveného měs. max. 525,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč c) Odběratelé se sjednaným technickým maximem do 150 KW včetně B5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč d) Speciální tarify pro odběry z VN B10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,53 Kč B11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh(16 hodin denně) 0,78 Kč - NT za 1 kWh (8 hodin denně) 0,69 Kč B12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh (4 hodiny denně) 0,98 Kč - NT za 1 kWh (20 hodin denně) 0,77 Kč B 13 Dvoutarifová sazba - VT za 1 kWh 3,89 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč C.Sazby elektřiny pro odběratele z nízkého napětí (NN) C1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 10,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 4,62 C2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 73,50 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 3,12 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických resp. fyzických osob měřícím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti- BS, event. pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak na právnické resp. fyzické osoby ( např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 3 570,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 2,15 Kč C4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 105,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT 0,69 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh 1,32 Kč C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A)................ 336,00 Kč jistič do 3 x 16 A .......................... 567,00 Kč jistič do 3 x 25 A .......................... 840,00 Kč jistič do 3 x 35 A ......................... 1 176,00 Kč jistič do 3 x 50 A ........................ 1 680,00 Kč jistič do 3 x 100 A ....................... 3 360,00 Kč jistič do 3 x 160 A ....................... 5 376,00 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20h/den 0,69 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4h/den 3,12 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně el. energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba el. energie v NT níže uvedené hodnoty zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp.1 x 25 A).. 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A ................. 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A ................. 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A ................. 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A ................. 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A ................ 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A ................ 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení el. přímotopných spotřebičů na samostatný el. obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně, v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných el. spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C 12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod., se platí paušální pevný plat 11,50 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 11,00 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. III. Cenové přirážky za jalovou energii Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených, nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávkou kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo. Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno. Odběratelé kategorie A a B 1. Měření jalové energie pro hodnocení účiníku cos fí a) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B12, a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle, stejně jako odběr energie činné. Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin. b) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie. c) Pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat. d) Pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazba A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou. e) V případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele. 2. Vyhodnocení účiníku a způsob výpočtu cenových přirážek Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = --------- a k tomuto poměru odpovídající cos fí kWh Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,38 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky. IV.Transformační ztráty jalové za měsíc (v 16 hodinovém pásmu) u olejových transformátorů (podle ČSN 35 1120) ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý Staré plechy Nové plechy výkon kVArh kVArh transform. ----------------------------------------------- kVAr 3,6,10kV 15,22 kV 35 kV 110 kV 6,10,22kV 35kV 110kV ------------------------------------------------------------------ 63 - - - - - - - 100 - - - - - - - 160 - - - - - - - 250 6 209 7 183 8 036 - 2 313 2 557 - 400 10 909 10 909 11 104 - 2 922 3 312 - 630 15 954 15 954 15 647 - 3 682 3 989 - 1 000 23 376 23 376 22 402 - 4 627 5 114 - 1 600 34 285 34 285 33 506 - 5 844 6 467 - 2 500 - 48 700 - - 15 828 15 828 - 4 000 - 72 076 - - 21 428 21 428 - 6 300 - 107 384 - - 30 681 30 681 - 10 000 - 160 710 - 121 750 43 830 43 830 43 830 16 000 - 171 424 - 187 008 66 232 66 232 66 232 25 000 - 243 500 - 292 200 97 400 97 400 91 313 40 000 - 350 640 - 448 040 126 620 126 620 126 620 63 000 - - - 582 939 - - 184 086 ------------------------------------------------------------------ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent. V.Cenové přirážky pro odběratele kategorie A a B za nedodržení předepsané úrovně účiníku (cos fí) 0,95 v procentech sazby za výkon a elektrickou energii ------------------------------------------------------------------ Rozsah Účiník Přirážka v % ------------------------------------------------------------------ kVArh sazby ostatní tg fí = ------- cos fí A1, A2, sazby kWh B1, B2 ------------------------------------------------------------------ 0,311-0,346 0,95 - - 0,347-0,379 0,94 1,21 1,12 0,380-0,410 0,93 2,45 2,26 0,411-0,440 0,92 3,72 4,43 0,441-0,470 0,91 5,02 4,63 0,471-0,498 0,90 6,34 5,85 0,499-0,526 0,89 7,69 7,10 0,527-0,553 0,88 9,07 8,37 0,554-0,580 0,87 10,49 9,68 0,581-0,606 0,86 11,94 11,02 0,607-0,632 0,85 13,41 12,38 0,633-0,659 0,84 14,94 13,79 0,660-0,685 0,83 16,49 15,22 0,686-0,710 0,82 18,08 16,69 0,711-0,736 0,81 19,71 18,19 0,737-0,763 0,80 21,39 19,74 0,764-0,789 0,79 23,10 21,32 0,790-0,815 0,78 24,85 22,94 0,816-0,841 0,77 26,66 24,61 0,842-0,868 0,76 28,51 26,32 0,869-0,895 0,75 30,41 28,07 0,896-0,922 0,74 32,36 29,87 0,923-0,949 0,73 34,36 31,72 0,950-0,977 0,72 36,43 33,63 0,978-1,007 0,71 38,55 35,58 1,008-1,034 0,70 40,72 37,59 1,035-1,063 0,69 42,97 39,66 1,064-1,092 0,68 45,28 41,80 1,093-1,123 0,67 47,66 43,99 1,124-1,153 0,66 50,10 46,25 1,154-1,185 0,65 52,63 48,58 1,186-1,216 0,64 55,24 50,99 1,217-1,249 0,63 57,93 53,47 1,250-1,281 0,62 60,70 56,03 1,282-1,316 0,61 63,56 58,67 1,317-1,350 0,60 66,52 61,40 1,351-1,386 0,59 69,58 64,23 1,387-1,423 0,58 72,75 67,15 1,424-1,460 0,57 76,03 70,18 1,461-1,494 0,56 79,42 73,31 1,495-1,532 0,55 82,94 76,56 1,533-1,579 0,54 86,58 79,92 1,580-1,620 0,53 90,37 83,42 1,621-1,663 0,52 94,30 87,05 1,664-1,709 0,51 98,39 90,82 1,710-1,755 0,50 102,64 94,74 nižší než 0,50 108,33 100,00 ------------------------------------------------------------------ Příl.2 Seznam maximálních cen a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah1) v železniční nákladní a osobní dopravě ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb. SPK 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Seznam maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah A. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro nákladní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 25.00 172,90 2. 21,50 166,70 3. 29,30 350,70 B. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro osobní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 13,30 27,60 2. 11,50 26,90 3. 15,60 56,00 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah pro nákladní nebo osobní vlak se vypočte podle vzorce Q 3 k 3 k C = ----- (S L ) + (S L ) , m 1000 i=1 1i j=1 ij i=1 2i j=1 ij kde Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní relaci Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro nákladní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro osobní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru k L = vzdálenost jízdy vlaku v km na i-té kategorii tratě j=1 ij (zaokrouhlená na celé km nahoru) i = 1, 2, 3 j = 1, k kde k = počet vlakových úseků v km ujetých po stejné kategorii tratě S1 = cena za 1 000 hrtkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku S2 = cena za 1 vlkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku. II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční nákladní a osobní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly a pevná železniční zařízení, nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel, a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodě 1 a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie, v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu oprávněného dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních drah, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních drah, - vypracování zvláštních jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - jiné výkony vyžádané oprávněnými dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), mytí, čištění a dezinfekce vozů a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah uzavírá provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav a samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech. Maximální cena se určí: a) pro nákladní a smíšené vlaky podle cen uvedených v písm. A Seznamu maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah (dále jen "Seznam"), b) pro osobní vlaky podle cen uvedených v písm. B Seznamu, c) pro samostatné - elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v písm. B Seznamu, - lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v písm. A Seznamu, d) pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v písm. A Seznamu. 6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních drah je druh vlaku, kategorie trati (zařazení vlakových úseků do příslušné kategorie trati) a délka dohodnutých vlakových úseků, a to i v případě, že jízda vlakem bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních drah po jiné než dohodnuté trati (vlakových úsecích). 7. Zařazení do kategorií tratí 1. a 2. je uvedeno v Seznamu tratí celostátních drah, který je nedílnou součástí této přílohy. Ostatní tratě celostátních drah neuvedené v 1. nebo 2. kategorii tratí patří do 3. kategorie tratí. 8. Provozovatelé celostátních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku dotčené kategorie trati (vlakových úseků). 9. Průběh dopravních relací dohodne provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 10. Maximální ceny uvedené v Seznamu jsou stanoveny včetně 5 % DPH. Seznam kategorií tratí celostátních drah Tratě 1. kategorie 1. Praha - Česká Třebová (přes Poříčany, Kolín, Přelouč, Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí) 2. Děčín-vých. dol. nádr. - Lysá n/Labem (přes Ústí n/Labem-Střekov, Všetaty) 3. Ústí n/Lab.-západ - Ústí n/Lab.-Střekov 4. Děčín hl.n. - Děčín-vých. hl.n. - Děčín-vých. dol.n. 5. Praha - Děčín hl.n. (přes Kralupy n/Vlt., Ústí n/Lab. hl.n.) 6. Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb 7. Chomutov - Ústí n/Lab. (přes Most, Bílinu, Oldřichov u Duchcova, Řetenice) 8. Bílina - Ústí n/Lab.-západ (přes Úpořiny) 9. Cheb - Chomutov (přes Tršnici) 10. Praha - Cheb (přes Beroun, Zdice, Plzeň, Mariánské Lázně) 11. Plzeň - České Budějovice (přes Horažďovice-předm.- Ražice - Protivín) 12. České Budějovice - Horní Dvořiště 13. Veselí n/Luž. - Jihlava (přes Jindřichův Hradec) 14. Praha - České Budějovice (přes Čerčany, Tábor, Veselí n/Luž.) 15. Veselí n/Luž. - České Velenice 16. Kolín - Havlíčkův Brod 17. Lysá n/Lab. - Kolín (přes Nymburk, Velký Osek) 18. Havlíčkův Brod - Jihlava 19. Havlíčkův Brod - Břeclav (přes Křižanov, Brno) 20. Česká Třebová - Brno (přes Svitavy) 21. Česká Třebová - Bohumín (přes Zábřeh na M., Olomouc, Přerov, Hranice na M. - Studénku, Ostravu-Porubu) 22. Hranice na M. - Horní Lideč (přes Valašské Meziříčí) 23. Bohumín - Mosty u Jablunkova (přes Petrovice u Karviné, Český Těšín) 24. Přerov - Břeclav (přes Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uh. Hradiště, Moravský Písek) 25. Břeclav - Lanžhot 26. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín vých. dol.n. 27. Plzeň - Česká Kubice 28. Ostrava-Poruba (-Polanka n/Odr.) - Český Těšín (přes Ostravu-Kunčice) Tratě 2. kategorie 1. Přelouč - Prachovice (přes Heřmanův Městec) 2. Velký Osek - Hanušovice (přes Chlumec n/Cidl., Hradec Králové, Týniště n/Orl., Letohrad, Lichkov) 3. Ústí n/Orl. - Letohrad 4. Choceň - Meziměstí (přes Týniště n/Orl., Václavice, Náchod) 5. Liberec - Hradec Králové (přes Turnov, Žel. Brod, Starou Paku, Jaroměř, Smiřice) 6. Hradec Králové - Pardubice (přes Rosice n/Labem) 7. Trutnov hl.n. - Jaroměř (přes Starkoč) 8. Starkoč - Václavice 9. Liberec - Černousy (přes Raspenavu, Frýdlant v Čechách) 10. Chlumec n/Cidl. - Trutnov hl.n. (přes Ostroměř, Starou Paku, Kunčice n/Lab.) 11. Turnov - Hradec Králové (přes Libuň, Jičín, Ostroměř, Sadovou) 12. Trutnov-Poříčí - Královec 13. Poříčany - Nymburk hl.n. 14. Veleliby - Jičín 15. Praha - Turnov (přes Neratovice, Všetaty, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz. 16. Nymburk hl.n. - Rumburk (přes Veleliby, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz., Českou Lípu, Jedlovou, Rybniště) 17. Benešov n/Plouč. - Varnsdorf (přes Jedlovou, Rybniště) 18. Děčín vých. hor.n. - Česká Lípa (přes Benešov n/Plouč.) 19. Rumburk - Jiříkov 20. Česká Lípa - Liberec 21. Liberec - Hrádek n/Nisou 22. Kralupy n/Vlt. - Neratovice 23. Kladno - Kralupy n/Vlt. 24. Most - Kralupy n/Vlt. (přes Obrnici, Louny) 25. Praha - Chomutov (přes Hostivice, Kladno, Lužnou u Rakovníka, Žatec) 26. Hostivice - Praha 27. Louny - Postoloprty (přes Louny-předm.) 28. Lužná u Rakovníka - Rakovník 29. Louny předm. - Rakovník 30. Obrnice - Bílina 31. Louka u Litvínova - Oldřichov u Duchcova 32. Most - Louka u Litvínova 33. Tršnice - Vojtanov (přes Františkovy Lázně) 34. Cheb - Aš (přes Františkovy Lázně) 35. Plzeň - Obrnice (přes Mladotice, Žatec, Postoloprty, Počerady) 36. Rakovník - Beroun 37. Plzeň - Klatovy 38. Domažlice - Horažďovice předm. (přes Janovice n/Úhl., Klatovy, Sušici) 39. České Budějovice - České Velenice 40. České Budějovice - Kájov 41. Zdice - Protivín (přes Březnici, Písek) 42. Tábor - Ražice (přes Milevsko, Písek, Putim) 43. Tábor - Horní Cerekev (přes Obrataň) 44. Praha - Dobříš (přes Vrané n/Vlt.) 45. Čerčany - Vrané n/Vlt. 46. Praha - Lysá n/Lab. (přes Čelákovice) 47. Havlíčkův Brod - Rosice n/Lab. (přes Žďárec U Skutče) 48. Brno - Jihlava (přes Okříšky, Střelice) 49. Okříšky - Znojmo 50. Brno - Hrušovany n/Jev. (přes Mor. Bránice) 51. Břeclav - Znojmo (přes Hrušovany n/Jev.) 52. Bylnice - Horní Lideč 53. Olomouc - Krnov (přes Šumperk, Bludov, Hanušovice, Jeseník, Mikulovice, Jindřichov) 54. Zábřeh na Moravě - Bludov 55. Ostrava hl.n. - Kojetín (přes Ostravu-Kunčice, Frýdlant n/Ostr., Veřovice, Valašské Meziříčí, Hulín) 56. Studénka - Veřovice 57. Olomouc - Opava-vých. (přes Krnov) 58. Opava-vých. - Ostrava-Poruba 59. Brno - Přerov (přes Křenovice, Nezamyslice, Kojetín) 60. Olomouc - Nezamyslice (přes Prostějov) 61. Veselí nad Moravou - Vrbovce 62. Otrokovice - Zlín 63. Brno - Bylnice (přes Křenovice, Kyjov, Bzenec, Veselí n/Mor., Kunovice) 64. Bzenec - Moravský Písek 65. Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště 66. Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín 67. Opatovice - Plačice (spojka) Tratě neuvedené v tomto seznamu jsou zařazeny do 3. kategorie. Příl.3 Maximální ceny a určené podmínky za nucený odtah vozidel I. Maximální ceny za výkony nuceného odtahu vozidel Položka Činnost Měrná Cena č. jednotka Kč/měrná jednotka 1. Výkon na místě 15 minut 31,20 2. Jízdní výkon 1 km 6,50 3. Účast dalšího pracovníka dopravce 15 minut 12,80 4. Použití navijáku 1 úkon 6,50 5. Přirážka za jízdní výkon s odtahovým vozidlem (ložený km) ve městech nad 100 tis.obyvatel 1 km 1,00 6. Přirážka za výkon v pracovních dnech v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 6.1.řidič včetně vozidla 15 minut 3,50 6.2.další pracovník dopravce 15 minut 3,50 II. Určené podmínky 1. Maximální ceny (dále jen ceny) platí pro oceňování nucených odtahů vozidel, tvořících překážku silničního provozu1) nebo nucených odtahů vozidel z jiných důvodů upravených obecně závaznou vyhláškou místního orgánu2) odtahovými vozidly. 2. Odtahovým vozidlem se rozumí speciální motorové nebo přípojné vozidlo, které umožňuje svou konstrukcí přepravu jiného vozidla s plným nebo částečným využitím své ložné plochy nebo odtah pomocí speciálního zařízení umístěného na jeho ložné ploše. 3. Dopravce odpovídá za stav odtahovaného vozidla, včetně jeho obsahu od okamžiku převzetí až do jeho vydání přepravci, podle zvláštních předpisů oprávněnému vlastníkovi. 4. Ceny podle této přílohy platí bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu. 5. Vyúčtování přepravného musí odpovídat podmínkám stanoveným silničním přepravním řádem3) a umožňovat přezkoumání správnosti účtovaných částek. 6. Cena za 15 minut výkonu na místě se počítá za dobu, po kterou odtahové vozidlo stojí z důvodů nakládky, vykládky, upoutání popř. vyprošťování odtahovaného vozidla a dále za dobu stání související s dobou nezbytně nutnou k zajištění náležitostí prováděného odtahu (vyřízení dokladů o odtahovaném vozidle, vyšetřování nehody příslušníky Policie apod.). Za výkon na místě se nepovažuje státní vozidla z příčin na straně provozovatele odtahového vozidla a z příčin vyplývajících z povahy silničního provozu. Do doby výkonu na místě nepatří bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení4). Doba těchto přestávek se považuje za stání z příčin na straně dopravce. 7. Cena za 1 km jízdního výkonu se počítá za celkový počet kilometrů ujetých od výjezdu odtahového vozidla ze stanoviště až do jeho návratu na stanoviště. Pokud je stanoviště nebo místo pro umístění odtahovaného vozidla určeno místním orgánem, počítá se jízdní výkon pouze od a do těchto míst. 8. Cena za účast dalšího pracovníka dopravce se počítá za celkovou dobu od odjezdu pracovníka dopravce ze stanoviště na místo výkonu a zpět. Do této doby nepatří prostoje z příčin na straně dopravce, z příčin na straně silničního provozu, bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení. Zaplacení ceny za dobu účasti dalšího pracovníka dopravce může dopravce požadovat pouze v těch případech, kdy účast těchto pracovníků je nutná z bezpečnostních důvodů nebo kdy si účast dalšího pracovníka dopravce vyžádá příslušník Policie. 9. Cena za jeden úkon navijáku se počítá za jedno použití navijáku k nakládce nebo k vykládce odtahovaného vozidla na nebo z vozidla provádějícího odtah v souvislosti s nuceným odtahem. Ceny platí bez ohledu na druh navijáku použitého k výkonu. 10. Cena za jízdní výkon odtahového vozidla s odtahovaným vozidlem v obci nad 100 tis. obyvatel se počítá za každý ujetý ložený kilometr jízdního výkonu v obvodu této obce (přirážka k dovoznému). Za obvod obce (města) se pro účely nuceného odtahu vozidla považuje obvod vymezený ustanovením příslušné vyhlášky upravující pravidla silničního provozu. 11. Ceny uvedené v položce č. 6 (přirážka) se počítají za celou dobu výkonu odtahového vozidla (tj. od výjezdu ze stanoviště až do návratu na stanoviště) pouze v pracovních dnech v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 12. Celková přepravní vzdálenost, doba a rozsah výkonu se zaokrouhlují u každé jednotlivé přepravy pro jednoho přepravce na nejblíže vyšší jednotku, pro kterou je cena stanovena. 13. Ceny za nucený odtah vozidel jsou cenami vytvořenými pro jiné účely podle § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Nesjednávají se, ale stanoví je subjekty oprávněné tyto výkony provádět, přitom jejich výše nesmí překročit maximální ceny stanovené v části I. této přílohy. Výkony nuceného odtahu jsou fyzické i právnické osoby povinny strpět a ceny zaplatit. 14. V souladu s ustanovením části I. písm. b) výměru MF ČR č. 01/95 mohou místní orgány stanovit ceny nižší, než jsou ceny stanovené v této příloze. 15. Za nucené odtahy vozidel opakující se za přibližně stejných podmínek může místní orgán stanovit maximální cenu za celkový výkon nuceného odtahu (paušální cenu), kterou vypočte z nižších maximálních cen stanovených místními orgány, maximálně však z cen stanovených v části I. této přílohy. ------------------------------------------------------------------ 1) § 37 odst. 3 vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška FMD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 4) § 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. Příl.4 Maximální ceny a určené podmínky výkonů vnitrostátního poštovního provozu ------------------------------------------------------------------ Část Oddíl Položka Výkon Maximální cena Kč ------------------------------------------------------------------ A 1 Maximální ceny při podání zásilek Základní maximální ceny za listovní zásilky, cenná psaní a balíky 1.1. Dopisnice (§ 13 Poštovního řádu1) dále jen "PŘ" 2,00 ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád) ve znění pozdějších změn a doplňků. 1.2. Psaní (§ 14 PŘ) do 20 g včetně 3,00 nad 20 g do 50 g včetně 5,00 nad 50 g do 500 g včetně 7,00 nad 500 g do 1000 g včetně 9,00 1.3. Novinové zásilky (§ 15 PŘ) do 100 g včetně 1,00 nad 100 g do 200 g včetně 2,00 nad 200 g do 300 g včetně 3,00 nad 300 g do 400 g včetně 4,00 nad 400 g do 500 g včetně 5,00 1.4. Letákové zásilky (§ 19 PŘ) a) tiskoviny do 2 g včetně 0,30 nad 2 g do 15 g včetně 0,50 nad 15 g do 30 g včetně 0,70 b) ukázky zboží do 100 g včetně 5,00 1.5. Nádražní psaní (§ 24 PŘ) do 1 kg včetně 12,00 nad 1 kg do 3 kg včetně 20,00 nad 3 kg do 5 kg včetně 28,00 1.6. Cenná psaní2) (§ 21 PŘ) do 20 g včetně 16,00 nad 20 g do 50 g včetně 18,00 nad 50 g do 500 g včetně 20,00 nad 500 g do 1000 g včetně 22,00 ------------------------------------------------------------------ 2) Základní ceny podle položek 1.6., 1.7. a 1.8. neobsahují maximální cenu podle položky 3.5. K uvedeným cenám se připočítává cena podle položky 3.5. 1.7. Balíky (§ 22 PŘ) bez udané ceny a s udanou cenou do 2 000 Kč2) včetně do 5 kg včetně 12,00 nad 5 kg do 10 kg včetně 16,00 nad 10 kg do 15 kg včetně 20,00 ------------------------------------------------------------------ 2) Základní ceny podle položek 1.6., 1.7. a 1.8. neobsahují maximální cenu podle položky 3.5. K uvedeným cenám se připočítává cena podle položky 3.5. 1.8. Balíky (§ 22 PŘ) s udanou cenou nad 2 000 Kč2) do 5 kg včetně 24,00 nad 5 kg do 10 kg včetně 28,00 nad 10 kg do 15 kg včetně 32,00 ------------------------------------------------------------------ 2) Základní ceny podle položek 1.6., 1.7. a 1.8. neobsahují maximální cenu podle položky 3.5. K uvedeným cenám se připočítává cena podle položky 3.5. 1.9. Slepecké zásilky (§ 18 PŘ) osvobozeny od všech cen 2. Základní maximální ceny za poštovní poukázky (§ 23 PŘ) 2.1. Poštovní poukázky "A"3) do 100 Kč včetně 4,00 nad 100 Kč do 1 000 Kč včetně 8,00 nad 1000 Kč do 50 000 Kč včetně 12,00 za každých dalších započatých 50 000 Kč 5,00 ------------------------------------------------------------------ 3) Vplácí se v hotovosti, částku připíše peněžní ústav na adresátův účet. 2.2. Poštovní poukázky "B"4) do 100 Kč včetně 5,00 nad 100 Kč do 1 000 Kč včetně 12,00 nad 1000 Kč do 50 000 Kč včetně 15,00 za každých dalších započatých 50 000 Kč 5,00 ------------------------------------------------------------------ 4) Vplácí se převodem z účtu u peněžního ústavu, částku vyplácí pošta v hotovosti. 2.3. Poštovní poukázky "C"5) do 100 Kč včetně 6,00 nad 100 Kč do 500 Kč včetně 9,00 nad 500 Kč do 1 000 Kč včetně 12,00 nad 1 000 Kč do 2 000 Kč včetně 15,00 za každých dalších započatých 1 000 Kč 6,00 ------------------------------------------------------------------ 5) Vplácí i vyplácí se v hotovosti. 2.4. Poštovní poukázky "D"6) do 500 Kč včetně 37,00 nad 500 Kč do 2 000 Kč včetně 43,00 za každých dalších započatých 1 000 Kč 6,00 ------------------------------------------------------------------ 6) Telegrafická poukázka. 2.5. Platební doklad SPT TELECOM - vyúčtování telekomunikačních služeb do 100 Kč včetně 4,00 nad 100 Kč do 1 000 Kč včetně 8,00 nad 1000 Kč do 50 000 Kč včetně 12,00 za každých dalších započatých 50 000 Kč 5,00 2.6 Šeková poukázka 7) 6,00 ------------------------------------------------------------------ 7) Platební doklad určený k výplatě v hotovosti. 3. Maximální ceny za zvláštní služby a zacházení se zásilkami Tyto maximální ceny se připočítávají k základním cenám uvedeným v oddílech 1. a 2. části A. 3.1. Doporučené zásilky (§ 25 PŘ) 5,00 3.2. Spěšné zásilky (§ 31 PŘ) 8,00 3.3. Zásilky s doručenkou (§ 26 PŘ) 5,00 3.4. Zásilky do vlastních rukou (§ 27 PŘ) 3,00 3.5. Udaná cena (§ 28 PŘ) za každý započatý 1 000 Kč udané ceny 2,00 3.6. Zásilky na dobírku (§ 29 PŘ) 3,00 Připočítává se cena podle použitelného druhu dobírkové poukázky uvedená v oddílu 2 ("A" nebo "C") 3.7. Neskladné balíky (§ 22 PŘ) 10,00 3.8. Křehké balíky (§ 22 PŘ) 5,00 3.9. Pilné balíky (§ 22 PŘ) 10,00 3.10. Zapečetění nebo zaplombování balíků (§ 22 PŘ) 3,00 3.11. Výplatní podmínky poštovních poukázek (§ 23 PŘ) 3,00 "Do vlastních rukou" na poukázce "B, C, D" nebo "Vyplaťte dne ..." na poukázce "B". 4. Maximální ceny doplatného (§ 6 PŘ) 4.1. Nevyplacené nebo částečně vyplacené dvojnásobek poštovní zásilky chybějícího výplatného 4.2. Odpovědní zásilky (§ 20 PŘ) Doplatné ve výši příslušného výplatného za dopisnici nebo psaní zvýšené o 1,00 5. Opakované doručení (Část IV. díl II Poštovních pravidel I) 5.1. Opakované doručení na žádost adresáta 8,00 6. Reklamace (§ 62 PŘ) 6.1. Reklamace 20,00 Za podání reklamace každé zásilky nebo dobírkové částky. Žádá-li reklamující o telegrafické projednání reklamace, uhradí ještě cenu za telegram se zaplacenou odpovědí. Je-li reklamace oprávněná, pošta s oznámením výsledku reklamace cenu vrátí. Cena za telegram se nevrací. Maximální ceny stanovené v části A platí i pro prodej českých poštovních známek, které uhrazují příslušné poštovní sazby. B. Maximální ceny za zvláštní služby 7. Zvláštní služby poskytované všeobecně 7.1. Druhopis podací stvrzenky (§ 35 PŘ) 5,00 Za druhopis podací stvrzenky na několik zásilek podaných najednou jedním odesilatelem pro téhož adresáta se vybírá cena jako za jednu zásilku. 7.2. Opis podací stvrzenky (§ 35 PŘ) 1,00 Za hromadný opis podací stvrzenky vyhotovený odesilatelem se vybírá cena jako za jednu zásilku. 7.3. Za vybrání doručovatelem soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, zúčtovacích faktur a ukončených odběrů 1,00 7.4. Za potvrzení o pobírání důchodu (dávky) 2,00 7.5. Za potvrzení 5,00 Týká se všech vydávaných potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží. 7.6. Dohledání chybějícího nebo nepřesného adresního údaje poštovní poukázky "A" 10,00 C. Vrácení cen 8.1. Při překročení doby zásilky (§ 24 PŘ)vrací pošta a) za spěšnou zásilku 8,00 b) za pilný balík 10,00 c) za telegrafickou poukázku rozdíl mezi cenou za telegrafickou poukázku a cenou za poukázku "B" byla-li vplacena převodem z účtu) podle nebo za poukázku "C" (byla-li oddílu 2 vplacena v hotovosti) 8.2. Při oprávněné reklamaci (§ 62 PŘ) vrací pošta cenu za reklamaci. podle Nevrací cenu za telegram při oddílu 6 telegrafickém projednání reklamace na žádost reklamujícího. II. Určené podmínky vnitrostátního poštovního provozu 1. Základní podmínky, za nichž se poskytují vnitrostátní poštovní výkony, stanoví: - zákon č. 222/1946 Sb., o poště, - vládní nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon, - vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád). Příl.5 Seznam maximálních cen a určené podmínky za vnitrostátní telekomunikační výkony Seznam maximálních cen (dále jen ceny) Seznam obsahuje ceny vnitrostátních telekomunikačních výkonů za: A. Telefonní provoz B. Telegrafní provoz C. Dálnopisný provoz D. Pronájem telekomunikačních vedení a okruhů E. Rozhlas po drátě G. Faksimilní přenos novinových stránek systémem Gazeta 2 A. Telefonní provoz I.Zřízení nebo přeložení hlavních telefonních stanic 1. Ceny za zřízení hlavní účastnické telefonní stanice 1.1. Zřízení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením Kč 1.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 2 100,00 1.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 5 250,00 1.2. Zřízení hlavní účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 735,00 Tato cena se zvyšuje za každých započatých 10 m vzdušné vzdálenosti od soustřeďovacího bodu, je-li stanice v jiném domě než skupinové zařízení o 21,00 1.3. Zřízení veřejné telefonní stanice 1.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 1 050,00 1.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 2 625,00 1.4. Zřízení digitálního okruhu o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na digitální veřejnou ústřednu 52 500,00 1.5. Zřízení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 1.6. Zřízení hlavní účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 184,00 2. Ceny za přeložení hlavní účastnické telefonní stanice 2.1. Přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 2.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 2.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 1 313,00 2.2. Přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 184,00 2.3. Přeložení veřejné telefonní stanice 2.3.1.fyzická osoba pro osobní potřebu 263,00 2.3.2.právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 657,00 2.4. Přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.4.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 132,00 2.5. Přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 46,00 II. Přeměny a převod účastnických telefonních stanic 1. Ceny za přeměny telefonních stanic 1.1. Za přeměnu účastnické stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, prováděnou na žádost Kč účastníka 525,00 2. Ceny za převod účastnických telefonních stanic 2.1. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné hlavní telefonní stanice 105,00 III. Používání hlavních účastnických telefonních stanic 1. Ceny za používání stanic připojených na ústředny s počítáním tarifních impulsů (automatické systémy) Kč/měsíc 1.1. Za stanici se samostatným připojením 52,50 1.2. Za stanici s podvojným připojením 31,50 1.3. Za stanici se skupinovým připojením 15,00 1.4. Za digitální okruh o rychlosti 2048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na digitální veřejnou telefonní ústřednu příslušného místního telefonního obvodu 800,00 2. Ceny za používání stanic připojených na ústředny bez počítání tarifních impulsů (manuální systémy) 2.1. Za hlavní účastnickou stanici zapojenou na manuální ústřednu 31,50 3. Ceny za pronájem a údržbu základního (standardního) telefonního přístroje 3.1. Za pronájem a údržbu základního (standardního) telefonního přístroje 6,30 IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Ceny za místní a meziměstské hovory uskutečněné ze stanic připojených na ústředny s počítáním impulsů Kč 1.1. Za každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 1,60 1.2. Za každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 2,00 1.3. Za místní hovor se započítává jeden tarifní impuls za každých započatých 360 sekund 1.4. V meziměstském styku se započítávají tarifní impulsy v: 1.4.1.I. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 60 sekund v době slabého provozu za každých započatých 120 sekund 1.4.2.II. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 30 sekund v době slabého provozu za každých započatých 60 sekund 1.4.3.III. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 20 sekund v době slabého provozu za každých započatých 40 sekund V. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny 1. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky meziměstské ústředny Kč 1.1. Za obyčejný meziměstský hovor bez dalších služeb v: 1.1.1.I.tarifním pásmu za první tři minuty 4,80 za každou další započatou minutu 1,60 1.1.2.II. tarifním pásmu za první tři minuty 12,60 za každou další započatou minutu 3,20 1.1.3.III. tarifním pásmu za první tři minuty 17,40 za každou další započatou minutu 4,80 2. Ceny za hovory uskutečněné z veřejné telefonní hovorny 2.1. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny 3,20 B. Telegrafní provoz I. Ceny za telegramy podle druhu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druh telegramu Druhová Placený údaj Základní Cena za Nejnižší značka cena za sazební platba za telegram slovo 1 telegram Kč Kč Kč -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Státní s předností v dopravě S ETAT- PRIORITE 12,00 0,60 18,00 2. Státní bez přednosti v dopravě F ETAT 12,00 0,60 18,00 3. Pilný: 3.1. s úplnou adresou, zapsanou adresou nebo s adresou na poštovní přihrádku U URGENT 12,00 1,20 24,00 3.2. s telefonní adresou, se žádostí o dodání telefonem U URGENT TF... 6,00 1,20 18,00 3.3. s telexovou adresou, se žádostí o dodání dálnopisem U URGENT TLX... 6,00 1,20 18,00 4. Obyčejný: 4.1. s úplnou adresou, zapsanou adresou nebo s adresou na poštovní přihrádku - - 12,00 0,60 18,00 4.2. s telefonní adresou, se žádostí o dodání telefonem - TF... 6,00 0,60 12,00 4.3. s telexovou adresou, se žádostí o dodání dálnopisem - TLX... 6,00 0,60 12,00 4.4. Restantní - POSTE RESTANTE 8,00 0,60 14,00 TELEGRAPHE RESTANT 8,00 0,60 14,00 5. Zlevněný: 5.1. Listovní LT LT 8,00 0,30 14,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Ceny za zvláštní služby žádané placenými údaji odesilatelem telegramu ----------------------------------------------------------------------------------------- Služba Placený údaj Kč ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.Potvrzení o dodání telegramu PC 18,00 2.Zaplacená odpověď na telegram - údaj nutno doplnit částkou zaplacenou na odpověď RP... ve výši zaplacené odpovědí, nejméně 18,00 3.Doručení telegramu na ozdobném telegrafním blanketu (placený údaj nutno doplnit číslem vzoru) LX... 4,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- C. Dálnopisný provoz I. Zřízení hlavních účastnických dálnopisných stanic a převod účastnictví 1. Ceny za zřízení účastnické dálnopisné stanice Zřízení hlavní stanice Kč 1.1. v obvodu místní telefonní sítě, ve které se nachází přípojná dálnopisná ústředna (řádná místní dálnopisná stanice) 5 250,00 1.2. v obvodu přípojné dálnopisné ústředny pro ni příslušné mimo obvod místní telefonní sítě (řádná dálková stanice) 6 300,00 2. Ceny za převod účastnictví 2.1. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné hlavní dálnopisné stanice 105,00 II. Používání hlavních účastnických dálnopisných stanic 1. Základní ceny za používání hlavní dálnopisné stanice Kč/měsíc 1.1. řádná místní stanice 105,00 1.2. řádná dálková stanice 840,00 III. Dálnopisná spojení 1. Ceny za spojení Kč Za každý impuls z účastnické dálnopisné stanice nebo z veřejné dálnopisné stanice 1,60 ------------------------------------------------------------------ Interval mezi Kč/minuta impulsy ------------------------------------------------------------------ Spojení mezi dvěma účastnickými nebo veřejnými dálnopisnými stanicemi 1.1. v obvodu téže přípojné ústředny (místní spojení) 60 sek 1,60 1.2. v obvodu téže tranzitní ústředny 30 sek 3,20 1.3. mimo obvod téže tranzitní ústředny 15 sek 6,40 ------------------------------------------------------------------ D.Pronájem telekomunikačních vedení a okruhů I. Ceny za pronájem místních vedení a meziměstských telefonních okruhů 1. Za pronájem místního dvoudrátového telefonního vedení: Kč/měsíc 1.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes jednu místní telefonní ústřednu 840,00 1.2. probíhá-li vedení přes dvě místní telefonní ústředny 1 680,00 1.3. probíhá-li vedení přes tři nebo více místních ústředen 2 227,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově, považují se pro stanovení ceny za jednu telefonní ústřednu. 2. Za pronájem místního telefonního vedení, tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) Kč/měsíc 2.1. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 2 km včetně 840,00 2.2. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 5 km včetně 1 680,00 2.3. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body nad 5 km 2 227,00 3. Za pronájem místního dvoudrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 48 000 Hz 8 400,00 4. Za pronájem místního čtyřdrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 48 000 Hz 16 800,00 5. Za pronájem místního šestidrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 48 000 Hz 25 200,00 6. Za pronájem místního dvoudrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 240 000 Hz 33 600,00 7. Za pronájem místního čtyřdrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 240 000 Hz 67 200,00 8. Za pronájem místního šestidrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 240 000 Hz 100 800,00 9. Za pronájem meziměstských telefonních okruhů dvoudrátových i čtyřdrátových v tarifních pásmech: I. tarifní pásmo 6 300,00 II. tarifní pásmo 12 600,00 III. tarifní pásmo 18 900,00 10. Za pronájem meziměstského čtyřdrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 48 000 Hz v jednotlivých tarifních pásmech: I. tarifní pásmo 63 000,00 II. tarifní pásmo 126 000,00 III. tarifní pásmo 189 000,00 11. Za pronájem meziměstského čtyřdrátového okruhu (telefonního i pro přenos dat) pro přenos pásma do 240 000 Hz v jednotlivých tarifních pásmech: I. tarifní pásmo 252 000,00 II. tarifní pásmo 504 000,00 III. tarifní pásmo 756 000,00 12. Koeficienty násobení za okruhy vyšší kvality koeficient násobení 12.1.za pronájem normalizovaného telefonního okruhu (max. 300 Hz až 3 400 Hz) 1,00 12.2.za pronájem okruhu umožňujícího přenos v pásmu 50 Hz až 6 400 Hz 1,25 12.3.za pronájem okruhu umožňujícího přenos do 10 000 Hz 3,00 12.4.za pronájem okruhu umožňujícího přenos do 15 000 Hz 5,00 12.5.za pronájem videookruhu 35,00 12.6.za pronájem telefonního okruhu používaného střídavě pro telefonní hovory, pro telegrafní přenosy nebo pro jinou schválenou formu telekomunikací 1,25 12.7.za pronájem telefonního okruhu používaného pro telefonní hovory a současně pro telegrafní přenosy nebo pro každou jinou formu telekomunikací (v takové formě, v jaké jsou kombinace těchto služeb technicky možné) 1,25 12.8.za pronájem telefonního okruhu pro zřízení několika telekomunikačních cest, pro které jsou zařízení potřebná pro rozdělení telefonní cesty opatřována a udržována uživatelem (s podmínkou, že zařízení jsou po technické stránce přijatelná a že i rozdělené cesty budou používány jen účastníkem, s nímž byl pronájem sjednán) 1,25 12.9.za pronájem telefonního okruhu pro fototelegraf (zařízení si opatří a udržuje uživatel) 1,00 12.10. za pronájem telefonního okruhu pro jiné účely, např. k přenosu signálu pro dálkové ovládání, pro časovou službu pro dálkové měření a jiné účely, pro které bude použití telefonního okruhu povoleno 1,00 12.11. za pronájem okruhu umožňujícího přenos pásma do 48 000 Hz 10,00 12.12. za pronájem okruhu umožňujícího přenos pásma do 240 000 Hz 40,00 12.13. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 64 kbit/s 2,00 12.14. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 128 kbit/s 3,60 12.15. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 192 kbit/s 5,00 12.16. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 256 kbit/s 6,00 12.17. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 320 kbit/s 7,20 12.18. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 384 kbit/s 8,00 12.19. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 512 kbit/s 10,00 12.20. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 768 kbit/s 13,00 12.21. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 1024 kbit/s 15,00 12.22. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 1536 kbit/s 18,00 12.23. za pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 2048 kbit/s 20,00 II. Ceny za pronájem místních a meziměstských telegrafních nebo dálnopisných okruhů Kč/měsíc 1. Za pronájem místního telegrafního nebo dálnopisného okruhu: 1.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes jednu místní telefonní ústřednu 840,00 1.2. probíhá-li vedení přes dvě místní telefonní ústředny 1 680,00 1.3. probíhá-li vedení přes tři nebo více místních ústředen 2 227,00 2. Za pronájem místního telegrafního nebo dálnopisného okruhu, tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokumunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) 2.1. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 2 km včetně 840,00 2.2. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 5 km včetně 1 680,00 2.3. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body nad 5 km 2 227,00 3. Za pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu umožňujícího přenos rychlostí 50 Bd 3.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 5 040,00 3.2. na ostatním území 10 080,00 III.Ceny za pronájem místních vedení a meziměstských okruhů pro přenos dat Kč/měsíc 1. Za pronájem pevného místního dvoudrátového vedení pro přenos dat 1.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes jednu telefonní ústřednu 1 051,00 1.2. probíhá-li vedení přes dvě telefonní ústředny 2 100,00 1.3. probíhá-li vedení přes tři nebo více telefonních ústředen 2 781,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově, považují se pro stanovení ceny za jednu telefonní ústřednu. 2. Za pronájem místního vedení pro přenos dat tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) 2.1. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 2 km včetně 1 051,00 2.2. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 5 km včetně 2 100,00 2.3. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body nad 5 km 2 781,00 3. Za pronájem pevného místního čtyřdrátového vedení pro přenos dat 3.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes jednu telefonní ústřednu 2 100,00 3.2. probíhá-li vedení přes dvě telefonní ústředny 4 200,00 3.3. probíhá-li vedení přes tři nebo více telefonních ústředen 5 561,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově, považují se pro stanovení ceny za jednu telefonní ústřednu. 4. Za pronájem pevného meziměstského okruhu telefonního typu pro přenos dat v pásmech: I. tarifní pásmo 7 876,00 II. tarifní pásmo 15 751,00 III. tarifní pásmo 23 626,00 Tyto ceny platí pro dvoudrátové nebo čtyřdrátové pevné meziměstské okruhy telefonního typu jakékoli konstrukce. 5. Za pronájem pevného meziměstského okruhu telegrafního typu pro přenos dat: 5.1. rychlostí 50 Bd 5.1.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 5 040,00 5.1.2. na ostatním území 10 080,00 5.2. rychlostí do 100 Bd 5.2.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 6 048,00 5.2.2. na ostatním území 12 096,00 5.3. rychlostí do 200 Bd 5.3.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 8 064,00 5.3.2. na ostatním území 16 128,00 E. Rozhlas po drátě I. Zřízení a údržba účastnické stanice rozhlasu po drátě 1. Zřízení účastnické přípojky rozhlasu po drátě v běžném provedení s jednou zásuvkou Kč 1.1. pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 48,00 1.2. pro právnickou osobu a podnikatele 95,00 2. Zřízení další zásuvky v běžném provedení 2.1. za každou zásuvku pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 24,00 2.2. za každou zásuvku pro právnickou osobu a podnikatele 47,50 3. Zapojení účastnické přípojky v místnosti, ve které již byla organizací spojů nebo stavebníkem budovy zřízena účastnická přípojka vyhovující předpisům 3.1. pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 10,50 3.2. pro právnickou osobu a podnikatele 27,00 4. Výměna účastnické zásuvky a výměna přívodní šňůry k reproduktoru rozhlasu po drátě mimo běžnou údržbu (v případě poškození účastníkem nebo na jeho přání) 10,50 5. Znovuzapojení účastnické stanice rozhlasu po drátě 10,50 II. Používání účastnické stanice rozhlasu po drátě Kč/měsíc 1.1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 11,00 1.2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro právnickou osobu a podnikatele a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě 11,00 b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě 63,00 c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě 147,00 d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě 315,00 e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce 315,00 Kč připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě: Cena za 70 reproduktorů 315,00 se zvýší o cenu za 30 reproduktorů podle ceny za 11 až 35 reproduktorů 147,00 Celková cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě 462,00 G. Faksimilní přenos novinových stránek systémem GAZETA 2 v relaci Praha - Brno a Praha - Brno - Ostrava I. Ceny za používání systému GAZETA 2 pro faksimilní přenos novinových stránek Kč/měsíc 1. v relaci Praha - Brno nebo v relaci Praha - Brno - Ostrava 492 135,00 II. Ceny za jednu odvysílanou novinovou stránku systémem GAZETA 2 Kč/1 odvysílaná novinová stránka 1. v relaci Praha - Brno 1.1. v době od 17.00 do 6.00 hodin 551,00 1.2. v době od 6.00 do 17.00 hodin 827,00 2. v relaci Praha - Brno - Ostrava 2.1. v době od 17.00 do 6.00 hodin 735,00 2.2. v době od 6.00 do 17.00 hodin 1 103,00 Určené podmínky Všeobecné 1. Základní podmínky, za nichž se výkony telekomunikací poskytují, vymezení telekomunikačních výkonů a zařízení jsou uvedeny: - v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., - ve vyhlášce Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - ve vyhlášce Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších změn a doplňků. 2. Telekomunikačními výkony se rozumí: - výkony telefonního provozu, - výkony telegrafů a dálnopisů, - pronájem okruhů rozhlasových, - výkony přenosu dat ve spojích, - výkony rozhlasu po drátě 3. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované v rámci podnikatelské činnosti: a) právnickými osobami, které byly poskytováním služeb pověřeny příslušným orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o telekomunikacích (dále jen "zákon o telekomunikacích") b) fyzickými a právnickými osobami, kterým bylo vydáno povolení k poskytování služeb povolujícím orgánem podle zákona o telekomunikacích. Pokud telekomunikační zařízení neumožňují evidovat rozsah jednotlivých telekomunikačních služeb (tarifních jednic), může provozovatel nejdéle na dobu dvou let na základě dohody s uživatelem účtovat cenu za skupinu služeb (paušální cenu), kterou vypočte maximálně z cen uvedených v Seznamu maximálních cen za vnitrostátní telekomunikační výkony. 4. Nezaplacené úhrady vymáhají organizace spojů na základě výkazů dlužních telekomunikačních částek. Dlužné částky se zvyšují o náklady za písemnou upomínku včetně poštovného. 5. Za telekomunikační výkony prováděné na žádost účastníka zaplatí účastník kromě cen za tyto výkony i výdaje za poštovné. 6. Maximální ceny uvedené v "Seznamu" se nevztahují na výkony veřejné datové a veřejné radiotelefonní sítě, realizované Eurotelem, spol. s r.o. Praha. A. Podmínky pro telefonní provoz I. Zřízení nebo přeložení hlavních účastnických telefonních stanic 1. Účastnické telefonní stanice všeho druhu se zřizují a překládají v souladu s příslušnými ustanoveními Telefonního řádu. 2. Za zřízení účastnické telefonní stanice pro fyzickou osobu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.1. Pokud ekonomicky oprávněné náklady na zřízení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu uvedenou v položce A.I.1.1.1. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. 3. Za zřízení účastnické telefonní stanice pro právnickou osobu nebo podnikatele se vybírá cena dle položky A.I.1.1.2. Pokud ekonomicky oprávněné náklady na zřízení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu uvedenou v položce A.I.1.1.2. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. 4. Za zřízení přímého spojení s meziměstskou ústřednou na žádost účastníka se vybírá cena jako za zřízení účastnické telefonní stanice pro právnické osoby a podnikatele. 5. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro fyzickou osobu se vybírá cena dle položky A.I.2.1.1. Pokud ekonomicky oprávněné náklady na přeložení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu uvedenou v položce A.I.1.1.1. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. 6. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro právnickou osobu nebo podnikatele se vybírá cena dle položky A.I.2.1.2. Pokud ekonomicky oprávněné náklady na přeložení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu uvedenou v položce A.I.1.1.2. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. 7. Za zřízení nebo přeložení veřejné telefonní stanice se vybírá cena ve výši 50 % ekonomicky oprávněných nákladů na vybudování přípojného vedení, nejvýše však cena podle položky A.I.1.3. resp. A.I.2.3. 8. Odstoupí-li žadatel o zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice od své přihlášky, resp. žádosti a organizace spojů již započala práce spojené se zřízením resp. přeložením stanice, je žadatel povinen uhradit organizaci spojů provedené práce. 9. Přepojují-li se do digitálních okruhů, připojujících digitální pobočkovou ústřednu na veřejnou digitální ústřednu, již dříve zřízená přípojná vedení - účastnické telefonní stanice (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A.I.1.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných telefonních stanic. Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací. 10. Vybudované přípojné vedení zůstává majetkem organizace spojů, i když účastník zaplatil při zřízení resp. přeložení stanovené ceny. 11. Při zrušení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se zaplacené ceny za její zřízení resp. přeložení nevracejí, ani se o ně nesnižuje cena za zřízení stanice na jiném místě nebo cena za přeložení stanice. 12. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice. 13. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), zaplatí účastník cenu podle položky A.I.1.5. resp. A.I.2.4. Seznamu. V případě, že ekonomicky oprávněné náklady na zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu dle položky A.I.1.1.1. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. Takto stanovená cena se sníží o 1 500,- Kč. 14. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, zaplatí účastník cenu podle položky A.I.1.6. nebo položky A.I.2.5. Seznamu. V případě, že ekonomicky oprávněné náklady na zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice (nezahrnují zejména náklady na vybudování ústředen a sítí) překročí o 50 % cenu dle položky A.I.1.1.1. (sníženou o DPH), stanoví se cena v souladu s pravidly věcného usměrňování. Takto stanovená cena se sníží o 1 500,- Kč. II. Přeměny a převod účastnických telefonních stanic 1. Přeměny a převod účastnických telefonních stanic se provádějí v souladu s ustanoveními Telefonního řádu. 2. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici nebo na účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná. 3. Cena za přeměnu podle pol. A.II.1. se nevybírá, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, provedená z podnětu organizace spojů, se nezpoplatňuje. 4. Za přeměnu dočasné účastnické telefonní stanice na telefonní stanici užívanou trvale se vybírá cena za zřízení účastnické telefonní stanice (část A.1 Seznamu), snížená o již zaplacenou cenu za zřízení dočasné telefonní stanice. Je-li zaplacená cena za zřízení dočasné telefonní stanice vyšší než cena za zřízení dle části A.1. Seznamu, rozdíl se nevrací. 5. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se vybírá rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se nevybírá, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 6. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici, se vybírá rozdíl mezi cenou zařízení plně placené hlavní účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení hlavní účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se nevybírá, jde-li o zpětnou přeměnu hlavní účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na hlavní účastnickou telefonní stanici plně placenou. 7. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné hlavní účastnické telefonní stanice se vybírá cena dle položky A.II.2.1. III. Používání hlavních účastnických telefonních stanic 1. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na ústřednu s počítáním tarifních impulsů se vybírá měsíčně příslušná cena za používání (pol. A.III.1. Seznamu), hovorné za automaticky uskutečněné hovory, za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky metodou bez záznamních lístků podle počtu tarifních impulsů vykázaných v místní telefonní ústředně, hovorné za meziměstské a mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení a příp. ceny za další služby. 2. Za stanici připojenou na žádost účastníka na jinou než příslušnou ústřednu platí účastník měsíčně cenu dle části D. Seznamu. 3. Zúčtovací období je období mezi dvěma snímáními stavů tarifních impulsů. 4. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na ústřednu bez počítání tarifních impulsů (manuální systémy) se vybírá měsíčně cena za používání dle položky A.III.2.1, hovorné za meziměstské a mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení a příp. ceny za další služby. 5. Za pronájem (včetně údržby) základního (standardního) telefonního přístroje se vybírá měsíčně cena dle položky A.III.3.1. 6. Cena za používání digitálního okruhu o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na digitální veřejnou telefonní ústřednu příslušného místního telefonního obvodu je stanovena v pol. A.III.1.4. Seznamu. 7. Za nově zřízenou účastnickou telefonní stanici a za nově zřízený digitální okruh o rychlosti 2 048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na digitální veřejnou telefonní ústřednu příslušného místního telefonního obvodu, se cena za používání vybírá od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením telefonní stanice nebo přeměnou telefonní stanice výše ceny za používání, vybírá se změněná cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena. 8. Při zrušení účastnictví nebo při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz telefonní stanice zastaven, cena za používání vybírá. 9. Cena za používání se vybírá i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice na žádost účastníka, resp. po dobu zastavení provozu telefonní stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem. 10. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice, trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní, pokud účastník za přerušení neodpovídá, snižuje se cena za používání za každý den přerušení (počínaje prvním dnem) o 1/30. Podmínkou je, že účastník včas ohlásí poruchu na příslušné ohlašovně poruch. Snížení ceny za používání se realizuje ode dne, kdy účastník ohlásil poruchu v případě, že porucha byla ověřena. 11. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS, SPB) a u veřejné telefonní stanice se cena za používání nevybírá. IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se vybírá hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných v místní telefonní ústředně podle položky A.IV.1.1, 1.3, 1.4. Seznamu. 2. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů se vybírá hovorné pomocí inkasního zařízení přístroje příp. odpisem telefonních jednotek, zaznamenaných na telefonní kartě v závislosti na tarifních impulsech, vysílaných telefonní ústřednou podle pol. A.IV.1.2, 1.3., 1.4. Seznamu. 3. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory vybírá hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných počitadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a oceňovány jako hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. 4. V místním telefonním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) se započítává za každých započatých šest minut jeden tarifní impuls v době silného i slabého provozu dle položky A.IV.1.3. Seznamu. 5. Meziměstské telefonní hovory jsou zpoplatňovány v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečňovány. 6. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení s volající telefonní stanicí podle pol. A.IV.1.4. 7. Meziměstské hovory uskutečněné uvnitř uzlového telefonního obvodu se oceňují cenami pro I. tarifní pásmo. Meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody se oceňují cenami pro II. tarifní pásmo. Meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody se oceňují cenami pro III. tarifní pásmo. Viz tabulku č. 1 ------------------------------------------------------------------ Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Praha Tábor České Plzeň Karlovy Most Ústí Liberec Hradec Pardubice Jihlava Brno Zlín Ostrava Olomouc Budějovice Vary nad Králové Labem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Praha - 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tábor 2 - 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- České Budějovice 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plzeň 2 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karlovy Vary 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Most 2 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ústí nad Labem 2 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liberec 2 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hradec Králové 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pardubice 2 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 2 3 3 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jihlava 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - 2 3 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zlín 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - 2 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostrava 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Olomouc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Doba silného provozu je od 07.00 do 16.00 hodin. Doba slabého provozu je ostatní doba. 9. Cena za hovorné se nevybírá za hovory s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch místní telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky a s pracovišti meziměstských ústředen pro vyřizování dotazů. 10. Při prodeji telefonních karet platí jako maximální cena uvedená v bodě IV. 1.2 vynásobená počtem telefonních jednotek na kartě. V. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny 1. Meziměstské hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny se uskutečňují za podmínek uvedených v Telefonním řádu. 2. Hovory uskutečněné metodou rychlého meziměstského provozu bez záznamních lístků se oceňují stejně jako automaticky uskutečňované hovory pomocí tarifních impulsů s tím, že za zprostředkování u každého hovoru se započte jeden tarifní impuls. 3. Meziměstské hovory se záznamem spojení se oceňují cenami podle tarifních pásem a délky hovoru dle položky A.V.1.1., druhu hovoru (viz bod 7. části V. těchto podmínek) a požadovaných služeb. 4. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných hovorů (bod 7. části IV. těchto podmínek). Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu. 5. Délka hovoru je doba od začátku hovoru do konce hovoru. Začátek hovoru je: a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila, b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání, c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí, d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného, e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi. Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu nebo odzvoněním, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou. 6. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen doba, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat námitky proti stanovení doby trvání hovoru tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K námitkám vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se doba podrobená ceně o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně organizace spojů a uplatní-li volající ihned námitky, zkrátí se doba podrobená ceně o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. 7. Druhy hovoru jsou stanoveny v Telefonním řádu. Za tísňový hovor se vybírá cena jako za obyčejný meziměstský hovor. Zjistí-li se, že tísňový hovor byl přihlášen neoprávněně, vybere se za něj, byl-li uskutečněn, cena jako za bleskový hovor. Za pilný hovor se vybírá cena ve výši dvojnásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. Za bleskový hovor se vybírá cena ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. 8. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory vybírá hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných počitadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a oceňovány jako hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny se mimo hovorné vybírá cena dle položky A.V.2.2.1. B. Podmínky pro telegrafní provoz 1. Služební telegramy, telegramy k záchraně lidského života a telegramy s výhodou služebních telegramů se přepravují a dodávají bezplatně. 2. Za meteorologické a hydrometrické telegramy se vybírá cena sjednaná ve smyslu ustanovení Telegrafního řádu. 3. U telegramů neuvedených v bodě 1. a 2. těchto podmínek se za každý telegram vybírá základní cena, jejíž výše závisí na druhu telegramu a telegrafní služby a cena za každé sazební slovo telegramu. U všech druhů telegramů s výjimkou obyčejného telegramu, stejně jako u telegrafních služeb, se druh telegramu nebo telegrafní služby vyjadřuje placeným údajem, který se zahrnuje do počtu sazebních slov. Způsob výpočtu sazebních slov určuje Telegrafní řád. 4. Odesilatel může požadovat placeným údajem TF..., TLX..., aby telegram byl dodán na adresátovu telefonní nebo dálnopisnou stanici. Placený údaj TF je nutno doplnit úplným označením adresátovy telefonní stanice, tj. číslem nebo názvem uzlového telefonního obvodu a přípojným číslem. Placený údaj TLX je nutno doplnit číslem adresátovy dálnopisné stanice platným pro dálkový styk. Placený údaj TF..., TLX... se zahrnuje do počtu sazebních slov. 5. Odesilatel může požadovat údajem Poste restante nebo Telegraphe restant, uvedeným před názvem dodávací telegrafní stanice, aby telegram byl uložen u přepážky pošty nebo u telegrafní přepážky. Údaj Poste restante nebo Telegraphe restant se zahrnuje do počtu sazebních slov. 6. Odesilatel telegramu může požadovat některé další zvláštní služby, žádané placenými údaji, uvedené v Telegrafním řádu. Za každou požadovanou službu se vybírá jednak cena za placený údaj, který se zahrnuje do počtu sazebních slov, jednak cena podle pol. B.II. Seznamu. 7. U telegramu na účet adresáta s placeným údajem UVER hradí cenu ve smyslu bodu 3. těchto podmínek adresát. C.Podmínky pro dálnopisný provoz I. Zřízení, přeložení a převod hlavních účastnických dálnopisných stanic 1. Účastnické dálnopisné stanice se zřizují na základě dálnopisné přihlášky, překládají na základě žádosti o přeložení dálnopisné stanice. 2. Za zřízení hlavní účastnické dálnopisné stanice se vybírá cena podle položek C.I.1. Seznamu. 3. Za přeložení účastnické dálnopisné stanice v obvodu téže dálnopisné ústředny se vybírá 1/4 (jedna čtvrtina) jednorázové ceny za zřízení podle položek C.I.1. Seznamu. Přesáhne-li cena prací spojených s přeložením dálnopisné stanice 1/4 (jednu čtvrtinu) ceny za zřízení podle položek C.I.1. Seznamu, vybírá se sjednaná cena, nejvýše však cena za zřízení hlavní účastnické dálnopisné stanice podle položky C.I.1. Seznamu. 4. Odstoupí-li žadatel o zřízení resp. přeložení dálnopisné stanice od své přihlášky resp. žádosti a organizace spojů již započala práce spojené se zřízením resp. přeložením dálnopisné stanice, je žadatel povinen uhradit organizaci spojů provedené práce oceněné cenou sjednanou. 5. Vybudované přípojné vedení zůstává majetkem organizace spojů, i když účastník zaplatil při zřízení resp. přeložení stanovenou cenu. 6. Při zrušení nebo přeložení dálnopisné stanice se cena zaplacená za její zřízení resp. přeložení nevrací, ani se o ni nesnižuje cena za zřízení dálnopisné stanice na jiném místě nebo cena za přeložení dálnopisné stanice. 7. Za přeložení dálnopisné stanice se nepokládá přemístění dálnopisné stanice na jiné místo v téže budově nebo v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní dálnopisná stanice. 8. Převod účastnictví se provádí v souladu s ustanovením Dálnopisného řádu. Za převod účastnictví nebo za změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné hlavní účastnické dálnopisné stanice se vybírá cena podle položky C.I.2. Seznamu. II. Používání hlavních účastnických dálnopisných stanic 1. Za používání účastnické dálnopisné stanice se vybírá měsíčně cena za používání dle položky C.II.1. Seznamu, cena za uskutečněná vnitrostátní spojení podle počtu impulsů vykázaných dálnopisnou ústřednou, cena za uskutečněná mezinárodní spojení automatická nebo poloautomatická podle údajů zaznamenaných v mezinárodní dálnopisné ústředně v závislosti na tarifním pásmu a délce trvání spojení, případně ceny za další služby. 2. Za nově zřízenou trvalou účastnickou dálnopisnou stanici se měsíčně vybírá cena za používání od prvního dne měsíce následujícího po dni zřízení dálnopisné stanice. Při zrušení účastnictví nebo při přerušení provozu na základě žádosti o přeložení dálnopisné stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz dálnopisné stanice zastaven, cena za používání vybírá. 3. Cena za používání se vybírá i za období dočasného přerušení provozu dálnopisné stanice na žádost účastníka, resp. po dobu zastavení provozu dálnopisné stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Dálnopisným řádem. 4. Za dočasnou dálnopisnou stanici se za měsíc, ve kterém byla dálnopisná stanice zřízena nebo zrušena, vybírá tolik třicetin ceny za používání, kolik dní byla v tomto měsíci dálnopisná stanice v provozu, přičemž den zřízení se nepočítá, ale den zrušení se počítá. 5. Při přerušení provozu dálnopisné stanice, trvajícím nepřetržitě déle než sedm dní, pokud účastník za přerušení neodpovídá, snižuje se cena za používání za každý den přerušení (počínaje prvním dnem) o 1/30 (jednu třicetinu). Podmínkou je, že účastník včas ohlásí poruchu na příslušné ohlašovně poruch. Snížení ceny za používání se realizuje ode dne, kdy účastník ohlásil poruchu, v případě, že byla porucha ověřena. Pokud dojde k zastavení dálnopisného provozu z důležitého obecného zájmu, pak se za dobu, po kterou je dálnopisná stanice mimo provoz, cena nevybírá. Ceny již zaplacené se v takovém případě připíší účastníku k dobru nebo se mu vrátí. III. Místní a meziměstská dálnopisná spojení 1. Za uskutečněná dálnopisná spojení z účastnických dálnopisných stanic nebo veřejných dálnopisných stanic se vybírá cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných v dálnopisné ústředně. 2. Cena se nevybírá za spojení s ohlašovnou mezinárodních spojení, s dálnopisnou stanicí určenou pro podávání telegramů dálnopisem, s pracovišti ústředen určených pro vyřizování dotazů a ohlašovnou poruch. 3. V místním a meziměstském styku uskutečněném z účastnických dálnopisných stanic a veřejných dálnopisných stanic závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu, ve kterém se spojení uskutečňuje. D. Pronájem telekomunikačních vedení a okruhů 1. Telekomunikační vedení resp. okruhy se pronajímají v souladu s ustanoveními Telefonního řádu, Dálnopisného řádu a Řádu přenosu dat. Telefonní, telegrafní a dálnopisné okruhy lze pronajmout, dovolí-li to provozní a technické možnosti organizace spojů na dobu delší jednoho měsíce nebo na předem dohodnutou kratší dobu. Okruhy pro přenos dat se pronajímají uživatelům trvale na dobu delší jednoho měsíce nebo na předem dohodnutou kratší dobu, nejméně však na jeden den. Tarifní pásma pro pronájem meziměstských telefonních okruhů jsou shodná s pásmy platnými pro automatický telefonní styk. 2. Je-li třeba nově zřídit v místní síti vedení, které má být pronajato k trvalému nebo dočasnému používání, uhradí uživatel výdaje spojené se zřízením nového vedení. 3. Je-li třeba pro meziměstský okruh, který má být pronajat k trvalému nebo dočasnému používání, zcela nebo zčásti nově zřídit nové vedení, uhradí uživatel zřízení nového vedení. 4. Za přípravu pronájmu okruhu v jednotlivých denních hodinách se cena sjednává. 5. Vybudované přípojné vedení zůstává majetkem organizace spojů, i když uživatel cenu za zřízení zaplatil. 6. Za pronájem místního dvoudrátového telefonního vedení se vybírá měsíčně cena dle položky D.I.1. 7. Za pronájem místního telefonního vedení, tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny), se vybírá cena dle položky D.I.2. 8. Za pronájem speciálního stíněného vedení v místní telefonní síti činí cena 1,25 násobek cen uvedených v bodě 6. a 7. těchto podmínek. 9. Za pronájem místního čtyřdrátového telefonního vedení se vybírá dvojnásobek cen uvedených v bodě 6., 7. nebo 8. těchto podmínek. Pro určení výše ceny za třídrátové vedení je rozhodující počet k jeho zřízení použitých dvoudrátových vedení. Pozn.: Cena za jedno třídrátové vedení je rovna ceně za dvě dvoudrátová vedení, cena za dvě třídrátová vedení ceně za tři dvoudrátová, cena za tři třídrátová vedení ceně za pět dvoudrátových vedení atd. Za pronájem místních dvoudrátových, čtyřdrátových nebo šestidrátových telefonních vedení vyšší kvality do 48 000 Hz nebo 240 000 Hz se vybírá cena dle položek D.I.3 až D.I.8. 10. Cena za pronájem místního telefonního vedení na dobu kratší jednoho měsíce se rovná jedné třicetině příslušné ceny za každý den pronájmu. 11. Za pronájem meziměstských telefonních okruhů uživatelům k trvalému používání se vybírá měsíčně cena dle položky D.I.9. Tyto ceny platí jak pro okruhy dvoudrátové, tak i čtyřdrátové, pokud jsou používány pro obousměrný telefonní provoz. Za okruhy vyšší kvality do 48 000 Hz a do 240 000 Hz se vybírá cena dle položky D.I.10 nebo D.I.11. Za každý den od zřízení spojení do konce kalendářního měsíce se uživateli účtuje 1/30 ceny. 12. Používá-li pronajatého meziměstského telefonního okruhu několik spoluuživatelů, zvyšuje se cena uvedená v bodě 11. těchto podmínek o 37,5 %. 13. Kromě ceny za pronájem meziměstského telefonního okruhu podle bodu 11. těchto podmínek platí uživatel ještě za pronájem místních vedení, která spojují meziměstský okruh se zařízeními uživatele na obou koncích okruhu, cenu podle bodu 6., 7., 8., 9. nebo 10. těchto podmínek, přitom platí obdobně ustanovení podle bodu 12. těchto podmínek. 14. Pro výpočet doby pronájmu telefonního okruhu se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. Nepočítá se den, kdy okruh byl předán uživateli, ale den, kdy okruh byl zrušen, se počítá. Příklady: Výpočet doby od okamžiku, Doba Celková kdy byl okruh odevzdán podrobená cena uživateli, až do dne, zpoplatnění kdy byl zrušen Od 30. října do 15.prosince cena za 30. říjen se nepočítá 1 měsíc 1 měsíc 31. říjen = 1 den 16 dní + 16/30 této listopad = 1 měsíc ceny 1.-15. prosinec = 15 dní Od 30. listopadu do 15. února cena za 30. listopad se nepočítá 2 měsíce prosinec + leden = 2 měsíce 2 měsíce + 15/30 ceny 1.-15. únor = 15 dní 15 dní za 1 měsíc Od 4. ledna do 10. února 4. leden se nepočítá 37 dní 37/30 ceny 5.-31.leden = 27 dní za 1 měsíc 1.-10. únor = 10 dní 15. Má-li být telefonní okruh pronajat uživateli na dobu delší než 60 minut, počítá se za každých dalších 60 minut nebo jejich část další celá cena za pronájem podle denní hodiny. Jestliže má být okruh pronajat uživateli několikrát během dne, posuzuje se každé období pronájmu podle předchozí věty samostatně. Kdyby cena za pronájem takto vypočtená byla vyšší než cena za pronájem meziměstského okruhu k trvalému používání podle bodu 12. těchto podmínek, účtuje se nejvýše cena za trvalý pronájem snížená o 15 %. 16. Používá-li se pro zřízení spojení mezi koncovými stanicemi meziměstského telefonního okruhu, který je uživateli pronajímán v jednotlivých denních hodinách, přípojného vedení hlavní účastnické telefonní stanice a je-li k tomu účelu třeba upravit zapojení této telefonní stanice v telefonní ústředně organizace spojů nebo její vnitřní zařízení, počítá se uživateli jednorázově cena sjednaná. Event. doplnění vnitřního zařízení účastnické telefonní stanice se počítá jako zřízení vedlejšího zařízení. 17. Za dobu, na kterou se uživatel vzdal používání telefonního okruhu pronajatého k pravidelnému používání v jednotlivých denních hodinách, se cena nesnižuje. Za dobu, o niž byla sjednaná denní doba v jednotlivých případech výjimečně prodloužena, stanoví se hovorné podle ceny pro předplacené hovory a úvěruje se uživateli. 18. Nelze-li pronajatého místního telefonního vedení nebo meziměstského telefonního okruhu pronajatého k trvalému používání používat pro závady, za které odpovídá organizace spojů a které byly uživatelem ohlášeny, má uživatel právo na vrácení poměrné části ceny, jestliže závada trvala alespoň tři hodiny. Pro určení doby trvání poruchy telefonního okruhu se považuje hodina ohlášení za začátek poruchy, pokud není organizaci spojů známa skutečná doba vzniku poruchy. Za každou hodinu poruchy nebo její část nejméně 30 minut se vrací částka rovnající se 1/24 ceny za denní pronájem, jde-li o okruh pronajatý na celých 24 hodin. Jde-li o okruh pronajatý na období kratší než 24 hodin denně, stanoví se vrácená částka v poměru k počtu hodin pronájmu za den. Pro výpočet slevy se počítá, že měsíc má 30 dnů. Jde-li o pronájem na dobu kratší než 30 dnů, cena za jeden den pronájmu se počítá tak, že se celková cena dělí počtem dnů, podle kterých se vypočítává pronájem. 19. Za základ pro výpočet cen uvedených v pol. D.I.1., D.I.2., D.I.9. nebo v bodě 22. těchto podmínek se považuje okruh umožňující přenos v pásmu od 300 do 3 400 Hz nebo v pásmu o menším kmitočtovém rozpětí a používaný výhradně pro telefonní hovory, pro dálkové měření pro časovou službu a pro jiné účely, pro které bude použití telefonního vedení povoleno. Cena za pronájem takového okruhu se považuje za jednotku (koeficient 1,00), která se násobí koeficienty násobení za okruhy vyšší kvality nebo používané pro jiné účely podle pol. D.I.12. Seznamu. 20. Při výpočtu ceny za pronájem meziměstského telefonního okruhu na dobu kratší jednoho měsíce (delší než 4 hodiny) se vybírá: za první den užívání 1/10 ceny za měsíc za druhý den užívání 1/10 ceny za měsíc za dalších 8 dní užívání 1/20 ceny za měsíc za každý den po uplynutí prvních 10 dnů 1/25 ceny za měsíc za každý den Úhrnná cena však nesmí být vyšší než cena za měsíční pronájem okruhu. Výpočet ceny za období kratší jednoho měsíce se provádí podle této tabulky: Počet dní Cena za pronájem činí z ceny za měsíc 1 0,1 2 0,2 3 0,25 4 0,30 5 0,35 6 0,40 7 0,45 8 0,50 9 0,55 10 0,60 11 0,64 12 0,68 13 0,72 14 0,76 15 0,80 16 0,84 17 0,88 18 0,92 19 0,96 20 a více 1,- Je-li meziměstský okruh pronajat uživateli na jeden den na dobu kratší než čtyři hodiny, počítá se mu cena jako za pilný meziměstský hovor. Cena za pilný meziměstský hovor se počítá i v jiných případech, je-li meziměstský okruh pronajímán na tak krátkou dobu, že cena za pilný meziměstský hovor je nižší než cena za první den pronájmu. 21. Ceny za pronájem meziměstského telefonního okruhu k pravidelnému dennímu používání v jednotlivých denních hodinách se rovnají cenám za obyčejné meziměstské hovory, přičemž se tyto ceny zvyšují za každé jednotlivě uskutečněné spojení o cenu za pět hovorových minut. Celková propočtená cena se sníží o 20 %. Cena za měsíc se vypočte na základě 30 dnů, je-li okruh pronajímán denně, na základě 26 dnů, je-li spojení uskutečňováno pravidelně 6 dnů v týdnu, nebo na základě 22 dnů, je-li uskutečňováno pravidelně 5 dnů v týdnu. Je-li meziměstský okruh pronajímán uživateli v jednotlivých hodinách jen po dobu několika dnů, vypočte se poměrná částka ceny za celou dobu používání podle bodu 20. těchto podmínek. 22. Za trvalý pronájem místních telegrafních nebo dálnopisných okruhů jsou vybírány ceny dle položky D.II.1. Seznamu. 23. Za pronájem místního telegrafního nebo dálnopisného okruhu tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) se vybírá cena dle položky D.II.2. Seznamu. 24. Cena za pronájem místního dvoudrátového telegrafního nebo dálnopisného vedení na dobu kratší jednoho měsíce činí za každý den jednu třicetinu cen uvedených v položkách D.II.1 nebo D.II.2. 25. Za trvalý pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu, umožňujícího přenos rychlostí 50 Bd, se vybírá cena dle položky D.II.3. 26. Používá-li pronajatého meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu několik spoluuživatelů, zvyšuje se cena za měsíc o 37,5 %. 27. Kromě ceny za pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu podle bodu 25. těchto podmínek platí uživatel ještě za pronájem místních vedení, která spojují meziměstský okruh se zařízeními uživatele na obou koncích okruhu, cenu podle bodu 22. nebo 23. těchto podmínek, přitom platí obdobně ustanovení podle bodu 26. těchto podmínek. 28. Použije-li se místo meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu podle bodu 25. těchto podmínek normálního telefonního okruhu, použijí se ceny platné pro pronájem meziměstských telefonních okruhů. 29. Pro výpočet doby pronájmu okruhu se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. Nepočítá se den, kdy byl okruh odevzdán uživateli, ale den, kdy byl okruh zrušen, se počítá za plný den. Bylo-li tedy používání okruhu sjednáno dohodou s uživatelem na dobu delší než jeden měsíc, vypočítá se cena za celou dobu používání takto: a) zjistí se počet dnů ode dne následujícího po dni odevzdání okruhu uživateli až do konce měsíce; b) vypočte se - pokud to přichází v úvahu - počet celých kalendářních měsíců; c) vypočte se počet dní v posledním měsíci, počítaje v to den, kdy byl okruh zrušen. Za celé kalendářní měsíce se účastníkovi předepíše úhrada podle stanovené ceny za měsíc, za části měsíce cena podle počtu dní, přičemž za každý den se započítává 1/30 ceny za měsíc. Příklady: Výpočet doby od okamžiku, Doba Celková kdy byl okruh odevzdán uživateli, podrobená cena až do dne, kdy byl zrušen zpoplatnění Od 30. října do 15. prosince cena za 30. říjen se nepočítá 1 měsíc 1 měsíc 31. říjen = 1 den 16 dní + 16/30 této listopad = 1 měsíc ceny 1.-15. prosinec = 15 dní Od 30. listopadu do 15. února cena za 30. listopad se nepočítá 2 měsíce prosinec + leden = 2 měsíce 2 měsíce + 15/30 ceny 1.-15. únor = 15. dní 15 dní za 1 měsíc Od 4. ledna do 10. února 4. leden se nepočítá 37 dní 37/30 ceny 5.-31. leden = 27 dní za 1 měsíc 1.-10. únor = 10 dní 30. Při výpočtu ceny za pronájem telegrafního nebo dálnopisného meziměstského okruhu na dobu kratší jednoho měsíce se vybírá: za první den používání 1/10 ceny za měsíc za druhý den používání 1/10 ceny za měsíc za dalších 8 dní používání 1/20 ceny za měsíc za každý den po uplynutí prvních 10 dnů 1/25 ceny za měsíc za každý den Úhrnná cena však nesmí překročit cenu za měsíční pronájem okruhu. Příklad: Okruh byl pronajat na dobu 15 dnů Výpočet ceny: za první den 1/10, tj. 10/100 za druhý den 1/10, tj. 10/100 za 3. až 10. den (8 dnů) 8/20, tj. 40/100 za 11. až 15. den (5 dnů) 5/25,tj. 20/100 Celkem 80/100 tj. 0,8 ceny za měsíc Za jeden den pronájmu se v tomto případě počítá období 24 hodin po sobě jdoucí nebo část této doby; byl-li např. okruh odevzdán uživateli 1. června v 9.00 hodin a zrušen 5. června v 11.00 hodin, jsou to 4 dny + 2 hodiny, tj. 5 sazebních dnů. Cena za pronájem místního dvoudrátového vedení na dobu kratší jednoho měsíce činí za každý den jednu třicetinu cen uvedených v položkách D.II.1. nebo D.II.2. 31. Nelze-li pronajatého místního telegrafního nebo dálnopisného vedení nebo meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu pronajatého k trvalému používání používat pro závady, za které odpovídá organizace spojů a které byly uživatelem ohlášeny, má uživatel právo na vrácení poměrné části ceny, jestliže závada trvala alespoň tři hodiny. Pro určení doby trvání poruchy telegrafního nebo dálnopisného okruhu se považuje hodina ohlášení za začátek poruchy, pokud není organizaci spojů známa skutečná doba vzniku poruchy. Za každé období přerušení trvající nepřetržitě 3 hodiny se vrací cena rovnající se jedné pětině ceny za den. Cena za den se rovná - 1/30 ceny za měsíc, přesahuje-li doba používání jeden měsíc, - uhrazené ceně dělené počtem dní, které byly vzaty v úvahu pro výpočet celkové ceny, je-li doba používání kratší než jeden měsíc. Částka za jeden den nesmí přesahovat cenu za 24 souvislých hodin. 32. Za pronájem pevného místního dvoudrátového vedení pro přenos dat se vybírá měsíčně cena dle položky D.III.1. 33. Za pronájem místního vedení pro přenos dat tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) se vybírá cena dle položky D.III.2. 34. Za pronájem pevného místního čtyřdrátového vedení pro přenos dat se vybírá cena dle položky D.III.3. 35. Cena za pronájem pevného místního vedení pro přenos dat na dobu kratší jednoho měsíce se rovná jedné třicetině cen uvedených v položkách D.III.1., D.III.2. nebo D.III.3. za každý den. 36. Za pronájem pevných meziměstských okruhů telefonního typu pro přenos dat se vybírá měsíčně cena dle položky D.III.4. Tyto ceny platí pro dvoudrátové nebo čtyřdrátové pevné meziměstské okruhy telefonního typu jakékoliv konstrukce. 37. Za pronájem pevného meziměstského okruhu telegrafního typu pro přenos dat se vybírají ceny dle položky D.III.5. 38. Používá-li pronajatý pevný meziměstský telekomunikační okruh pro přenos dat několik spoluuživatelů, zvyšuje se cena uvedená v položce D.III.4. nebo D.III.5. o 37,5 %. 39. Kromě ceny za pronájem pevného meziměstského telekomunikačního okruhu pro přenos dat podle bodu 36. nebo bodu 37. těchto podmínek platí uživatel ještě za pronájem pevných místních vedení, která spojují meziměstský okruh s objekty uživatele na obou koncích okruhu, cenu podle bodu 32., bodu 33. nebo bodu 34. těchto podmínek. Přitom platí obdobně ustanovení bodu 38. těchto podmínek. 40. Pro výpočet doby pronájmu pevného telekomunikačního okruhu se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. Za každý den od zřízení spojení do konce kalendářního měsíce se uživateli počítá jedna třicetina ceny za měsíc. Nepočítá se den, kdy byl okruh odevzdán uživateli, ale den, kdy byl okruh zrušen, se počítá. Příklady: Výpočet doby od okamžiku, Doba Celková kdy byl okruh odevzdán uživateli, podrobená cena až do dne, kdy byl zrušen zpoplatnění Od 30. října do 15. prosince cena za 30. říjen se nepočítá 1 měsíc 1 měsíc 31. říjen = 1 den 16 dní + 16/30 této listopad = 1 měsíc ceny 1.-15. prosinec = 15 dní Od 30. listopadu do 15. února cena za 30. listopad se nepočítá 2 měsíce prosinec + leden = 2 měsíce 2 měsíce + 15/30 ceny 1.-15. únor = 15 dní 15 dní za 1 měsíc Od 4. ledna do 10. února 4. leden se nepočítá 37 dní 37/30 ceny 5.-31. leden = 27 dní za 1 měsíc 1.-10. únor = 10 dní 41. Nelze-li pronajatého místního nebo meziměstského okruhu pro přenos dat pronajatého k trvalému používání používat pro závady, za které odpovídá organizace spojů a které byly uživatelem ohlášeny, má uživatel právo na vrácení poměrné části ceny, jestliže závada trvala alespoň tři hodiny. Pro určení doby trvání poruchy pronajatého okruhu pro přenos dat se považuje hodina ohlášení za začátek poruchy, pokud není organizaci spojů známa skutečná doba vzniku poruchy. Za každou hodinu poruchy i započatou se vrací uživateli částka, rovnající se 1/24 ceny za denní pronájem, jestliže závada na trvale pronajatém okruhu trvala alespoň 3 hodiny. 42. Při výpočtu ceny za pronájem pevného meziměstského telekomunikačního okruhu pro přenos dat na dobu kratší jednoho měsíce se vybírá: za první den užívání 1/10 ceny za měsíc za druhý den užívání 1/10 ceny za měsíc za dalších 8 dní užívání 1/20 ceny za měsíc za každý den po uplynutí prvních 10 dnů 1/25 ceny za měsíc za každý den Úhrnná cena však nesmí překročit cenu za měsíční pronájem okruhu. Výpočet ceny za období kratší jednoho měsíce se provádí podle této tabulky: Počet dní Cena za pronájem činí z ceny za měsíc 1 0,1 2 0,2 3 0,25 4 0,30 5 0,35 6 0,40 7 0,45 8 0,50 9 0,55 10 0,60 11 0,64 12 0,68 13 0,72 14 0,76 15 0,80 16 0,84 17 0,88 18 0,92 19 0,96 20 a více 1,- E. Rozhlas po drátě I. Zřízení, přeložení a údržba účastnické stanice rozhlasu po drátě 1. Zřízení účastnických stanic rozhlasu po drátě, jejich přemístění, změny počtu účastnických stanic, příp. další služby a činnosti se řídí Řádem rozhlasu po drátě. 2. Za běžně provedenou účastnickou stanici rozhlasu po drátě se považuje taková stanice, u které je přípojné vedení uloženo na povrchu obvodových a vnitřních stěn, příp. jiných konstrukcí objektu účastníka. 3. Za zřízení účastnické stanice rozhlasu po drátě v běžném provedení se vybírá cena dle pol. E.I.1. 4. Za každý účastnický reproduktor dodaný účastníkovi organizací spojů zaplatí účastník sjednanou cenu. 5. Za přeložení účastnické stanice rozhlasu po drátě v běžném provedení do nových místností, které účastník užívá, se vybírá stejná cena jako za zřízení stanice rozhlasu po drátě. 6. Zřízení účastnické stanice rozhlasu po drátě nebo její přeložení, provedené na žádost účastníka v nákladnějším provedení (např. uložením přípojného vedení pod omítku do trubek atd.), s jednou nebo více zásuvkami, zřízení účastnické přípojky v běžném provedení, ale s více jak třemi zásuvkami, se oceňuje cenou sjednanou. 7. Úprava účastnické přípojky na základě požadavku účastníka - prodloužení, doplnění (např. růžice s ochrannými odpory, zásuvka apod.) se oceňuje cenou sjednanou, nejvýše však do výše ceny stanovené v pol. E.I.1. 8. Další nákladnější úpravy účastnické stanice rozhlasu po drátě nesouvisející s běžným provedením stanice a prováděné na žádost účastníka se oceňují cenou sjednanou. II. Používání účastnické stanice rozhlasu po drátě 1. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě se vybírají ceny dle položek E.II. 2. U většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce uvedené v položce E.II.1.2 připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě. 3. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, pokud účastník za přerušení neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě nevybírá. 4. Poškodí-li účastník zařízení, které je majetkem organizace spojů, uhradí organizaci spojů cenu náhradních dílů spotřebovaných při opravě a práce spojené s opravou oceněné cenou sjednanou. F. Podmínky pro provoz přenosu dat 1. Za zřízení, používání a provoz účastnických telefonních resp. dálnopisných stanic pro účely přenosu dat se vybírají ceny podle oddílu A, resp. C. 2. Vybavení účastnických telefonních stanic, dálnopisných stanic a koncových stanic pevných telekomunikačních okruhů na stanice přenosu dat, popřípadě změny ve vybavení nebo přemísťování stanic přenosu dat, jakož i zřízení pevných telekomunikačních okruhů pro přenos dat se oceňuje cenou sjednanou. 3. Za zřízení a používání pronajatých vedení resp. okruhů pro účely přenosu dat se vybírají ceny dle oddílu D. G. Podmínky pro faksimilní přenos novinových stránek systémem Gazeta 2 v relaci Praha - Brno a Praha - Brno - Ostrava 1. Ceny podle položky G.I.1. se počítají za každý kalendářní měsíc bez ohledu na počet uskutečněných přenosů novinových stránek. 2. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní měsíc, propočte se maximální cena za používání systému Gazeta 2 pro faksimilní přenos novinových stránek ve výši odpovídající době poskytování této služby. Maximální cena za jeden den je jednou třicetinou měsíční maximální ceny za používání. 3. Pokud je tato služba poskytována pro více uživatelů, rozdělí se maximální cena za používání na každého uživatele v poměru počtu odvysílaných novinových stránek nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 4. Pokud na žádost odběratele z důvodů zapříčiněných odběratelem (např. předáním nekvalitní předlohy) dojde k opakovanému přenosu novinových stránek, počítá se za každou opakovaně odvysílanou novinovou stránku cena podle položky G.II.1. nebo 2. Příl.6 Seznam maximálních cen a určené podmínky pro vnitrostátní radiokomunikační služby rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání 64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo 64.20.21 - propůjčování okruhů rozhlasových a 64.20.21 - přenosy rozhlasové) 64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo - propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní) A. Podmínky 1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3 000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace. 2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen uživatel), které zajišťují a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu - středních vln (SV) - krátkých vln (KV) - dlouhých vln (DV), b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II), c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech. 3. Primární služby jsou: a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II c) televizní vysílání Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu. Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu. Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci. 4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb. 5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny. 6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B tohoto seznamu, pokud není uvedena v části C. 7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin. 8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu. 10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť. 11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována. 12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech. 13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994). 14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice: Spe = K1x + K2 kde Spe - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč x - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle technických podmínek (kW) K1,K2 - parametry regresní přímky Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se vypočte na základě rovnice: Spo = L1y + K2 kde Spo - cena za skutečně odvysílanou hodinu L1, L2 - parametry regresní přímky y - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických předpisech. V případě jejich nedodržení se používá skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW). Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače, a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo nižší kategorie. Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak. B. Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače v kW (x,y) složky (Kč/hodina provozu) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie R 1: Spo = (20,72y + 10,362).1,05 [0 je méně než x,y je méně než 4] Spe = (64 791x + 799 085,6) .1,05 kategorie R2: Spo = (0,83y + 84,994).1,05 [4 x,y je méně než 70] Spe = (42 545,9x + 910 310,1) .1,05 kategorie R3: Spo = (1,591y + 61,6).1,05 [70 x, y 700] Spe = (17 047 8x + 2 526 182,5).1,05 kategorie R4: Spo = (1,894y + 106,1).1,05 [700 je méně než x,y] Spe = (6 197,7x + 10 122 910) .1,05 Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II kategorie R5: Spo = (15,3y + 0,08).1,05 [0 je méně než x,y je méně než 1] Spe = (808 869,5x + 162 546,1).1,05 kategorie R6: Spo = (2,52y + 12,129).1,05 [1 x, y] Spe = (90 921,03x + 866 923,6).1,05 Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %. Televizní vysílače I. - III TV pásma výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače obrazu v kW složky (Kč/hodina (x,y) provozu) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie T1: Spo = (0,83y + 1,84).1,05 [0 je méně než x,y je méně než Spe = (1 933 830x + 0,2] 205 099,5).1,05 kategorie T2: Spo = (4,74y + 29,8).1,05 [0,2 x, y 20] Spe = (249 630x + 1 469 381).1,05 kategorie T3: Spo = (4,75y + 29,87).1,05 [20 je méně než x,y] Spe = (27 482,3x + 5 910 959).1,05 Televizní vysílače IV. - V. TV pásma kategorie T4: Spo = (0,81y + 1,9).1,05 [0 je méně než x,y je méně než 2] Spe = (2 586 358x + 586 186).1,05 kategorie T5: Spo = (4,74y + 108,59).1,05 [0,2 x, y 20] Spe = (180 752,5x + 1 770 915).1,05 kategorie T6: Spo = (4,72y + 108,28).1,05 [20 je méně než x,y] Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3).1,05 Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %. C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW. Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV kategorie R1: Spo = (20,72y + 10,362).1,05 [0 je méně než x,y je méně než 4] Spe = (64 791x + 799 085,6).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 1 32,60 907 070,- 2. 2 54,40 975 101,- 3. 2,5 65,30 1 009 116,- 4. 3 76,10 1 043 132,- kategorie R2: [4 x, y je Spo = (0,83y + 84,994).1,05 méně než 70] Spe = (42 545,9x + 910 310,1).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 4 92,70 1 134 518,- 2. 5 93,60 1 179 192,- 3. 6 94,50 1 223 865,- 4. 7 95,30 1 268 538,- 5. 10 98,00 1 402 558,- 6. 14 101,40 1 581 250,- 7. 18 104,90 1 759 943,- 8. 20 106,70 1 849 290,- 9. 25 111,00 2 072 655,- 10. 30 115,40 2 296 021,- 11. 35 119,70 2 519 387,- 12. 40 124,10 2 742 753,- 13. 50 132,80 3 189 485,- 14. 54 136,30 3 368 178,- 15. 60 141,50 3 636 217,- kategorie R3: [70 x, y 700] Spo = (1,591y + 61,6).1,05 Spe = (17 047,8x + 2 526 182,5).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 70 181,60 3 905 505,- 2. 80 198,30 4 084 507,- 3. 100 231,70 4 442 511,- 4. 150 315,30 5 337 520,- 5. 200 398,80 6 232 530,- 6. 250 482,30 7 127 539,- 7. 300 565,80 8 022 549,- 8. 400 732,90 9 812 568,- 9. 600 1 067,00 13 392 606,- kategorie R4: [700 je méně než x,y] Spo = (1,894y + 106,1).1,05 Spe = (6 197,7x + 10 122 910).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 750 1 602,90 15 509 744,- 2. 1 500 3 094,50 20 390 433,- VKV FM vysílače kategorie R5: [0 je méně než x,y Spo = (15,3y + 0,08).1,05 je méně než 1] Spe = (808 869,5x + 162 546,1).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 0,020 0,40 187 660,- 2. 0,030 0,60 196 153,- 3. 0,050 0,90 213 139,- 4. 0,320 5,20 442 454,- 5. 0,500 8,10 595 330,- kategorie R6: [1 x, y] Spo = (2,52y + 12 129).1,05 Spe = (90 921,03x + 866 923,6).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 1 15,40 1 005 737,- 2. 2 18,00 1 101 204,- 3. 3 20,70 1 196 671,- 4. 6 28,60 1 483 072,- 5. 8 33,90 1 674 006,- 6. 10 39,20 1 864 941,- Televizní vysílače I. - III. TV pásmo kategorie T1: [0 je méně než x,y Spo = (0,83y + 1,84).1,05 je méně než 0,2] Spe = (1 993 830x + 205 099,5).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 0,01 1,90 235 660,- 2. 0,1 2,00 418 407,- kategorie T2: [0,2 x, y 20] Spo = (4,74y + 29,8).1,05 Spe = (249 630x + 1 469 381).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 0,2 32,30 1 595 272,- 2. 0,3 32,80 1 621 484,- 3. 1 36,30 1 804 962,- 4. 2 41,20 2 067 043,- 5. 2,5 43,70 2 198 129,- 6. 5 56,20 2 853 407,- 7. 10 81,10 4 163 965,- 8. 20 130,80 6 785 080,- kategorie T3: [20 je méně než x,y] Spo = (4,75y + 29,87).1,05 Spe = (27 482,3x + 5 910 959).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 30 181,00 7 072 199,- Televizní vysílače IV. - V. TV pásmo kategorie T4: [0 je méně než x,y Spo = (0,81y + 1,9).1,05 je méně než 0,2] Spe = (2 586 358x + 586 186).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 0,01 2,00 642 652,- 2. 0,02 2,00 669 809,- 3. 0,08 2,10 832 749,- 4. 0,1 2,10 887 063,- 5. 0,15 2,10 1 022 847,- kategorie T5: [0,2 x,y 20] Spo = (4,74y + 108,59).1,05 Spe = (180 752,5x + 1 770 915).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 0,2 115,00 1 897 419,- 2. 0,5 116,50 1 954 356,- 3. 0,7 117,50 1 992 314,- 4. 1 119,00 2 049 251,- 5. 2 124,00 2 239 041,- 6. 5 138,90 2 808 411,- 7. 10 163,80 3 757 362,- 8. 16 193,70 4 896 103,- 9. 20 213,60 5 655 263,- kategorie T6: [20 je méně než x,y] Spo = (4,72y + 108,28).1,05 Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3).1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok 1. 50 361,50 6 484 088,- Televizní převaděče, goubau vedení výstupní vysokofrekvenční výkon převaděče W Kč/rok do 10 včetně 83 174,- nad 10 do 30 včetně 103 947,- nad 30 do 100 včetně 131 759,- Goubau vedení 83 174,- Příl.7 Seznam maximálních cen a určené podmínky pro vnitrostátní přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály SKP 64.20.2 - Provoz spojů radioreléových, telefonních okruhů - Propůjčování okruhů rozhlasových - Přenosy rozhlasové - Propůjčování okruhů televizních a televizní příspěvkové sítě - vnitrostátní - Přenosy televizní A. Podmínky 1. Seznam obsahuje maximální ceny a určené podmínky za: - vnitrostátní radiokomunikační služby přenosu signálů uživatele ze studií k vysílačům analogovými radiokomunikačními kanály dodavatele - vnitrostátní služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů jen pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání. 2. Radioreléové spoje zabezpečují spojení mezi vysílacími středisky, studii, přenosovými stanovišti a pracovišti spolupracujících spojových organizací pro přenos obrazového a zvukového signálu, dohodnutých pomocných a doplňkových signálů a telefonní multiplexní směsky včetně návaznosti na mezinárodní spojové sítě. Přenos signálů je zabezpečován pomocí sítě stabilních radioreléových spojů a mobilních radioreléových spojů v následujícím členění: a) telefonní kanál - soubor prostředků sloužících pro přenos telefonní multiplexní směsky dané kapacity jedním směrem. Pro účely tohoto seznamu jsou signály "telefonní multiplexní směsky" považovány za podmnožinu "telekomunikačních signálů" b) zvukový kanál - soubor zařízení, který je určen pro přenos zvukové modulace jedním směrem c) televizní kanál - soubor prostředků sloužících k přenosu úplného barevného obrazového signálu jedním směrem. 3. Přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály se oceňuje pomocí tarifních jednotek. Tarifní jednotka je přenos buď obrazového TV signálu nebo telefonní multiplexní směsky o kapacitě 300 - 1 800 telefonních kanálů jedním analogovým radioreléovým úsekem mezi dvěma aktivními stanicemi. Maximální cena za jednu tarifní jednotku za rok je uvedena v položce č. 1 části B tohoto seznamu. 4. Cena za poskytnutou službu přenosu signálů analogovými radiokomunikačními kanály se účtuje i v případě požadavku odběratele na pohotovost daného zařízení k poskytnutí služby. 5. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena tarifní jednotky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny tarifní jednotky. 6. Ustanovení bodu 5. se použije i v případech, kdy nebude dodavatelem poskytnuta služba ve sjednaném kvantitativním rozsahu. 7. V případě přenosu kapacity 10 až 299 telefonních kanálů se maximální cena tarifní jednotky vynásobí koeficientem uvedeným v položce 3.3 části B tohoto seznamu. 8. Při přenosu jednoho zvukového signálu kvality Q/30 Hz - 15 kHz se maximální cena tarifní jednotky vynásobí koeficientem uvedeným v položce 3.4 části B tohoto seznamu. 9. Služby poskytované prostřednictvím analogového radioreléového systému o kapacitě 1 - 9 telefonních kanálů se oceňují jako výkony telekomunikačního provozu. 10. Aktivní koncové zařízení je funkční část radioreléové trasy standardně dodávané výrobcem, sloužící ke zpracování celého základního kmitočtového pásma všech přenášených signálů. 11. Přídavným zařízením, které není součástí standardního vybavení tras, se rozumí funkční část radioreléové trasy dodatečně připojené ke stávající radioreléové trase, které slouží k dalšímu zpracování některých signálů ze základního kmitočtového pásma. 12. Služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů se oceňují podle položky 4 části B tohoto seznamu. Cena za smluvní využití přenosového vozu na dobu jednoho kalendářního roku je stanovena v položce 4.1 části B. Při smluvním využití na dobu kratší než jeden kalendářní rok se vychází z ceny uvedené v položce 4.2 části B. Cena uvedená v položce 4.3 části B se připočítává k položce 5.1 nebo 4.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrové vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje sazba za druhý den přenosu. 13. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech. 14. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem - M2 pilný, t.j. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 15. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst, které nelze zahrnout pod bod 14 těchto podmínek. 16. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů - D2 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km). Za pracovní den splňující výše uvedenou lhůtu se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hodin. b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosu a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. Technické zkoušky k přenosům v kategorii D3 se počítají stejně jako vlastní přenos. 17. Maximální ceny za užívání příspěvkové vnitrostátní stabilní televizní analogové radioreléové sítě, která zabezpečuje příležitostná spojení mezi určenými vstupními a výstupními body této sítě pro přenos obrazového a zvukového signálu, dohodnutých pomocných a doplňkových signálů (dále jen "příspěvková síť"), se určí z maximálních cen stanovených pro vnitrostátní přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály, plánovaného počtu přenosů a pětiminutových bloků. B. Maximální ceny za služby: 64.20.2 - Provoz spojů radioreléových, telefonních okruhů - Propůjčování okruhů rozhlasových - Přenosy rozhlasové - Propůjčování okruhů televizních a televizní příspěvkové sítě - vnitrostátní - Přenosy televizní Položka Druh služby Maximální cena Kč/rok 1. Tarifní jednotka (TJ) 220 500,- 2. Přenos signálů pozemskými radioreléovými trasami Počet TJ 2.1 Kapacita jednoho obrazového TV kanálu (jeden radioreleový úsek mezi dvěma aktivními stanicemi) 1 2.2 Kapacita 300 - 1 800 telefonních kanálů 1 2.3 Použití pasivního relé v průběhu radioreléové trasy za každé zařízení 0,2 2.4 Použití aktivního koncového zařízení na začátku, v průběhu nebo na konci trasy 0,5 2.5 Použití dalšího přídavného zařízení, které není součástí standardního vybavení koncového zařízení dle bodu 2.4 0,25 3. Násobící koeficient 3.1 Přenos TV obrazového signálu 1 3.2 Přenos 300 - 1 800 telefonních kanálů 1 3.3 Přenos 10 - 299 telefonních kanálů 0,6 3.4 Přenos jednoho zvukového signálu kvality Q/30 Hz - 15 kHz 0,15 4. Mobilní přenosy Maximální cena Kč 4.1 Přenosový vůz při smluvním využití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,-/rok 4.2 Přenosový vůz při smluvním využití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,-/den 4.3 Denní využití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,-/den II. - do 200 km 4 620,-/den III. - do 300 km 6 930,-/den IV. - do 400 km 9 240,-/den V. - nad 400 km 11 550,-/den od výchozího stanoviště vozu 4.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc 4.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní využití (5.3) o 20 % Maximální cena Kč 4.6 Televizní modulátor 136 500,-/rok Příl.8 Seznam maximálních cen v železniční vnitrostátní osobní dopravě Ceník 1 Číslo Kilometrické Obyčejné jízdné Polovina obyčejného jízdného pásma pásmo osobní vlak osobní vlak2) 2. tř. 1. tř. 2. tř. 1.tř. km Kč Kč Kč Kč 01 1 - 10 2,00 3,00 1,00 1,00 02 11 - 20 4,00 6,00 2,00 3,00 03 21 - 30 8,00 12,00 4,00 6,00 04 31 - 40 10,00 15,00 5,00 7,50 05 41 - 50 12,00 18,00 6,00 9,00 06 51 - 60 16,00 24,00 8,00 12,00 07 61 - 70 20,00 30,00 10,00 15,00 08 71 - 80 22,00 33,00 11,00 16,50 09 81 - 90 24,00 36,00 12,00 18,00 10 91 - 100 28,00 42,00 14,00 21,00 11 101 - 120 32,00 48,00 16,00 24,00 12 121 - 140 38,00 57,00 19,00 28,50 13 141 - 160 44,00 66,00 22,00 33,00 14 161 - 180 50,00 75,00 25,00 37,50 15 181 - 200 54,00 81,00 27,00 40,50 16 201 - 250 64,00 96,00 32,00 48,00 17 251 - 300 80,00 120,00 40,00 60,00 18 301 - 350 96,00 144,00 48,00 72,00 19 351 - 400 106,00 159,00 53,00 79,50 20 401 - 450 112,00 168,00 56,00 84,00 21 451 - 500 118,00 177,00 59,00 88,50 22 501 - 550 124,00 186,00 62,00 93,00 23 551 - 600 128,00 192,00 64,00 96,00 24 601 - 650 134,00 201,00 67,00 100,50 25 651 - 700 140,00 210,00 70,00 105,00 26 701 - 750 146,00 219,00 73,00 109,50 27 751 - 800 152,00 228,00 76,00 114,00 28 801 - 850 158,00 237,00 79,00 118,50 29 851 - 900 164,00 246,00 82,00 123,00 30 901 - 1000 174,00 261,00 87,00 130,50 31 1001 - 1100 186,00 279,00 93,00 139,50 32 1101 - 1200 200,00 300,00 100,00 150,00 Příplatky na rychlík1) 16,00 24,00 8,00 12,00 --------------------------------------------------------------------------- 1) nevztahuje se na vlaky InterCity a EuroCity 2) platí pro děti od 6 do 15 let, přepravu žáků na žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu a pro přepravu psa Ceník 2 Číslo Kilometrické Osobní vlak - 2. vozová třída pásma pásmo Ceník 2A Ceník 2B Ceník 2C ZTP, ZTP-P Školní akce Důchodci ŽZ atd. km Kč Kč Kč 01 1 - 10 0,50 1,00 1,00 02 11 - 20 1,00 1,50 2,00 03 21 - 30 2,00 3,00 4,00 04 31 - 40 2,50 4,00 5,00 05 41 - 50 3,00 5,00 6,00 06 51 - 60 4,00 6,50 8,00 07 61 - 70 5,00 8,00 10,00 08 71 - 80 5,50 9,00 11,00 09 81 - 90 6,00 9,50 12,00 10 91 - 100 7,00 11,00 14,00 11 101 - 120 8,00 13,00 16,00 12 121 - 140 9,50 15,00 19,00 13 141 - 160 11,00 17,50 22,00 14 161 - 180 12,50 20,00 25,00 15 181 - 200 13,50 22,50 27,00 16 201 - 250 16,00 26,50 32,00 17 251 - 300 20,00 32,50 40,00 18 301 - 350 24,00 38,50 48,00 19 351 - 400 26,50 42,50 53,00 20 401 - 450 28,00 45,00 56,00 21 451 - 500 29,50 47,00 59,00 22 501 - 550 31,00 49,50 62,00 23 551 - 600 32,00 51,00 64,00 24 601 - 650 33,50 53,50 67,00 25 651 - 700 35,00 56,00 70,00 26 701 - 750 36,50 58,50 73,00 27 751 - 800 38,00 61,00 76,00 28 801 - 850 39,50 63,00 79,00 29 851 - 900 41,00 65,50 82,00 30 901 - 1000 43,50 69,50 87,00 31 1001 - 1100 46,50 74,50 93,00 32 1101 - 1200 50,00 79,00 100,00 Příplatky na rychlík1) 8,00 6,00 16,00 ---------------------------------------------------------------------------- 1) nevztahuje se vlaky InterCity a EuroCity Ceník 3 Číslo Kilometrické Žákovské jízdenky pásma pásmo Osobní vlak - 2. vozová třída týdenní měsíční obousměrová jednosměrová obousměrová jednosměrová km Kč Kč Kč Kč 01 1 - 5 4,00 2,00 12,00 6,00 02 6 - 10 6,00 3,00 18,00 9,00 03 11 - 15 8,00 4,00 28,00 14,00 04 16 - 20 10,00 5,00 38,00 19,00 05 21 - 30 12,00 6,00 42,00 21,00 06 31 - 40 14,00 7,00 52,00 26,00 07 41 - 50 18,00 9,00 62,00 31,00 08 51 - 60 20,00 10,00 70,00 35,00 09 61 - 80 22,00 11,00 78,00 39,00 10 81 - 100 24,00 12,00 82,00 41,00 Příplatky na rychlík1) jedním směrem 10,00 10,00 na rychlík1) oběma směry 20,00 ----------------------------------------------------------------------------- 1) nevztahuje se na vlaky InterCity a EuroCity Ceník 4 Jiné jízdní doklady Cena Druh dokladu Kč Místenka 6,00 Ceník 5 A) Dovozné za cestovní zavazadla Číslo Kilometrické Sazba za každých Číslo Kilometrické Sazba za každých pásma pásmo započatých pásma pásmo započatých 10 kg 10 kg km Kč km Kč 01 1 - 20 1,00 06 301 - 400 6,00 02 21 - 50 2,00 07 401 - 500 7,00 03 51 - 100 3,00 08 501 - 700 8,00 04 101 - 200 4,00 09 701 - 900 10,00 05 201 - 300 5,00 10 901 - 1200 11,00 Nejnižší dovozné za cestovní zavazadlo činí 3,- Kč B) Odchylné dovozné Sazba Druh dovozného Kč Za přepravu čtyřkolového kočárku jako ručního zavazadla ve vlacích, kde je jinak přeprava cestovních zavazadel vyloučena 2,00 C) Bezplatná přeprava Držitel průkazu ZTP-P má nárok na bezplatnou přepravu invalidního vozíku ve služebním voze. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP-P a je přepravováno na dětském kočárku, jednotný poplatek podle části B) se nevybírá. Příl.9 Veřejná vnitrostátní silniční linková osobní doprava Tabulka č. I. - Žákovské jízdné časové Tarifní Týdenní Měsíční vzdálenost jednosměrové obousměrové jednosměrové obousměrové km Kč Kč Kč Kč 1 - 3 4,00 8,00 14,00 22,00 4 4,00 8,00 16,00 26,00 5 6,00 8,00 24,00 34,00 6 6,00 12,00 26,00 38,00 7 8,00 12,00 30,00 46,00 8 8,00 12,00 36,00 50,00 9 10,00 16,00 40,00 58,00 10 10,00 16,00 44,00 68,00 11 - 12 12,00 22,00 52,00 76,00 13 - 14 14,00 26,00 58,00 88,00 15 - 16 16,00 26,00 68,00 100,00 17 - 18 18,00 30,00 76,00 114,00 19 - 20 22,00 34,00 84,00 126,00 21 - 23 26,00 38,00 96,00 142,00 24 - 26 28,00 42,00 110,00 164,00 27 - 29 32,00 46,00 122,00 180,00 30 - 33 36,00 50,00 138,00 198,00 34 - 37 40,00 58,00 156,00 232,00 38 - 41 44,00 68,00 172,00 260,00 42 - 45 46,00 72,00 184,00 278,00 46 - 50 50,00 80,00 202,00 318,00 51 - 55 58,00 88,00 232,00 348,00 56 - 60 64,00 96,00 252,00 378,00 61 - 65 72,00 106,00 278,00 412,00 66 -70 76,00 114,00 298,00 446,00 Tabulka č. II. - Ceny pro propočet plného (obyčejného) jízdného Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné 1 - 4 3,00 5 - 7 4,00 8 - 10 6,00 11 - 13 8,00 14 - 17 9,00 18 - 20 11,00 21 - 25 14,00 26 - 30 17,00 31 - 35 19,00 36 - 40 22,00 41 - 45 24,00 46 - 50 26,00 51 - 55 30,00 56 - 60 32,00 61 - 70 36,00 71 - 80 42,00 81 - 90 47,00 91 - 100 52,00 101 - 110 58,00 111 - 120 64,00 121 - 130 68,00 131 - 140 74,00 141 - 150 79,00 151 - 160 84,00 161 - 170 90,00 171 - 180 96,00 181 - 190 101,00 191 - 200 108,00 201 - 210 113,00 211 - 220 120,00 221 - 230 125,00 231 - 240 131,00 241 - 250 138,00 251 - 260 144,00 261 - 270 150,00 271 - 280 155,00 281 - 290 162,00 291 - 300 167,00 301 - 320 179,00 321 - 340 190,00 341 - 360 202,00 361 - 380 213,00 381 - 400 224,00 401 - 420 237,00 421 - 440 248,00 a dále každých 20 km 11,00 Určené podmínky pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu ČÁST I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, - vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ). 4. V cenách uvedených v tabulkách č. I. a II. je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. ČÁST II. Základní podmínky Čl.1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II., položky č. 11 tohoto výměru a tabulky č. II. této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (50 % sleva) - se přepravují - děti podle čl. 9, odst. 1, písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech podle čl. 37 až 40, - žáci, učni a studenti na žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu podle čl. 31 a 32. 2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (62 % sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) se přepravují - držitelé průkazu ZTP a ZTP-P podle čl. 33 a 36. 2.3. Za zlevněné jízdné se přepravují žáci, učni a studenti na žákovské časové jízdenky (podle části III.) maximálně ve výši cen uvedených v tabulce č. I. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9, odst. 1 písm. a) až c), - poslanci zákonodárného sboru, podle čl. 41, písm. b), - soudci Ústavního soudu podle čl. 41, písm. d), - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, podle čl. 41, písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů Československa, čl. 41 c), - průvodce držitele průkazu ZTP-P, nebo vodicí pes, podle čl. 34. Čl.2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl.3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP-P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP-P, c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, nebo držitelé žákovských jízdenek mladší 10 let, cestují-li na tyto jízdenky. 2. Za zavazadla se nepovažují drobné předměty, které je možno podle potřeby držet na klíně nebo v ruce, i když přesahují rozměry uvedené v odst. 1, písm. a). Čl.4 Přeplatky a nedoplatky 1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče (průvodčího), popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem. 2. Dopravce vrátí jízdné za nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji, jestliže cestující jízdenku vrátí před odjezdem příslušného spoje výdejně jízdenek, u spojů, u nichž je nutné zajistit si předem místo k sezení, vrátí dopravce jízdné jen tehdy, vrátí-li cestující jízdenku nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Dopravce je povinen stanovit a řádně vyhlásit podmínky, za nichž je povoleno vrácení zaplaceného jízdného ve výdejnách, které sám neprovozuje. Dopravcem musí být stanoveny a vyhlášeny podmínky vrácení jízdného pro případy, kdy není v místě nástupu cestujícího s předem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu výdejna ani pracoviště dopravce. V předprodejních kancelářích AMS na území ČR lze, za podmínek stanovených v tomto odstavci, vracet jízdenky zakoupené v kterékoliv kanceláři tohoto systému na území ČR. Je-li výdejna uzavřena, vrátí dopravce jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce nebo provozovatele autobusového nádraží, že ji chtěl cestující vrátit před odjezdem příslušného spoje. 3. Z částky, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má dopravce právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1, o provedené srážce vystaví na požádání dopravce nebo výdejna jízdenek doklad. 4. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro dovozné za zavazadlo a psa. 5. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími vrátí se cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 6. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 7. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2,- Kč a poštovní výlohy. ------------------------------------------------------------------ 1) § 11, odst. 4., § 16 odst. 4 SPŘ 2) §§ 15, 17, 19 a 22 SPŘ. Čl.5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Čl.6 Stanovení jízdného 1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. 3. Cena časové jízdenky, jež má platit do téže cílové zastávky několika směry, se stanoví vždy za nejdelší tarifní vzdálenost, a to i v případech, kdy cesta delším směrem je konána jen jednou za dobu platnosti časové jízdenky. Čl.7 Přímé vypravení 1. Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. 2. Dopravce postupuje odchylně od ustanovení odst. 1 jen u žákovských časových jízdenek. 3. Cena žákovské časové jízdenky se stanoví podle tarifní vzdálenosti rovné součtu všech použitých linek. Čl.8 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3) ------------------------------------------------------------------ 3) §§ 10, 11, 16 a 34 SPŘ. Čl.9 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti starší 6 let až do dovršení 15. roku, jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Dopravce je oprávněn požadovat prokázání věku dítěte. Čl.10 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl.11 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP-P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP-P jiné zvýhodnění, na které má nárok. Čl.12 Průkaz na zlevněné jízdné 1. Průkaz na zlevněné jízdné (kromě ZTP a ZTP-P) platí jen pro směr v něm uvedený a pro směr kratší, není-li u příslušného jízdného stanoveno jinak. Není-li směr jízdy uveden, platí pro nejkratší směr. 2. Má-li držitel průkazu prokázat svou totožnost, a není-li předepsáno, aby průkaz byl opatřen jeho podobenkou, prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo průkazem jej nahrazujícím. Neprokáže-li svou totožnost, považuje se průkaz za neplatný. Žáci předškolních zařízení a základních škol nemusí při použití žákovského průkazu bez podobenky prokazovat svoji totožnost průkazem totožnosti. 3. Má-li být průkaz opatřen podobenkou, musí být podobenka nepoužitá a mít rozměry 3,5 x 4,5 cm4), přitom výška hlavy musí být alespoň 2 cm a musí výstižně zobrazovat současnou podobu držitele. Podobenka nesmí být skupinová ani výstřižek ze skupiny ani poškozená. ------------------------------------------------------------------ 4) § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky č. 125/1991 Sb. Čl.13 Náhrada za ztracené jízdenky. Druhopisy Náhrada za ztracené jízdenky se neposkytuje. Druhopisy se nevydávají. ČÁST III. Žákovské jízdné Čl.14 Nárok na žákovské jízdné 1. Nárok na žákovské jízdné pro žáky mají: a) žáci (posluchači) všech státních škol5) v ČR a škol soukromých nebo církevních, zahrnutých rozhodnutím MŠMT ČR do sítě škol v ČR, b) žáci (posluchači) škol v zahraničí, c) děti navštěvující předškolní zařízení6) (mateřské školy, dětský útulek, dále jen "žáci"), je-li s ohledem na ustanovení čl. 9 nutné, aby dítě mělo vlastní jízdenku, d) děti a mládež ze škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, z dětských domovů a děti a mládež chronicky nemocná, která dojíždí do škol a školských zařízení v působnosti ministerstva školství, zdravotnictví, nebo do ústavu sociální péče6). Za školu se považují školy, školská a předškolní zařízení, školská a mimoškolská výchovná zařízení, kde je vyučování (praktické vyučování) upraveno tak, že je žák účasten vyučování (praktického vyučování) alespoň po dobu 5 měsíců a nejméně ve dvou vyučovacích dnech v týdnu a vyučovací doba činí alespoň 12 hodin týdně. 2. Žákům, kterým byla povolena školou mimořádná forma studia, se uznává nárok na žákovské jízdné i v tom případě, že nesplňují podmínky poslední věty odst. 1. 3. Nárok na žákovské jízdné mají žáci uvedení v odst. 1 a 2 pro jízdy do zařízení pro zájmové studium (školské ústavy umělecké výroby, státní jazykové školy a státní těsnopisné ústavy) a k návštěvě mimoškolních výchovných zařízení (střediska pro volný čas dětí a mládeže - domy dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna, domov mládeže)6), dojíždějí-li tam alespoň jednou týdně po dobu nejméně 5 měsíců. 4. Žákovské jízdné lze použít pro tyto účely: a) k návštěvě školního vyučování, b) k účasti na školních slavnostech a akcích, jejichž pořádání bylo nařízeno školskými orgány, nebo správou školy, konají-li se v místě školy a předloží-li žák potvrzení školy, c) k návštěvě mimoškolních výchovných zařízení. Žákovské jízdné se poskytuje také v době uzavření školní družiny nebo jídelny v místě školy k dojíždění do školní družiny nebo jídelny s náhradním provozem i v době hlavních prázdnin, d) k účasti na praktickém vyučování stanoveném učebními osnovami, koná-li se trvale ve stejných místech, e) k návštěvě dětí umístěných v náhradní výchově. ------------------------------------------------------------------ 5) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákonů č. 188/1988 Sb. a 171/1990 Sb. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 6) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č. 31/1984 Sb., č. 380/1991 Sb. a č. 190/1993 Sb. Čl.15 Vymezení rozsahu žákovského jízdného 1. Na žákovské jízdné je nárok při dojíždění: a) z místa trvalého pobytu do místa školy (žákovské časové jízdné), b) z místa přechodného pobytu do místa školy (praktického vyučování) tehdy, nemůže-li žák dojíždět do místa školy z místa trvalého pobytu z důvodu časově nevýhodného spojení (žákovské časové jízdné), c) z místa školy do místa praktického vyučování (jiné školy) místa zařízení pro zájmové studium (žákovské časové jízdné), d) z místa trvalého pobytu do místa přechodného pobytu v místě školy (žákovské jednotlivé jízdné), e) z místa trvalého pobytu do místa přechodného pobytu, odkud žák dojíždí do místa školy podle ustanovení písm. b) (žákovské jednotlivé jízdné), f) z místa trvalého pobytu do místa školy, kde není ubytován a kam dojíždí z místa přechodného pobytu podle ustanovení písm. b) (žákovské jednotlivé jízdné), g) z místa školy, z místa trvalého pobytu a z místa přechodného pobytu, pokud dojíždí rodič podle ustanovení písm. b), do místa náhradní výchovy u jiné osoby, kam umístil své dítě, které dosud nenavštěvuje ZŠ. U rozvedených rodičů pouze ten z rodičů, který má rozhodnutím soudu dítě svěřeno do trvalé výchovy (žákovské jednotlivé jízdné), h) k doprovodu svého dítěte do předškolního zařízení (žákovské jednotlivé jízdné). 2. Na žákovské časové jízdné mají nárok žáci škol, nemají-li v místě školy trvalý ani přechodný pobyt. Nárok na žákovské časové jízdné je vždy jen z jednoho místa pobytu (trvalého nebo přechodného). 3. Nárok na slevu jízdného nevzniká: a) pro jízdy z místa rekreačního pobytu nebo z místa přechodného pobytu podobné povahy, b) pro jízdy k lékaři. 4. Žákovské jízdné lze použít pro dojíždění: a) ze zastávky nejbližší místu pobytu do zastávky nejbližší místu školy, a to jen pro jízdy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším, b) z další zastávky nebo do další zastávky nejbližší místu trvalého pobytu nebo místu školy, nemá-li žák podle ustanovení písm. a) vhodné spojení a za podmínky, že do této zastávky cestuje jiným prostředkem veřejné hromadné dopravy časově vhodně navazujícím, c) různými směry z téže nástupní zastávky do téže zastávky cílové, dosáhne-li tím žák výhodnějšího spojení, d) jen v jednom směru, cestuje-li žák v opačném směru železnicí nebo jinak, e) pro jízdy do stanice nebo ze stanice železniční, koná-li žák část cesty autobusem a část cesty železnicí, f) studujících v zahraničí ze zastávky nejbližší místu trvalého pobytu do zastávky nejbližší místu příslušného hraničního přechodu, nebo do a ze stanice železniční, koná-li žák část cesty autobusem a část železnicí. 5. Pro používání žákovského jízdného podle ustanovení odst. 4, písm. d) až f) platí obdobně ustanovení odst. 4, písm. a) až c); koná-li žák část cesty autobusem a část cesty železnicí, je povinen předložit potvrzenou průkazku ČD pro přípojnou železniční trať. 6. Dopravce může na žádost přiznat žákovské jízdné ze 2 zastávek nejbližších místu pobytu do zastávky nejbližší místu školy, nebo ze zastávky nejbližší místu pobytu do 2 zastávek nejbližších místu školy, nebo ze 2 zastávek nejbližších místu pobytu do 2 zastávek nejbližších místu školy. 7. Jestliže zastávka nejbližší místu pobytu nebo školy leží mimo území ČR, považuje se za ni zastávka nejbližší místu příslušného hraničního přechodu. 8. Ustanovení odst. 4 - 7 platí obdobně i při dojíždění podle ustanovení odst. 1, písm. g). Čl.16 Žákovský průkaz 1. Žákovské jízdenky se vydávají jen na žákovský průkaz, který vystaví výdejna. 1.1. Žákovské průkazy žáků předškolních zařízení, středních škol, středních odborných učilišť, vysokých škol a žáků dojíždějících podle ustanovení čl. 14 odst. 3 a odst. 4 písm. c) platí jen pro jeden školní rok. 1.2. Průkaz žáka základní školy 1. stupně platí do doby, kdy má žák návštěvu 1. stupně základní školy ukončit, tj. nejpozději do doby ukončení 4. ročníku. Průkaz žáka základní školy 2. stupně platí nejdéle do ukončení povinné školní docházky. Všechny průkazy platí s výjimkou hlavních školních prázdnin, kdy průkaz platí jen tehdy, koná-li žák odbornou (uměleckou) praxi předepsanou učebními plány a osnovami pro jednotlivé studijní obory, nebo v případech uvedených v čl. 14 odst. 4 písm. c) poslední větě. Všechny žákovské průkazy ztratí platnost, jakmile pominuly důvody, pro které byly vydány. V tomto případě je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen vrátit průkaz ihned výdejně, která jej ověřila. 2. Žák, který dojíždí do škol (praktického vyučování) a do místa trvalého nebo přechodného pobytu, musí mít pro každé toto místo zvláštní průkaz. 3. Děti navštěvující předškolní zařízení a žáci základních škol nemusí mít průkaz opatřen fotografií. Za děti a žáky neznalé dosud písma podepíše průkaz a jeho kontrolní ústřižek jejich zákonný zástupce. Čl.17 Sepsání a potvrzení žákovského průkazu 1. Průkaz a jeho kontrolní ústřižek vyplní žadatel čitelně (modře nebo černě) perem nebo psacím strojem podle předtisku. Průkaz opatří fotografií v provedení podle čl. 12 odst. 3., s výjimkou případů uvedených v čl. 16, odst. 4. 2. Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předloží žadatel o slevu k ověření výdejně dopravce nejméně 5 pracovních dnů předtím, než jej chce poprvé použít: a) při denním dojíždění výdejně v místě svého pobytu (trvalého nebo přechodného), odkud bude dojíždět do školy. Není-li v tomto místě výdejna, předloží průkaz výdejně nejbližší místu svého pobytu nebo výdejně nejbližší místu školy, b) při jednotlivých jízdách výdejně v místě svého trvalého pobytu. Není-li v místě jeho pobytu výdejna, předloží žadatel průkaz výdejně nejbližší tomuto místu, nebo nejbližší místu školy. 3. Údaje o tom, že žadatel je žákem školy a o místě jeho trvalého nebo přechodného pobytu se zjišťují z občanského průkazu. Nejsou-li potřebné údaje patrny z občanského průkazu žadatele, nebo žadatel občanský průkaz nemá, osvědčí potřebné údaje občanským průkazem rodiče, případně jiným věrohodným dokladem. 4. Předložený průkaz výdejna přezkouší a souhlasí-li údaje v průkazu a na kontrolním ústřižku s údaji v předložených dokladech, opatří jej razítkem, které umístí přes podobenku, evidenčním číslem a podpisem, vyznačí v něm a na kontrolním ústřižku poslední den platnosti. O vydání žákovského průkazu rozhodne výdejna do 5 pracovních dnů. 5. Je-li důvod k pochybnostem, zda jsou splněny všechny podmínky pro přiznání nároku na žákovské jízdné, může dopravce požadovat kdykoli, tedy i po potvrzení průkazu výdejnou, aby žák prokázal nárok věrohodnými doklady. Dokud není nárok prokázán, žákovské jízdné nepřísluší a dopravce odebere průkaz i tehdy, byl-li již výdejnou potvrzen. 6. Škola potvrdí v průkazu na začátku každého školního roku (s výjimkou čl. 16, odst. 1.2.), že žák školu navštěvuje, popř. že se zúčastňuje praktického vyučování a zároveň poznamená skutečný začátek a konec školního roku a současně uvede období hlavních školních prázdnin. Na průkazech žáků základních škol škola údaje o trvání školního roku a hlavních školních prázdnin nevyplňuje. U žáků středních odborných učilišť, kteří dojíždějí do míst uvedených v čl. 16 odst. 3 potvrzuje tyto průkazy pouze střední odborné učiliště. 7. Nevyučuje-li se všechny vyučovací dny v týdnu, vypíše škola též dny, ve kterých se vyučuje nebo koná praktické vyučování; je-li vyučování rozděleno na dopolední a odpolední, vyznačí tuto skutečnost v průkazu. 8. Nedojíždí-li žák do školy pravidelně, je škola povinna v průkazu potvrdit, že se žák účastní vyučování, zkoušek apod. podle učebního plánu, pozvánek, plánu zkoušek, seminářů, konzultací a případných dalších nutných školních akcí, jichž se žák musí zúčastnit. Tímto plánem nebo pozvánkou se musí žák prokázat při koupi jízdenky a při kontrole. 9. Žáci, kteří nemají občanský průkaz, prokazují údaje o trvalém a přechodném pobytu občanským průkazem rodiče (zákonného zástupce). Nemají-li s ním shodný trvalý nebo přechodný pobyt nebo nejsou-li potřebné údaje patrny v občanském průkazu rodičů, prokazují údaje o pobytu potvrzením ohlašovny.7) Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) nepředkládají, jestliže dojíždějí z místa školy nebo místa přechodného pobytu (které již bylo ověřeno) do místa praktického vyučování. 10. Při potvrzování průkazu žáka (rodiče), který dojíždí za dítětem umístěným do náhradní výchovy podle ustanovení čl. 15, odst. 1, písm. g), se tato skutečnost prokazuje potvrzením o trvalém pobytu dítěte, vydaným ohlašovnou příslušnou trvalému pobytu opatrovatele. V případě, že náhradní výchovu poskytuje předškolní zařízení, pak potvrzením tohoto zařízení. Opatrovatel může poskytovat náhradní výchovu jen v místě svého trvalého pobytu, což prokazuje občanským průkazem nebo jiným věrohodným dokladem. ------------------------------------------------------------------ 7) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci obyvatelstva. Čl.18 Náhrada za neoprávněné užívání žákovského průkazu 1. Držitel průkazu je povinen zaplatit dopravci náhradu, bylo-li přiznáno žákovské jízdné na základě nepravdivých údajů zapsaných nebo potvrzených v průkazu. V těchto případech je držitel průkazu bez újmy trestního stíhání povinen nahradit plné (obyčejné) jízdné nebo poloviční jízdné za tarifní vzdálenost podle průkazu, a to za celou dobu zneužívání žákovského jízdného. Pro výpočet náhrady se předpokládá, že jízdy byly konány a) na žákovské jízdenky týdenní nebo měsíční každý vyučovací den v týdnu nebo v měsíci, b) na žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu tam i zpět jednou za 7 dní. 2. Nebylo-li jízdenek používáno v předpokládaném rozsahu a uživatel proto žádá o snížení náhrady, je povinen prokázat menší rozsah neoprávněných jízd. Čl.19 Neplatné žákovské průkazy 1. Za neplatný se pokládá a odebere se průkaz a) jehož platnost pominula, b) je-li tak poškozen nebo pošpiněn, že zaznamenané údaje nelze s určitostí zjistit, c) ve kterém byla podobenka neoprávněně vyměněna, d) je-li v něm neoprávněně mazáno, škrtáno, přepisováno, nebo jakkoli měněno, e) použije-li jej neoprávněná osoba, f) byl-li vydán na základě nesprávných údajů, g) který byl jakýmkoliv způsobem zneužit (k jízdám za jiným účelem, než je stanoveno apod.), s výjimkou případů podle odst. 2 písm. d), h) neodpovídají-li jeho údaje již skutečnosti. 2. Za neplatný se pokládá, ale neodebere se průkaz a) který není řádně vyplněn nebo potvrzen, b) jehož některá potvrzení pozbyla platnosti, c) chybí-li podobenka, s výjimkou čl. 16, odst. 4, d) který byl použit na jiných úsecích linky, než na které platí. 3. V případech uvedených v odst. 1 a 2 zaplatí žák plné (obyčejné) jízdné nebo poloviční jízdné ze své nástupní zastávky do cílové zastávky, a je-li tak stanoveno silničním přepravním řádem, též přirážku.2) 4. Poruší-li žák hrubě nebo opětovně ustanovení silničního přepravního řádu nebo podmínek pro získání žákovského jízdného a pro používání žákovského průkazu, může mu dopravce odmítnout potvrzení průkazu, nebo vydaný průkaz odejmout až na dobu jednoho roku. Držitel průkazu v tomto případě ztrácí nárok na žákovské jízdné na dobu, na kterou mu byl průkaz odebrán. O odnětí nároku na žákovské jízdné vyrozumí dopravce držitele průkazu písemně s uvedením důvodu. 5. Ztrátu průkazu je držitel povinen ohlásit osobně nebo doporučeným dopisem výdejně, která průkaz potvrdila. Další průkaz výdejna potvrdí nejdříve za 10 kalendářních dnů po ohlášené ztrátě, přitom se postupuje podle čl. 17. ------------------------------------------------------------------ 2) §§ 15, 17, 19 a 22 SPŘ. Čl.20 Přezkoušení žákovských průkazů a žákovských jízdenek 1. Držitel průkazu musí předložit průkaz jak při zakoupení žákovské jízdenky, tak i při přezkoušení jízdenek oprávněným pracovníkem dopravce8) a musí se podrobit veškerým kontrolním opatřením dopravce. 2. Prokáže-li se žák při kontrole jen průkazem bez jízdenky nebo žákovskou jízdenkou bez průkazu, pokládá se za cestujícího bez platné jízdenky. ------------------------------------------------------------------ 8) § 6, odst. 3 SPŘ. Čl.21 Rozsah platnosti žákovských jízdenek 1. Žákovské jízdenky platí v cestovním úseku vyznačeném na průkazu na všech spojích autobusových linek, projíždějících souběžně v tom úseku, pokud není používání žákovských jízdenek z provozních důvodů omezeno (čl. 23). Ustanovení čl. 6 odst. 3 platí obdobně. 2. Žákovské jízdenky platí pouze ze zastávek a do zastávek uvedených v průkazu, bez ohledu na cenu jízdenky. Čl.22 Přerušení jízdy 1. Přerušit jízdu není dovoleno. Přeruší-li držitel žákovské jízdenky jízdu, pozbývá jízdenka platnosti po celý zbytek jízdy. 2. Za přerušení jízdy se nepovažuje a) přestup na přípojný spoj povolený a vyznačený v průkazu, b) přeruší-li rodič, doprovázející dítě do jeslí nebo mateřské školy, do místa ležícího na autobusové lince, kterou dojíždí na časovou jízdenku do školy, jízdu v zastávce nejbližší místu jeslí nebo mateřské školy z důvodu předání nebo převzetí dítěte; zastávku a důvod přerušení jízdy vyznačí dopravce v průkazu. 3. Přerušení jízdy lze povolit z důvodů návštěvy mimoškolního výchovného zařízení nebo zařízení pro zájmové studium. Zastávku, ve které je dovoleno jízdu přerušit, a důvod přerušení jízdy vyznačí výdejna v průkazu. Obdobně se postupuje i v případech, kdy je důvodem přerušení jízdy školní nebo praktické vyučování. 4. Dopravce může stanovit rozsah obvodů, v nichž žáci mohou bez vyznačení v průkazu nastoupit v zastávce nejbližší jejich cílové zastávce; tyto obvody uvede dopravce v jízdním řádu příslušné linky. Čl.23 Omezení v používání žákovských jízdenek Dopravce může z důležitých provozních důvodů omezit9) u některé linky nebo spoje rozsah používání žákovských jízdenek v určitých úsecích, obvodech a dnech; omezení se nevztahuje na cestující těžce postižené na zdraví, kterým byly podle zvláštních předpisů10) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP-P). Omezení oznámí dopravce v jízdním řádu, nebo vývěskou; toto omezení se pak vztahuje na používání všech žákovských jízdenek bez ohledu na to, který dopravce jízdenku vydal. ------------------------------------------------------------------ 9) Omezení podle čl. 23 je podmíněno souhlasem orgánu, který je příslušný ke schválení jízdního řádu předmětné autobusové linky. 10) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb. a č. 28/1993 Sb. Čl.24 Druhy žákovských jízdenek 1. Vydávají se a) žákovské časové jízdenky - týdenní obousměrové a jednosměrové - měsíční obousměrové a jednosměrové b) žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu. 2. Držitel žákovské časové jízdenky (týdenní nebo měsíční) je povinen zapsat na jízdenku číslo svého žákovského průkazu, pokud tak neučinila již výdejna; jinak je jízdenka neplatná. Čl.25 Druhy žákovských časových jízdenek (týdenních a měsíčních) 1. Žákovské týdenní a měsíční jízdenky se vydávají na tarifní vzdálenost nejvýše 70 km na příslušný týden a měsíc, a to jako a) obousměrové, platné pro jízdu tam a zpět, b) jednosměrové, platné pro jízdu pouze jedním směrem. 2. Byla-li jízdenka zakoupena později, než začíná její platnost, nesnižuje se tím její cena a její platnost se neprodlužuje. Čl.26 Výdej žákovských časových jízdenek (týdenních a měsíčních) 1. Na výdej žákovské týdenní jízdenky mají nárok a) žáci středních odborných učilišť, b) ostatní žáci jen v případech, kdy prokáží, že pro nemoc nebo nepřítomnost ve škole z jiných důvodů by nevyužili žákovskou měsíční jízdenku. 2. Žákovské týdenní a měsíční jízdenky se vydávají ve výdejně nebo ve vozidle. 3. Jízdenku je žák povinen opatřit si předem; v prvním dnu její platnosti se mu jízdenka vydá ve vozidle jen tehdy, nemohl-li si ji opatřit předem pro nemoc nebo z jiných závažných důvodů. Důkaz o této skutečnosti však musí být podán při koupi jízdenky a ne dodatečně. Nemohl-li si žák opatřit jízdenku předem pro nemoc, dokazuje tuto skutečnost potvrzením lékaře. Čl.27 Platnost žákovských časových jízdenek 1. Žákovské týdenní a měsíční jízdenky platí jen pro jízdy uvedené v čl. 14 odst. 4 písm. a) až d) a vydávají se s platností na jeden kalendářní týden nebo měsíc vyznačený na jízdence. Jejich platnost končí ve 24 hodin posledního vyučovacího dne v týdnu nebo měsíci, pro který byly zakoupeny. Jízdenky, jichž nebylo použito v kalendářním týdnu nebo měsíci, pro který byly vydány, neplatí v dalším kalendářním týdnu nebo měsíci. 2. Pokud by žák nevyužil žákovskou týdenní nebo měsíční jízdenku, může použít ve dnech školního vyučování na vzdálenost do 70 km žákovskou jízdenku pro jednotlivou jízdu k jízdám do školy a praktického vyučování a zpět, jestliže: a) dojíždí do školy (místa praktického vyučování) jen některé dny v týdnu a předloží-li o tom při zakoupení jízdenky potvrzení školy nebo má o této skutečnosti příslušný záznam v průkazu na žákovskou týdenní jízdenku (čl. 17 odst. 7 a 8), b) začne dojíždět do školy v průběhu týdne a prokáže-li potvrzením (školy, lékaře, rodičů) důvod nepřítomnosti ve škole. 3. Je-li vyučování rozděleno na dopolední a odpolední a tato skutečnost je potvrzena školou v průkazu (čl. 17, odst. 7), může žák téže žákovské časové jízdenky použít dvakrát denně. Čl.28 Náhrada za ztracené a nevyužité žákovské časové jízdenky 1. Za ztracené nebo odcizené žákovské týdenní a měsíční jízdenky se náhrada neposkytuje. Náhradní žákovské týdenní a měsíční jízdenky se nevydávají. 2. Za nepoužité žákovské týdenní a měsíční jízdenky vrátí dopravce zaplacené jízdné jen tehdy, jestliže byly zakoupeny v předprodeji a vráceny před počátkem doby jejich platnosti, a je-li poslední den této lhůty dnem pracovního klidu, nejpozději v první den jejich platnosti. V dalších dnech jen při prokázání okolností, které včasné vrácení jízdenky znemožnily. 3. Za částečně nevyužité žákovské týdenní jízdenky se náhrada neposkytuje. 4. Za žákovskou měsíční jízdenku částečně využitou vrátí dopravce poměrnou část jízdného jen tehdy, jestliže žák prokáže, že mu bylo její plné využití znemožněno v důsledku nemoci nebo z jiného nepředvídaného vážného důvodu, který trval nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Částku vypočtenou podle předchozí věty je dopravce oprávněn snížit o 10 %, nejméně však o 1 Kč a nejvýše o 10 Kč za jednu jízdenku. Vrací-li dopravce tuto částku poštou, má právo srazit si kromě toho poštovní výlohy. Čl.29 Přepsání a výměna žákovských jízdenek Přepsání žákovských týdenních nebo měsíčních jízdenek na jiné osoby a výměna těchto jízdenek na jiné linky nebo navzájem nejsou dovoleny. Čl.30 Vrácení jízdného Žák nemá nárok na vrácení částek, které zaplatil proto, že se nemohl prokázat platným žákovským průkazem nebo žákovskou týdenní nebo měsíční jízdenkou, ani prokáže-li dodatečně, že platný průkaz a jízdenku měl. Čl.31 Rozsah nároku na žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu Rozsah nároku na žákovské jízdenky pro jednotlivé jízdy je vymezen v čl. 15, odst. 1, písm. d) až h). Čl.32 Výdej žákovských jízdenek pro jednotlivou jízdu 1. Žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu se vydávají pro každý úsek použité linky (spoje) zvlášť. 2. Žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu se vydávají: a) žákům všech škol pro jízdy v kterýkoli den, tedy i o nedělích a svátcích a v jiných dnech, kdy se školní vyučování nebo praktické vyučování nekonají, b) pro jízdy na začátku hlavních školních prázdnin, nejpozději však 8. dne po jejich začátku a ne dříve než 8 dní před jejich koncem, a to do a ze zastávek, uvedených v průkazu. 3. Na žákovský průkaz platný pro uplynulý školní rok vydá se žákovská jízdenka pro jednotlivou jízdu do zastávky nejbližší místu původní školy ze zastávky uvedené v průkazu a jedna pro jízdu zpět. Tyto jízdenky se vydávají nejpozději do 30. září nového školního roku a jejich výdej poznamená výdejna nebo řidič v žákovském průkazu. ČÁST IV. Jízdné pro občany těžce postižené na zdraví a bezplatná přeprava jejich průvodců a vodicích psů Čl.33 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů10) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP-P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Čl.34 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP-P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP-P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně. Čl.35 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu 1. Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP-P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP-P. 2. O neplatnosti průkazů platí obdobně ustanovení čl. 19 s výjimkou ustanovení odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. d) a odst. 4 s tím, že se neplatný průkaz neodebírá. Čl.36 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST V. Jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky Čl.37 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte mladšího 26 let, tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale umístěného v zařízení nebo škole v působnosti ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Pro vymezení rozsahu slevy platí obdobně ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. g) a odst. 4, písm. a) až e) a odst. 5) s tím, že u zaměstnaných rodičů se místem školy rozumí místo pracoviště. 3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl.38 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vyplňuje a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Průkaz musí být vyplněn perem, strojem, nebo kuličkovým perem a potvrzen razítkem ústavu a podpisem. 2. Koná-li držitel průkazu část cesty železnicí a část cesty autobusem, je povinen při zakupování jízdenky a při kontrole předložit obdobný průkaz pro železniční přípojnou trať. 3. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. Náhrada se přitom stanoví obdobně podle ustanovení čl. 18 písm. b). 4. Držitel průkazu prokazuje svoji totožnost pracovníkům dopravce občanským průkazem, jinak je průkaz neplatný. 5. O neplatnosti průkazu platí obdobně ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. b), d), e) až h) a odst. 2 písm. a), b), d) a odst. 3. Při potvrzení návštěv v ústavu napřed je průkaz neplatný. 6. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl.39 Odbavení držitele průkazu 1. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl.40 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST VI. Přeprava důchodců - účastníků odboje a přeprava poslanců zákonodárného sboru Čl.41 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, kteří jsou držiteli "Osvědčení" podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo "Potvrzení" ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji a vdovy po těchto účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. Průkaz platí jen s platnou kontrolní známkou na příslušný rok. Kontrolní známka musí být vylepena na zadní straně průkazu vždy nejpozději do 31. března příslušného roku. b) poslanci zákonodárného sboru podle příslušného zákona11) c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů Československa, podle ustanovení § 29 zákona č. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a důchodkyně - vdovy, které byly provdány za rehabilitovaného v době jeho věznění, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem, nebo důchodkyně - vdovy, jimž se před uzavřením sňatku s rehabilitovaným narodilo dítě, o něž pečovaly během věznění budoucího manžela a za otce dítěte se po jeho propuštění z vězení provdaly, pokud se neprovdaly znovu a nežijí ve společné domácnosti s druhem. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. Průkazy vydané Ústředním výborem Konfederace politických vězňů Československa platí jen s platnou kontrolní známkou na příslušný rok, která musí být vylepena nejpozději do 31. března příslušného roku na zadní straně průkazu d) soudci Ústavního soudu podle příslušného zákona.12) ------------------------------------------------------------------ 11) Zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady. 12) Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Čl.42 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu 1. Osoby uvedené v čl. 41 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným průkazem. 2. O neplatnosti průkazů platí obdobně ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. a) až h), odst. 2, písm. a) až d) a odst. 3. Držitelům uvedeným v čl. 41, písm. b) a d) se průkaz neodebírá.

 
 
Reklama