Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 02/96 Ministerstva financí kterým se stanoví koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1997

se změnami:zrušeno 01/97
uveřejněno v: č. 2/1996 Cenového věstníku
schváleno:20.02.1996
účinnost od:01.03.1996
zrušeno:01.01.1997
[Textová verze]

02/96 VÝMĚR Ministerstva financí, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/96 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví: I. 1. Koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace Ki činí 1,091 a koeficient rozhodovací Kr činí 1,04 a v této výši oba platí v období od 1. července 1996 do 30. června 1997 pro stanovení maximální ceny základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu způsobem podle § 5a vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. 2. Pro stanovení výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce Kv platí § 5a odst. 5, 6 a 8 vyhlášky uvedené v odstavci 1. II. Výměr MF č. 01/96, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 20/1995), se mění a doplňuje takto: K části I. oddíl A výměru č. 01/96 V položce č. 1 v bodu (2) písm. a) se u Západočeské plynárenské a. s. maximální cena zemního plynu 3,73 Kč/m3 nahrazuje cenou 3,90 Kč/m3. V položce č. 1 v bodu (3) se první věta nahrazuje větou, která zní: "Pro plynná paliva dodávaná domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, (dále jen "dodavatelé") platí tyto maximální ceny a určené podmínky." V položce č. 1 v bodu (3) písm. c) se text "distribuční plynárenská společnost může" nahrazuje textem "dodavatelé mohou". V položce č. 8 v bodu (1) se za slova "služeb" doplňuje text "a pronájmu telekomunikačních vedení a okruhů". V položce č. 8 v bodě (3) se vypouští text "Pronájem radiokomunikačních přenosných analogových kanálů (okruhů) jen pro vnitrostátní provoz". V položce č. 11 se za slovo "předpisem11),12)" doplňuje odkaz na novou poznámku č. 12a), která zní: "12a) Odstavce 1 a 2 části I. výměru MF č. 02/96 (Cenový věstník částka 2/1996), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje se seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/96.". K části I. oddíl B výměru č. 01/96 V položce č. 5 se kód SKP "75.24.12" nahrazuje kódem SKP "74.70.15". K části II. výměru č. 01/96 V položce č. 9 se na konec názvu položky za slovo "hodinách" doplňuje středník a nový text "pronájem vnitrostátních telekomunikačních vedení a okruhů". V položce č. 10 se vypouští slovo "digitálních". K přílohám výměru č. 01/96 V příloze č. 4 - Maximální ceny a určené podmínky za vnitrostátní telekomunikační služby se v oddílu "Maximální ceny" vypouští text celé části B. "Pronájem telekomunikačních vedení a okruhů" a v oddílu "Určené podmínky" se vypouští text celé části D. "Pronájem telekomunikačních vedení a okruhů" (str. 49 až 51 Cenového věstníku částka 20/1995). V části Maximální ceny A.I. bodu 2 se doplňuje položka číslo 2.6., která zní: "2.6. Přeložení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbyt/s připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 13 125,00 13 125,00" V části Určené podmínky A.I. se doplňuje bod číslo 18, který zní: "18. Za přeložení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbyt/s připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.6.". Příloha č. 6 - Maximální ceny a určené podmínky pro vnitrostátní přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály se nahrazuje novou přílohou č. 6, která zní: "Příloha č. 6 k výměru MF ČR č. 01/96 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO PŘENOS SIGNÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH PŘENOSOVÝCH VOZŮ SKP 64.20.2 - Přenosy rozhlasové - Přenosy televizní A. Určené podmínky 1. Pro služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů platí maximální ceny uvedené v položce 1. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3 části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrické vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). Dnem použití se rozumí každý započatý kalendářní den. U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje cena za druhý den přenosu. 2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech, a platí pro ně maximální cena podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 3. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem, - M2 pilný, tj. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 5. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů - D2 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km) Za pracovní den splňující výše uvedenou lhůtu se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hod.; b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosu a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. 6. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně jako vlastní přenos. B. Maximální ceny za pronájem mobilních přenosových vozů: 64.20.2 - Přenosy rozhlasové - Přenosy televizní ------------------------------------------------------------------ Položka Druh služby Maximální cena ------------------------------------------------------------------ 1. Mobilní přenosy 1.1 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,- Kč/rok 1.2 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,- Kč/den 1.3 Denní použití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,- Kč/den II. - do 200 km 4 620,- Kč/den III. - do 300 km 6 930,- Kč/den IV. - do 400 km 9 240,- Kč/den V. - nad 400 km 11 550,- Kč/den od výchozího stanoviště vozu 1.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc. 1.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní použití (1.3) o 20 % 1.6 Televizní modulátor 136 500,- Kč/rok". V příloze č. 7 - Maximální ceny (jízdné) a určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní osobní dopravě se v bodu 3.6 v prvním odseku vypouštějí slova "a proti fašismu" a doplňuje se čtvrtý odsek, který zní: "- Sdružením bývalých politických vězňů České republiky". V příloze č. 8 - Ceny a určené podmínky ve veřejné silniční linkové osobní autobusové dopravě se v části II. čl. 1 bodu 3 ve třetím odseku vypouštějí slova "a proti fašismu" a ve čtvrtém odseku se za slovo "Československa," doplňuje text: "Sdružení bývalých politických vězňů České republiky"; v čl. 3 bodu 1 písm. c) se vypouští text "nebo držitelé žákovských jízdenek mladší 10 let, cestují-li na tyto jízdenky"; v části V. čl. 20 písm. a) se vypouštějí slova "a proti fašismu" a v písm. c) se za slovo Československa" doplňuje čárka a text: "Sdružením bývalých politických vězňů České republiky" a odkaz č. 7 se mění na odkaz č. 6. Výměr nabývá účinnosti dnem 1. března 1996; ustanovení týkající se položek č. 9 a č. 10 v části II. výměru č. 01/96 a příloh č. 4 a č. 6 k výměru č. 01/96 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1996. Vrchní ředitelka Ministerstva financí: Ing. Jana Fuerstová, v.r.

 
 
Reklama