Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 01/99 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2000

se změnami:Výměr 02/99, Výměr 03/99, Výměr 04/99, Výměr 05/99, Výměr 06/99, Výměr 08/99, Výměr 09/99, Výměr 10/99, Výměr 07/99, zrušeno 01/2000
uveřejněno v: č. 12/1998 Cenového věstníku na straně 3
schváleno:30.11.1998
účinnost od:01.01.1999
zrušeno:01.01.2000
[Textová verze]

01/99 Výměr Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1998, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. ČÁST I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny ODDÍL A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku) | 1. 11.10.20 Zemní plyn | 40.20.20 | (271 121) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro zemní plyn dodávaný ze státního podniku Transgas, s. p. Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Maximální dvousložková cena sazba pro výpočet stálého měsíčního platu Kč/m3 denního kupující Kč/m3 maxima ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 3,33 Kč/m3 4,50 Kč/m3 ------------------------------------------------------------------ Přitom platí, že a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího denního odběru zemního plynu v m3 dohodnutého ve smlouvě pro období od 1. července 1998 do 30. června 1999 a měsíční sazby stálého platu v Kč/ m3. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový stálý měsíční plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování stálého platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo; b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 stupňů C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti fí = 0 a výhřevnosti 33,65 MJ/m3; c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze, dohodne-li se Transgas s. p. Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. (2) Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a.s. 5,28 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 4,86 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 4,94 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 5,06 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 4,97 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 4,88 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 5,04 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 5,13 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 60,- Kč ------------------------------------------------------------------ (3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, (dále jen "dodavatelé") platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Spotřeba Maximální cena dvousložková v pásmu měsíční od-do plat Kč/m3 m3/rok v Kč ------------------------------------------------------------------ 0 - 900 11,- 6,64 zemní plyn ---------------------------------------------- 901 - 6 000 110,- 4,55 ------------------------------------------------------------------ Přitom platí, že a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6 000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost. | 2. 40.10.10 Elektrická energie | 40.10.30 | (2716) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 11,- 3,45 B 58,- 2,19 N 45,- 0,91 BV 1-2 obytné místnosti 146,- v časových pásmech: 3-4 obytné pro nízký tarif 0,61 místnosti 198,- v ostatní době 2,00 5 a více obytných místností 255,- BH 1-2 obytné místnosti 131,- v časových 3-4 obytné místnosti 170,- pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,61 místností 208,- v ostatní době 1,80 BP jistič do 3 x 25 A včetně 167,- za energii nad 3 x 25 A naměřenou do 3 x 32 A včetně 253,- v nízkém tarifu 0,91 nad 3 x 32 A ve vysokém do 3 x 50 A včetně 377,- tarifu 4,01 nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně 480,- nad 3 x 63 A 839,- ------------------------------------------------------------------ Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Sazba N Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu. Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu. Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají. Sazba BV Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady: a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto: - v pracovních dnech 8 hodin denně, - ve dnech pracovního volna 10 hodin denně. Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu. Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad. b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Sazba BH Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění. Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými zásadami, jaké jsou uvedeny pro sazbu BV. Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť. Sazba BP a) sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (4,01 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: jistič kWh/rok ------------------------------------------------------------------ do 3 x 25 A včetně ............................. 25 000 nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně ................ 30 000 nad 3 x 32 A do 3 x 50 A včetně ................ 35 000 nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně ................ 40 000 nad 3 x 63 A ................................... 70 000 b) doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti vysokého tarifu (VT) nesmí být kratší než jednu hodinu; c) technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem); d) blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: - v dobách platnosti VT, - v dobách platnosti nízkého tarifu v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina. | 3. Výrobky a výkony ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (12,28,29, (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik, 30,33) hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního předpisu1) obsahující léčivou (účinnou) látku ve vybraných anatomicko-terapeuticko-chemických skupinách a ve vybraných lékových formách uvedených v příloze č. 2 tohoto výměru, kromě homeopatik, veterinárních výrobků a výrobků dodávaných podle zvláštního požadavku. (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.13.41 Výrobky dentální (modelovací pasty, zubní 24.42.23 otiskovací hmoty, dentální vosky, zubní cementy 24.66.42 a jiné zubní výplně včetně amalgamů drahých a 33.10.17 obecných kovů používaných v zubním lékařství, (28,29, umělé zuby, přípravky na bázi sádry používané v 30,32,33, zubním lékařství, akrylové polymery a pryskyřice 34,38,39, používané v zubním lékařství) podléhající 90) registraci nebo schválení podle zvláštního předpisu1). ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz). 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke kompenzování 33.10.18 určité vady nebo nedostatečnosti, kromě výrobků, (30,39,40, které se implantují do těla pacienta v rámci 42,44,61, zdravotního výkonu, individuálních zakázek, dílů 62,63,64, ortopedických a protetických a náhrad 66,72,73, protetických a ortodontických ve stomatologii. 76,79,90, 92,94,95) 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z 33.40.11 toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV (90) filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se pro účely regulace cen považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně) zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu (90) výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí - pouze na lékařský předpis (poukaz), kromě individuálních zakázek. (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis. 85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis. (4) Sazby taxy laborum 52.31.10 Sazby taxy laborum se uplatňují ke spotřebovanému materiálu. (5) Přirážky za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost 51.46.11 Přirážky se uplatňují v procentech k cenám 51.46.12 včetně cla a bez daně z přidané hodnoty 52.31.10 vyúčtovaným tuzemským výrobcem nebo zahraničním 52.32.10 dodavatelem u výrobků se stanovenými maximálními 52.48.14 cenami podle této položky a výrobků uvedených v položce č. 6 části II. tohoto výměru. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis (poukaz). Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29, podle bodu (1) a položky č. 6 části II. 30,33) tohoto výměru 35 24.13.41 Výrobky dentální podle bodu (2) 32 24.42.23 24.66.42 33.10.17 (24,28,29,30,32,33,34,38,39,90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz) 20 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické 33.10.18 ke kompenzování určité vady nebo (30,39,40, nedostatečnosti včetně dílů ortopedických 42,44,61, a protetických včetně výrobků, které se 62,63,64, implantují do těla pacienta v rámci 66,72,73, zdravotního výkonu, s výjimkou srdečních 76,79,90, stimulátorů, individuálních zakázek 92,94,95) a náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii 25 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla (42,90) i plastů čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně a členy dioptrické do brýlí včetně individuálních zakázek - pouze čočky a členy na lékařský předpis (poukaz) 75 Přirážka zahrnuje i výkony při opracování čočky k zasazení do obruby a vyrovnání obruby. Při externím dodání pokovení, tvrzení nebo barvení je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení, tvrzení nebo barvení. 33.40.11 Čočky kontaktní včetně individuálních zakázek (90) - pouze čočky na lékařský předpis (poukaz) 41 33.40.12 Systém dalekohledový včetně (42,90) příslušenství 26 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené (90) v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí na lékařský předpis (poukaz) 43 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí2); ------------------------------------------------------------------ 2) Výměr Ministerstva financí č. 8/16/1997 (Cenový věstník - řada zdravotnictví 8/1997). b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen tuto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka. Dodavatel informuje odběratele, kromě prodeje konečnému spotřebiteli, o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu; c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí Evropské unie, vyhlášeným Českou národní bankou platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí Evropské unie, vyhlášeným Českou národní bankou platným v den vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, případně vynásobeným koeficientem 1,0135, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Pokud v konkrétním případě není clo uplatněno, popřípadě je sníženo, sníží se maximální cena o částku odpovídající příslušné sazbě cla podle celního sazebníku a Českého integrovaného tarifu, popřípadě o částku neuplatněného cla. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b); f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé (popřípadě jejich tuzemští pověření zástupci) dodavatelé výkonů předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 8/16/1997. | 4. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- (1) 85.11 a) Zdravotní péče hrazená zdravotním pojištěním, která 12 je poskytována účastníku veřejného zdravotního 13 pojištění nebo účastníku smluvního zdravotního 14 pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou poskytující veřejné zdravotní pojištění, b) Zdravotní péče, která je poskytována ba) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu, kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí: a) maximální cena jednoho bodu je 1,- Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí hrazenou ze zdravotního pojištění je uveden ve zvláštních předpisech3),4); b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Počet bodů je stanoven v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.4) ------------------------------------------------------------------ 3) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb. 4) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky5): ------------------------------------------------------------------ 5) Metodický návod Ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1 223,- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2 876,- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3 634,- Kč | 5. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná | vnitrostátní, z toho jen použití | železniční vnitrostátní dopravní | cesty celostátních a regionálních drah +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. | 6. 64 Výkony spojů vnitrostátní, | z toho jen: +----------------------------------------------------------------- (1) 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby kromě vnitrostátních dálnopisných a telegrafních služeb a pronájmu telekomunikačních vedení a okruhů Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru. (2) 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikační služby 64.20.22 rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů kromě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997 Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru. (3) 64.20.2 Pronájem mobilních přenosových vozů pro vnitrostátní provoz Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru. | 7. 60.10.1 Doprava osob železniční vnitrostátní | 60.21.10 (jízdné) a použití vnitrostátní železniční | dopravní cesty celostátních a regionálních | drah pro osobní dopravu +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto výměru. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. | 8. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové | prostory, pozemky a trvalé porosty), | jejichž cena je plně nebo částečně | hrazena ze státního rozpočtu, státního | fondu nebo jiných prostředků státu +----------------------------------------------------------------- Maximální cena je cena zjištěná podle zvláštního předpisu.6) ------------------------------------------------------------------ 6) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). | 9. Nájemné z bytu a služby poskytované | s užíváním bytu +----------------------------------------------------------------- Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem.7),8) ------------------------------------------------------------------ 7) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb. 8) Část I. výměru MF č. 03/98 (Cenový věstník částka 4/1998), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/98. |10. Nájemné z pozemků nesloužících | k podnikání nájemce +----------------------------------------------------------------- (1) Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci, včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků v obcích plocha užívaná plocha užívaná s počtem rekreačními v zahrádkových obyvatel chatami osadách --------------------------------------------------------------- do 5 000 6,- Kč/m2 3,- Kč/m2 5 000-50 000 8,- Kč/m2 4,- Kč/m2 nad 50 000 10,- Kč/m2 5,- Kč/m2 b) lesních, zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím v obcích s počtem skutečně zastavěná plocha obyvatel na lesních pozemcích --------------------------------------------------------------- do 5 000 12,- Kč/m2 5 000-50 000 18,- Kč/m2 nad 50 000 24,- Kč/m2 c) ostatních (včetně pronájmu hřbitovních míst) obce plocha užívaná (s počtem obyvatel) v ostatních případech --------------------------------------------------------------- Praha 30,- Kč/m2 Brno, Ostrava 20,- Kč/m2 ostatní statutární9) 15,- Kč/m2 lázeňské, Český Krumlov a Karviná 12,- Kč/m2 ostatní nad 25 000 9,- Kč/m2 15 000-25 000 7,- Kč/m2 5 000-15 000 5,- Kč/m2 1 000- 5 000 4,- Kč/m2 do 1 000 3,- Kč/m2 ------------------------------------------------------------------ 9) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.). (2) Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu (Statistický lexikon obcí ČR - 1992). (3) Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. (4) Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem.10) ------------------------------------------------------------------ 10) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.). |11. 40.10.10 Elektrická energie | kromě cen elektrické energie | podle položky č. 2 +----------------------------------------------------------------- (1) Pro elektrickou energii dodávanou ČEZ, a.s. dále uvedeným distribučním společnostem platí tyto maximální ceny a dále určené podmínky: +----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |PRE, a.s.|STE, a.s.|JČE, a.s.|ZČE, a.s.|SČE, a.s.|VČE, a.s.|JME, a.s.|SME, a.s.| +----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |a) Maximální cena | | | | | | | | | | za elektrickou energii | | | | | | | | | | aa) za skutečně dosažené | | | | | | | | | | měsíční maximum | | | | | | | | | | elektrického výkonu | | | | | | | | | | v Kč/MW/měsíc |264 876 |254 703 |226 051 |237 265 |247 823 |266 131 |310 449 |310 054 | | | | | | | | | | | | ab) za dodanou | | | | | | | | | | elektrickou energii | | | | | | | | | | za 1 MWh | | | | | | | | | | dodanou v pásmu | | | | | | | | | | platnosti špičkového | | | | | | | | | | tarifu ŠT v Kč/MWh | 622,8| 622,8| 622,8| 622,8| 622,8| 622,8| 622,8| 622,8| | | | | | | | | | | | za 1 MWh | | | | | | | | | | dodanou v pásmu | | | | | | | | | | platnosti vysokého | | | | | | | | | | tarifu VT v Kč/MWh | 461,3| 461,3| 461,3| 461,3| 461,3| 461,3| 461,3| 461,3| | | | | | | | | | | | za 1 MWh | | | | | | | | | | dodanou v pásmu | | | | | | | | | | platnosti nízkého | | | | | | | | | | tarifu NT v Kč/MWh | 415,2| 415,2| 415,2| 415,2| 415,2| 415,2| 415,2| 415,2| | | | | | | | | | | |b) Maximální cena | | | | | | | | | | za služby přenosových | | | | | | | | | | zařízení a služby | | | | | | | | | | dispečinku dodavatele | | | | | | | | | | ba) za služby přenosových| | | | | | | | | | zařízení dodavatele | | | | | | | | | | příslušné ke každé | | | | | | | | | | 1 MWh dodané | | | | | | | | | | v rámci smluveného | | | | | | | | | | množství elektrické | | | | | | | | | | energie v Kč/MWh | 63,3| 63,3| 63,3| 63,3| 63,3| 63,3| 63,3| 63,3| | bb) za služby dispečinku | | | | | | | | | | dodavatele | | | | | | | | | | při operativním | | | | | | | | | | řízení dodávek | | | | | | | | | | elektrického výkonu | | | | | | | | | | v tis. Kč/měsíc | 2 333 | 2 816 | 1 422 | 1 607 | 2 337 | 2 663 | 4 172 | 3 972 | | | | | | | | | | | |c) Maximální cena | | | | | | | | | | za služby systému zdrojů | | | | | | | | | | za služby systému zdrojů | | | | | | | | | | dodavatele ke každému | | | | | | | | | | 1 MW smluveného měsíčního| | | | | | | | | | maxima elektrického | | | | | | | | | | výkonu v Kč/MW/měsíc | 79 988 | 79 988 | 79 988 | 79 988 | 79 988 | 79 988 | 79 988 | 79 988 | +----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ Vysvětlivky zkratek: PRE, a.s. - Pražská energetika, a.s., Praha STE, a.s. - Středočeská energetická, a.s., Praha JČE, a.s. - Jihočeská energetika, a.s., České Budějovice ZČE, a.s. - Západočeská energetika, a.s., Plzeň SČE, a.s. - Severočeská energetika, a.s., Děčín VČE, a.s. - Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové JME, a.s. - Jihomoravská energetika, a.s., Brno SME, a.s. - Severomoravská energetika, a.s., Ostrava ŠT - špičkový tarif VT - vysoký tarif NT - nízký tarif (2) Dodanou a odebranou elektrickou energií (MWh, MW) ve smluvním období se rozumí saldo všech dodávek a odběrů elektrické energie v dohodnutých předávacích místech, tj. místech, kde ČEZ, a.s., předává elektrickou energii do zařízení pro rozvod distribuční společnosti. Všechna předávací místa dohodnutá mezi ČEZ, a.s., a distribuční společností tvoří jedno odběrné místo. (3) Měsíčním maximem elektrického výkonu (MW) podle bodu (1) písm. aa) dodávané elektrické energie v daném měsíci a podle bodu (1) písm. c) služeb systému zdrojů v daném měsíci se rozumí měsíční průměr týdenních maxim hodinových sald všech dodávek a odběrů v odběrném místě v době od pondělí 0.00 hod. středoevropského času (dále jen "SEČ") do neděle 24.00 hod. SEČ v týdnech podle následujícího rozdělení týdnů do jednotlivých měsíců: +----------+-----------------+---------+ | leden | 1. 1. - 24. 1. | 3 týdny | | únor | 25. 1. - 21. 2. | 4 týdny | | březen | 22. 2. - 28. 3. | 5 týdnů | | duben | 29. 3. - 25. 4. | 4 týdny | | květen | 26. 4. - 30. 5. | 5 týdnů | | červen | 31. 5. - 27. 6. | 4 týdny | | červenec | 28. 6. - 25. 7. | 4 týdny | | srpen | 26. 7. - 29. 8. | 5 týdnů | | září | 30. 8. - 26. 9. | 4 týdny | | říjen | 27. 9. - 24.10. | 4 týdny | | listopad | 25.10. - 28.11. | 5 týdnů | | prosinec | 29.11. - 31.12. | 5 týdnů | +----------+-----------------+---------+ (4) Dodanou elektrickou energií (MWh) podle bodu (1) písm. ab) v daném měsíci se rozumí celkové saldo všech dodávek a odběrů elektrické energie v odběrném místě v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0.00 hod. SEČ a končícím poslední den měsíce ve 24.00 hod. SEČ. (5) Pásma platnosti špičkového tarifu (dále jen "ŠT"), vysokého tarifu (dále jen "VT") a nízkého tarifu (dále jen "NT") jsou časově vymezena takto (SEČ): a) ve dnech pondělí až pátek +-----------------------------------------------------------+ | 1. 1. - 31. 3. ŠT 06 - 10, 17 - 20 hod. | | a VT 10 - 12, 16 - 17, 20 - 21, 22 - 24 hod. | | 1.11. - 31.12. NT 24 - 06, 12 - 16, 21 - 22 hod. | +-----------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------+ | ŠT 05 - 09, 16 - 19 hod. | | 1.10. - 31.10. VT 09 - 11, 15 - 16, 19 - 20, 21 - 23 hod. | | NT 23 - 05, 11 - 15, 20 - 21 hod. | +-----------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------+ | ŠT 05 - 09 hod. | | 1. 4. - 30. 9. VT 09 - 13, 17 - 20 hod. | | NT 20 - 05, 13 - 17 hod. | +-----------------------------------------------------------+ b) ve dnech sobota a neděle a ve státních svátcích platí NT po celých 24 hodin. (6) Smluvenými hodnotami jsou a) hodnoty měsíčních maxim elektrického výkonu (MW) ve smyslu definice v bodu (3) pro sjednané služby systému zdrojů v rámci roku, b) dohodnuté množství elektrické energie (MWh), které má být dodáno v jednotlivých čtvrtletích roku. (7) Časem plnění pro dodávku smluveného množství elektrické energie, za který se dodávka elektrické energie hodnotí, je kalendářní čtvrtletí, které začíná prvním dnem čtvrtletí v 0.00 hod. SEČ a končí posledním dnem čtvrtletí ve 24.00 hod. SEČ. (8) Časem plnění pro dodávku smluveného měsíčního maxima elektrického výkonu, za který se dodávka měsíčního maxima elektrického výkonu hodnotí, jsou měsíční smluvní období časově vymezená v bodu (3). (9) Čtvrtletní skutečnou hodnotou dodávky elektrické energie (MWh), jako plnění smluvených hodnot, se rozumí celkové saldo všech dodávek a odběrů elektrické energie v odběrném místě vzniklé v daném čtvrtletí. (10) Skutečnou hodnotou měsíčního maxima elektrického výkonu (MW) dodané elektrické energie a poskytnutých služeb systému zdrojů v daném měsíci se rozumí průměr týdenních maxim hodinových sald všech dodávek a odběrů v odběrném místě v době od pondělí 0.00 hod. SEČ do neděle 24.00 hod. SEČ vzniklý v měsíčním smluvním období časově vymezeném v bodu (3). (11) Službami přenosových zařízení ČEZ, a.s., se rozumí přenos elektrické energie a přenos služeb systému zdrojů do zařízení pro rozvod elektrické energie distribuční společnosti. Maximální cena za služby přenosových zařízení podle bodu (1) písm. ba) se vztahuje na celkové množství dodané elektrické energie ve smyslu její definice v bodu (4). Službami dispečinku se rozumí řízení provozu zdrojů a přenosových zařízení elektrizační soustavy k hospodárnému zajišťování plynulé a spolehlivé dodávky elektrického výkonu podle okamžitých hodnot odběru distribuční společnosti. (12) Službami systému zdrojů ČEZ, a.s., se rozumí držení potřebné zálohy elektrického výkonu v systému, primární a sekundární regulace a regulace toku jalových výkonů v systému pro plynulou a spolehlivou dodávku elektrického výkonu podle okamžitých hodnot odběru distribuční společnosti. (13) Maximální ceny elektrické energie a služeb uvedené v bodu (1) platí pro dodávku elektrické energie uskutečňovanou ve výši smluvených hodnot včetně těchto nejvýše přípustných tolerancí ke smluveným hodnotám: a) + 5 % k hodnotě smluveného měsíčního maxima elektrického výkonu, b) +/- 3 % k hodnotě smluveného čtvrtletního množství elektrické energie. (14) Při nedodržení smluvených hodnot odběru elektrické energie v mezích přípustné tolerance se maximální ceny uvedené v bodu (1) zvyšují takto: a) maximální cena za elektrickou energii: aa) Při odběru elektrické energie vyšším, než je čtvrtletní smluvené množství, platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v bodu (1) písm. ab) a pro každou 1 MWh odebranou nad 103 % smluveného množství platí maximální přirážka ve výši 100 Kč. ab) Při odběru elektrické energie nižším, než je 97 % čtvrtletního smluveného množství, platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v bodu (1) písm. ab) a za každou neodebranou 1 MWh až do výše 97 % smluveného množství platí maximální cena 180 Kč. b) cena za služby přenosových zařízení: Při odběru elektrické energie nižším, než je čtvrtletní smluvené množství, platí cena služeb přenosových zařízení uvedená v bodu (1) písm. ba) pro celé odebrané množství elektrické energie a při odběru nižším než 97 % smluveného množství platí tato cena i pro každou neodebranou 1 MWh až do výše 97 % smluveného množství. c) cena za služby systému zdrojů: Při překročení smluveného měsíčního maxima elektrického výkonu pro služby systému zdrojů platí maximální cena uvedená v bodu (1) písm. c) pro skutečně odebrané maximum elektrického výkonu a pro každý 1 MW odebraný nad 105 % smluveného měsíčního maxima elektrického výkonu se zvyšuje maximální cena uvedená v bodu (1) písm. c) v I. a IV. čtvrtletí o 40 % a ve II. a III. čtvrtletí o 16 %. (15) Distribuční společnost může jednostranně upřesnit smluvené hodnoty odběru v průběhu roku takto: a) čtvrtletní množství elektrické energie (MWh) maximálně o 5 % nejpozději 30 dní před začátkem čtvrtletí, b) hodnoty měsíčních maxim elektrického výkonu v jednotlivých měsících čtvrtletí maximálně o +/- 2 % nejpozději 30 dní před začátkem čtvrtletí. (16) Dodaný elektrický výkon se uvádí v MW se zaokrouhlením na jedno desetinné místo; dodané množství elektrické energie se uvádí v MWh se zaokrouhlením na jedno desetinné místo (tj. hodnoty do 0,50 dolů, hodnoty od 0,50 včetně nahoru). (17) Ustanovení bodu (14) písm. ab) a písm. b) o nedodržení smluvených hodnot odběru elektrické energie v mezích přípustné tolerance se nevztahuje na případy, kdy distribuční společnost je nucena omezit dodávku elektrické energie a) při stavech nouze podle zvláštního předpisu,11) b) při činnostech, které budou označeny osobou oprávněnou k vyhlášení stavu nouze jako činnosti bezprostředně zamezující vznik stavu nouze podle zvláštního předpisu.12) ------------------------------------------------------------------ 11) § 12 odst. 1 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 12) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/1996 Sb., o stavech nouze v elektroenergetice. ODDÍL B Maximální ceny, které mohou stanovit okresní úřady a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují okresní úřady nařízením okresního úřadu a obce obecně závaznou vyhláškou.13) ------------------------------------------------------------------ 13) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb. Pol. Číselný kód Název č. SKP ------------------------------------------------------------------ | 1. 50.20.32 Odtahová služba, z toho jen nucené | 60.24.17 odtahy vozidel podle podmínek stanovených | ve zvláštním předpisu14) a v obecně | závazných vyhláškách obcí +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 14) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. | 2. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská | provozovaná v rámci městské hromadné | dopravy +----------------------------------------------------------------- Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v položce č. 12 části II. tohoto výměru. | 3. 60.22.11 Taxislužba osobní na území obce +----------------------------------------------------------------- | 4. 63.11.24 Služby parkovišť +----------------------------------------------------------------- | 5. 74.70.15 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, | z toho jen přiložení a odstranění | technických prostředků k zabránění | odjezdu vozidla podle zvláštního | předpisu15) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 15) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. | 6. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění | zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení | popele do úřední popelnice s označením +----------------------------------------------------------------- | 7. Nájemné z bytu, z toho jen stanovení | koeficientu růstu nájemného v závislosti | na velikosti obce Kv, úprava základního | nájemného podle polohy domu a zvýšení | nájemného v některých rodinných domech +----------------------------------------------------------------- Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a, 9 a 16 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb. |8. Sběr, svoz, třídění a zneškodňování | komunálního odpadu16) +----------------------------------------------------------------- Pouze sjednávání cen s fyzickými osobami podle zvláštního předpisu.17) ------------------------------------------------------------------ 16) § 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 17) § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. ODDÍL C Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů18) ------------------------------------------------------------------ 18) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb. Pol. Číselný kód Název Cena při č. SKP prodeji od (celního výrobce sazebníku) | 1. 01.21.20 Mléko kravské syrové | (0401 20 998) +----------------------------------------------------------------- I. jakostní třída při 3,6 % tučnosti ČSN 57 0529 7,80 Kč/l Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně. | 2. 01.11.12 Pšenice potravinářská | (1001 90 99) +----------------------------------------------------------------- ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 4 000,- Kč/t č.h. Tato minimální cena se vztahuje na nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998 podle "Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998" schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 623/98. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3: příměsi celkem max. 6,0 % z toho: zrna žita, tritikale a ječmene celá i poškozená (pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot) max. 3,0 % obsah mokrého lepku v sušině - sedimentační hodnota (SDS-test) min. 55 ml číslo poklesu (viskotest) min. 220 s obsah N-látek v sušině (N x 5,7) min. 12,0 % Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČSN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. K položkám č. 1 a 2 Minimální ceny nezahrnují dopravní náklady. |3. 01.11.12 Pšenice potravinářská | (1001 90 99) +----------------------------------------------------------------- ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 4 000,- Kč/t č.h. Za tuto minimální cenu se nakupuje pšenice potravinářská ze sklizně roku 1998 podle "Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998" schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 1525/98. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3: objemová hmotnost min. 770g/l příměsi celkem max. 6,0 % z toho: zrna žita, tritikale a ječmene celá i poškozená (pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot) max. 3,0 % obsah mokrého lepku v sušině - sedimentační hodnota (SDS-test) min. 47 ml číslo poklesu (viskotest) min. 190 s obsah N-látek v sušině (N x 5,7) min. 11,0 % Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČSN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. Minimální cena zahrnuje dopravní náklady. ČÁST II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: - náklady na vyřazení hmotného majetku včetně zůstatkových cen vyřazeného hmotného majetku, - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, - zaviněná manka, - škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, - veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, - pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), - náklady na zastavenou nedokončenou výrobu nebo jinou zastavenou činnost, - nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, - náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, - přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod, přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), - odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, - platby za promlčené dluhy, - opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, - zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování, - odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního předpisu,19) - důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem, - odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb. ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního jmění, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo zvláštními předpisy. Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce - SKP (celního sazebníku) | 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových | vodovodů a umělých přivaděčů) +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: a) do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné;19) c) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody; d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. | 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná přímým | 41.00.12 odběratelům | 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné | vodovodní sítě ve správě jiného právního | subjektu (dále jen "voda předaná") | 90.00.11 Odstraňování odpadních vod a jejich | čištění, z toho jen voda odvedená | kanalizací nečištěná, voda odpadní | čištěná a voda zvláštní čištěná +----------------------------------------------------------------- Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu.20) Pro účely regulace cen platí a) v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena, odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné,19) do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; b) ceny za 1 m3 vody dodané nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto: (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo Cd = --------------------------- , Qd potom Co = N + kZ, kde Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní odvedené z domácností, Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, N = náklady podle pravidel věcného usměrňování cen připadající na 1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady podle pravidel věcného usměrňování cen připadající na 1 m3 vody odpadní odvedené, Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování cen připadající na 1 m3, Q = celkové fakturované množství vody dodané přímým odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované množství vody odpadní odvedené, Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele, bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností, k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních odběratelů, nejvýše však 3; c) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností přímo nebo prostřednictvím dalšího subjektu se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele; d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky; e) způsob rozúčtování vodného a stočného21) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem22) a spotřebiteli23). Nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu, popřípadě na počtu a druhu nebytových prostorů (roční směrná čísla spotřeby vody);24) f) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody24) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen. ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 20) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb. 21) § 37 odst. 1 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 22) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 23) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. 24) Příloha k vyhlášce č. 144/1978 Sb. | 3. 11.10.20 Plynná paliva | 40.20.11 kromě cen plynných paliv | 40.20.16 podle položky č. 1 části I. oddílu A | 60.30.12 včetně jejich přepravy | (2705, 2711) +----------------------------------------------------------------- | 4. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora +----------------------------------------------------------------- (1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). (2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu.25) ------------------------------------------------------------------ 25) § 12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. (3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen, dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1999 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vyjádřená v GJ měřených na vstupu do vytápěného objektu (v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt se zohledněním ztrát ve venkovních rozvodech) za rok 1998 zvýšená o - 3,9 % pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 1998 na vstupu do vytápěného objektu do 350,- Kč/GJ včetně, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt do 315,- Kč/GJ včetně; - 2,9 % pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 1998 na vstupu do vytápěného objektu nad 350,- Kč/GJ, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt nad 315,- Kč/GJ. Přitom platí ustanovení bodu (6). (4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy a) je vyráběna ze zdrojů, u nichž bylo provedeno odsíření zdroje nebo změna paliva z tuhých nebo kapalných paliv na plynná paliva nebo z topných olejů s vyšším obsahem síry (těžké topné oleje) na topné oleje s nižším obsahem síry (lehké a velmi lehké topné oleje), pokud jsou současně splněny tyto podmínky: aa) kolaudace po změně paliva byla provedena po 1. lednu 1996, ab) cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 350,- Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt je nižší než 315,- Kč/GJ; b) do věcně usměrňované ceny platné v roce 1995, 1996 nebo 1997 nebyly zahrnuty některé ekonomicky oprávněné náklady nebo přiměřený zisk určený na investice a cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 350,- Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt je nižší než 315,- Kč/GJ; c) pořizovací cena paliva v roce 1999 se zvýšila natolik, že tímto vlivem se průměrná věcně usměrňovaná cena zvýší oproti roku 1998 o více než stanovené procento pro příslušný interval v bodu (3). Postup podle tohoto bodu může dodavatel uplatnit za podmínky, že bude prověřena správnost kalkulace věcně usměrňované ceny oddělením kontroly cen místně příslušného finančního ředitelství na základě písemné žádosti prodávajícího. Ceny uvedené v písmenu ab) a b) se rozumí včetně daně z přidané hodnoty. (5) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1998 se určí takto: Q98 - N98 N98 P98 = --------- + --- , q99 q98 kde Q98 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 1998 v cenách podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 1998 v Kč; N98 = náklady výrobce na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1998 oceněné pořizovacími cenami, popřípadě vlastními náklady u paliva vytvořeného vlastní činností, nebo u distributora náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 1998 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč; q98 = skutečný objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1998 v GJ, q99 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1999 v GJ. Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1998 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. (6) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (5), platí tato nižší cena. (7) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = = spotřeba paliva v tunách [plyn v 1 000 m3] x výhřevnost paliva v GJ/t [plyn v GJ/1 000 m3] x směrná účinnost kotle v % x ------------------------- , 100 kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva nebo se stanoví znaleckým posudkem znalce v příslušném oboru. +---------+----------+---------------------------------------------------------------------+ | | Výkon | Účinnost při použití paliva (%) | |Kategorie| +----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | zdroje | kotle | |černé| | hnědé | hnědé |topný|topný|plyn|elektr.|elektr.| | | |koks| uhlí|brikety| uhlí | uhlí | olej| olej| ZP |akumu- |přímo- | | |na zdroji | | | |tříděné|netříděné| LTO | TTO | | lační | topné | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | A |do 0,5 MW | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 80 | - | 85 | 96 | 98 | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | B | 0,5-3 MW | - | 70 | 69 | 68 | 63 | 83 | - | 86 | 97 | 99 | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | C | 3,1-6 MW | - | 75 | - | 72 | 65 | 84 | - | 87 | - | - | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | D | 6,1-20 MW| - | 77 | - | - | 70 | 85 | 82 | 90 | - | - | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | E |20,1-50 MW| - | 80 | - | - | 77 | 87 | 85 | 92 | - | - | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ | F | nad 50 MW| - | 82 | - | - | 82 | 89 | 86 | 93 | - | - | +---------+----------+----+-----+-------+-------+---------+-----+-----+----+-------+-------+ (8) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3), pokud nebyl uplatněn postup podle bodu (4). (9) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro domácnosti v roce 1998 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1). (10) Do ceny nelze zahrnout náklady na pronájem hmotného a nehmotného majetku a současně odpisy tohoto majetku. Náklady na pronájem hmotného a nehmotného majetku lze do ceny zahrnout maximálně do výše odpisů skutečně uplatněných, pokud je majetek odepisován. (11) Prodávající předloží kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. | 5. 40.10.10 Elektrická energie dodávaná | (2716) z obnovitelných a druhotných zdrojů | (z malých vodních elektráren, větrných | elektráren, solárních a geotermálních | zdrojů energie a bioplynů) kromě cen | elektrické energie podle položky č. 2 | části I. oddílu A +----------------------------------------------------------------- | 6. Výrobky ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29, humánní včetně diagnostik hromadně 30,33) vyráběné nebo dovážené podléhající registraci podle zvláštního předpisu1) kromě výrobků uvedených v položce č. 3 části I. oddílu A tohoto výměru ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (30,39,40,42,44, nedostatečnosti, které se implantují do 61,62,63,64,66, těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, 72,73,76,79,90, s výjimkou srdečních stimulátorů 92,94,95) A. Pro přechod z regulace formou maximálních cen na regulaci formou věcně usměrňovaných cen v roce 1998 na úrovni výrobců a dovozců platí: (1) U výrobků z tuzemska a dovozu obsažených v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a optických výkonů s maximálními cenami" platném od 1. července 1997 a v jeho pozdějších dodatcích (výměry MF č. 3/16/1997, č. 4/16/1997, č. 5/16/1997 a č. 6/16/1997 - Cenový věstník - řada zdravotnictví, částka 3 až 6/1997), u kterých platí počínaje rokem 1998 regulace cen podle této položky, je možno uplatnit věcně usměrňovanou cenu počínaje 1. lednem 1998. (2) Výše věcně usměrňované ceny tuzemského výrobku uplatněné v roce 1998 oproti výši maximální ceny výrobku platné k 31. prosinci 1997 může zohlednit pouze vliv změny ekonomicky oprávněných nákladů. (3) Výše věcně usměrňované ceny výrobku z dovozu uplatněné v roce 1998 oproti výši maximální ceny výrobku platné k 31. prosinci 1997 může zohlednit jednak roční nárůst nákladů, který nesmí představovat větší než jednoprocentní zvýšení ceny, a jednak vliv změny kurzu devizového trhu té měny, ve které byl návrh maximální ceny pro rok 1997 dodavatelem zpracován a předložen Ministerstvu financí, upraveného o vliv uplatnění koeficientu podle bodu (8) části B. této položky. Vliv změny kurzu devizového trhu se vyjádří u výrobků, jejichž maximální ceny byly stanoveny a) k 1. červenci 1997 procentem změny průměrného kurzu devizového trhu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočteného jako aritmetický průměr z kurzů devizového trhu vyhlášených ČNB, oproti kurzu devizového trhu platnému k 20. květnu 1997; b) po 1. červenci 1997 procentem změny průměrného kurzu devizového trhu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočteného způsobem podle písmene a), oproti kurzu devizového trhu platnému ke dni vyhotovení průvodního dopisu, kterým byl návrh maximální ceny předložen Ministerstvu financí. Pokud návrh maximální ceny výrobku byl předložen v české měně, vyjádří se vliv změny kurzu devizového trhu procentem změny kurzu devizového trhu německé marky vypočteným postupem podle předchozí věty. B. Pro tvorbu věcně usměrňovaných cen a jejich změny platí: (1) Věcně usměrňovaná cena tuzemského výrobku zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk související s výrobou a dodáním výrobku na sklad tuzemského odběratele. Suroviny z dovozu se do ceny zahrnují v pořizovací dovozní ceně v příslušné měně přepočtené kurzem devizového trhu uplatněným při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) a upraveným koeficientem podle bodu (8). Takto vytvořenou cenu může výrobce změnit pouze jednou ročně, a to vždy k 1. dubnu, počínaje 1. dubnem 1999. V kratších než ročních časových intervalech výrobce a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny prokazatelně zvýší o více než 8 %. Nejdříve však může zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby zvýšení nákladů trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny sníží o více než 8 %, nejpozději však musí snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby snížení nákladů trvá. (2) Věcně usměrňovaná cena dováženého výrobku se tvoří na základě dovozní ceny se zahrnutím nákladů spojených s dodáním na sklad tuzemského odběratele nebo celní sklad přepočtem z měny uplatněné při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) s použitím kurzu devizového trhu upraveného koeficientem podle bodu (8) s připočtením cla. Věcně usměrňovanou cenu dováženého výrobku může dodavatel (zahraniční dodavatel nebo jeho tuzemský pověřený zástupce) změnit jen jedenkrát ročně, a to vždy k 1. dubnu, počínaje 1. dubnem 1999, kromě případů uvedených v bodu (3). Při změně věcně usměrňované ceny opakovaně dováženého výrobku týmž zahraničním dodavatelem se nová věcně usměrňovaná cena přepočtená na české koruny může zvýšit oproti do té doby platné věcně usměrňované ceně nejvýše o a) vliv růstu nákladů odvozený od vývoje inflace v zemích Evropské unie, který pro účely regulace cen pro rok 1999 stanoví Ministerstvo financí výměrem; b) procento změny průměrného kurzu devizového trhu příslušné měny za období od 1. února do 28. února běžného roku, vypočteného jako aritmetický průměr z kurzů devizového trhu ČNB vyhlášených v tomto období, oproti průměrnému kurzu devizového trhu za stejné období předchozího roku s vyloučením případné změny věcně usměrňované ceny v kratším intervalu podle bodu (3). (3) V kratších než ročních časových intervalech dodavatel dováženého výrobku a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy vliv změny devizového kurzu příslušné měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6 % zvýšením věcně usměrňované ceny; nejdříve však může toto zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže vliv změny kurzu devizového trhu příslušné měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6 % snížením věcně usměrňované ceny; nejpozději však musí toto snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá. Postup podle tohoto bodu se v roce 1998 poprvé uplatní v případě, jestliže procento změny kurzu devizového trhu oproti průměrnému kurzu devizového trhu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočtenému jako aritmetický průměr z kurzů devizového trhu vyhlášených ČNB, se projeví ve změně věcně usměrňované ceny vlivem podle písmene a) nebo b). (4) Postup podle této části se uplatní i u výrobků, které podléhaly věcnému usměrňování cen již od 1. července 1997. (5) Dodavatel na vyžádání předloží Všeobecné zdravotní pojišťovně seznam svých výrobků pro příslušné období s cenami regulovanými podle této položky a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. (6) Do cen při prodeji konečnému spotřebiteli lze zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen takto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka podle položky č. 3 bod (5) části I. oddílu A tohoto výměru. Dodavatel informuje odběratele (netýká se konečného spotřebitele) o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu. (7) U dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, upraveným koeficientem podle bodu (8), přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena nesmí být vyšší než cena určená podle bodu (2). (8) Pokud dovozní cena uvedená na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet) doprovázejícím zboží přes hranice do České republiky je v české měně, vyjádří se vliv změny kurzu devizového trhu procentem změny kurzu devizového trhu německé marky vypočteným způsobem podle bodu (2) nebo (3). (9) Zjištěné indexy změn kurzu devizového trhu a hodnoty průměrného kurzu devizového trhu se zaokrouhlují na tři desetinná místa a věcně usměrňované ceny pro účely prokázání zjištění procent změn cen podle bodů (1) a (3) na dvě desetinná místa. (10) Kurzem devizového trhu České národní banky, který je používán k přepočtu dovozní ceny výrobku, se rozumí tento kurz upravený koeficientem vyjadřujícím odchylku prodejního kurzu devizového trhu hlavních komerčních peněžních ústavů oproti kurzu devizového trhu České národní banky, který pro rok 1998 činí maximálně 1,0135. (11) Pokud je v této položce použit termín "kurz devizového trhu", míní se tím u měn zemí Evropské měnové unie přepočítací poměry uváděné v lístku kurzů devizového trhu a přepočítacích poměrů České národní banky. | 7. Ostatní výrobky a výkony ve zdravotnictví | neuvedené v položce č. 6 části II. tohoto | výměru +----------------------------------------------------------------- 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29, humánní (humánní léčivé přípravky) včetně 30,33) diagnostik hromadně vyráběné nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu1) Veterinární výrobky Výrobky transfúzních stanic Výrobky dodávané podle zvláštního požadavku Výrobky individuálně dovezené a výrobky používané jako vzorky pro účely vědecké, výzkumné, kontrolní nebo výukové Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravované v zařízeních lékárenské péče podle platného lékopisu ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (30,39,40,42,44, nedostatečnosti včetně dílů ortopedických 61,62,63,64,66, a protetických, s výjimkou srdečních 72,73,76,79,90, stimulátorů, na individuální zakázku - z 92,94,95) toho jen na lékařský předpis 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve (90) stomatologii 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, (90) čočky kontaktní na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba výrobků ortopedických a protetických a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru, těsnící vložky a štítku pro informace o léčivu, - poměrnou část ceny technologického materiálu spotřebovaného při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně připravovanému množství léčiva předepsanému v lékařském předpisu a celkové použitelnosti technologického materiálu uvedené výrobcem, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v přehledu maximálních sazeb pro skupinu 12 - 17 v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. | 8. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- (1) 85.11 Zdravotní péče, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění a) a není hrazena podle zvláštního předpisu3) z veřejného zdravotního pojištění, b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou (2) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním předpisu3) (3) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění3) ------------------------------------------------------------------ 3) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb. | 9. 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby, | z toho jen zřízení dočasných účastnických | telefonních stanic; vnitrostátní | dálnopisné služby; vnitrostátní telegrafní | služby; služby rozhlasu po drátě kromě | používání účastnické stanice rozhlasu po | drátě; vybavení účastnických telefonních | stanic, dálnopisných stanic a koncových | stanic telekomunikačních okruhů pro účely | přenosu dat; zřízení nového | telekomunikačního vedení a okruhu; | příprava pronájmu místních, meziměstských | vedení nebo okruhů; příprava pronájmu | vedení nebo okruhu v jednotlivých denních | hodinách; pronájem vnitrostátních | telekomunikačních vedení a okruhů; | zřízení a používání přípojek digitální | sítě integrovaných služeb (ISDN) +----------------------------------------------------------------- (1) Ekonomicky oprávněnými náklady a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady na zřízení, přeložení, převod, používání a na místní a meziměstská spojení účastnických dálnopisných stanic; b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady na poskytování telegrafních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu; c) na služby a výkony rozhlasu po drátě jsou náklady na zřízení, zapojení a výměnu účastnické zásuvky rozhlasu po drátě. (2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lidského života. |10. 64.20 Vnitrostátní radiokomunikační služby, | z toho jen propůjčování přenosových | kanálů a služby rozhlasových a televizních | vysílačů a převaděčů vyrobených a | uvedených do provozu od 1. ledna 1997 +----------------------------------------------------------------- |11. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová | 60.21.3 doprava (dále jen "linková doprava") mimo | městskou hromadnou dopravu a dopravu | příměstskou provozovanou v rámci městské | hromadné dopravy +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 8 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 8 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ------- x n, T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 1997, Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 1997 upravený podle bodu (3) písm. a), T = tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 1997, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu obcí, v roce 1997, n = roční růst provozních nákladů do roku 1999 ve výši 1,000. (3) Přiměřený zisk zahrnuje a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 3,0 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasil odbor dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1997; b) prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. (4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1997, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = -------- , t . S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, t = 17,0 pro případy zahájení provozu v roce 1998, t = 19,4 pro případy zahájení provozu v roce 1999, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně. (5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 4 může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem. |12. Doprava osob městská hromadná a příměstská | provozovaná v rámci městské hromadné | dopravy, z toho jen rozsah a výše | poskytovaných slev a bezplatné přepravy +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa;26) b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky se přepravují - děti a mladiství do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu,27) s výjimkou škol uvedených v § 54, 55 a 56 zvláštního předpisu27) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu,28) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 30 zvláštního předpisu.28) ------------------------------------------------------------------ 26) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 28) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). |13. Nájemné z bytu a služby | poskytované s užíváním bytu, kromě | nájemného podle položek č. 9 v části I. | oddílu A a č. 7 v části I. oddílu B +----------------------------------------------------------------- Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů.8,29) ------------------------------------------------------------------ 8) Část I. výměru MF č. 03/98 (Cenový věstník částka 4/1998), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/98. 29) Vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. |14. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech | v zařízeních určených k trvalému | bydlení30) +----------------------------------------------------------------- (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu;19) e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 %, a polštářů a pokrývek, nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 30) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 31) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). |15. Sběr, svoz, třídění a zneškodňování | komunálního odpadu16) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 16) § 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. |16. Povinné technické prohlídky, kterými se | kontroluje technický stav silničních | vozidel ve stanici technické kontroly | podle zvláštního předpisu32) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 32) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. |17. Výkony metrologické podle zvláštního | předpisu33) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 33) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. |18. Výkony státního zkušebnictví podle | zvláštního předpisu34) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 34) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. |19. Stavby, stavební objekty, provozní | soubory, stavební a montážní práce, | dodávky strojů a zařízení a projektové | práce financované za účasti státního | rozpočtu a za účasti prostředků | poskytnutých z tohoto rozpočtu místním | orgánům nebo z dalších prostředků státu, | z toho jen ty věci a práce, které jsou | dodávány podle smluv uzavřených před | 1. lednem 1991 +----------------------------------------------------------------- Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 může prodávající upravit pouze o své ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů; prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí způsob průkazu podle požadavku kupujícího. |20. 64.11 Vnitrostátní služby pošty,35) | z toho jen +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 35) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád), ve znění vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 59/1991 Sb. (1) 64.11.12 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 listovních zásilek a cenných psaní včetně služeb poštovních přepážek dopisnice, psaní, novinové zásilky, cenná psaní, doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky, reklamace; (2) 64.11.13 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 balíků včetně služeb poštovních přepážek balíky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, reklamace; (3) 64.11.14 Ostatní poštovní služby včetně služeb 64.11.15 poštovních přepážek poštovní poukázky "A", "B", "C", "D", "H" a "V", zásilky s doručenkou, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení (kromě potvrzení o pobírání důchodu nebo dávky a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží), reklamace; Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek; b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1), (2) a (3) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby; c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky: Kč ------------------------------------------------------------------ dopisnice (§ 13 Poštovního řádu, dále jen "PŘ") 4,00 psaní (§ 14 PŘ) do 20 g včetně 4,60 nad 20 g do 50 g včetně 8,00 balík bez udané ceny a s udanou cenou do 2000 Kč (§ 22 PŘ) do 5 kg včetně 25,00 poštovní poukázky "C" (§ 23 PŘ) do 200 Kč včetně 10,00 nad 200 Kč do 1 000 Kč včetně 20,00 nad 1 000 Kč do 5 000 Kč včetně 30,00 doporučeně (§ 25 PŘ) 8,00 k ceně služby doručenka (§ 26 PŘ) 5,00 k ceně služby do vlastních rukou (§ 27 PŘ) 4,00 k ceně služby potvrzení o důchodu 2,00 potvrzení 5,00 Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží ------------------------------------------------------------------ d) bezplatně se poskytují tyto služby pošty: - zásilky slepecké, - zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané; e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty. |21. 40.10.30 Výkony spojené s připojením odběrného | 40.20.20 zařízení odběratele na rozvodné elektrické | 40.30.11 zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné | zařízení plynu +----------------------------------------------------------------- ČÁST III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 3 a č. 11 v části I. oddílu A a minimálních cen podle části I. oddílu C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.36) ------------------------------------------------------------------ 36) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF: č. 01/98 (Cenový věstník částka 20/1997), č. 02/98 (Cenový věstník částka 2/1998), č. 04/98 (Cenový věstník částka 5/1998), č. 05/98 (Cenový věstník částka 7/1998), č. 06/98 (Cenový věstník částka 8/1998), č. 07/98 (Cenový věstník částka 9/1998), část II. výměru MF č. 03/98 (Cenový věstník částka 4/1998). Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999. Náměstkyně ministra financí: Ing. Irma Zlatohlávková, v. r. Příloha 1 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou držiteli autorizace na rozvod elektřiny (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů. Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele. 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN) B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN) C - odběratelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřicí soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti. 4. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kategorií A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto: a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu; b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu. Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 5. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou. 6. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení. 7. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak. 8. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek, b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle, c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle. 9. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období: - říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně, - duben až září v maximální délce trvání 4 hodiny denně. Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají. Pásma platnosti nízkého tarifu: - jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem; - odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu. Pásma platnosti vysokého tarifu jsou stanovena: - u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle, - u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu (nebo jen jedno z těchto pásem), ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. 10. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak. 11. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr elektrického výkonu (1/4 hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady: a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku; b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci - 5 % až + 1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy); c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši 0,33 Kč; d) za neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu 0,27 Kč za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance; e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4hodinovým maximem elektrického výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima elektrického výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy; f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum elektrického výkonu. 12. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie: Odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě. Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem maximální rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 77,90 Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo. Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě: a) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána, a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kW cenou - u sazby A1 ................... 6,65 Kč - u sazby A2 ................... 7,55 Kč - u sazby B1 ................... 7,45 Kč - u sazby B2 ................... 8,60 Kč - u sazby B3 ................... 8,40 Kč - u sazby B4 ................... 10,00 Kč - u sazby B11 .................. 13,40 Kč - u sazby B12 .................. 13,40 Kč b) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána. Pokud odběratel sjedná maximální rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kW sjednaného rezervního výkonu 77,90 Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odstavce 5 všeobecných podmínek této části přílohy. 13. Odběr jalové energie Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00. Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy. Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru, jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně. Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvotně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník. II. MAXIMÁLNÍ CENY ELEKTŘINY A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN) A 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 90,70 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 200,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima ............................... 488,00 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,01 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,74 Kč A 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 90,70 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 226,60 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,01 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,74 Kč A 10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh ................................. 1,35 Kč B. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN) a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 1 000 kW a více B 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 224,30 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima ............................... 546,10 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,14 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč B 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 258,00 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,14 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1 000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení. b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW do 1 000 kW B 3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 251,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima ............................... 610,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč B 4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 299,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW včetně B 5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ......................................... 299,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh ................................. 1,78 Kč B 11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima (měřeno v pásmu VT) ..................... 402,00 Kč - VT za 1 kWh (16 hodin denně) ................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh (8 hodin denně) .................... 0,80 Kč B 12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % z celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima (měřeno v pásmu VT) ..................... 402,00 Kč - VT za 1 kWh (4 hodiny denně) ................... 1,14 Kč - NT za 1 kWh (20 hodin denně) ................... 0,89 Kč B 13 Dvoutarifová sazba - VT za 1 kWh .................................... 4,52 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč C. ODBĚRATELÉ Z NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) C 1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 11,70 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 5,37 Kč C 2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 85,40 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 3,63 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických, resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, eventuálně, pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické, resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C 3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ..... 4 148,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ........................... 2,50 Kč C 4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ..... 122,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT ........... 0,80 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh ................................ 1,53 Kč C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A) ............. 390,40 Kč jistič do 3 x 16 A ........................ 658,80 Kč jistič do 3 x 25 A ........................ 976,00 Kč jistič do 3 x 35 A ........................ 1 366,40 Kč jistič do 3 x 50 A ........................ 1 952,00 Kč jistič do 3 x 100 A ....................... 3 904,00 Kč jistič do 3 x 160 A ....................... 6 246,40 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20 h/den ............................... 0,80 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4 h/den ................................ 3,63 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba elektrické energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) ........... 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A ............................ 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A ............................ 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A ............................ 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A ............................ 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A ........................... 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A ........................... 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C 12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod. se platí paušální pevný plat 13,40 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 12,80 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1 000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. III. CENOVÉ PŘIRÁŽKY ZA JALOVOU ENERGII Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávkou kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo. Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno. ODBĚRATELÉ KATEGORIE A a B 1. MĚŘENÍ JALOVÉ ENERGIE PRO HODNOCENÍ ÚČINÍKU cos fí a) u odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B11, B12 a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle stejně jako odběr energie činné. Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin; b) u odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie; c) pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat; d) pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazby A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou; e) v případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele. 2. VYHODNOCENÍ ÚČINÍKU A ZPŮSOB VÝPOČTU CENOVÝCH PŘIRÁŽEK Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ------- a tomuto poměru odpovídající cos fí. kWh Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,44 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky. IV. TRANSFORMAČNÍ ZTRÁTY JALOVÉ za měsíc (v 16hodinovém pásmu) u olejových transformátorů (podle ČSN 35 1120) +----------+---------+--------------------------+----------------------------+ |Jmenovitý | | Staré plechy | Nové plechy | | výkon | | kVArh | kVArh | |transform.| +--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | kVA |3,6,10 kV|15,22 kV| 35 kV| 110 kV|6,10,22 kV| 35 kV| 110 kV| +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | 63 | - | - | - | - | - | - | - | | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | 160 | - | - | - | - | - | - | - | | 250 | 6 209 | 7 183 | 8 036 | - | 2 313 | 2 557 | - | | 400 | 10 909 | 10 909 | 11 104 | - | 2 922 | 3 312 | - | | 630 | 15 954 | 15 954 | 15 647 | - | 3 682 | 3 989 | - | | 1 000 | 23 376 | 23 376 | 22 402 | - | 4 627 | 5 114 | - | | 1 600 | 34 285 | 34 285 | 33 506 | - | 5 844 | 6 467 | - | | 2 500 | - | 48 700 | - | - | 15 828 | 15 828 | - | | 4 000 | - | 72 076 | - | - | 21 428 | 21 428 | - | | 6 300 | - |107 384 | - | - | 30 681 | 30 681 | - | | 10 000 | - |160 710 | - |121 750 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | | 16 000 | - |171 424 | - |187 008 | 66 232 | 66 232 | 66 232 | | 25 000 | - |243 500 | - |292 200 | 97 400 | 97 400 | 91 313 | | 40 000 | - |350 640 | - |448 040 | 126 620 |126 620 |126 620 | | 63 000 | - | - | - |582 939 | - | - |184 086 | +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent. V. CENOVÉ PŘIRÁŽKY PRO ODBĚRATELE KATEGORIE A a B ZA NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ ÚROVNĚ ÚČINÍKU (cos fí) 0,95 V PROCENTECH SAZBY ZA VÝKON A ELEKTRICKOU ENERGII +------------+------+---------------+------------+------+---------------+ | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | kVArh| | sazby |ostatní| kVArh| | sazby |ostatní| |tg fí= -----+cos fí| A1,A2,| sazby |tg fí= -----+cos fí| A1,A2,| sazby | | kWh | | B1,B2 | | kWh | | B1,B2 | | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | 0,311-0,346| 0,95 | - | - | 1,008-1,034| 0,70 | 40,72 | 37,59 | | 0,347-0,379| 0,94 | 1,21 | 1,12 | 1,035-1,063| 0,69 | 42,97 | 39,66 | | 0,380-0,410| 0,93 | 2,45 | 2,26 | 1,064-1,092| 0,68 | 45,28 | 41,80 | | 0,411-0,440| 0,92 | 3,72 | 4,43 | 1,093-1,123| 0,67 | 47,66 | 43,99 | | 0,441-0,470| 0,91 | 5,02 | 4,63 | 1,124-1,153| 0,66 | 50,10 | 46,25 | | | | | | | | | | | 0,471-0,498| 0,90 | 6,34 | 5,85 | 1,154-1,185| 0,65 | 52,63 | 48,58 | | 0,499-0,526| 0,89 | 7,69 | 7,10 | 1,186-1,216| 0,64 | 55,24 | 50,99 | | 0,527-0,553| 0,88 | 9,07 | 8,37 | 1,217-1,249| 0,63 | 57,93 | 53,47 | | 0,554-0,580| 0,87 | 10,49 | 9,68 | 1,250-1,281| 0,62 | 60,70 | 56,03 | | 0,581-0,606| 0,86 | 11,94 | 11,02 | 1,282-1,316| 0,61 | 63,56 | 58,67 | | | | | | | | | | | 0,607-0,632| 0,85 | 13,41 | 12,38 | 1,317-1,350| 0,60 | 66,52 | 61,40 | | 0,633-0,659| 0,84 | 14,94 | 13,79 | 1,351-1,386| 0,59 | 69,58 | 64,23 | | 0,660-0,685| 0,83 | 16,49 | 15,22 | 1,387-1,423| 0,58 | 72,75 | 67,15 | | 0,686-0,710| 0,82 | 18,08 | 16,69 | 1,424-1,460| 0,57 | 76,03 | 70,18 | | 0,711-0,736| 0,81 | 19,71 | 18,19 | 1,461-1,494| 0,56 | 79,42 | 73,31 | | | | | | | | | | | 0,737-0,763| 0,80 | 21,39 | 19,74 | 1,495-1,532| 0,55 | 82,94 | 76,56 | | 0,764-0,789| 0,79 | 23,10 | 21,32 | 1,533-1,579| 0,54 | 86,58 | 79,92 | | 0,790-0,815| 0,78 | 24,85 | 22,94 | 1,580-1,620| 0,53 | 90,37 | 83,42 | | 0,816-0,841| 0,77 | 26,66 | 24,61 | 1,621-1,663| 0,52 | 94,30 | 87,05 | | 0,842-0,868| 0,76 | 28,51 | 26,32 | 1,664-1,709| 0,51 | 98,39 | 90,82 | | | | | | | | | | | 0,869-0,895| 0,75 | 30,41 | 28,07 | 1,710-1,755| 0,50 |102,64 | 94,74 | | 0,896-0,922| 0,74 | 32,36 | 29,87 | | | | | | 0,923-0,949| 0,73 | 34,36 | 31,72 | | | | | | 0,950-0,977| 0,72 | 36,43 | 33,63 | | | | | | 0,978-1,007| 0,71 | 38,55 | 35,58 | nižší než | 0,50 |108,33 |100,00 | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ Příloha 2A SEZNAM LÉČIVÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V LÉČIVECH, KTERÁ V UVEDENÝCH ATC SKUPINÁCH A LÉKOVÝCH FORMÁCH PODLÉHAJÍ REGULACI MAXIMÁLNÍMI CENAMI Platí do 31. března 1999 +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ | ATC | Název účinné látky | Forma | +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ | A01AA01 | fluorid sodný | p.o. | | A01AC01 | triamcinolon | lok. | | A02AD | antacida (soli hliníku, vápníku a hořčíku | | | | v kombinaci) | p.o. | | A02AD01 | kombinace solí | p.o. | | A02AD04 | hydrotacit | p.o. | | A02BA02 | ranitidin | p.o. | | A02BB01 | misoprostol | p.o. | | A02BC01 | omeprazol | p.o. | | A02BX03 | pirenzepin | p.o. | | A02DA01 | silikony | p.o. | | A03AB03 | oxyfenon | p.o. | | A03AD02 | drotaverin | parent., p.o. | | A03BA01 | atropin | parent., p.o. | | A03BB01 | butylskopolamin | parent., p.o., p.rect.| | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent., p.o., p.rect.| | A03EA | antispasmodika a psycholeptika v kombinaci | | | | s analgetiky | p.rect. | | A03FA01 | metoclopramid | parent., p.o., p.rect.| | A03FA02 | cisaprid | p.o. | | A04AA01 | ondansetron | parent., p.o. | | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o., p.rect. | | A05AA01 | kyselina chenodeoxycholová | p.o. | | A05AX02 | hymekromon | p.o. | | A05BA03 | silymarin | p.o. | | A06AD11 | laktulóza | p.o. | | A07AA02 | nystatin | p.o. | | A07EA03 | prednison | p.rect. | | A07EC02 | mesalazin | p.o., p.rect. | | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy | p.o. | | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou | p.o. | | A09AA | enzymové přípravky | p.o. | | A09AA02 | multienzymy | p.o. | | A09AC01 | pepsin v kombinaci s kyselinotvornými | | | | látkami | p.o. | | A10AA | insulin | parent. | | A10BA02 | metformin | p.o. | | A10BB01 | glibenklamid | p.o. | | A11CA01 | retinol (vitamin A) | parent., p.o. | | A11CC01 | ergokalciferol | parent., p.o. | | A11CC04 | kalcitriol | parent., p.o. | | A12AA03 | glukonát vápenatý | parent. | | A12AA04 | uhličitan vápenatý | p.o. | | A12BA01 | chlorid draselný | parent., p.o. | | A12CC | soli hořčíku | p.o. | | A12CC02 | síran hořečnatý | parent. | | A12CD01 | fluorid sodný | p.o. | | A14AB01 | nandrolon | parent. | | A16AX01 | tioktová kyselina | parent. | | | | | | B01AA08 | ethylbiskumacetát | p.o. | | B01AB01 | heparin | parent. | | B01AB02 | antithrombin | parent. | | B01AB06 | nadroparin | parent. | | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová | p.o. | | B01AD01 | streptokináza | parent. | | B02AA02 | kyselina tranexámová | parent., p.o. | | B02BA01 | fytomenadion | parent., p.o. | | B02BB01 | lidský fibrinogen | parent. | | B02BC | lokální hemostatika | lok. | | B02BC01 | absorbovatelná želatinová houba | lok. | | B02BC07 | kolagen | lok. | | B02BD | srážecí faktory | parent. | | B02BD01 | kombinace koagulačních faktorů IX, II, | | | | VII a X | parent. | | B02BD02 | koagulační faktor VIII | parent. | | B02BD03 | aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII | parent. | | B02BD04 | koagulační faktor IX | parent. | | B02BD05 | koagulační faktor VII | parent. | | B02BD08 | eptakog alfa | parent. | | B03AA02 | fumarát železnatý | p.o. | | B03AC | soli trojmocného železa | parent. | | B03AC02 | hydroxid železitý se sacharózou | parent. | | B03AC03 | komplex železo-sorbitol-citronová kyselina | parent. | | B03AD | chlorid železnatý v kombinaci s kyselinou | | | | listovou | p.o. | | B03AE10 | síran železnatý v kombinaci s kyselinou | | | | listovou | p.o. | | B03BA01 | cyanokobalamin | parent. | | B03BB01 | kyselina listová | p.o. | | B03XA01 | erythropoetin | parent. | | B05AA01 | albumin | parent. | | B05AA05 | dextran | parent. | | B05BA03 | glukóza | parent. | | B05BB01 | chlorid sodný | parent. | | B05XA02 | hydrogenuhličitan sodný | parent. | | | | | | C01AA05 | digoxin | parent., p.o. | | C01BA01 | chinidin | p.o. | | C01BA05 | ajmalin | parent. | | C01BB02 | mexiletin | parent., p.o. | | C01BC03 | propafenon | parent., p.o. | | C01BD01 | amiodaron | parent., p.o. | | C01CA03 | norepinefrin | parent. | | C01CE01 | amrinon | parent. | | C01DA02 | glycerol trinitrát | p.o., subling., spr. | | C01DX12 | molsidomin | p.o. | | C01EA01 | alprostadil | parent. | | C02AB01 | methyldopa | p.o. | | C02CA01 | prazosin | p.o. | | C02CA06 | urapidil | parent. | | C02DB01 | dihydralazin | p.o. | | C03AA03 | hydrochlorothiazid | p.o. | | C03BA | metipamid | p.o. | | C03BA04 | chlortalidon | p.o. | | C03BA10 | xipamid | p.o. | | C03BA11 | indapamid | p.o. | | C03CA01 | furosemid | parent., p.o. | | C03DB01 | amilorid | p.o. | | C03EA01 | hydrochlorothiazid v kombinaci s kalium | | | | šetřícími diuretiky | p.o. | | C04AB01 | fentolamin | parent. | | C04AD03 | pentoxifyllin | parent., p.o. | | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | parent., p.o. | | C04AX21 | naftidrofuryl | parent., p.o. | | C05AD04 | cinchokain | lok. | | C05AX | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití | lok. | | C05BA01 | organo-heparinoidy | lok. | | C05CA04 | troxerutin | p.o. | | C05CX | jiná kapiláry stabilizující léčiva | p.o. | | C07AA | metipranolol | parent., p.o. | | C07AA02 | oxprenolol | parent., p.o. | | C07AA03 | pindolol | parent., p.o. | | C07AA05 | propranolol | parent., p.o. | | C07AA07 | sotalol | parent., p.o. | | C07AA12 | nadolol | parent., p.o. | | C07AA17 | bopindolol | parent., p.o. | | C07AA23 | penbutolol | parent., p.o. | | C07AB03 | atenolol | parent., p.o. | | C07AG01 | labetalol | p.o. | | C07FA | metipranolol v kombinaci s antihypertenzivy | p.o. | | C08CA05 | nifedipin | p.o. | | C08DA01 | verapamil | p.o. | | C08DB01 | diltiazem | p.o. | | C09AA02 | enalapril | p.o. | | C09BA02 | enalapril v kombinaci s diuretiky | p.o. | | C09CA01 | losartan | p.o. | | C10AA03 | pravastatin | p.o. | | C10AB04 | gemfibrozil | p.o. | | C10AC01 | cholestyramin | p.o. | | | | | | D01AA01 | nystatin | lok. | | D01AC01 | klotrimazol | lok. | | D01AE04 | kyselina undecylenová | lok. | | D01BA01 | griseofulvin | p.o. | | D02AB | přípravky obsahující oxid zinečnatý | lok. | | D02AC | přípravky obsahující měkký parafin a tukové | | | | produkty | lok. | | D02AX | přípravky obsahující jiná emolliencia a | | | | protektiva | lok. | | D03BA | proteolytické enzymy | | | | (plasmin/deoxiribonukleáza) | lok. | | D03BA01 | trypsin | lok. | | D05AA | dehty | lok. | | D05BB02 | acitretin | p.o. | | D06AX02 | chloramfenikol | lok. | | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný | lok. | | D07AA02 | hydrokortison | lok. | | D07AB09 | triamcinolon | lok. | | D07AC04 | fluocinolon | lok. | | D07AC13 | mometazon | lok. | | D07AD02 | halcinonid | lok. | | D07BB03 | triamcinolon v kombinaci s antiseptiky | lok. | | D07XC01 | betamethason v kombinaci s kyselinou | | | | salicylovou | lok. | | D08AD | kyselina boritá | lok. | | D10AD01 | tretinoin | lok. | | D10BA01 | isotretinoin | p.o. | | D11AX | fluorouracil | lok. | | | | | | G01AA02 | natamycin | vag. | | G01AF02 | klotrimazol | vag. | | G01AX | nitrofurantoin | vag. | | G01AX11 | polyvidon-jód | vag. | | G01AX12 | ciklopirox | vag. | | G02AB01 | methylergometrin | parent. | | G02AB02 | ergotové alkaloidy | p.o. | | G02AD02 | dinoproston | parent., vag. | | G02CA03 | fenoterol | parent., p.o. | | G02CB | tergurid | p.o. | | G02CB01 | bromokriptin | p.o. | | G02CB02 | lisurid | p.o. | | G02CB03 | kabergolin | p.o. | | G02CB04 | quinagolid | p.o. | | G03BA03 | testosteron | parent., p.o. | | G03CA | mestranol | p.o. | | G03CA03 | estradiol | parent. | | G03DA02 | medroxyprogesteron | p.o. | | G03DA04 | progesteron | parent. | | G03EA02 | testosteron v kombinaci s estrogenem | parent. | | G03GA01 | choriový gonadotrofin | parent. | | G03GA02 | gonadotrofin lidský | parent. | | G03GB02 | klomifen | p.o. | | G03HA01 | cyproteron | parent., p.o. | | G03HB01 | cyproteron v kombinaci s estradiolem | p.o. | | G03XA01 | danazol | p.o. | | G04AB04 | kyselina oxolinová | p.o. | | G04AC01 | nitrofurantoin | p.o. | | G04BC | rozpouštědla močových kamenů | p.o. | | G04BD04 | oxybutynin | p.o. | | G04BX09 | extrakt Serenoa repens | p.o. | | | | | | H01AC01 | somatropin | parent. | | H01BA02 | desmopresin | lok. (nasálně) | | H01CA01 | gonadorelin | lok. (nasálně) | | H01CB02 | oktreotid | parent. | | H02AA02 | fludrokortison | p.o. | | H02AB02 | dexamethason | parent., p.o. | | H03AA01 | levothyroxin sodný | p.o. | | H03BB01 | karbimazol | p.o. | | H04AA01 | glukagon | parent. | | H05BA01 | kalcitonin | parent., inhal. | | | | | | J01AA02 | doxycyklin | parent., p.o. | | J01BA01 | chloramfenikol | parent., p.o. | | J01CA01 | ampicilin | parent., p.o. | | J01CA12 | piperacilin | parent. | | J01CE01 | benzylpenicilin | parent. | | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin | p.o. | | J01CF04 | oxacilin | parent., p.o. | | J01CR02 | amoxicilin v kombinaci s kyselinou | | | | klavulanovou | parent., p.o. | | J01DA01 | cefalexin | p.o. | | J01DA04 | cefazolin | parent. | | J01DF01 | aztreonam | parent. | | J01DH02 | meropenem | parent. | | J01EB05 | sulfafurazol | p.o. | | J01EE01 | sulfamethoxazol v kombinaci s trimethoprimem| parent., p.o. | | J01FA01 | erythromycin | p.o. | | J01FA02 | spiramycin | parent. | | J01FF01 | klindamycin | parent., p.o. | | J01GA01 | streptomycin | parent. | | J01GB03 | gentamicin | parent. | | J01MA02 | ciprofloxacin | parent., p.o. | | J01XA01 | vankomycin | parent. | | J01XB01 | kolistin | p.o. | | J01XD03 | ornidazol | parent. | | J02AA01 | amfotericin | parent. | | J02AB01 | mikonazol | parent. | | J02AB02 | ketokonazol | p.o. | | J02AC01 | flukonazol | parent., p.o. | | J04AB02 | rifampicin | p.o. | | J04AB30 | kapreomycin | parent. | | J04AC01 | isoniazid | p.o. | | J04AK02 | ethambutol | p.o. | | J04BA02 | dapson | p.o. | | J05AB01 | acyklovir | parent., p.o. | | J06AA06 | imunoglobulin proti vzteklině | parent. | | J06BA02 | imunoglobulin normální lidský pro | | | | i.v. aplikaci | parent. | | J06BB02 | imunoglobulin proti tetanu | parent. | | J07AM01 | tetanový toxoid | parent. | | J07AX | jiné bakteriální vakcíny | | | | (protistafylokoková vakcína) | parent. | | J07BG01 | inaktivovaný celý virus vztekliny | parent. | | | | | | L01AA01 | cyklofosfamid | parent., p.o. | | L01AB01 | busulfán | p.o. | | L01AD01 | karmustin | parent. | | L01AD02 | lomustin | p.o. | | L01BA01 | metotrexát | parent., p.o. | | L01BB02 | merkaptopurin | p.o. | | L01BB05 | fludarabin | parent. | | L01BC02 | fluorouracil | parent., p.o. | | L01CA02 | vinkristin | parent. | | L01CB01 | etoposid | parent., p.o. | | L01CD01 | paclitaxel | parent. | | L01DA01 | daktinomycin | parent. | | L01DB01 | doxorubicin | parent. | | L01DB06 | idarubicin | p.o. | | L01DC01 | bleomycin | parent. | | L01XA01 | cisplatina | parent. | | L01XB01 | prokarbazin | p.o. | | L01XX05 | hydroxymočovina | p.o. | | L01XX13 | dakarbazin | parent. | | L02AA | polyestradiol fosfat | parent. | | L02AA01 | diethylstilbestrol | parent. | | L02AA02 | polyestradiol fosfat | parent. | | L02AA03 | ethinylestradiol | p.o. | | L02AA04 | fosfestrol | parent. | | L02AB02 | medroxyprogesteron | parent., p.o. | | L02AE01 | buserelin | parent., inhal. | | L02BA01 | tamoxifen | p.o. | | L02BB01 | flutamid | p.o. | | L02BG01 | aminogluthetimid | p.o. | | L02BG02 | formestan | parent. | | L03A | dialyzát leukocytů | parent. | | L03AA04 | interferon alfa | parent. | | L03AX | stafylokoková vakcína | lok. | | L04AA01 | cyklosporin | parent., p.o. | | L04AX01 | azathioprin | parent., p.o. | | | | | | M01AA | butylpyrazolidiny (ketofenylbutazon) | parent., p.o. | | M01AA01 | phenylbutazon | parent., p.o. | | M01AA05 | klofezon | parent., p.o. | | M01AB01 | indometacin | parent., p.o., p.rect.| | M01AC01 | piroxikam | parent., p.o., p.rect.| | M01AE01 | ibuprofen | parent., p.o., p.rect.| | M01AX01 | nabumeton | p.o. | | M01CB01 | aurothiomalát sodný | parent. | | M01CC01 | penicilamin | p.o. | | M02AA23 | indomethacin | lok. | | M02AC | přípravky s deriváty kyseliny salicylové | lok. | | M02AX | jiné přípravky k léčbě kloubů a svalů | | | | k zevnímu použití | lok. | | M03AX01 | botulotoxin | parent. | | M03BX01 | baklofen | p.o. | | M03CA01 | dantrolen | parent. | | M04AA01 | allopurinol | p.o. | | M04AB03 | benzbromaron | p.o. | | M04AC01 | kolchicin | p.o. | | M05BA02 | kyselina klodronová | parent., p.o. | | | | | | N01AH01 | fentanyl | parent. | | N01AX03 | ketamin | parent. | | N01BA02 | prokain | parent. | | N01BB | trimekain | parent., lok. | | N01BX01 | ethylchlorid | lok. | | N02AA01 | morfin | parent., p.o. | | N02AB02 | pethidin | parent., p.o. | | N02AC05 | benzitramid | p.o. | | N02AD01 | pentazocin | parent., p.o. | | N02AX02 | tramadol | p.o., p.rect. | | N02BA01 | kyselina acetylsalicylová | p.o. | | N02BA04 | salicylát sodný | parent. | | N02BB | metamizol | parent. | | N02BB02 | metamizol sodný | parent. | | N02BE01 | paracetamol | p.o., p.rect. | | N02CA01 | dihydroergotamin | parent. | | N02CA52 | ergotamin, kombinace | p.o. | | N02CX | pipethiaden | p.o. | | N03AA02 | fenobarbital | parent., p.o. | | N03AB02 | fenytoin | parent., p.o. | | N03AD01 | ethosuximid | p.o. | | N03AE01 | klonazepam | parent., p.o. | | N03AF01 | karbamazepin | p.o. | | N03AG01 | valproová kyselina | parent., p.o. | | N03AG02 | valpromid | p.o. | | M03AX09 | lamotrigin | p.o. | | N04AA02 | biperiden | parent., p.o. | | N04AC01 | benzatropin | p.o. | | N04BA02 | levodopa v kombinaci s benserazidem | p.o. | | N04BB01 | amantadin | p.o. | | N04BD01 | selegilin | p.o. | | N05AA01 | chlorpromazin | parent., p.o. | | N05AB02 | flufenazin | parent. | | N05AB03 | perfenazin | p.o. | | N05AC02 | thioridazin | p.o. | | N05AD01 | haloperidol | parent., p.o. | | N05AF03 | chlorprothixen | parent., p.o. | | N05AG01 | fluspirilen | parent. | | N05AG02 | pimozid | p.o. | | N05AH02 | klozapin | parent., p.o. | | N05AL01 | sulpirid | parent., p.o. | | N05AN01 | lithium | p.o. | | N05AX08 | risperidon | p.o. | | N05BA01 | diazepam | parent., p.o., p.rect.| | N05BX01 | mefenoxalon | p.o. | | N05CD03 | flunitrazepam | parent. | | N06AA09 | amitriptylin | parent. | | N06AA16 | dosulepin | p.o. | | N06AB03 | fluoxetin | p.o. | | N06AB04 | citalopram | parent. | | N06AG02 | moklobemid | p.o. | | N06BA04 | methylphenidat | p.o. | | N06BX03 | piracetam | p.o. | | N07AA02 | pyridostigmin | parent., p.o. | | N07CA01 | betahistin | p.o. | | N07XX01 | tirilazad | parent. | | | | | | P01AB03 | ornidazol | p.o. | | P01BA01 | chlorochin | p.o. | | P01BD01 | pyrimethamin | p.o. | | P01CX01 | pentamidin isethionát | parent. | | P02CA03 | albendazol | p.o. | | P02CB01 | piperazin | p.o. | | P02CE01 | levamizol | p.o. | | P02CX01 | pyrvinium | p.o. | | P02DA01 | niklosamid | p.o. | | P03AB02 | lindan | lok. | | P03AC | esdepallethrin | lok. | | P03AC04 | permethrin | lok. | | | | | | R01AC01 | kyselina kromogliková | lok. | | R01AD01 | beklomethason | lok. | | R03AC02 | salbutamol | inhal. | | R03AK03 | fenoterol v kombinaci s jinými antiastmatiky| inhal. | | R03BA01 | beklomethason | inhal. | | R03BB01 | bromid ipratropia | inhal. | | R03BC01 | kyselina kromoglyková | inhal. | | R03CA01 | epinefrin | parent. | | R03CA02 | efedrin | p.o. | | R03CC02 | salbutamol | p.o. | | R03CC03 | terbutalin | parent. | | R03DA05 | aminofylin | parent., p.o., p.rect.| | R05CB01 | acetylcystein | parent., p.o. | | R05CB05 | mesna | inhal. | | R05DA04 | kodein | p.o. | | R05DB13 | butamirat | p.o. | | R06AA04 | klemastin | parent., p.o. | | R06AB03 | dimetinden | p.o. | | R06AD02 | prometazin | parent., p.o. | | R06AX | bisulepin | parent., p.o. | | R06AX02 | cyproheptadin | parent., p.o. | | R06AX09 | azatadin | parent., p.o. | | R06AX11 | astemizol | parent., p.o. | | R06AX12 | terfenadin | parent., p.o. | | R06AX13 | loratadin | parent., p.o. | | R06AX17 | ketotifen | parent., p.o. | | R06AX18 | akrivastin | parent., p.o. | | R06AX19 | azelastin | parent., p.o. | | R06AX25 | mizolastin | parent., p.o. | | R07AA02 | přirozené fosfolipidy | parent. | | | | | | S01AA | azidamfenikol | lok. | | S01AA01 | chloramfenikol | lok. | | S01AA11 | gentamicin | lok. | | S01AA12 | tobramycin | lok. | | S01AA13 | fusidová kyselina | lok. | | S01AA20 | antibiotika v kombinaci s jinými léčivy | lok. | | S01AA30 | neomycin/bacitracin | lok. | | S01AB04 | sulfacetamid | lok. | | S01AD04 | trifluorothimidin | lok. | | S01AX | jiná antiinfektiva | lok. | | S01AX13 | ciprofloxacin | lok. | | S01BA01 | dexamethason | lok. | | S01BC | alkylazuleny | lok. | | S01BC02 | oxyfenbutazon | lok. | | S01BC03 | diklofenak | lok. | | S01BC04 | flurbiprofen | lok. | | S01CA | gentamicin v kombinaci s betamethasonem | lok. | | S01CA01 | dexamethason a antiinfektiva | lok. | | S01CA02 | prednizolon a antiinfektiva | lok. | | S01CA07 | fluorometolon a antiinfektiva | lok. | | S01EA01 | epinefrin | lok. | | S01EB01 | pilokarpin | lok. | | S01EC01 | acetazolamid | p.o. | | S01ED01 | timolol | lok. | | S01FA06 | tropikamid | lok. | | S01GX01 | kyselina kromoglyková | lok. | | S01HA02 | oxybuprokain | lok. | | S01XA20 | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky | lok. | | S03AA03 | polymyxin B | lok. | | | | | | V01AA | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA | extrakty alergenů (diagnostické) | intraderm. | | V01AA | extrakty alergenů (diagnostické) | PRICK test | | V01AA01 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA02 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA03 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA04 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA07 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA10 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA11 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V01AA20 | extrakty alergenů (terapeutické) | parent., p.o. | | V03A | antistafylokokový fágový lyzát | lok. | | V03AB14 | protamin | parent. | | V03AF03 | kalcium folinát | parent., p.o. | | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | | V04CD01 | metyrapon | p.o. | | V04CF01 | tuberkulin | parent. | | V04CG30 | kofein v kombinaci s benzoátem sodným | parent. | | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické | | | | alergeny) | intraderm. | | V04CX | jiná diagnostika | intraderm., p.o. | | V06CA | výživa bez fenylalaninu | p.o. | | V06DD | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy| p.o. | | V06DE | enterální výživa | p.o. | | V06DF | náhrady mléka | p.o. | | V06DX | MCT olej | p.o. | | V07AB | voda na injekci | parent. | | V08AA05 | kyselina ioxitalamová | parent., p.o. | | V08AB02 | iohexol | parent. | | V08AC04 | adipiodon | parent. | | V08AD01 | ethylestery jodovaných mastných kyselin | parent. | | V08BA | RTG kontrastní přípravky obsahující síran | | | | barnatý | p.o. | | V08BA01 | síran barnatý se suspenční látkou | p.o. | | V08CA03 | gadodiamid | parent. | +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ Příloha 2B SEZNAM LÉČIVÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V LÉČIVECH, KTERÁ V UVEDENÝCH ATC SKUPINÁCH A LÉKOVÝCH FORMÁCH PODLÉHAJÍ REGULACI MAXIMÁLNÍMI CENAMI Platí od 1. dubna 1999 ATC skupiny jsou uváděny na 3-5 míst. Regulace maximálními cenami platí i pro vícemístné ATC skupiny (např. ATC skupina A11CC04 spadá pod A11CC) +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ | ATC | Název účinné látky | Forma | +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ | A01AA | léčiva k profylaxi zubního kazu | p.o. | | | (fluorid sodný) | | | A01AB | protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci | lok. | | A01AC | kortikosteroidy pro lokální aplikaci | lok. | | A02A | adsorbční antacida | p.o. | | A02AD | kombinace a komplexy hliníku, vápníku | | | | a hořčíku | p.o. | | A02BA | antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů | p.o., parent. | | A02BB | antiulceróza ze skupiny prostaglandinů | p.o. | | A02BC | antiulceróza ze skupiny inhibitorů | | | | protonové pumpy | p.o., parent. | | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu | p.o., parent. | | A02DA | antiflatulencia a spasmolytika | | | | ATC skupiny A03A | p.o. | | A03AA | synt. anticholinergika, estery s terc. | | | | aminoskupinou | p.o. | | A03AB | anticholinergika s kvarterní oniovou | | | | skupinou | p.o. | | A03AD | muskulotropní spasmolytika | p.o., parent. | | A03AX | jiná syntetická anticholinergika | p.o. | | A03BA | alkaloidy beladony s terciální aminovou | | | | skupinou | p.o., parent. | | A03BB | alkaloidy beladony s kvarterní aminovou | | | | skupinou | p.o., p.rect., parent.| | A03DA | syntetická anticholinergika v komb. | | | | s analgetiky | p.o., p.rect., parent.| | A03EA | spasmolytika, psycholeptika, analgetika | | | | v komb. | p.rect. | | A03FA | prokinetika | p.o., p.rect., parent.| | A04AA | antiemetika ze skupiny serotoninových | | | | antagonistů | p.o., parent. | | A04AD | různá antiemetika | p.o., p.rect. | | A05AA | hepatika ze skupiny žlučových kyselin | p.o. | | A05AX | ostatní hepatika | p.o. | | A05BA | léčiva onemocnění jater | p.o., parent. | | A06A | osmoticky působící nevstřebatelné cukry | p.o., p.rect. | | A07AA | střevní antimykotická léčba | p.o. | | A07BC | jiné střevní adsorbenty | p.o. | | A07EA | kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo | | | | působící v tlustém střevu | p.o., p.rect. | | A07EC | aminosalicylová kyselina a její deriváty | p.o., p.rect. | | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy | p.o. | | A09AA | enzymové přípravky | p.o. | | A09AC | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. | | A10A | insuliny | parent. | | A10B | léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny | | | | derivátů biguanidu | p.o. | | A10BA | léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny | | | | derivátů biguanidu | p.o. | | A10BB | léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny | | | | derivátů sulfonylmočoviny | p.o. | | A10BF | inhibitory alfa glukosidázy | p.o. | | A11CA | vitamin A a jeho deriváty | p.o., parent. | | A11CC | vitamin D a jeho deriváty | p.o., parent. | | A11DA | vitamin B1 a jeho deriváty | parent. | | A11GA | vitamin C | parent. | | A11HA | vitamin B2, B6 a E | parent. | | A11JA | kombinace vitaminů | parent. | | A12A | soli vápníku včetně kombinací vápníku | | | | a fluoru | p.o. | | A12AA | soli vápníku | parent. | | A12BA | soli draslíku | p.o., parent. | | A12CC | soli hořčíku | p.o., parent. | | A12CD | soli fluoru | p.o. | | A14A | anabolické steroidy | parent. | | A16A | ostatní léčiva alimentárního traktu | parent. | | A16AA | aminokyseliny a jejich deriváty | p.o. | | | | | | B01AA | antithrombotika ze skupiny antagonistů | | | | vitaminu K | p.o. | | B01AB | antithrombotika ze skupiny heparinu a | | | | jeho derivátů (ostatní) | p.o., parent. | | B01AC | antiagregancia trombocytů | p.o., parent. | | B01AD | trombolytika | parent. | | B02AA | antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin | p.o., parent. | | B02AB | antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů | | | | proteináz | parent. | | B02B | vitamin K a jeho deriváty a další lokální | | | | hemostyptika | parent. | | B02BA | vitamin K a jeho deriváty a další lokální | | | | hemostyptika | p.o. | | B02BB | lidský fibrinogen | parent. | | B02BC | lokální hemostatika | lok. | | B02BD | koagulační faktory | parent. | | B02BX | jiná systémová hemostatika | p.o., parent. | | B03AA | soli dvojmocného železa | p.o. | | B03AB | perorální přípravky s trojmocným železem | p.o. | | B03AC | soli trojmocného železa | parent. | | B03AD | soli dvojmocného železa v kombinaci | | | | s kyselinou listovou | p.o. | | B03AE | soli dvojmocného železa v ostatních | | | | kombinacích | p.o. | | B03BA | vitamin B12 a jeho deriváty | parent. | | B03BB | kyselina listová a její deriváty | p.o. | | B03XA | ostatní protianemická léčiva | parent. | | B05AA | substituenty plazmy a plazmatické proteiny | parent. | | B05BA | roztoky k parenterální výživě | parent. | | B05BB | roztoky ovlivňující elektrolytickou | | | | rovnováhu | parent. | | B05BC | roztoky k osmotické diuréze | parent. | | B05C | roztoky k irigaci | lok. | | B05D | roztoky k peritoneální dialýze | parent. | | B05X | přídavky do nitrožilně podávaných roztoků | parent. | | B05Z | roztoky k hemodialýze a hemofiltraci | lok. | | | | | | C01AA | kardioglykosidy z náprstníku | p.o., parent. | | C01AC | strofantové glykosidy | parent. | | C01BA | antiarytmika, třída Ia | p.o., parent. | | C01BB | antiarytmika | p.o., parent. | | C01BC | antiarytmika | p.o., parent. | | C01BD | antiarytmika | p.o., parent. | | C01CA | adrenergní a dopaminergní léčiva | parent. | | C01CE | léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy| parent. | | C01DA | vazodilatancia ze skupiny organických | p.o., parent., spr., | | | nitrátů | sublng. | | C01DX | ostatní vazodilatancia | p.o., parent. | | C01EA | prostaglandiny | parent. | | C01EB | jiná léčiva kardiálních onemocnění | parent. | | C02 | antihypertenziva působící na centrální | | | | alfa-2 receptory | p.o. | | C02A | antihypertenziva působící na centrální | | | | alfa-2 receptory | parent. | | C02CA | antihypertenziva působící na periferní | | | | alfa-1 receptory | p.o., parent. | | C02D | antihypertenziva působící přímou | | | | vazodilataci | p.o., parent. | | C02LA | alkaloidy rauwolfie a diuretika v kombinaci | p.o. | | C02LB | metyldopa a diuretika v kombinaci | p.o. | | C03AA | thiazidová diuretika | p.o. | | C03B | sulfonamidová diuretika a antihypertenziva | p.o. | | C03CA | kličková diuretika | p.o., parent. | | C03D | kalium šetřící diuretika | p.o. | | C03EA | kombinace thiazidových a kalium šetřících | | | | diuretik | p.o. | | C04A | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů| | | | purinu | p.o., parent. | | C04AB | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů| | | | imidazolu | parent. | | C04AE | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů| | | | námelových alkaloidů | p.o., parent. | | C04AX | jiná periferní vazodilatancia | p.o., parent. | | C05 | jiné kapiláry stabilizující látky | p.o., parent. | | C05AD | antihemorrhoidalia obsahující lokální | | | | anestetika | lok. | | C05AX | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití | lok. | | C05BA | lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy | | | | k zevnímu použití | lok. | | C05CA | kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny | | | | flavonoidů | p.o. | | C07AA | beta-blokátory, bez beta-1 selektivity | p.o., parent. | | C07AB | beta-blokátory, s beta-1 selektivitou | p.o., parent. | | C07AG | alfa, beta-blokátory | p.o., parent. | | C07BB | betablokátory, selektivní a thiazidy | p.o. | | C07CA | betablokátory, neselektivní a jiná diuretika| p.o. | | C07F | beta-blokátory v kombinaci s jinými | | | | antihypertenzivy | p.o. | | C08CA | antagonisté vápníku dihydropyridinové řady | p.o., parent. | | C08CX | jiné selekt. blokátory vápník. kanálu | | | | s převaž. vaskulárním účinkem | p.o. | | C08DA | antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady | p.o., parent. | | C08DB | antagonisté vápníku benzothiazepinové řady | p.o., parent. | | C09AA | inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu| p.o., parent. | | C09B | ACE inhibitory, kombinace | p.o. | | C09BA | inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu| | | | v kombinaci s diuretiky | p.o. | | C09CA | antagonisté angiotensinu II | p.o. | | C09DA | antagonisté angiotensinu II a diuretika | p.o. | | C10A | hypolipidemika ze skupiny fibrátů | | | | a některých dalších skupin | p.o. | | C10AA | hypolipidemika ze skupiny statinů | p.o. | | C10AC | hypolipidemika ze skupiny pryskyřic | p.o. | | | | | | D01AA | antimykotika pro lokální podání ze skupiny | | | | antibiotik | lok. | | D01AC | antimykotika pro lokální podání ze skupiny | | | | derivátu imidazolu | lok. | | D01AE | antimykotika pro lokální podání ostatních | | | | skupin | lok. | | D01BA | antimykotika pro celkové podání | p.o. | | D02AB | emoliencia obsahující oxid zinečnatý | lok. | | D02AC | emoliencia obsahující měkký parafin | | | | a tukové produkty | lok. | | D02AE | produkty s obsahem močoviny | lok. | | D02AX | jiná emoliencia a protektiva | lok. | | D03AX | jiná emoliencia a protektiva | lok. | | D03BA | proteolytické enzymy | lok. | | D05A | antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů | | | | vitaminu D | lok. | | D05AA | antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů | | | | vitaminu D | lok. | | D05AC | deriváty antracenu | lok. | | D05AD | psoralenty pro povrchové užití | lok. | | D05AX | jiná antipsoriatika pro povrchové užití | lok. | | D05BA | psoraleny pro systémové použití | p.o. | | D05BB | retinoidy pro celkové podání | p.o. | | D06AA | tetracyklin a deriváty | lok. | | D06AX | antibiotika k zevnímu použití | lok. | | D06BA | sulfonamidy s obsahem stříbrných solí | | | | k lokálnímu podání | lok. | | D07AA | kortikosteroidy třídy I | lok. | | D07AB | kortikosteroidy třídy II | lok. | | D07AC | kortikosteroidy třídy III | lok. | | D07AD | kortikosteroidy třídy IV | lok. | | D07BA | kortikosteroidy, slabě účinné, | | | | komb. s antiseptiky | lok. | | D07BB | kortikosteroidy | lok. | | D07X | kortikosteroidy | lok. | | D08A | antiseptika a desinficiencia | lok. | | D08AX | jiná antiseptika a desinficiencia | lok. | | D10A | lokálně podávaná léčiva k léčbě akné | lok. | | D10B | celkově podávaná léčiva k léčbě akné | p.o. | | D11AX | jiná dermatologika | lok. | | | | | | G01AA | vaginálně podávaná antimykotika | | | | a antibiotika | vag. | | G01AF | vaginálně podávané imidazolové deriváty | vag. | | G01AG | deriváty triazolu | vag. | | G01AX | perorálně a vaginálně podávaná jiná | | | | antiinfektiva a antiseptika | p.o., vag. | | G02AB | uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů | p.o., parent. | | G02AD | uterotonika ze skupiny prostaglandinů | p.o., parent., vag. | | G02CA | tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik | p.o., parent. | | G02CB | inhibitory prolaktinu | p.o. | | G03B | androgeny | p.o., parent. | | G03CA | přirozené a semisyntetické estrogeny | p.o., parent., transd.| | | | vag. | | G03D | progestiny | p.o., parent. | | G03E | androgeny a ženské pohlavní hormony | parent. | | G03F | progestiny a estrogeny | p.o. | | G03FA | gestageny a estrogeny, fixní kombinace | transd. | | G03GA | gonadotrofiny | parent. | | G03GB | syntetické stimulátory ovulace | p.o. | | G03HA | antiandrogeny | p.o., parent. | | G03HB | antiandrogeny a estrogeny | p.o. | | G03XA | antigonadotrofiny a podobná léčiva | p.o. | | G04AB | chinolonová chemoterapeutika močových | | | | infekcí | p.o. | | G04AC | nitrofuranová chemoterapeutika močových | | | | infekcí | p.o. | | G04BC | rozpouštědla močových kamenů | p.o. | | G04BD | spasmolytika močových cest | p.o. | | G04BX | jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie | | | | prostaty | p.o. | | | | | | H01A | hormony předního laloku hypofýzy | parent. | | H01BA | vasopresin a jeho deriváty | lok., parent. | | H01BB | oxytocin a jeho deriváty | parent. | | H01CA | hormon uvolňující gonadotrofin | lok. | | H01CB | somatostatin a jeho deriváty | parent. | | H02AA | mineralokortikoidy | p.o. | | H02AB | glukokortikoidy | p.o., parent. | | H03AA | hormony štítné žlázy | p.o. | | H03B | thyreostatika | p.o., parent. | | H03CA | jódová terapie | p.o. | | H04AA | glukagon a jeho deriváty | parent. | | H05BA | kalcitonin | inhal., parent. | | | | | | J01AA | tetracyklinová antibiotika | p.o., parent. | | J01BA | amfenikolová antibiotika | p.o., parent. | | J01CA | aminopenicilinová antibiotika | p.o., parent. | | J01CE | na beta-laktamázu citlivé peniciliny | p.o., parent. | | J01CF | vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny | p.o., parent. | | J01CR | kombinace inhibitoru beta-laktamázy | | | | s peniciliny | p.o., parent. | | J01DA | cefalosporinová antibiotika | p.o., parent. | | J01DF | monobaktámová antibiotika | parent. | | J01DH | karbapenemová antibiotika | parent. | | J01EA | trimethoprim a deriváty | p.o. | | J01EB | krátkodobě působící sulfonamidy | p.o. | | J01EE | sulfonamidy kombinované s trimetoprimem | p.o., parent. | | J01FA | makrolidová antibiotika | p.o., parent. | | J01FF | linkosamidová antibiotika | p.o., parent. | | J01GA | streptomycin a jeho deriváty | parent. | | J01GB | jiné aminoglykosidy | imp., lok., parent. | | J01MA | fluorované chinolony | p.o., parent. | | J01RA | kombinace antibakteriálních léčiv | p.o. | | J01X | ostatní antibiotika | parent., p.o. | | J01XA | ostatní antibiotika | parent. | | J01XB | polymyxinová antibiotika | p.o., parent. | | J01XD | imidazolová chemoterapeutika | parent. | | J02AA | antimykotická antibiotika | parent. | | J02AB | imidazolová antimykotika | p.o., parent. | | J02AC | triazolová antimykotika | p.o., parent. | | J02AX | jiná antimykotika pro systémové použití | p.o., parent. | | J04AB | antibiotika k léčbě tuberkulózy | p.o., parent. | | J04AC | hydrazidy k léčbě tuberkulózy | p.o. | | J04AK | další léčiva k léčbě tuberkulózy | p.o. | | J04BA | chemoterapeutika k léčbě lepry | p.o. | | J05A | antivirotika | p.o. | | J05AB | antivirotika ze skupiny nukleosidů | parent. | | J05AD | deriváty fosfonové kyseliny | parent. | | J06AA | imunitní séra | parent. | | J06BA | imunoglobuliny, normální lidské | parent. | | J06BB | specifické imunoglobuliny | parent. | | J07AM | očkovací látky proti tetanu | parent. | | J07AN | očkovací látky proti tuberkulóze | parent. | | J07AX | jiné bakteriální očkovací látky | parent. | | J07BG | očkovací látky proti vzteklině | parent. | | | | | | L01AA | alkylační cytostatika | p.o., parent. | | L01AB | alkylsulfaty | p.o. | | L01AC | etyleniminy | parent. | | L01AD | nitrosomočoviny | p.o., parent. | | L01BA | antimetabolity ze skupiny analog kyseliny | | | | listové | p.o., parent. | | L01BB | antimetabolity ze skupiny analog purinů | p.o., parent. | | L01BC | antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu | p.o., parent. | | L01CA | vinka alkaloidy a jejich deriváty | parent. | | L01CB | podofylotoxinové deriváty | p.o., parent. | | L01CD | taxany | parent. | | L01DA | aktinomyciny | parent. | | L01DB | antracykliny a jejich deriváty | p.o., parent. | | L01DC | ostatní cytotoxická antibiotika | parent. | | L01XA | platinová cytostatika | parent. | | L01XB | methylhydrazinová cytostatika | p.o. | | L01XX | jiná protinádorová léčiva | lok., p.o., parent. | | L02AA | estrogeny | p.o., parent. | | L02AB | progestiny | p.o., parent. | | L02AE | hormon uvolňující gonadotrofin a jeho | | | | deriváty | inhal., parent. | | L02BA | antiestrogeny | p.o. | | L02BB | antiandrogeny | p.o. | | L02BG | inhibitory tvorby steroidních hormonů | p.o., parent. | | L03AA | cytokiny | parent. | | L03AX | ostatní imunostimulační léčiva | lok., p.o., parent. | | L04AA | selektivní imunosupresivní léčiva | p.o., parent. | | L04AX | ostatní imunosupresiva | p.o., parent. | | | | | | M01A | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů | | | | kyseliny propionové a fenamátů | parent. | | M01AA | protizánětlivá léčiva ze skupiny | | | | butylpyrazolidinů | p.o., parent. | | M01AB | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů | | | | kyseliny octové | p.o., p.rect., parent.| | M01AC | protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů | p.o., p.rect., parent.| | M01AE | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů | | | | kyseliny propionové | p.o., p.rect. | | M01AG | fenamáty | p.o. | | M01AX | ostatní protizánětlivá léčiva | p.o., p.rect. | | M01C | penicilamin a ostatní chorobu modifikující | | | | léčiva vč. skupiny M09 | p.o., parent. | | M01CB | léčiva obsahující zlato | parent. | | M02AA | nesteroidní protizánětlivá léčiva | | | | k zevnímu podání | lok., transd. | | M02AC | deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu | | | | podání | lok. | | M02AX | jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů | | | | k zevnímu podání | lok. | | M03AA | svalová relaxancia ze skupiny kurarových | | | | alkaloidů | parent. | | M03AB | svalová relaxancia ze skupiny derivátů | | | | cholinu | parent. | | M03AC | svalová relaxancia ze skupiny kvarterních | | | | amoniových derivátů | parent. | | M03AX | ostatní svalová relaxancia | parent. | | M03BX | jiná centrálně působící svalová relaxancia | p.o., parent. | | M03CA | přímo působící svalová relaxancia | parent. | | M04AA | antiuratika inhibující tvorbu kyseliny | | | | močové | p.o. | | M04AB | antiuratika zvyšující vylučování kyseliny | | | | močové | p.o. | | M04AC | léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu | p.o. | | M05BA | bisfosfonáty | p.o., parent. | | M09AX | jiná léčiva poruch muskuloskeletárního | | | | systému | p.o., parent. | | | | | | N01AA | inhalační anestetika ze skupiny etherů | inhal. | | N01AB | inhalační anestetika ze skupiny | | | | halogenovaných uhlovodíků | inhal. | | N01AF | injekční anestetika ze skupiny barbiturátů | parent. | | N01AH | opioidní anestetika | parent. | | N01AX | ostatní celková anestetika | parent. | | N01BA | lokální anestetika ze skupiny esterů | | | | kyseliny aminobenzoové | parent. | | N01BB | lokální anestetika ze skupiny amidů | lok., parent. | | N01BX | ostatní lokální anestetika | lok. | | N02AA | analgetika ze skupiny přírodních opioidů | p.o., parent. | | N02AB | analgetika ze skupiny fenylpiperidinových | | | | derivátů | p.o., parent., transd.| | N02AC | analgetika ze skupiny difenylpropylaminových| | | | derivátů | p.o., parent. | | N02AD | analgetika ze skupiny benzomorfanových | | | | derivátů | p.o., parent. | | N02AE | deriváty oripavinu | parent., sublng. | | N02AF | deriváty morfinanu | parent. | | N02AX | analgetika ze skupiny ostatních opioidů | p.o., p.rect., parent.| | | | sublng. | | N02B | ostatní analgetika | parent. | | N02BA | analgetika ze skupiny kyseliny salicylové | | | | a jejich derivátů | p.o., parent. | | N02BE | analgetika ze skupiny anilidů | p.o., p.rect. | | N02C | jiná antimigrenika | p.o. | | N02CA | antimigrenika ze skupiny derivátů | | | | námelových alkaloidů | p.o., parent. | | N02CC | selektivní agonisté 5HT1 receptorů | parent. | | N02CX | jiná antimigrenika | p.o. | | N03AA | antiepileptika ze skupiny barbiturátů | | | | a jejich derivátů | p.o., parent. | | N03AB | antiepileptika ze skupiny hydantoinů | p.o., parent. | | N03AD | antiepileptika ze skupiny sukcinimidů | p.o. | | N03AE | antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů | p.o., parent. | | N03AF | antiepileptika ze skupiny derivátů | | | | karboxamidu | p.o. | | N03AG | antiepileptika ze skupiny derivátů | | | | mastných kyselin | p.o., parent. | | N03AX | ostatní antiepileptika | p.o. | | N04AA | antiparkinsonika ze skupiny terciálních | | | | aminů | p.o., parent. | | N04AC | antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu | p.o. | | N04BA | antiparkinsonika ze skupiny levodopy | | | | a jejich derivátů | p.o. | | N04BB | antiparkinsonika ze skupiny amantadinu | | | | a jeho derivátů | p.o., parent. | | N04BC | agonisté dopaminu | p.o. | | N04BD | antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO | p.o. | | N04BX | jiné dopaminergní látky | p.o. | | N05AA | neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl | | | | fenothiazinů | p.o., parent. | | N05AB | neuroleptika ze skupiny piperazinových | | | | derivátů fenothiazinu | p.o., parent. | | N05AC | neuroleptika ze skupiny piperidinových | | | | derivátů fenothiazinu | p.o. | | N05AD | neuroleptika ze skupiny derivátů | | | | butyrofenonu | p.o., parent. | | N05AE | deriváty indolu | p.o. | | N05AF | neuroleptika ze skupiny derivátů | | | | thioxanthenu | p.o., parent. | | N05AG | neuroleptika ze skupiny | | | | difenylbutylpiperidinových derivátů | p.o., parent. | | N05AH | neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů | | | | a jejich derivátů | p.o., parent. | | N05AL | neuroleptika ze skupiny benzamidů | p.o., parent. | | N05AN | lithium | p.o. | | N05AX | ostatní antipsychotika | p.o. | | N05BA | anxiolytika ze skupiny derivátů | | | | benzodiazepinu | p.o., p.rect., parent.| | N05BB | deriváty difenylmetanu | p.o. | | N05BC | karbamáty | p.o. | | N05BX | ostatní anxiolytika | p.o. | | N05CA | hypnotika ze skupiny barbiturátů | parent. | | N05CD | hypnotika ze skupiny benzodiazepinů | parent. | | N06A | ostatní antidepresiva | p.o. | | N06AA | antidepresiva ze skupiny neselektivních | | | | inhibitorů reuptake monoaminů | p.o., parent. | | N06AB | antidepresiva ze skupiny selektivních | | | | inhibitorů reuptake serotoninu | p.o., parent. | | N06BA | centrálně působící stimulancia | p.o. | | N06BX | ostatní psychostimulancia a nootropika | p.o., parent. | | N07AA | parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů | | | | cholinesterázy | p.o., parent. | | N07CA | léčiva s antivertiginózním účinkem | p.o. | | N07XX | ostatní léčiva nervové soustavy | parent. | | | | | | P01AB | chemoterapeutika ze skupiny | | | | nitroimidazolových derivátů | p.o., p.rect. | | P01BA | antimalarika ze skupiny aminochinolonových | | | | derivátů | p.o. | | P01BD | antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů | p.o. | | P01CX | ostatní léčiva k léčbě protozoóz | parent. | | P02CA | anthelmintika ze skupiny benzimidazolových | | | | derivátů | p.o. | | P02CB | anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho | | | | derivátů | p.o. | | P02CE | anthelmintika ze skupiny | | | | imidazothiazolových derivátů | p.o. | | P02CX | ostatní anthelmintika | p.o. | | P02DA | anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny | | | | salicylové | p.o. | | P03AB | ektoparazitika ze skupiny halogenovaných | | | | léčiv | lok. | | P03AC | ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů | lok. | | | | | | R01AC | protialergická léčba k lokálnímu podání | lok. | | R01AD | kortikosteroidy k lokálnímu podání | lok. | | R01AX | jiné nosní přípravky | lok. | | R03AC | inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika | inhal. | | R03AK | inhalační sympatomimetika a jiná | | | | antiastmatika | inhal. | | R03BA | inhalační kortikosteroidy | inhal. | | R03BB | inhalační anticholinergika | inhal. | | R03BC | antialergika kromě kortikosteroidů | inhal., lok., p.o. | | R03CA | agonisté alfa- a beta-adrenoreceptorů | p.o., parent. | | R03CB | celkově podávaná neselektivní | | | | sympatomimetika | p.o., parent. | | R03CC | celkově podávaná selektivní sympatomimetika | p.o., parent. | | R03D | ostatní antiastmatika k celkovému podání | p.o. | | R03DA | ostatní antiastmatika k celkovému podání | | | | ze skupiny xantinů | p.rect., parent. | | R05CA | expektorancia | parent. | | R05CB | mukolytika | inhal., p.o., parent. | | R05DA | antitusika ze skupiny derivátů opioidů | p.o. | | R05DB | antitusika chemicky blízká lokálním | | | | anestetikům | p.o., p.rect., parent.| | R06AA | antihistaminika ze skupiny derivátů | | | | aminoalkyletherů | p.o., parent. | | R06AB | antihistaminika ze skupiny derivátů | | | | alkylaminů | p.o. | | R06AD | antihistaminika ze skupiny derivátů | | | | fenothiazinu | p.o., p.rect., parent.| | R06AE | deriváty piperazinu | p.o. | | R06AK | kombinace antihistaminik | p.o. | | R06AX | jiná antihistaminika k systémovému použití | p.o., parent. | | R07AA | plicní surfaktanty | parent. | | | | | | S01 | jiná oftalmologika | lok., parent. | | S01AA | antibiotika k lokálnímu podání | lok. | | S01AB | chemoterapeutika k lokálnímu podání | lok. | | S01AD | antivirotika k lokálnímu podání | lok. | | S01AX | ostatní antiinfektiva | lok. | | S01BA | kortikosteroidy k lokálnímu podání | lok. | | S01BC | nesteroidní protizánětlivá léčiva | | | | k lokálnímu podání | lok. | | S01CA | kortikosteroidy a antiinfektiva | | | | k lokálnímu podání | lok. | | S01EA | lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu | lok. | | S01EB | lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu| lok. | | S01EC | inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání| p.o. | | S01ED | lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu | lok. | | S01F | mydriatika a cykloplegika | lok. | | S01G | dekongestanty a antialergika | lok. | | S01HA | lokální místní anestetika | lok. | | S02BA | kortikosteroidy | lok. | | S02CA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. | | S03AA | antiinfektiva | lok. | | | | | | V01AA | extrakty alergenů | intrader., p.o., | | | | parent., PRICK test | | V03A | všechny jiné terapeutické přípravky | lok. | | V03AB | antidota | parent. | | V03AF | antidota užívaná při léčbě cytostatiky | p.o., parent. | | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | | V04CD | testy sekrece hormonů hypofýzy | p.o. | | V04CE | testy na funkční kapacitu jater | parent. | | V04CF | tuberkulinový test | parent. | | V04CG | testy na žaludeční sekreci | parent. | | V04CH | testy na renální funkci | parent. | | V04CJ | testy na funkci štítné žlázy | parent. | | V04CK | testy na funkci slinivky | parent. | | V04CL | testy pro alergické choroby | intrader. | | V04CM | testy na poruchy plodnosti | parent. | | V04CX | jiná diagnostika | intrader., p.o., | | | | parent., subkut. | | V06CA | výživa bez fenylalaninu | p.o. | | V06DA | kombinace | | | | sacharidy/proteiny/minerály/vitaminy | p.o. | | V06DB | kombinace | | | | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitaminy | p.o. | | V06DD | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy| p.o. | | V06DE | kombinace | | | | aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy | p.o. | | V06DF | náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu | p.o. | | V06DX | jiné kombinace přípravků pro výživu | p.o. | | V07AB | rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních | | | | roztoků | parent. | | V08A | rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky | p.o., parent. | | V08AA | rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG | | | | kontrastní látky | parent. | | V08AB | rozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG | | | | kontrastní látky | parent. | | V08AC | rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky | parent. | | V08AD | nerozpustné RTG kontrastní látky | parent. | | V08BA | RTG kontrastní přípravky obsahující síran | | | | barnatý | p.o. | | V08CA | paramagnetické kontrastní látky | parent. | +---------+---------------------------------------------+-----------------------+ Příloha 3 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro nákladní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1000 hrtkm Kč/vlkm 75,36 34,37 130,32 B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro osobní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1000 hrtkm Kč/vlkm 16,70 18,01 17,05 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro železniční nákladní nebo osobní dopravu se vypočte podle vzorce Q Cm = (S1 x L) + [(----- x S2 + S3) x L] x d 1 000 kde: Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu S1 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny řízení provozu na jeden vlakový kilometr L = vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouhlená na celé km nahoru Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro osobní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro nákladní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru S2 = cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za tisíc hrubých tunových kilometrů S3 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za jeden vlakový kilometr d = diferenciační koeficient C. Diferenciační koeficienty položka č. 1. doprava vlaků pevných paliv 1,18 2. doprava vlaků tekutých a plynných paliv 1,08 3. doprava vlaků stavebnin 1,05 4. doprava vlaků nerostných surovin 1,05 5. doprava vlaků železného šrotu 1,05 6. doprava vlaků se zásilkami nebezpečného zboží (RID) 1,50 7. doprava vlaků s mimořádnými zásilkami 1,50 8. doprava ostatních vlaků (nákladních i osobních) 1,00 II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční osobní a nákladní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních a regionálních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodě 1. a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - vypracování jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - jiné výkony vyžádané externími dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), technické a komerční prohlídky vlaků (vozů), čištění, dezinfekce a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah uzavírá provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních nebo regionálních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav, motorových vozů včetně elektrických a jiných samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech, která jsou v majetku nebo nájmu oprávněného dopravce. 6. Maximální cena se určí: - pro nákladní a smíšené vlaky podle maximálních cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C, - pro osobní vlaky podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro samostatné elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v části I. písmenu A a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C. 7. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah je druh vlaku, druh substrátu a délka dohodnutých vlakových úseků dle sešitových jízdních řádů, a to i v případě, že jízda vlaku bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních nebo regionálních drah pro jiné než dohodnuté trati. Při konání plánovaných výluk dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem tak, aby mohlo být oprávněnému dopravci uděleno povolení k provozu na odklonové trase podle platných předpisů. Provozovatel celostátních nebo regionálních drah sjedná pro tyto případy s oprávněným dopravcem odklonovou trasu. Pouze v tomto případě může provozovatel drah počítat maximální cenu podle délky dohodnuté odklonové trasy. 8. V případě vlaku vezoucího více substrátů se pro určení maximální ceny použije z části I. písmene C ten diferenciační koeficient, který odpovídá substrátu v převažujícím počtu vozů. Jsou-li do vlaku zařazeny vozy se zásilkami nebezpečného zboží nebo mimořádné zásilky použijí se diferenciační koeficienty uvedené v písmenu C v položce č. 6 nebo 7. 9. Provozovatelé celostátních nebo regionálních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku ze sešitových jízdních řádů týkajících se sjednané trasy. 10. Průběh dopravních tras dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 11. Maximální ceny jsou stanoveny včetně 5 % DPH. Příloha 4 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY MAXIMÁLNÍ CENY A. TELEFONNÍ SLUŽBY I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC Maximální Maximální ceny ceny a1) b2) Kč Kč ------------------------------------------------------------------ 1) a - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro všechny poskytovatele telekomunikačních služeb kromě a.s. Dattel 2) b - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro a.s. Dattel Ceny za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice 1. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 3 500,00 3 400,00 2. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 735,00 735,00 3. Zřízení nebo přeložení veřejné telefonní stanice 1 750,00 1 700,00 4. Zřízení nebo přeložení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 57 900,00 54 900,00 5. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem - fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 525,00 6. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem - fyzická osoba pro osobní potřebu 184,00 - II. PŘEMĚNA A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Cena za přeměnu účastnických telefonních stanic 1.1. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, prováděná na žádost účastníka 600,00 630,00 2. Cena za převod účastnických telefonních stanic 2.1. Převod účastnictví nebo změna ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice 170,00 210,00 III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC (měsíční paušál) a1) b2) Kč/měsíc Kč/měsíc do 31.ledna od 1.února 1999 1999 Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny 1. Účastnická telefonní stanice se samostatným připojením 100,00 135,00 135,00 2. Účastnická telefonní stanice s podvojným připojením 60,00 80,00 48,00 3. Účastnická telefonní stanice se skupinovým připojením 17,00 20,00 15,00 4. Digitální připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 2 990,00 4 050,00 3 900,00 IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY a1) b2) Kč/impuls Kč/impuls 1. Prvních 15 tarifních impulsů za každé zúčtovací období (měsíc) uskutečněných z účastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potřeby 1,05 1,05 2. Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 2,60 2,55 2. Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 4,00 3,00 3. V místním telefonním styku se započítává jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 120 sekund 117 sekund v době slabého provozu za každých započatých 240 sekund 234 sekund 4. V meziměstském styku se započítávají tarifní impulsy v: 4.1. I. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 120 sekund 117 sekund v době slabého provozu za každých započatých 240 sekund 234 sekund 4.2. II. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 40 sekund 39 sekund v době slabého provozu za každých započatých 95 sekund 83 sekund 4.3. III. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 36 sekund 35 sekund v době slabého provozu za každých započatých 90 sekund 73 sekund U meziměstských telefonních hovorů tarifovaných telefonní ústřednou, která neumožňuje vyslání prvního periodického tarifního impulsu v okamžiku přihlášení volaného účastníka, se k počtu tarifních impulsů vysílaných se stanovenou periodicitou (v závislosti na pásmu a době hovoru) připočítává jeden tarifní impuls za každý uskutečněný meziměstský hovor. V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY "PŘEDPLACENÁ TELEFONNÍ KARTA" Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Hovorné uskutečněné v místním a meziměstském styku prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" 0,10 Kč/sekunda VI. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY Kč Kč Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky meziměstské telefonní ústředny 1. Meziměstský hovor uskutečněný prostřednictvím spojovatelky bez dalších služeb: 1.1. Za přístup ke službě 14,40 1.2. Za každou započatou minutu 6,00 2. Meziměstský hovor uskutečněný prostřednictvím spojovatelky bez dalších služeb v: 2.1. I. tarifním pásmu za první tři minuty 17,00 za každou další započatou minutu 2,00 2.2. II. tarifním pásmu za první tři minuty 25,00 za každou další započatou minutu 4,00 2.3. III. tarifním pásmu za první tři minuty 33,00 za každou další započatou minutu 6,00 B. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ a1), b2) Kč/měsíc 1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 30,00 2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě 30,00 b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě 172,00 c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě 400,00 d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě 860,00 e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce 860,00 Kč připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě. Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě: Cena za 70 reproduktorů 860,00 se zvýší o cenu za 30 reproduktorů podle ceny za 11 až 35 reproduktorů 400,00 Celková cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě 1 260,00 ------------------------------------------------------------------ 1) a - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro všechny poskytovatele telekomunikačních služeb kromě a.s. Dattel. 2) b - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro a.s. Dattel. URČENÉ PODMÍNKY OBECNÉ PODMÍNKY 1. Výkony telekomunikací se poskytují za podmínek uvedených: - v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - ve vyhlášce č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb., - ve vyhlášce č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění vyhlášky č. 40/1988 Sb., - v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - ve vyhlášce č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované a) právnickými osobami (dále jen "provozovatel"), které byly poskytováním telekomunikačních služeb (kromě telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí) pověřeny povolujícím orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), b) fyzickými a právnickými osobami (dále jen "provozovatel"), které poskytují telekomunikační služby, kromě - telekomunikačních služeb spočívajících v dočasném přístupu k telefonnímu přístroji (nevztahuje se na telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice), kdy uživatel neuzavírá příslušnou smlouvu s provozovatelem telekomunikačních služeb, - telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí. Pokud telekomunikační zařízení provozovatele neumožňuje evidovat počet tarifních impulsů uskutečněných uvnitř provozovatelem používané telekomunikační sítě nebo používaného telekomunikačního zařízení, dohodne provozovatel s uživatelem počet těchto tarifních impulsů. Maximální cena tohoto hovorného (paušální cena) se vypočte jako násobek dohodnutého počtu tarifních impulsů a maximální ceny za tarifní impuls (položka č. A.IV.1.). 3. U účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny, které umožňují počítání uskutečněných hovorů v závislosti na délce jejich trvání a době, ve které jsou uskutečněny, musí vyúčtování telekomunikačních služeb za příslušné zúčtovací období obsahovat i rozpis počtu tarifních impulsů minimálně za: a) hovory místní a vnitrouzlové (I. meziměstské tarifní pásmo) a za služby tarifované v místní nebo uzlové telefonní síti, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů, b) hovory meziuzlové (II. a III. meziměstské tarifní pásmo) a za volání na služby, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů a telefonní číslo začíná číslicí "0" (hovory s meziměstským rozlišovacím číslem), c) hovory mezinárodní (hovory s mezinárodním rozlišovacím číslem "00" včetně hovorů v příhraničním styku). Toto ustanovení jsou provozovatelé povinni realizovat od doby uvedené v pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb. 4. Maximální ceny a určené podmínky uvedené v této příloze se nevztahují na telekomunikační služby poskytované a) mezi pevnou telekomunikační sítí a mobilní radiotelefonní sítí, b) v rámci mobilní radiotelefonní sítě jednoho provozovatele, c) mezi mobilními radiotelefonními sítěmi více provozovatelů. 5. Při prodeji telefonních karet platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A.IV.2. vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedených na telefonní kartě kromě telefonních karet určených pro reklamní (označeny slovem "PUBLICITY") a sběratelské účely (označené slovy "POUZE PRO SBĚRATELSKÉ ÚČELY"), jejichž počet vyrobených kusů nepřesahuje 3 000 kusů od druhu a počet telefonních jednotek uvedených na telefonní kartě nepřesahuje 10 jednotek. 6. Maximální ceny a podmínky uvedené v oddílech IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory a VI. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny platí i pro hovory uskutečněné prostřednictvím přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN). 7. Při prodeji Předplacených telefonních karet, které umožňují uskutečnění telefonních hovorů z kterékoli telefonní stanice (účastnické stanice i veřejného telefonního automatu), platí pro všechny prodejce maximální cena ve výši částky uvedené na kartě. A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLUŽBY Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uvedené v písmenu A.I. se nevztahují na dočasné účastnické telefonní stanice. I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro fyzickou osobu pro osobní potřebu a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.1. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením platí maximální cena stanovená v položce A.I.2. Toto ustanovení se nevztahuje na účastnické telefonní stanice zřizované v rámci digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 2. Za zřízení nebo přeložení veřejné telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A.I.3. 3. Za zřízení nebo přeložení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.4. 4. Přepojují-li se do digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou veřejnou digitální telefonní ústřednu již dříve zřízená přípojná vedení do pobočkové ústředny (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A.I.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných přípojných vedení (v případě přípojných vedení zřízených před 1.1.1981 o cenu ve výši 600,- Kč za každé přepojované přípojné vedení). Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací. 5. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.5. 6. Za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.6. 7. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice. II. PŘEMĚNA A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici nebo na účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná. 2. Cena za přeměnu podle položky A.II.1.1. se neuplatňuje, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, provedená z podnětu poskytovatele, včetně přeměny na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, související s přeložením účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, je bezplatná. 3. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 4. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici, se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 5. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A.II.2.1. III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. V maximálních cenách za používání účastnické telefonní stanice není zahrnuta cena za pronájem a údržbu koncového telefonního přístroje, resp. telekomunikačního zařízení. 2. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na automatickou telefonní ústřednu nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně platí maximální ceny stanovené v položce A.III.1. až A.III.3. Toto ustanovení se nevztahuje na používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za používání účastnické telefonní stanice připojené na žádost účastníka na jinou než příslušnou telefonní ústřednu nebo za používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na jinou než příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se platí ceny za pronájem vedení a okruhů sjednané podle nabídkového ceníku provozovatele této služby. 4. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dní. Období, za které jsou tarifní impulsy účtovány, musí být ve vyúčtování cen za telekomunikační služby (účtu) vyznačeno. Delší zúčtovací období lze uplatnit pouze se souhlasem telefonního účastníka. Při zřízení nebo zrušení účastnické telefonní stanice nesmí zúčtovací období přesáhnout 70 kalendářních dní od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla stanice zřízena, resp. zrušena. 5. Za používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, platí maximální cena stanovená v položce A.III.4. O příslušnosti připojení rozhoduje provozovatel. 6. Za používání nově zřízené účastnické telefonní stanice a nově zřízeného digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se cena platí od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením nebo přeměnou charakter účastnické telefonní stanice, platí odpovídající cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena. 7. Při zrušení účastnictví se platí cena za používání účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu i za měsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skončila jednoměsíční výpovědní lhůta. Při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu se za měsíc, ve kterém byl provoz účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu zastaven, platí poměrná část ceny za používání. 8. Maximální cena za používání se platí i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu na žádost účastníka, i po dobu zastavení provozu účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem. 9. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní není účastník povinen platit za dobu přerušení ceny za používání účastnické telefonní stanice nebo digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, pokud za přerušení neodpovídá. Předpokladem je, že účastník včas uvědomí provozovatele o přerušení provozu nebo že se provozovatel o tom jinak doví. Úhrady již zaplacené připíše provozovatel ve prospěch účastníka nebo mu je na požádání vrátí. 10. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), a u veřejné telefonní stanice se cena za používání neplatí. IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY 1. Za prvních 15 tarifních impulsů uskutečněných z účastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potřeby se platí cena impulsu podle položky IV.1. 2. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením provozovatele (položky A.IV.2.3. a A.IV.2.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A.IV.2.1. 3. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením provozovatele (položky A.IV.2.3. a A.IV.2.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A.IV.2.2. 4. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory stanoví cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny jako hovory se záznamem spojení a platí pro ně maximální ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky stanovené v položce A.VI.1. a1) a A.VI.2. b2). 5. Maximální cena tarifního impulsu (kromě prvních 15 tarifních impulsů za každé zúčtovací období uskutečněných z účastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potřebu uvedených v položce A.IV.1.) u hovoru uskutečněného z účastnické telefonní stanice je stanovena v položce A.IV.2.1., u hovoru uskutečněného z veřejného telefonního automatu v položce A.IV.2.2. 6. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a době, ve které je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi podle položky A.IV.2.3. od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 7. Za meziměstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečněny. 8. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány podle položky A.IV.2.4., a to od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 9. Pro meziměstské hovory mezi místními telefonními obvody téhož uzlového telefonního obvodu platí četnost tarifních impulsů pro I. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A.IV.2.4.1. Pro meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody platí četnost tarifních impulsů pro II. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A.IV.2.4.2. Pro meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody platí četnost tarifních impulsů pro III. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A.IV.2.4.3. Do III. tarifního meziměstského pásma se zařazují i meziměstské hovory uskutečněné mezi TTO České Budějovice - Praha, Most - Plzeň, České Budějovice - Brno, Hradec Králové - Olomouc. Viz tabulku. Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | P | T | Č | P | K | M | Ú | L | H | P | J | B | Z | O | O | | | r | á | e | l | a | o | s | i | r | a | i | r | l | s | l | | | a | b | s | z | r | s | t | b | a | r | h | n | í | t | o | | | h | o | k | e | l | t | í | e | d | d | l | o | n | r | m | | | a | r | é | ň | o | | | r | e | u | a | | | a | o | | | | | | | v | | n | e | c | b | v | | | v | u | | | | | B | | y | | a | c | | i | a | | | a | c | | | | | u | | | | d | | K | c | | | | | | | | | | d | | V | | | | r | e | | | | | | | | | | ě | | a | | L | | á | | | | | | | | | | | j | | r | | a | | l | | | | | | | | | | | o | | y | | b | | o | | | | | | | | | | | v | | | | e | | v | | | | | | | | | | | i | | | | m | | é | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Praha | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Tábor | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |České Budějovice| 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Plzeň | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Most | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ústí nad Labem | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Liberec | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Hradec Králové | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Pardubice | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Jihlava | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Brno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Zlín | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ostrava | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 10. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) i v meziměstském telefonním styku je a) od 07.00 do 19.00 hodin v pracovních dnech pro všechny poskytovatele telekomunikačních služeb kromě a.s. Dattel, b) od 07.00 do 18.00 hodin pro a.s. Dattel. Doba slabého provozu je a) od 19.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků pro všechny provozovatele telekomunikačních služeb kromě a.s. Dattel, b) od 18.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků pro a.s. Dattel. 11. Hovorné se neplatí u hovorů s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch příslušné telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezistátních hovorů, s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky a u hlásek, které informují volajícího účastníka o změnách v telefonní síti. V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY "PŘEDPLACENÁ TELEFONNÍ KARTA" 1. Za automaticky uskutečňované hovory prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" se hovorné stanoví podle počtu sekund vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením provozovatele vynásobeného nejvýše maximální cenou stanovenou v položce A.V.1. 2. Za místní i meziměstský telefonní hovor uskutečněný prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" je maximální cena stanovena v závislosti na skutečné délce hovoru. Délka hovoru je stanovena od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí. 3. Hovorné se neplatí u hovoru s telefonními stanicemi uvedenými v bodu A.IV.11. a při spojení s řídícím centrem služby "Předplacená telefonní karta". 4. Služba "Předplacená telefonní karta" má omezenou dobu platnosti, která je uvedena na kartě. Doba platnosti se počítá ode dne prvního přihlášení účastníka k evidenci u řídícího centra služby "Předplacená telefonní karta". Karta má platnost minimálně 90 dní od prvního přihlášení účastníka u řídícího centra. VI. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY 1. Pro obyčejné meziměstské hovory (bez dalších služeb) prostřednictvím spojovatelky platí maximální ceny pro provozovatele uvedené v poznámce pod čarou a1) podle položky A.VI.1. 2. Pro obyčejné meziměstské hovory (bez dalších služeb) prostřednictvím spojovatelky platí maximální ceny podle meziměstských tarifních pásem pro provozovatele uvedené v poznámce pod čarou b2) podle položky A.VI.2. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných meziměstských hovorů. 3. Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu. 4. Délka hovoru, za kterou se platí, je časový úsek mezi začátkem a koncem hovoru. Začátek hovoru je: a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila, b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání, c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí, d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného, e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi. Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou. 5. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti ceně za hovor, tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K reklamacím vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně provozovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. 6. Tísňový hovor (§ 51 Telefonního řádu) se poskytuje zdarma. Za uskutečněný tísňový hovor, který byl přihlášen neoprávněně, platí maximální cena dle položky A.VI.1. pro a1) a A.VI.2. pro b2). 7. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory platí hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných registračním telekomunikačním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a platí pro ně maximální ceny stanovené za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. B. PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ 1. V maximální ceně za používání není zahrnuta cena za účastnický reproduktor rozhlasu po drátě. 2. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce B.1. 3. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce B.2. 4. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, za které účastník neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě neuplatňuje. 5. Poškodí-li účastník zařízení pro rozhlas po drátě, které je majetkem provozovatele, uhradí mu oprávněné náklady spojené s opravou, případně výměnou. Příloha 5 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo propůjčování okruhů rozhlasových a přenosy rozhlasové) 64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní) A. Podmínky 1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3 000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace. 2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "uživatel"), které zajišťují a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu - středních vln (SV), - krátkých vln (KV), - dlouhých vln (DV), b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II), c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech. 3. Primární služby jsou: a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II c) televizní vysílání Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV, případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu. Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu. Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní, případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci. 4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb. 5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny. 6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače, převaděče určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B této přílohy, pokud není maximální cena uvedena v části C. 7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin. 8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele, např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu. 10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť. 11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována. 12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech. 13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994). 14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice: Spe = K1x + K2, kde Spe - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč, x - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle technických podmínek (kW), K1,K2 - parametry regresní přímky. Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se vypočte na základě rovnice: Spo = L1y + L2, kde Spo - cena za skutečně odvysílanou hodinu, y - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických předpisech. V případě jejich nedodržení se používá skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW). Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače, a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo nižší kategorie, L1,L2 - parametry regresní přímky. Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak. B. Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače v kW složky (Kč/hodina provozu) (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie R1: Spo = (22,36y + 11,16). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (74 906,17x + 880 774,4). 1,05 kategorie R2: Spo = (0,89y + 91,85). 1,05 [4 =< x,y < 70] Spe = (46 964x + 1 015 373,3). 1,05 kategorie R3: Spo = (1,69y + 65,20). 1,05 [70 =< x,y =< 700] Spe = (18 689,6x + 2 739 286,5). 1,05 kategorie R4: Spo = (1,93y + 108). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 321,87x + 10 325 322,3). 1,05 Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II kategorie R5: Spo = (17,14y + 0,13). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (941 212x + 188 554,9). 1,05 kategorie R6: Spo = (2,87y + 13,8). 1,05 [1 =< x,y] Spe = (105 918,88x + 1 007 692,3). 1,05 Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %. Televizní vysílače I. - III. TV pásma Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače obrazu složky (Kč/hodina provozu) v kW (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie T1: Spo = (1,42y + 1,88). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 071 974,05x + 219 949,35) . 1,05 kategorie T2: Spo = (4,97y + 31,28). 1,05 [0,2 =< x,y =< 20] Spe = (267 948,82x + 1 577 208,28) . 1,05 kategorie T3: Spo = (4,95y + 30,61). 1,05 [20 < x,y] Spe = (30 636,23x + 6 333 250,65). 1,05 Televizní vysílače IV. - V. TV pásma kategorie T4: Spo = (0,92y + 1,98). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 766 932,6x + 627 610,97) . 1,05 kategorie T5: Spo = (4,96y + 113,63). 1,05 [0,2 =< x,y =< 20] Spe = (194 334,37x + 1 916 817,26) . 1,05 kategorie T6: Spo = (5y + 114,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (20 239,15x + 5 467 457,3). 1,05 Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %. C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW. Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV kategorie R1: Spo = (22,36y + 11,16). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (74 906,17x + 880 774,4). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 35,20 1 003 465,- 2. 2 58,70 1 082 116,- 3. 2,5 70,40 1 121 442,- 4. 3 82,20 1 160 768,- kategorie R2: Spo = (0,89y + 91,85). 1,05 [4 =< x,y < 70] Spe = (46 964x + 1 015 373,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 4 100,20 1 263 391,- 2. 5 101,10 1 312 703,- 3. 6 102,00 1 362 015,- 4. 7 103,00 1 411 327,- 5. 10 105,80 1 559 264,- 6. 18 113,30 1 953 762,- 7. 20 115,10 2 052 386,- 8. 25 119,80 2 298 947,- 9. 30 124,50 2 545 508,- 10. 35 129,10 2 792 069,- 11. 40 133,80 3 038 630,- 12. 50 143,20 3 531 752,- 13. 60 152,50 4 024 874,- kategorie R3: Spo = (1,69y + 65,20). 1,05 [70 =< x,y =< 700] Spe = (18 689,6x + 2 739 286,5). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 70 192,70 4 249 936,- 2. 80 210,40 4 446 177,- 3. 100 245,90 4 838 659,- 4. 150 334,60 5 819 863,- 5. 200 423,40 6 801 067,- 6. 250 512,10 7 782 271,- 7. 300 600,80 8 763 475,- 8. 400 778,30 10 725 883,- 9. 600 1 133,20 14 650 699,- kategorie R4: Spo = (1,93y + 108). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 321,87x + 10 325 322,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 750 1 633,30 15 820 061,- 2. 1 500 3 153,20 20 798 534,- VKV FM vysílače kategorie R5: Spo = (17,14y + 0,13). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (941 212x + 188 554,9). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,02 0,50 217 748,- 2. 0,03 0,70 227 631,- 3. 0,05 1,00 247 396,- 4. 0,10 1,90 296 810,- 5. 0,20 3,70 395 637,- 6. 0,32 5,90 514 230,- 7. 0,40 7,30 593 292,- 8. 0,50 9,10 692 119,- kategorie R6: Spo = (2,87y + 13,8). 1,05 [1 =< x,y] Spe = (105 918,88x + 1 007 692,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 17,50 1 169 292,- 2. 2 20,50 1 280 507,- 3. 3 23,50 1 391 721,- 4. 6 32,60 1 725 366,- 5. 8 38,60 1 947 796,- 6. 10 44,60 2 170 225,- Televizní vysílače I. - III. TV pásmo kategorie T1: Spo = (1,42y + 1,88). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 071 974,05x + 219 949,35) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 2,00 252 702,- 2. 0,1 2,10 448 504,- kategorie T2: Spo = (4,97y + 31,28). 1,05 [0,2 =< x,y =< 20] Spe = (267 948,82x + 1 577 208,28) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 33,90 1 712 338,- 2. 0,3 34,40 1 740 473,- 3. 1 38,10 1 937 415,- 4. 2 43,30 2 218 761,- 5. 2,5 45,90 2 359 434,- 6. 5 58,90 3 062 800,- 7. 10 85,00 4 469 531,- 8. 20 137,20 7 282 994,- kategorie T3: Spo = (4,95y + 30,61). 1,05 [20 < x,y] Spe = (30 636,23x + 6 333 250,65). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 30 188,10 7 614 954,- Televizní vysílače IV. - V. TV pásmo kategorie T4: Spo = (0,92y + 1,98). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 766 932,6x + 627 610,97). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 2,10 688 044,- 2. 0,02 2,10 717 097,- 3. 0,08 2,20 891 414,- 4. 0,10 2,20 949 519,- 5. 0,15 2,20 1 094 783,- kategorie T5: Spo = (4,96y + 113,63). 1,05 [0,2 =< x,y =< 20] Spe = (194 334,37x + 1 916 817,26) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 120,30 2 053 468,- 2. 0,5 121,90 2 114 684,- 3. 0,7 123,00 2 155 494,- 4. 1 124,50 2 216 709,- 5. 2 129,70 2 420 760,- 6. 5 145,40 3 032 914,- 7. 10 171,40 4 053 169,- 8. 16 202,60 5 277 476,- 9. 20 223,50 6 093 680,- kategorie T6: Spo = (5y + 114,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (20 239,15x + 5 467 457,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 50 383,10 6 803 386,- Televizní převaděče, goubau vedení výkon (W) Kč/rok ------------------------------------------------------------------ do 10 W včetně 88 996,- nad 10 W - 30 W včetně 111 223,- nad 30 W - 100 W včetně 140 982,- goubau vedení 83 956,- Příloha 6 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO PŘENOS SIGNÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH PŘENOSOVÝCH VOZŮ 64.20.2 - Přenosy rozhlasové - Přenosy televizní A. Určené podmínky 1. Pro služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů platí maximální ceny uvedené v položce 1. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3 části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrové vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). Dnem použití se rozumí každý započatý kalendářní den. U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje sazba za druhý den přenosu. 2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech, a platí pro ně cena podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 3. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem, - M2 pilný, tj. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 5. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, - D2 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně - dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); - tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); - čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km); b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. 6. Za pracovní den splňující lhůty uvedené v předchozích odstavcích se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hodin. 7. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně jako vlastní přenos. B. Maximální ceny za pronájem mobilních přenosových vozů: 64.20.2 - přenosy rozhlasové - přenosy televizní ------------------------------------------------------------------ Položka Druh služby Maximální cena ------------------------------------------------------------------ 1. Mobilní přenosy 1.1 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,- Kč/rok 1.2 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,- Kč/den 1.3 Denní použití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,- Kč/den II. - do 200 km 4 620,- Kč/den III. - do 300 km 6 930,- Kč/den IV. - do 400 km 9 240,- Kč/den V. - nad 400 km 11 550,- Kč/den 1.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc. 1.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní použití (položka 1.3) o 20 %. 1.6 Televizní modulátor 136 500,- Kč/rok Příloha 7 MAXIMÁLNÍ CENY (JÍZDNÉ) A URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy +-------------+--------------------+-----------------------------------+ | | | Obyčejné jízdné v Kč | | Číslo pásma | Tarifní vzdálenost +-----------------+-----------------+ | | v km | 2. vozová třída | 1. vozová třída | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 1 | 1 - 10 | 8,- | 12,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 2 | 11 - 15 | 11,- | 16,50 | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 3 | 16 - 20 | 14,- | 21,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 4 | 21 - 25 | 17,- | 25,50 | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 5 | 26 - 30 | 20,- | 30,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 6 | 31 - 35 | 23,- | 34,50 | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 7 | 36 - 40 | 26,- | 39,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 8 | 41 - 50 | 32,- | 48,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 9 | 51 - 60 | 38,- | 57,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 10 | 61 - 70 | 44,- | 66,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 11 | 71 - 80 | 50,- | 75,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 12 | 81 - 90 | 56,- | 84,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 13 | 91 - 100 | 62,- | 93,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 14 | 101 - 110 | 68,- | 102,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 15 | 111 - 120 | 74,- | 111,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 16 | 121 - 140 | 86,- | 129,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 17 | 141 - 160 | 98,- | 147,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 18 | 161 - 180 | 110,- | 165,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 19 | 181 - 200 | 120,- | 180,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 20 | 201 - 225 | 130,- | 195,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 21 | 226 - 250 | 140,- | 210,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 22 | 251 - 275 | 150,- | 225,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 23 | 276 - 300 | 160,- | 240,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 24 | 301 - 350 | 180,- | 270,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 25 | 351 - 400 | 200,- | 300,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 26 | 401 - 450 | 220,- | 330,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 27 | 451 - 500 | 240,- | 360,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 28 | 501 - 550 | 260,- | 390,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 29 | 551 - 600 | 280,- | 420,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 30 | 601 - 650 | 300,- | 450,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 31 | 651 - 700 | 320,- | 480,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ | 32 | 700 a více | 350,- | 525,- | +-------------+--------------------+-----------------+-----------------+ II. Druhy jízdného (1) Obyčejné jízdné - je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné. (2) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného uvedeného části I. (dále jen obyčejné jízdné) - je cena za přepravu a) dětí od 6 do 15 let (v 1. a 2. vozové třídě) b) důchodců (ve 2. vozové třídě) c) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě) (3) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného - je cena za přepravu a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (ve 2. vozové třídě) b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě). III. Bezplatná přeprava Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě b) důchodci-držitelé průkazů uvedených v části IV. článku 3.5.1. ve 2. vozové třídě c) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky - v 1. a 2. vozové třídě d) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P - ve 2. vozové třídě v rozsahu a za podmínek stanovených v části IV. článku 3. IV. Určené podmínky Článek 1 Obecné podmínky 1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech. 2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb., č. 74/1985 Sb. a č. 357/1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ"). 3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného. 4. Ve vlacích kategorie IC, EC a SC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem. Při zpoždění vlaku o 60 a více minut má cestující nárok na vrácení příplatku. Článek 2 Jízdenky 1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě. 2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším. 3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána. 6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché. 7. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. 8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. 9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí. 10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou. Je-li jízda konána po více úsecích (tratích) obsluhovaných různými dopravci, stanoví se celkové jízdné (z nástupní do cílové stanice) součtem jízdného za jednotlivé úseky (lomené jízdné) příslušných dopravců. Tarifní kilometrová vzdálenost jednotlivých úseků (tratí) příslušných dopravců se uvede na jízdence. 11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu. 12. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu. 13. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě. 14. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. 15. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého (obyčejného) jízdného. Článek 3 Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce. 2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců. 3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě. 4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2. 5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle ceníku nebo zvláštní jízdné. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná. 6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné. 3.1. Přeprava dětí 1. Děti od 6 do 15 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. 3.2. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů1) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb. a vyhlášky č. 138/1997 Sb. 2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.2.1. ještě nárok na: - bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; - bezplatnou přepravu invalidního vozíku; - bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomých se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě. 3.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky 1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu. 2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí rodiče pro jednotlivé jízdy zvláštní jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného jízdného. 3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno. 5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. 3.4. Zvláštní jízdné pro důchodce 1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod - starobní - vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr) - sociální - plný invalidní důchod na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr, mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. 2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20,- Kč. 3.5. Přeprava důchodců - účastníků odboje 1. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu vydaného - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, - Konfederací politických vězňů České republiky, - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, - Sdružením bývalých politických vězňů České republiky, mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě. Při použití vlaků kategorie IC, EC a SC se uplatňuje zvláštní příplatek podle článku 1.4. 2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje obyčejné jízdné 1. vozové třídy. 3.6. Přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR 1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu2) v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy. ------------------------------------------------------------------ 2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb. VYSVĚTLIVKY: POJMY: Dopravce - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici Přerušení jízdy - vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na cestě a pokračování v jízdě v době platnosti jízdenky - jiným vlakem z téže stanice nebo ze stanice, která leží na téže cestě blíže stanici cílové - z přestupní stanice jiným než nejbližším vhodným přípojným vlakem Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci Stanice - místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, t.j. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu Českých drah ZKRATKY: EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z vozů pouze 1. vozové třídy, s možností telefonního spojení a nabídkou dalších služeb) ZTP - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví ZTP/P - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod ŽPŘ - Železniční přepravní řád Příloha 8 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného +------------+-----------------+------------+-----------------+ | Tarifní | Plné (obyčejné) | Tarifní | Plné (obyčejné) | | vzdálenost | jízdné | vzdálenost | jízdné | | (km) | (Kč) | (km) | (Kč) | +------------+-----------------+------------+-----------------+ | 1 - 4 | 5,00 | 161 - 170 | 109,00 | | 5 - 7 | 7,00 | 171 - 180 | 115,00 | | 8 - 10 | 9,00 | 181 - 190 | 122,00 | | 11 - 13 | 12,00 | 191 - 200 | 129,00 | | 14 - 17 | 14,00 | 201 - 210 | 135,00 | | 18 - 20 | 16,00 | 211 - 220 | 142,00 | | 21 - 25 | 20,00 | 221 - 230 | 150,00 | | 26 - 30 | 24,00 | 231 - 240 | 157,00 | | 31 - 35 | 27,00 | 241 - 250 | 164,00 | | 36 - 40 | 30,00 | 251 - 260 | 172,00 | | 41 - 45 | 33,00 | 261 - 270 | 179,00 | | 46 - 50 | 36,00 | 271 - 280 | 186,00 | | 51 - 55 | 40,00 | 281 - 290 | 194,00 | | 56 - 60 | 43,00 | 291 - 300 | 201,00 | | 61 - 70 | 47,00 | 301 - 320 | 211,00 | | 71 - 80 | 54,00 | 321 - 340 | 224,00 | | 81 - 90 | 59,00 | 341 - 360 | 237,00 | | 91 - 100 | 66,00 | 361 - 380 | 248,00 | | 101 - 110 | 71,00 | 381 - 400 | 259,00 | | 111 - 120 | 78,00 | 401 - 420 | 264,00 | | 121 - 130 | 84,00 | 421 - 440 | 288,00 | | 131 - 140 | 90,00 +------------+-----------------+ | 141 - 150 | 96,00 | a dále | | | 151 - 160 | 102,00 | každých | 13,00 | | | | 20 km | | +------------+-----------------+------------+-----------------+ URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., - zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, - zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, - vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ), - vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb., - vyhláška č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel. 4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Čl.1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (50 % sleva), se přepravují - děti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 19. 2.2. Za zlevněné jízdné, maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (62 % sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle čl. 12 a 13. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c), - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky podle čl. 20 písm. b), - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu podle čl. 20 písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP podle čl. 20 písm. c), - průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes podle čl. 13. Čl.2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl.3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. 1. písm. a), se přepravují bezplatně. Čl.4 Přeplatky a nedoplatky 1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče, popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem. ------------------------------------------------------------------ 1) § 11 odst. 4 a § 16 odst. 4 SPŘ. 2. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje. 3. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1. O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad. 4. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími se vrátí cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. ------------------------------------------------------------------ 2) § 15, 17, 19 a 22 SPŘ. 5. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 6. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy. Čl.5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Čl.6 Stanovení jízdného 1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. Čl.7 Přímé vypravení Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. Čl.8 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3) ------------------------------------------------------------------ 3) § 10, 11, 16 a 34 SPŘ. Čl.9 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Čl.10 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl.11 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok. ČÁST III. JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ Čl.12 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb. a vyhlášky č. 139/1998 Sb. Čl.13 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně. Čl.14 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP/P. Čl.15 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST IV. JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čl.16 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl.17 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. 3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. 4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl.18 Odbavení držitele průkazu Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl.19 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST V. PŘEPRAVA DŮCHODCŮ - ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR Čl.20 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách; b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5); c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. ------------------------------------------------------------------ 5) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb. Čl.21 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu Osoby uvedené v čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem.

 
 
Reklama