Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výměr č. 01/97 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1998

se změnami:Výměr 02/97, Výměr 03/97, Výměr 04/97, Výměr 05/97, Výměr 06/97, Výměr 07/97, Výměr 08/97, Výměr 09/97, Výměr 10/97, zrušeno 01/98
uveřejněno v: č. 13/1996 Cenového věstníku na straně 3
schváleno:29.11.1996
účinnost od:01.01.1997
zrušeno:01.01.1998
[Textová verze]

01/97 VÝMĚR ze dne 29. listopadu 1996, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. ČÁST I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny ODDÍL A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku) 1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705, 2711) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro zemní plyn dodávaný ze s. p. Český plynárenský podnik Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Maximální dvousložková cena sazba pro výpočet stálého měsíčního platu Kč/m3 denního kupující Kč/m3 maxima ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a.s. 2,81 2,39 Jihomoravská plynárenská, a.s. 2,75 2,39 Pražská plynárenská, a.s. 2,83 2,39 Severočeská plynárenská, a.s. 2,81 2,39 Severomoravská plynárenská, a.s. 2,78 2,39 Středočeská plynárenská, a.s. 2,82 2,39 Východočeská plynárenská, a.s. 2,65 2,39 Západočeská plynárenská, a.s. 2,75 2,39 Přitom platí, že a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího odběru zemního plynu v m3 ve dni dohodnutém ve smlouvě pro rok 1997 a maximální měsíční sazby stálého platu v Kč/m3. Při překročení objemu odběru v dohodnutém dni se pro měsíc, ve kterém k překročení došlo, určí nový měsíční stálý plat, který platí i pro další měsíce roku 1997; b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 st.C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti = 0 a výhřevnosti 33,65 MJ/m3. (2) Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a.s. 4,16 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 3,79 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 3,85 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 3,97 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 3,90 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 3,80 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 3,94 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 3,99 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 ............... 48,30 Kč (3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "dodavatelé"), platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Maximální cena dvousložková ------------------------------------------------------------------ Spotřeba v pásmu Měsíční od-do plat Kč/m3 m3/rok v Kč ------------------------------------------------------------------ 0 - 900 7,- 3,85 zemní plyn ---------------------------------------------- 901 - 6 000 93,- 2,55 ------------------------------------------------------------------ Přitom platí, že a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6 000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost; d) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně maximální ceny podle bodu (2). 2. 40.30.11 Energie tepelná pro domácnosti (teplo pro otop a přípravu teplé vody) +----------------------------------------------------------------- (1) Maximální cena do 30.6.1997 od 1.7.1997 Kč/GJ Kč/GJ (současně s uplatněním zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie) ------------------------------------------------------------------ a) na vstupu do vytápěného objektu 180,- 250,- b) v předávací stanici 162,- 225,- c) na vstupu do domu při dodávkách z primární strany rozvodu 151,- 210,- ------------------------------------------------------------------ (2) Pokud věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti podle položky č. 4 části II. tohoto výměru je nižší než stanovená maximální cena v bodě (1), platí věcně usměrňovaná cena jako maximální cena pro domácnosti. (3) V případech, kdy vlastník tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = spotřeba paliva v tunách (plyn v 1 000 m3) x výhřevnost paliva GJ/t (plyn GJ/1 000 m3) x (směrná účinnost kotle v % : 100), kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva: +------+---------+---------------------------------------------------------------------+ |Kateg.| Výkon | Účinnost při použití paliva (%) | |zdroje| kotle +----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ | |na zdroji|koks|černé|brikety|hn.uhlí|hn.uhlí|top.olej| plyn |elektr.| elektr. | | | | | uhlí| |tříděné|netříď.| LTO |(ZP,SP)| akum. |přímotop.| +------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ | A |do 0,5 MW| 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 80 | 85 | 96 | 98 | | | | | | | | | | | | | | B | 0,5-3 MW| - | 70 | 69 | 68 | 63 | 83 | 86 | 97 | 99 | | | | | | | | | | | | | | C | 3,0-6 MW| - | 75 | - | 72 | 65 | 84 | 87 | - | - | +------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ Takto vypočtená spotřeba se vynásobí maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. a). (4) Dodavatel paliva uvádí na faktuře výhřevnost paliva v GJ. (5) Pokud při dodávkách tepelné energie ze soustav centralizovaného zásobování teplem není instalováno měření na vstupech do vytápěných objektů, vynásobí se spotřeba tepelné energie připadající na spotřebu v domácnostech naměřená v předávací stanici maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. b). (6) Regulace cen podle této položky platí pouze pro tepelnou energii dodávanou pro byty a společné prostory určené k užívání nájemci, uživateli a vlastníky bytů. Regulace cen podle této položky neplatí pro dodávky tepelné energie a) pro podnikatelské účely, b) pro byty a k nim příslušné společné prostory v domech postavených bez účasti veřejných prostředků určených zvláštním předpisem1), s vydaným kolaudačním rozhodnutím po 30. červnu 1996. ------------------------------------------------------------------ 1) § 3 odst. 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 3. 40.10.10 Elektrická energie (2716) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 7,- 2,12 B 40,- 1,28 N 32,- 0,53 BV 1-2 obytné místnosti 101,- v časových pásmech: 3-4 obytné pro nízký tarif 0,36 místnosti 137,- v ostatní době 1,15 5 a více obytných místností 177,- BH 1-2 obytné místnosti 91,- v časových 3-4 obytné místnosti 118,- pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,36 místností 145,- v ostatní době 1,03 BP jistič do 3 x 25 A 116,- za energii jistič do 3 x 32 A 175,- naměřenou jistič do 3 x 50 A 261,- v nízkém tarifu 0,55 jistič do 3 x 63 A 333,- ve vysokém jistič nad 3 x 63 A 582,- tarifu 2,44 ------------------------------------------------------------------ Maximální ceny platí pro odběr elektrické energie domácnostmi, pokud odběr elektrické energie slouží pro osobní potřebu jejich příslušníků a ostatních uživatelů bytů, jsou-li fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Sazba N Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu. Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu. Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají. Sazba BV Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady: a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto: - v pracovních dnech 8 hodin denně, - ve dnech pracovního volna 10 hodin denně. Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu. Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad. b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Sazba BH Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění. Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými zásadami, jaké jsou uvedeny pro sazbu BV. Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť. Sazba BP a) Sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (2,44 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: jistič do 3 x 25 A .................... 25 000 kWh/rok jistič do 3 x 32 A .................... 30 000 kWh/rok jistič do 3 x 50 A .................... 35 000 kWh/rok jistič do 3 x 63 A .................... 40 000 kWh/rok jistič nad 3 x 63 A ................... 70 000 kWh/rok b) Doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jednu hodinu; c) Technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem); d) Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: - v dobách platnosti VT, - v dobách platnosti NT v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina. 4. Výrobky a výkony ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (28,29,30) (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik a homeopatik hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního předpisu2) kromě veterinárních výrobků a výrobků dodávaných podle zvláštního požadavku, výrobků vyrobených nebo dovezených individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, pro které nebyla stanovena maximální cena (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.13.41 Výrobky dentální (modelovací pasty, zubní 24.42.23 otiskovací hmoty, dentální vosky, zubní cementy 24.66.42 a jiné zubní výplně včetně amalgamů drahých a 33.10.17 obecných kovů používaných v zubním lékařství, (24,28,30, umělé zuby, přípravky na bázi sádry používané v 33,34,39, zubním lékařství, akrylové polymery a pryskyřice 90) používané v zubním lékařství) podléhající registraci nebo schválení podle zvláštního předpisu2) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke kompenzování 33.10.18 určité vady nebo nedostatečnosti s výjimkou (30,39,40, srdečních stimulátorů, kromě individuálních 44,63,64, zakázek a náhrad protetických a ortodontických 66,72,73, ve stomatologii 76,79,90,92,94) 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z 33.40.11 toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV (3307,90) filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní, roztoky pro kontaktní čočky a umělé oči (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se pro účely regulace cen považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně), zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu (90) výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis 85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis 85.14.1 Aplikace kontaktních čoček - z toho jen na lékařský předpis (4) 52.31.10 Sazby taxy laborum K sazbám taxy laborum se připočítává spotřebovaný materiál. (5) 51.46.11 Přirážky za výkony obchodu 51.46.12 celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost 52.31.10 Přirážky se uplatňují k cenám včetně cla a bez 52.32.10 daně z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským 52.48.14 výrobcem nebo zahraničním dodavatelem u výrobků se stanovenými maximálními cenami podle této položky. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis. Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (28,29,30) podle bodu (1) 35 24.13.41 Výrobky dentální podle bodu (2) 32 24.42.23 24.66.42 33.10.17 (24,28,30,33,34,39,90) 24.52.19 Roztoky pro kontaktní čočky a umělé oči 26 (3307) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) pouze na lékařský předpis 20 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické 33.10.18 ke kompenzování určité vady nebo (30,39,40, nedostatečnosti s výjimkou srdečních 44,63,64, stimulátorů kromě individuálních 66,72,73, zakázek a náhrad protetických 76,79,90, a ortodontických ve stomatologii 25 92,94) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla (90) i plastů, z toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní včetně individuálních zakázek - z toho jen na lékařský předpis jen u těchto výrobků: Čočky brýlové ze skla i plastů, členy dioptrické do brýlí (při externím dodání pokovení je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení, včetně výkonů při opracování čočky k zasazení do obruby a vyrovnání obruby) 75 33.40.11 Čočky kontaktní 41 (90) 33.40.12 Systém dalekohledový včetně (90) příslušenství 26 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené (90) v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí 43 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí (Cenový věstník - Řada zdravotnictví 3/1996) a v samostatné řadě výměrů Ministerstva financí3); b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnovat jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu4) a lékárny, daně z přidané hodnoty a popřípadě cla. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka; c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b); f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě dodavatelé výkonů, předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 9/16/1995. ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených. 3) Výměry Ministerstva financí č. 3/16/1996, 4/16,1996, 5/16/1996, 6/16/1996, 7/16/1996 a další navazující výměry (Cenový věstník - Řada zdravotnictví). 4) § 62 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 86/1992 Sb.). 5. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- (1) 85.11 a) Zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním 12 pojištěním, která je poskytována účastníku 13 všeobecného zdravotního pojištění nebo účastníku 14 smluvního zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou poskytující všeobecné zdravotní pojištění, b) Zdravotní péče, která je poskytována ba) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu, c) Zdravotní výkony označené v příloze č. 1 zvláštního předpisu5),6) symbolem "N", kromě výkonů uvedených v položce č. 7 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí: a) maximální cena jednoho bodu je 1,- Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí plně nebo částečně hrazenou je uveden ve zvláštních předpisech5),6); b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů s připočtením ceny přímého materiálu. Počet bodů a ceny přímého materiálu jsou stanoveny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.6) (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky7): Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1 223,- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2 876,- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3 634,- Kč ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 6) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb., č. 112/1995 Sb. a č. 205/1996 Sb. 7) Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 6. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 7. 64 Výkony spojů vnitrostátní, z toho jen: +----------------------------------------------------------------- (1) 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby kromě vnitrostátních dálnopisných a telegrafních služeb a pronájmu telekomunikačních vedení a okruhů Maximální ceny a určené podmínky platné do 31. března 1997 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru, maximální ceny a určené podmínky platné od 1. dubna 1997 jsou uvedeny v příloze č. 3A tohoto výměru. (2) 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikační služby 64.20.22 rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů kromě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997 Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru. (3) 64.20.2 Pronájem mobilních přenosových vozů pro vnitrostátní provoz Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru. 8. 60.10.1 Doprava osob železniční vnitrostátní 60.21.10 (jízdné) a použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah pro osobní dopravu +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 9. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu, z toho jen věci se sjednanou cenou vyšší, než je cena zjištěná oceněním podle zvláštního předpisu8) +----------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí stanoví maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než je cena zjištěná, který předloží kupující. Součástí návrhu je odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.8) ------------------------------------------------------------------ 8) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 295/1995 Sb. 10. Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů +----------------------------------------------------------------- Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem.9),10) ------------------------------------------------------------------ 9) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 10) Odstavce 1 a 2 části I. výměru MF č. 02/96 (Cenový věstník částka 2/1996), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/96. 11. Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce +----------------------------------------------------------------- Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků, 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze, 4,- Kč/m2 v ostatních obcích; b) lesních zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím 9,50 Kč/m2 zastavěné plochy; c) ostatních 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze 4,- Kč/m2 ve statutárních městech11), Františkových Lázních, Mariánských Lázních 3,50 Kč/m2 v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích, 3,- Kč/m2 v obcích nad 5 tisíc obyvatel, 2,- Kč/m2 v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 5 tisíc obyvatel, 1,- Kč/m2 v obcích do 1 tisíce obyvatel. Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu. Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem 12). ------------------------------------------------------------------ 11) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.). 12) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.). 12. neplatila ODDÍL B Maximální ceny, které mohou stanovit místní orgány (okresní úřady a obce) Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují místní orgány obecně závaznou vyhláškou 13). ------------------------------------------------------------------ 13) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Pol. Číselný Název č. kód SKP 1. 50.20.32 Odtahová služba, z toho jen nucené 60.24.17 odtahy vozidel podle podmínek stanovených ve zvláštním předpisu14) a v obecně závazných vyhláškách obcí +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 14) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., č. 619/1992 Sb. a č. 123/1993 Sb. 2. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy +----------------------------------------------------------------- Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v položce č. 11 části II. tohoto výměru. 3. 63.11.24 Služby parkovišť +----------------------------------------------------------------- 4. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením +----------------------------------------------------------------- 5. 74.70.15 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního předpisu15) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 15) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. 6. Nájemné z bytu, z toho jen stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce Kv, úprava základního nájemného podle polohy domu a zvýšení nájemného v některých rodinných domech +----------------------------------------------------------------- Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a, 9 a 16 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 274/1995 Sb. 7. neplatila ODDÍL C Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů16) Pol. Číselný kód Název Cena při č. SKP prodeji od (celního výrobce sazebníku) 1. 01.21.20 Mléko kravské syrové (0401 20 998) +----------------------------------------------------------------- I. jakostní třída při 3,6 % tučnosti ČSN 57 0529 6,80 Kč/l Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně. ------------------------------------------------------------------ 16) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 242/1995 Sb. 2. 01.11.12 Pšenice potravinářská (1001 90) +----------------------------------------------------------------- ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 3 500,- Kč/t č.h. Tato minimální cena se vztahuje na nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 podle Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 8275/95. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3: příměsi celkem max. 6,0 % číslo poklesu (Haggbergovo číslo) min. 220 s sedimentační hodnota - Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČSN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. K položkám č. 1 a 2 Minimální ceny stanovené v položkách č. 1 a 2 nezahrnují dopravní náklady. 3. neplatila 4. neplatila ČÁST II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: - náklady na vyřazení hmotného majetku včetně zůstatkových cen vyřazeného hmotného majetku, - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, - zaviněná manka, - škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, - odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, - pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), - náklady na zastavenou nedokončenou výrobu nebo jinou zastavenou činnost, - nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, - náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby, výzkum a vývoj, - přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod, přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), - odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, - platby za promlčené dluhy, - opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, - zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování. Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce - SKP (celního sazebníku) 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových vodovodů a umělých přivaděčů) +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: a) Do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a všemi kupujícími, pak se ceny vytvoří pro celé území ve správě příslušného prodávajícího. 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná přímým 41.00.12 odběratelům 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu (dále jen "voda předaná") 90.00.11 Voda odvedená kanalizací nečištěná, voda odpadní čištěná a voda zvláštní čištěná +----------------------------------------------------------------- Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu 17). Pro účely regulace cen platí: a) - v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena, - odpisy lze zahrnout do ceny ve výši skutečně uplatněné, maximálně však ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu18) - do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; b) ceny za 1 m3 vody dodané, nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto: (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo Cd = --------------------------- , Qd potom Co = N + kZ, kde Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní odvedené z domácností, Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, N = náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody odpadní odvedené, Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3, Q = celkové fakturované množství vody dodané přímým odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované množství vody odpadní odvedené, Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele, bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností, k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních odběratelů, nejvýše však 4; c) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností přímo nebo prostřednictvím dalšího subjektu se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele. d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky; e) způsob rozúčtování vodného a stočného19) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem20) a spotřebiteli21); nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu; f) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze zvláštního předpisu17) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování. ------------------------------------------------------------------ 17) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 18) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 19) § 37 odst. 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 20) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 21) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. 3. 11.10.20 Plynná paliva kromě cen plynných paliv 40.20.11 podle položky č. 1 části I. oddílu A 40.20.16 včetně jejich přepravy 60.30.12 (2705, 2711) +----------------------------------------------------------------- 4. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora +----------------------------------------------------------------- (1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). (2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu.22) (3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1997 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti za rok 1996 zvýšená o 3,9 %. (4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem od uvedených dodavatelů, pokud jejich cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než platná maximální cena stanovená v bodu (1) položky č. 2 v části I. oddílu A tohoto výměru. (5) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1996 se určí takto: Q96 - N96 N96 P96 = --------- + --- , q97 q96 kde Q96 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 1996 v cenách podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 1996 v Kč, N96 = a) u výrobce tepelné energie: náklady na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1996 oceněné pořizovacími cenami, u paliva vytvořeného vlastní činností oceněné vlastními náklady v Kč, b) u distributora tepelné energie: náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 1996 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč, q96 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1996 v GJ, q97 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1997 v GJ. Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1996 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. (6) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (5), platí tato nižší cena. (7) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3). (8) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro domácnosti v roce 1996 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1). (9) Prodávající předloží kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. ------------------------------------------------------------------ 22) § 12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 5. 40.10.10 Elektrická energie dodávaná (2716) z obnovitelných a druhotných zdrojů (z malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních a geotermálních zdrojů energie a bioplynů) kromě cen elektrické energie podle položky č. 3 části I. oddíl A +----------------------------------------------------------------- 6. Výrobky a výkony ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (28,29,30) humánní (humánní léčivé přípravky) včetně homeopatik a diagnostik hromadně vyráběné (i podle platného Československého lékopisu) nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu2), kromě výrobků uvedených v položce č. 4 části I. oddílu A tohoto výměru. Veterinární výrobky Výrobky transfuzních stanic Výrobky dodávané podle zvláštního požadavku Výrobky vyrobené nebo dovezené individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, kromě výrobků s již stanovenými maximálními cenami Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravené v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru a těsnicí vložky, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí (30) materiál) 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen (4202) pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (30,39,40,44,63, nedostatečnosti s výjimkou srdečních 64,66,72,73,76, stimulátorů na individuální zakázku - z 79,90,92,94) toho jen na lékařský předpis 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve (90) stomatologii 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, (90) čočky kontaktní na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z (90) toho jen na lékařský předpis (3) Opravy prostředků zdravotnické techniky 33.10.92 Opravy a údržba výrobků ortopedických a protetických a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených. 7. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- 85.11 Zdravotní péče plně hrazená pacientem, která je poskytována a) účastníku všeobecného zdravotního pojištění a není hrazena podle zvláštního předpisu5) ze všeobecného zdravotního pojištění, kromě zdravotních výkonů označených v příloze č. 1 zvláštního předpisu5) symbolem "N"; b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou; c) na žádost fyzické nebo právnické osoby a nesleduje léčebný účel 23). 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním předpisu5) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění5) ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 23) § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2, § 4, § 8 písm. a), b), c), d), f), g), j), m) a o) a § 9 písm. a) a b) vyhlášky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu. 8. 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby, z toho jen zřízení dočasných účastnických telefonních stanic; vnitrostátní dálnopisné služby; vnitrostátní telegrafní služby; služby rozhlasu po drátě kromě používání účastnické stanice rozhlasu po drátě; vybavení účastnických telefonních stanic, dálnopisných stanic a koncových stanic telekomunikačních okruhů pro účely přenosu dat; zřízení nového telekomunikačního vedení a okruhu; příprava pronájmu místních, meziměstských vedení nebo okruhů; příprava pronájmu vedení nebo okruhu v jednotlivých denních hodinách; pronájem vnitrostátních telekomunikačních vedení a okruhů +----------------------------------------------------------------- (1) Ekonomicky oprávněnými náklady a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady na zřízení, přeložení, převod, používání a na místní a meziměstská spojení účastnických dálnopisných stanic; b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady na poskytování telegrafních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu; c) na služby a výkony rozhlasu po drátě jsou náklady na zřízení, zapojení a výměnu účastnické zásuvky rozhlasu po drátě. (2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lidského života. 9. 64.20 Vnitrostátní radiokomunikační služby, z toho jen propůjčování přenosových kanálů a služby rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997 +----------------------------------------------------------------- 10. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová 60.21.3 doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 7 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 7 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ------- xn, T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 1993, Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 1993 upravený podle bodu (3) písm. a), T = tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 1993, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu obcí v roce 1993, n = roční růst provozních nákladů pro rok 1997 ve výši 1,053. (3) Přiměřený zisk zahrnuje a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 2,5 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy byl odsouhlasen odborem dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1993; b) prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. (4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1993, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = -------- , t . S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, t = 12,5 pro případy zahájení provozu v období let 1994-1996, t = 16 pro případy zahájení provozu v roce 1997, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně. (5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 4 může být zaokrouhlena na celé koruny (t.j. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit (na linkách, popř. spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu) až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl linek s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu linek provozovaných dopravcem. 11. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa 24); b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky se přepravují - děti a mladiství do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu 25), s výjimkou škol uvedených v §§ 54, 55 a 56 zvláštního předpisu25) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu 26), s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 30 zvláštního předpisu 26). ------------------------------------------------------------------ 24) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. 25) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 26) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. 12. Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu, kromě nájemného podle položek č. 10 v části I. oddílu A a č. 6 v části I. oddílu B +----------------------------------------------------------------- Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů 9,27). ------------------------------------------------------------------ 9) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 27) Výnos FMF, MF ČR, MF SR a SBČS ze dne 22.2.1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, registrovaný pod č. 78/1991 Sb., uveřejněný pod č. 3 Finančního zpravodaje č. 2-3/91. 13. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení28) +----------------------------------------------------------------- (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu 29); c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu 29); d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu18); e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu 29); f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). ------------------------------------------------------------------ 18) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 28) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 29) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 14. 90.00.2 Pouze odvoz tuhého komunálního odpadu a jeho zneškodňování +----------------------------------------------------------------- 15. Povinné technické prohlídky, kterými se kontroluje technický stav silničních vozidel ve stanici technické kontroly podle zvláštního předpisu30) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 30) Zákon č. 138/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 16. Výkony metrologické podle zvláštního předpisu31) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 31) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 17. Výkony státního zkušebnictví podle zvláštního předpisu32) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 32) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb., zákona č. 479/1992 Sb. a zákona č. 539/1992 Sb. 18. Stavby, stavební objekty, provozní soubory, stavební a montážní práce, dodávky strojů a zařízení a projektové práce financované za účasti státního rozpočtu a za účasti prostředků poskytnutých z tohoto rozpočtu místním orgánům nebo z dalších prostředků státu, z toho jen ty věci a práce, které jsou dodávány podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 +----------------------------------------------------------------- Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 může prodávající upravit pouze o své ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů. Prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí způsob průkazu podle požadavku kupujícího. 19. 64.11 Vnitrostátní služby pošty33), z toho jen +----------------------------------------------------------------- (1) 64.11.12 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 listovních zásilek a cenných psaní včetně služeb poštovních přepážek - dopisnice, psaní, novinové zásilky, cenná psaní, doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky, reklamace; (2) 64.11.13 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 balíků včetně služeb poštovních přepážek - balíky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, reklamace; (3) 64.11.14 Ostatní poštovní služby včetně služeb 64.11.15 poštovních přepážek - poštovní poukázky "A", "B", "C", "D", "H" a "V", zásilky s doručenkou, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení (kromě potvrzení o pobírání důchodu nebo dávky a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží), reklamace; Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek; b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1), (2) a (3) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby; c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky: Kč Kč do 31.3.1997 od 1.4.1997 ------------------------------------------------------------------ dopisnice (§ 13 Poštovního řádu, dále jen "PŘ") 3,00 4,00 psaní (§ 14 PŘ) do 20 g včetně 3,60 4,60 nad 20 g do 50 g včetně 6,00 8,00 balík bez udané ceny a s udanou cenou do 2000 Kč (§ 22 PŘ) do 5 kg včetně 20,00 25,00 poštovní poukázky "C" (§ 23 PŘ) do 200 Kč včetně 10,00 10,00 nad 200 Kč do 1 000 Kč včetně 16,00 20,00 nad 1 000 Kč do 5 000 Kč včetně 24,00 30,00 doporučeně (§ 25 PŘ) 6,00 8,00 k ceně služby k ceně služby doručenka (§ 26 PŘ) 5,00 5,00 k ceně služby k ceně služby do vlastních rukou (§ 27 PŘ) 3,00 4,00 k ceně služby k ceně služby potvrzení o důchodu 2,00 2,00 potvrzení 5,00 5,00 Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží; d) bezplatně se poskytují tyto služby pošty: - zásilky slepecké, - zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané; e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty. ------------------------------------------------------------------ 33) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád), ve znění vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 59/1991 Sb. 20. 40.10.3 Výkony spojené s připojením odběrného 40.20 zařízení odběratele na rozvodné elektrické 40.30.11 zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné zařízení plynu +----------------------------------------------------------------- 21. neplatilo ČÁST III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 4 v části I. oddíl A a minimálních cen podle části I. oddíl C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.35) 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF ČR: č. 01/96 (Cenový věstník částka 20/1995), č. 03/96 (Cenový věstník částka 5/1996), č. 04/96 (Cenový věstník částka 6/1996), č. 05/96 (Cenový věstník částka 9/1996), část II. výměru MF č. 02/95 (Cenový věstník částka 2/1995). 4. Výměr MF č. 06/96 (Cenový věstník částka 12/1996) platí pouze pro účely vyúčtování cen uplatněných za dodávky roku 1996. 5. Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1997. Vrchní ředitelka Ministerstva financí: Ing. Jana Fürstová, v.r. ------------------------------------------------------------------ 35) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Příloha 1 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE I. Všeobecné podmínky 1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou držiteli autorizace na rozvod elektřiny (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele. 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN) B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN) C - odběratelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřicí soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti. 4. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kat. A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto: a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu. Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 5. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou. 6. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení. 7. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak. 8. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle. 9. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období: - říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně - duben až září v maximální délce trvání 4 hodin denně Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají. Pásma platnosti nízkého tarifu: - jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem - odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu. Pásma platností vysokého tarifu jsou stanovena: - u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle - u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, (nebo jen jedno z těchto pásem) ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. 10. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak. 11. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr elektrického výkonu (1/4 hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady: a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku, b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci -5 % až +1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy), c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši Kč 0,28, d) za neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu Kč 0,23 za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance, e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4hodinovým maximem el. výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima el. výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy, f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum el. výkonu. 12. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie: a) odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě. Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem max. rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 67,- Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo. Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě: aa) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána, a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kW cenou - u sazby A1 ................ 5,70 Kč - u sazby A2 ................ 6,50 Kč - u sazby B1 ................ 6,40 Kč - u sazby B2 ................ 7,40 Kč - u sazby B3 ................ 7,20 Kč - u sazby B4 ................ 8,60 Kč - u sazby B11 ............... 11,50 Kč - u sazby B12 ............... 11,50 Kč ab) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána. Pokud odběratel sjedná max. rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kW sjednaného rezervního výkonu 67,- Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odst. 6 všeobecných podmínek této části přílohy. 13. Odběr jalové energie Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00 Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy. Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru, jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně. Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvótně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník. II. SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN) A 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 172,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 420,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 195,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A 10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,16 Kč B. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN) a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 1 000 kW a více B 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 193,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 470,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 222,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1 000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení. b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW do 1 000 kW B 3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 216,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 525,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B 4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW včetně B 5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,53 Kč B 11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh (16 hodin denně) 0,78 Kč - NT za 1 kWh (8 hodin denně) 0,69 Kč B 12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh (4 hodiny denně) 0,98 Kč - NT za 1 kWh (20 hodin denně) 0,77 Kč B 13 Dvoutarifová sazba - VT za 1 kWh 3,89 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč C. SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE Z NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) C 1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 10,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 4,62 Kč C 2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 73,50 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 3,12 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, event. pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C 3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 3 570,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 2,15 Kč C 4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 105,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT 0,69 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh 1,32 Kč C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A) .......... 336,00 Kč jistič do 3 x 16 A ..................... 567,00 Kč jistič do 3 x 25 A ..................... 840,00 Kč jistič do 3 x 35 A ..................... 1 176,00 Kč jistič do 3 x 50 A ..................... 1 680,00 Kč jistič do 3 x 100 A .................... 3 360,00 Kč jistič do 3 x 160 A .................... 5 376,00 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20 h/den 0,69 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4 h/den 3,12 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba el. energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) ........... 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A ............................ 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A ............................ 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A ............................ 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A ............................ 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A ........................... 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A ........................... 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení el. přímotopných spotřebičů na samostatný el. obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně, v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných el. spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C 12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod., se platí paušální pevný plat 11,50 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 11,00 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1 000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. III.CENOVÉ PŘIRÁŽKY ZA JALOVOU ENERGII Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených, nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávkou kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo. Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno. ODBĚRATELÉ KATEGORIE A a B 1. MĚŘENÍ JALOVÉ ENERGIE PRO HODNOCENÍ ÚČINÍKU cos fí a) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B11, B12 a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle, stejně jako odběr energie činné. Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin. b) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie. c) Pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat. d) Pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazby A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou. e) V případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele. 2. VYHODNOCENÍ ÚČINÍKU A ZPŮSOB VÝPOČTU CENOVÝCH PŘIRÁŽEK Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ------- a k tomuto poměru odpovídající cos fí kWh Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,38 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky. IV. TRANSFORMAČNÍ ZTRÁTY JALOVÉ za měsíc (v 16hodinovém pásmu) u olejových transformátorů (podle ČSN 35 1120) +----------+---------+--------------------------+----------------------------+ |Jmenovitý | | Staré plechy | Nové plechy | | výkon | | kVArh | kVArh | |transform.| +--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | kVA |3,6,10 kV|15,22 kV| 35 kV| 110 kV|6,10,22 kV| 35 kV| 110 kV| +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | 63 | - | - | - | - | - | - | - | | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | 160 | - | - | - | - | - | - | - | | 250 | 6 209 | 7 183 | 8 036 | - | 2 313 | 2 557 | - | | 400 | 10 909 | 10 909 | 11 104 | - | 2 922 | 3 312 | - | | 630 | 15 954 | 15 954 | 15 647 | - | 3 682 | 3 989 | - | | 1 000 | 23 376 | 23 376 | 22 402 | - | 4 627 | 5 114 | - | | 1 600 | 34 285 | 34 285 | 33 506 | - | 5 844 | 6 467 | - | | 2 500 | - | 48 700 | - | - | 15 828 | 15 828 | - | | 4 000 | - | 72 076 | - | - | 21 428 | 21 428 | - | | 6 300 | - |107 384 | - | - | 30 681 | 30 681 | - | | 10 000 | - |160 710 | - |121 750 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | | 16 000 | - |171 424 | - |187 008 | 66 232 | 66 232 | 66 232 | | 25 000 | - |243 500 | - |292 200 | 97 400 | 97 400 | 91 313 | | 40 000 | - |350 640 | - |448 040 | 126 620 |126 620 |126 620 | | 63 000 | - | - | - |582 939 | - | - |184 086 | +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent. V. CENOVÉ PŘIRÁŽKY PRO ODBĚRATELE KATEGORIE A a B ZA NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ ÚROVNĚ ÚČINÍKU (cos fí) 0,95 V PROCENTECH SAZBY ZA VÝKON A ELEKTRICKOU ENERGII +------------+------+---------------+------------+------+---------------+ | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | kVArh| | sazby |ostatní| kVArh| | sazby |ostatní| |tg fí= -----+ cosfí| A1,A2,| sazby |tg fí= -----+ cosfí| A1,A2,| sazby | | kWh | | B1,B2 | | kWh | | B1,B2 | | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | 0,311-0,346| 0,95 | - | - | 1,008-1,034| 0,70 | 40,72 | 37,59 | | 0,347-0,379| 0,94 | 1,21 | 1,12 | 1,035-1,063| 0,69 | 42,97 | 39,66 | | 0,380-0,410| 0,93 | 2,45 | 2,26 | 1,064-1,092| 0,68 | 45,28 | 41,80 | | 0,411-0,440| 0,92 | 3,72 | 4,43 | 1,093-1,123| 0,67 | 47,66 | 43,99 | | 0,441-0,470| 0,91 | 5,02 | 4,63 | 1,124-1,153| 0,66 | 50,10 | 46,25 | | | | | | | | | | | 0,471-0,498| 0,90 | 6,34 | 5,85 | 1,154-1,185| 0,65 | 52,63 | 48,58 | | 0,499-0,526| 0,89 | 7,69 | 7,10 | 1,186-1,216| 0,64 | 55,24 | 50,99 | | 0,527-0,553| 0,88 | 9,07 | 8,37 | 1,217-1,249| 0,63 | 57,93 | 53,47 | | 0,554-0,580| 0,87 | 10,49 | 9,68 | 1,250-1,281| 0,62 | 60,70 | 56,03 | | 0,581-0,606| 0,86 | 11,94 | 11,02 | 1,282-1,316| 0,61 | 63,56 | 58,67 | | | | | | | | | | | 0,607-0,632| 0,85 | 13,41 | 12,38 | 1,317-1,350| 0,60 | 66,52 | 61,40 | | 0,633-0,659| 0,84 | 14,94 | 13,79 | 1,351-1,386| 0,59 | 69,58 | 64,23 | | 0,660-0,685| 0,83 | 16,49 | 15,22 | 1,387-1,423| 0,58 | 72,75 | 67,15 | | 0,686-0,710| 0,82 | 18,08 | 16,69 | 1,424-1,460| 0,57 | 76,03 | 70,18 | | 0,711-0,736| 0,81 | 19,71 | 18,19 | 1,461-1,494| 0,56 | 79,42 | 73,31 | | | | | | | | | | | 0,737-0,763| 0,80 | 21,39 | 19,74 | 1,495-1,532| 0,55 | 82,94 | 76,56 | | 0,764-0,789| 0,79 | 23,10 | 21,32 | 1,533-1,579| 0,54 | 86,58 | 79,92 | | 0,790-0,815| 0,78 | 24,85 | 22,94 | 1,580-1,620| 0,53 | 90,37 | 83,42 | | 0,816-0,841| 0,77 | 26,66 | 24,61 | 1,621-1,663| 0,52 | 94,30 | 87,05 | | 0,842-0,868| 0,76 | 28,51 | 26,32 | 1,664-1,709| 0,51 | 98,39 | 90,82 | | | | | | | | | | | 0,869-0,895| 0,75 | 30,41 | 28,07 | 1,710-1,755| 0,50 |102,64 | 94,74 | | 0,896-0,922| 0,74 | 32,36 | 29,87 | | | | | | 0,923-0,949| 0,73 | 34,36 | 31,72 | | | | | | 0,950-0,977| 0,72 | 36,43 | 33,63 | | | | | | 0,978-1,007| 0,71 | 38,55 | 35,58 | nižší než | 0,50 |108,33 |100,00 | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ Příloha 2 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH DRAH1) V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb. SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Seznam maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah A. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro nákladní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 25,00 172,90 2. 21,50 166,70 3. 29,30 350,70 B. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro osobní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 13,30 27,60 2. 11,50 26,90 3. 15,60 56,00 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah pro nákladní nebo osobní vlak se vypočte podle vzorce Q 3 k 3 k Cm = ----- E (S1i E Lij) + E (S2i E Lij) , 1 000 i=1 j=1 i=1 j=1 kde E je označení pro součet Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní relaci Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro nákladní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro osobní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru k E(Lij)= vzdálenost jízdy vlaku v km na i-té kategorii tratě j=1 (zaokrouhlená na celé km nahoru) i = 1, 2, 3 j = <1, k>, kde k = počet vlakových úseků v km ujetých po stejné kategorii tratě S1 = cena za 1 000 hrtkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku S2 = cena za 1 vlkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku. II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční nákladní a osobní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly a pevná železniční zařízení, nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel, a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodu 1 a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu oprávněného dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních drah, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních drah, - vypracování zvláštních jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - jiné výkony vyžádané oprávněnými dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), mytí, čištění a dezinfekce vozů a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah uzavírá provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav a samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech. Maximální cena se určí: a) pro nákladní a smíšené vlaky podle cen uvedených v písm. A Seznamu maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah (dále jen "Seznam"), b) pro osobní vlaky podle cen uvedených v písm. B Seznamu, c) pro samostatné - elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v písmenu B Seznamu, - lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v písmenu A Seznamu, d) pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v písmenu A Seznamu. 6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních drah je druh vlaku, kategorie trati (zařazení vlakových úseků do příslušné kategorie trati) a délka dohodnutých vlakových úseků, a to i v případě, že jízda vlakem bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních drah po jiné než dohodnuté trati (vlakových úsecích). 7. Zařazení do kategorií tratí 1. a 2. je uvedeno v Seznamu tratí celostátních drah, který je nedílnou součástí této přílohy. Ostatní tratě celostátních drah neuvedené v 1. nebo 2. kategorii tratí patří do 3. kategorie tratí. 8. Provozovatelé celostátních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku dotčené kategorie trati (vlakových úseků). 9. Průběh dopravních relací dohodne provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 10. Maximální ceny uvedené v Seznamu jsou stanoveny včetně 5 % daně z přidané hodnoty. SEZNAM KATEGORIÍ TRATÍ CELOSTÁTNÍCH DRAH Tratě 1. kategorie 1. Praha - Česká Třebová (přes Poříčany, Kolín, Přelouč, Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí) 2. Děčín-vých., dol. nádr. - Lysá n/Labem (přes Ústí n/Labem - Střekov, Všetaty) 3. Ústí n/Lab.-západ - Ústí n/Lab.-Střekov 4. Děčín hl. n. - Děčín-vých., hl. n. - Děčín-vých., dol. n. 5. Praha - Děčín hl. n. (přes Kralupy n/Vlt.,Ústí n/Lab. hl. n.) 6. Děčín hl. n. - Děčín-Prostřední Žleb 7. Chomutov - Ústí n/Lab. (přes Most, Bílinu, Oldřichov u Duchcova, Řetenice) 8. Bílina - Ústí n/Lab.-západ (přes Úpořiny) 9. Cheb - Chomutov (přes Tršnici) 10. Praha - Cheb (přes Beroun, Zdice, Plzeň, Mariánské Lázně) 11. Plzeň - České Budějovice (přes Horažďovice-předm. - Ražice - Protivín) 12. České Budějovice - Horní Dvořiště 13. Veselí n/Luž. - Jihlava (přes Jindřichův Hradec) 14. Praha - České Budějovice (přes Čerčany, Tábor, Veselí n/Luž.) 15. Veselí n/Luž. - České Velenice 16. Kolín - Havlíčkův Brod 17. Lysá n/Lab. - Kolín (přes Nymburk, Velký Osek) 18. Havlíčkův Brod - Jihlava 19. Havlíčkův Brod - Břeclav (přes Křižanov, Brno) 20. Česká Třebová - Brno (přes Svitavy) 21. Česká Třebová - Bohumín (přes Zábřeh na M., Olomouc, Přerov, Hranice na M., Studénku, Ostravu-Porubu) 22. Hranice na M. - Horní Lideč (přes Valašské Meziříčí) 23. Bohumín - Mosty u Jablunkova (přes Petrovice u Karviné, Český Těšín) 24. Přerov - Břeclav (přes Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uh. Hradiště, Moravský Písek) 25. Břeclav - Lanžhot 26. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín vých., dol. n. 27. Plzeň - Česká Kubice 28. Ostrava-Poruba (- Polanka n/Odr.) - Český Těšín (přes Ostravu - Kunčice) Tratě 2. kategorie 1. Přelouč - Prachovice (přes Heřmanův Městec) 2. Velký Osek - Hanušovice (přes Chlumec n/Cidl., Hradec Králové, Týniště n/Orl., Letohrad, Lichkov) 3. Ústí n/Orl. - Letohrad 4. Choceň - Meziměstí (přes Týniště n/Orl., Václavice, Náchod) 5. Liberec - Hradec Králové (přes Turnov, Žel. Brod, Starou Paku, Jaroměř, Smiřice) 6. Hradec Králové - Pardubice (přes Rosice n/Labem) 7. Trutnov hl. n. - Jaroměř (přes Starkoč) 8. Starkoč - Václavice 9. Liberec - Černousy (přes Raspenavu, Frýdlant v Čechách) 10. Chlumec n/Cidl. - Trutnov hl. n. (přes Ostroměř, Starou Paku, Kunčice n/Lab.) 11. Turnov - Hradec Králové (přes Libuň, Jičín, Ostroměř, Sadovou) 12. Trutnov-Poříčí - Královec 13. Poříčany - Nymburk hl. n. 14. Veleliby - Jičín 15. Praha - Turnov (přes Neratovice, Všetaty, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz.) 16. Nymburk hl. n. - Rumburk (přes Veleliby, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz., Českou Lípu, Jedlovou, Rybniště) 17. Benešov n/Plouč. - Varnsdorf (přes Jedlovou, Rybniště) 18. Děčín vých., hor. n. - Česká Lípa (přes Benešov n/Plouč.) 19. Rumburk - Jiříkov 20. Česká Lípa - Liberec 21. Liberec - Hrádek n/Nisou 22. Kralupy n/Vlt. - Neratovice 23. Kladno - Kralupy n/Vlt. 24. Most - Kralupy n/Vlt. (přes Obrnici, Louny) 25. Praha - Chomutov (přes Hostivice, Kladno, Lužnou u Rakovníka, Žatec) 26. Hostivice - Praha 27. Louny - Postoloprty (přes Louny-předm.) 28. Lužná u Rakovníka - Rakovník 29. Louny předm. - Rakovník 30. Obrnice - Bílina 31. Louka u Litvínova - Oldřichov u Duchcova 32. Most - Louka u Litvínova 33. Tršnice - Vojtanov (přes Františkovy Lázně) 34. Cheb - Aš (přes Františkovy Lázně) 35. Plzeň - Obrnice (přes Mladotice, Žatec, Postoloprty, Počerady) 36. Rakovník - Beroun 37. Plzeň - Klatovy 38. Domažlice - Horažďovice předm. (přes Janovice n/Úhl., Klatovy, Sušici) 39. České Budějovice - České Velenice 40. České Budějovice - Kájov 41. Zdice - Protivín (přes Březnici, Písek) 42. Tábor - Ražice (přes Milevsko, Písek, Putim) 43. Tábor - Horní Cerekev (přes Obrataň) 44. Praha - Dobříš (přes Vrané n/Vlt.) 45. Čerčany - Vrané n/Vlt. 46. Praha - Lysá n/Lab. (přes Čelákovice) 47. Havlíčkův Brod - Rosice n/Lab. (přes Žďárec u Skutče) 48. Brno - Jihlava (přes Okříšky, Střelice) 49. Okříšky - Znojmo 50. Brno - Hrušovany n/Jev. (přes Mor. Bránice) 51. Břeclav - Znojmo (přes Hrušovany n/Jev.) 52. Bylnice - Horní Lideč 53. Olomouc - Krnov (přes Šumperk, Bludov, Hanušovice, Jeseník, Mikulovice, Jindřichov) 54. Zábřeh na Moravě - Bludov 55. Ostrava hl. n. - Kojetín (přes Ostravu-Kunčice, Frýdlant n/Ostr., Veřovice, Valašské Meziříčí, Hulín) 56. Studénka - Veřovice 57. Olomouc - Opava-vých. (přes Krnov) 58. Opava-vých. - Ostrava-Poruba 59. Brno - Přerov (přes Křenovice, Nezamyslice, Kojetín) 60. Olomouc - Nezamyslice (přes Prostějov) 61. Veselí nad Moravou - Vrbovce 62. Otrokovice - Zlín 63. Brno - Bylnice (přes Křenovice, Kyjov, Bzenec, Veselí n/Mor., Kunovice) 64. Bzenec - Moravský Písek 65. Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště 66. Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín 67. Opatovice - Plačice (spojka) Tratě neuvedené v tomto seznamu jsou zařazeny do 3. kategorie. Příloha 3 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY MAXIMÁLNÍ CENY A. TELEFONNÍ SLUŽBY I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC (platí pro žádosti o přeložení podané po 1.4.1996) 1. Ceny za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice Kč 1.1. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 1.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 2 100,00 1.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 5 250,00 1.2. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 735,00 1.3. Zřízení nebo přeložení veřejné telefonní stanice 1.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 1 050,00 1.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 2 625,00 1.4. Zřízení nebo přeložení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 52 500,00 1.5. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 1.6. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 184,00 2. Ceny za přeložení účastnické telefonní stanice (platí pouze pro žádosti o přeložení podané do 31.3.1996) 2.1. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 2.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 2.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 1 313,00 2.2. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 184,00 2.3. Přeložení veřejné telefonní stanice 2.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 263,00 2.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 657,00 2.4. Přeložení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 13 125,00 2.5. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 132,00 2.6. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 46,00 II. PŘEMĚNY A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Ceny za přeměny účastnických telefonních stanic 1.1. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, prováděná na žádost účastníka 525,00 2. Ceny za převod účastnických telefonních stanic 2.1. Převod účastnictví nebo změna ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice 105,00 III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC A PRONÁJEM ZÁKLADNÍHO (STANDARDNÍHO) TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE Kč/měsíc 1. Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny 1.1. Účastnická telefonní stanice se samostatným připojením 80,00 1.2. Účastnická telefonní stanice s podvojným připojením 48,00 1.3. Účastnická telefonní stanice se skupinovým připojením 15,00 1.4. Digitální připojení o rychlosti 2048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 1 220,00 2. Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na manuální telefonní ústředny 2.1. Účastnická telefonní stanice připojená na manuální ústřednu 31,50 3. Ceny za pronájem včetně údržby základního (standardního) telefonního přístroje 3.1. Pronájem a údržba základního (standardního) telefonního přístroje 6,30 IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY Kč/impuls 1. Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1.1. Každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 2,00 1.2. Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 2,00 1.3. V místním telefonním styku se započítává jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 180 sekund v době slabého provozu za každých započatých 360 sekund 1.4. V meziměstském styku se započítávají tarifní impulsy v: 1.4.1. I. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 60 sekund v době slabého provozu za každých započatých 120 sekund 1.4.2. II. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 30 sekund v době slabého provozu za každých započatých 60 sekund 1.4.3. III. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 20 sekund v době slabého provozu za každých započatých 40 sekund U meziměstských telefonních hovorů tarifovaných telefonní ústřednou, která neumožňuje vyslání prvního periodického tarifního impulsu v okamžiku přihlášení volaného účastníka, se k počtu tarifních impulsů vysílaných se stanovenou periodicitou (v závislosti na pásmu a době hovoru) připočítává jeden tarifní impuls za každý uskutečněný meziměstský hovor. V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY Kč 1. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky meziměstské telefonní ústředny 1.1. Obyčejný meziměstský hovor bez dalších služeb v: 1.1.1. I. tarifním pásmu za první tři minuty 6,00 za každou další započatou minutu 2,00 1.1.2. II. tarifním pásmu za první tři minuty 15,00 za každou další započatou minutu 4,00 1.1.3. III. tarifním pásmu za první tři minuty 21,00 za každou další započatou minutu 6,00 2. Ceny za hovory uskutečněné z veřejné telefonní hovorny 2.1. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny 3,20 B. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ Kč/měsíc 1.1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 20,00 1.2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě 20,00 b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě 115,00 c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě 267,00 d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě 573,00 e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce 573,00 Kč připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě Cena za 70 reproduktorů 573,00 se zvýší o cenu za 30 reproduktorů podle ceny za 11 až 35 reproduktorů 267,00 Celková cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě 840,00 URČENÉ PODMÍNKY OBECNÉ PODMÍNKY 1. Telekomunikační služby se poskytují za podmínek uvedených: - v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - ve vyhlášce č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb., - ve vyhlášce č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění vyhlášky č. 40/1988 Sb., - v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - ve vyhlášce č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované a) právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které byly poskytováním telekomunikačních služeb (kromě telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí) pověřeny povolujícím orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), b) fyzickými a právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které poskytují telekomunikační služby, kromě - telekomunikačních služeb spočívajících v dočasném přístupu k telefonnímu přístroji (nevztahuje se na telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice), kdy uživatel neuzavírá příslušnou smlouvu s poskytovatelem telekomunikačních služeb, - telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí. Pokud telekomunikační zařízení poskytovatele neumožňuje evidovat počet tarifních impulsů uskutečněných uvnitř poskytovatelem používané telekomunikační sítě nebo používaného telekomunikačního zařízení, dohodne poskytovatel s uživatelem počet těchto tarifních impulsů. Maximální cena tohoto hovorného (paušální cena) se vypočte jako násobek dohodnutého počtu tarifních impulsů a maximální ceny za tarifní impuls (položka č. A.IV.1.1.). 3. U účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny, které umožňují počítání uskutečněných hovorů v závislosti na délce jejich trvání a době, ve které jsou uskutečněny, musí vyúčtování telekomunikačních služeb za příslušné zúčtovací období obsahovat i rozpis počtu tarifních impulsů minimálně za a) hovory místní a vnitrouzlové (I. meziměstské tarifní pásmo) a za služby tarifované v místní nebo uzlové síti, jejichž cena je odvozena od počtu impulsů, b) hovory meziuzlové (II. a III. tarifní pásmo) a za volání na služby, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů a telefonní číslo začíná číslicí "0" (hovory s meziměstským rozlišovacím číslem), c) hovory mezinárodní (hovory s mezinárodním rozlišovacím číslem "00" včetně hovorů v příhraničním styku). Toto ustanovení jsou poskytovatelé povinni realizovat od doby uvedené v pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb. 4. Maximální ceny a určené podmínky uvedené v této příloze se nevztahují na telekomunikační služby poskytované a) mezi pevnou telekomunikační sítí a mobilní radiotelefonní sítí, b) v rámci mobilní radiotelefonní sítě jednoho poskytovatele, c) mezi mobilními radiotelefonními sítěmi více poskytovatelů. 5. Při prodeji telefonních karet platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A.IV.1.2. vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedených na telefonní kartě kromě telefonních karet určených pro reklamní (označeny slovem "PUBLICITY") a sběratelské účely (označené slovy "POUZE PRO SBĚRATELSKÉ ÚČELY"), jejichž počet vyrobených kusů nepřesahuje 3 000 kusů od druhu a počet telefonních jednotek uvedených na telefonní kartě nepřesahuje 10 jednotek. A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLUŽBY Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uvedené v písmenu A.I. se nevztahují na dočasné účastnické telefonní stanice. I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 2. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za zřízení přímého spojení s meziměstskou telefonní ústřednou na žádost účastníka platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2., a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu pro osobní potřebu nebo o právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely. 4. Za zřízení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.2. 5. Za zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.4. 6. Přepojují-li se do digitálního připojení, připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na veřejnou digitální ústřednu, již dříve zřízená přípojná vedení - účastnické telefonní stanice (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A.I.1.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných telefonních stanic (u telefonních stanic zřízených před 1.1.1981 o cenu ve výši 600,- Kč za každou připojenou telefonní stanici). Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací. 7. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.5. 8. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.6. 9. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A.I.1. platí pouze pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané od 1. dubna 1996. 10. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A.I.2. platí pouze pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané do 31. března 1996. 11. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice. II. PŘEMĚNA A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici na nebo účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná. 2. Cena za přeměnu podle položky A.II.1. neplatí, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, provedená z podnětu poskytovatele, je bezplatná. 3. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 4. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici, se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 5. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A.II.2.1. III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC A PRONÁJEM ZÁKLADNÍHO (STANDARDNÍHO) TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE (VČETNĚ ÚDRŽBY) 1. V maximálních cenách za používání účastnické telefonní stanice není zahrnuta cena za pronájem a údržbu koncového telefonního přístroje. 2. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na automatickou telefonní ústřednu a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně platí maximální ceny stanovené v položce A.III.1. Toto ustanovení se nevztahuje na používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za používání účastnické telefonní stanice připojené na žádost účastníka na jinou než příslušnou telefonní ústřednu platí ceny za pronájem vedení a okruhů sjednané podle nabídkového ceníku poskytovatele této služby. 4. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dní mezi dvěma snímáními stavů tarifních impulsů. Období, za které jsou tarifní impulsy počítány, musí být ve vyúčtování telekomunikačních služeb vyznačeno (minimálně datum snímání stavu registračního telekomunikačního zařízení). Delší zúčtovací období lze uplatnit pouze se souhlasem telefonního účastníka. Při zřízení nebo zrušení účastnické telefonní stanice nesmí zúčtovací období přesáhnout 70 kalendářních dní od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla stanice zřízena, resp. zrušena. 5. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na manuální ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.III.2.1. Místní hovorné se zvlášť nepočítá. Samostatně se počítají ceny za meziměstské a mezistátní hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení a případně ceny za další poskytnuté telekomunikační služby. 6. Za pronájem (včetně údržby) základního (standardního) telefonního přístroje platí maximální cena stanovená v položce A.III.3.1. Typ základního telefonního přístroje stanoví poskytovatel v nabídkovém ceníku. 7. Za používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, platí maximální cena stanovená v položce A.III.1.4. O příslušnosti připojení rozhoduje poskytovatel. 8. Za používání nově zřízené účastnické telefonní stanice a nově zřízeného digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se cena uplatňuje od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením nebo přeměnou charakter účastnické telefonní stanice, uplatní se odpovídající cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena. 9. Při zrušení účastnictví výpovědí účastníka se maximální cena za používání počítá i za měsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skončila jednoměsíční výpovědní lhůta. Při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení účastnické telefonní stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz telefonní stanice zastaven, platí poměrná část ceny za používání. 10. Maximální cena za používání se počítá i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice na žádost účastníka i po dobu zastavení provozu telefonní stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem. 11. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice nebo při přerušení provozu přímého spojení trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní není účastník povinen platit za dobu přerušení ceny za užívání telefonní stanice, pokud za přerušení neodpovídá. Předpokladem je, že účastník včas uvědomí poskytovatele o přerušení provozu nebo že se poskytovatel o tom jinak doví. Úhrady již zaplacené připíše poskytovatel ve prospěch účastníka nebo mu je na požádání vrátí. 12. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS, ČSBS) a u veřejné telefonní stanice se cena za používání neplatí. IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY 1. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením poskytovatele (položky A.IV.1.3 a A.IV.1.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A.IV.1.1. 2. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením poskytovatele (položky A.IV.1.3. a A.IV.1.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A.IV.1.2. 3. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory stanoví cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných registračním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny jako hovory se záznamem spojení a platí pro ně maximální ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky, stanovené v položce A.V.1.. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena stanovená v položce A.V.2.2.1. 4. Maximální cena tarifního impulsu u hovoru uskutečněného z účastnické telefonní stanice je stanovena v položce A.IV.1.1., u hovoru uskutečněného z veřejného telefonního automatu v položce A.IV.1.2. 5. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a době, ve které je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi podle položky A.IV.1.3. od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 6. Za meziměstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečněny. 7. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány podle položky A.IV.1.4., a to od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 8. Pro meziměstské hovory mezi místními telefonními obvody téhož uzlového telefonního obvodu platí četnost tarifních impulsů pro I. tarifní meziměstské pásmo stanovená v položce A.IV.1.4.1. Pro meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody platí četnost tarifních impulsů pro II. tarifní meziměstské pásmo stanovená v položce A.IV.1.4.2. Pro meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody platí četnost tarifních impulsů pro III. tarifní meziměstské pásmo stanovená v položce A.IV.1.4.3. Do III. tarifního meziměstského pásma se zařazují i meziměstské hovory uskutečněné mezi TTO České Budějovice - Praha, Most - Plzeň, České Budějovice - Brno, Hradec Králové - Olomouc. Viz tabulku č. 1. Tabulka č. 1 Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | P | T | Č | P | K | M | Ú | L | H | P | J | B | Z | O | O | | | r | á | e | l | a | o | s | i | r | a | i | r | l | s | l | | | a | b | s | z | r | s | t | b | a | r | h | n | í | t | o | | | h | o | k | e | l | t | í | e | d | d | l | o | n | r | m | | | a | r | é | ň | o | | | r | e | u | a | | | a | o | | | | | | | v | | n | e | c | b | v | | | v | u | | | | | B | | y | | a | c | | i | a | | | a | c | | | | | u | | | | d | | K | c | | | | | | | | | | d | | V | | | | r | e | | | | | | | | | | ě | | a | | L | | á | | | | | | | | | | | j | | r | | a | | l | | | | | | | | | | | o | | y | | b | | o | | | | | | | | | | | v | | | | e | | v | | | | | | | | | | | i | | | | m | | é | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Praha | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Tábor | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |České Budějovice| 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Plzeň | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Most | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ústí nad Labem | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Liberec | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Hradec Králové | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Pardubice | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Jihlava | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Brno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Zlín | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ostrava | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 9. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) i v meziměstském telefonním styku je od 07.00 do 16.00 hodin v pracovních dnech. Doba slabého provozu je od 16.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. 10. Hovorné se neplatí u hovorů s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch příslušné telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezistátních hovorů, s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky. V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY 1. Pro hovory uskutečněné metodou rychlého meziměstského provozu bez záznamních lístků platí maximální ceny jako pro automaticky uskutečňované hovory pomocí tarifních impulsů s rozlišením slabého a silného provozu s tím, že za zprostředkování každého hovoru se započte jeden tarifní impuls. 2. Pro meziměstské hovory se záznamem spojení (prostřednictvím spojovatelky) platí maximální ceny podle tarifních pásem a délky hovoru podle položky A.V.1.1., druhu hovoru (viz bod 6. části V. těchto podmínek) a požadovaných služeb. 3. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných hovorů (bod 7. části IV. těchto podmínek). Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu. 4. Délka hovoru je doba od začátku hovoru do konce hovoru. Začátek hovoru je: a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila, b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání, c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí, d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného, e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi. Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu nebo odzvoněním, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou. 5. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti ceně za hovor, tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K reklamacím vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně poskytovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. 6. Druhy hovoru jsou stanoveny v Telefonním řádu. Tísňový hovor se poskytuje zdarma. Za uskutečněný tísňový hovor, který byl přihlášen neoprávněně, platí maximální cena jako za bleskový hovor. Pro pilný hovor platí maximální cena ve výši dvojnásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. Pro bleskový hovor platí maximální cena ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. 7. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory platí hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných registračním telekomunikačním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a platí pro ně maximální ceny stanovené za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena podle položky A.V.2.2.1. B. PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ 1. V maximální ceně za používání není zahrnuta cena za účastnický reproduktor rozhlasu po drátě. 2. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce B.I.1. 3. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce B.I.2. 4. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, za které účastník neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě neuplatňuje. 5. Poškodí-li účastník zařízení pro rozhlas po drátě, které je majetkem poskytovatele, uhradí mu oprávněné náklady spojené s opravou, případně výměnou. C. PODMÍNKY PRO SLUŽBY PŘENOSU DAT 1. Za zřízení, používání a provoz účastnických telefonních stanic pro účely přenosu dat se uplatňují ceny a podmínky podle dílu A. této přílohy. 2. Za pronájem telekomunikačních vedení a okruhů pro účely přenosu dat se uplatňují ceny podle nabídkového ceníku poskytovatele této služby. Příloha 3A neplatila nadpis neplatil nadpis neplatil nadpis neplatil neplatil neplatil nadpis neplatil neplatil neplatil nadpis neplatil neplatil nadpis neplatil neplatil nadpis neplatil neplatil neplatil nadpis neplatil neplatil neplatil neplatil neplatil neplatil neplatil neplatil neplatil Příloha 4 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo propůjčování okruhů rozhlasových a přenosy rozhlasové) 64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní) A. Podmínky 1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3 000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace. 2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen uživatel), které zajišťují a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu - středních vln (SV) - krátkých vln (KV) - dlouhých vln (DV), b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II), c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech. 3. Primární služby jsou: a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II c) televizní vysílání Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu. Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu. Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci. 4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb. 5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny. 6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače, převaděče určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B tohoto seznamu, pokud není uvedena v části C. 7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin. 8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu. 10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť. 11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována. 12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech. 13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994). 14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice: Spe = K1x + K2 kde Spe - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč x - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle technických podmínek (kW) K1,K2 - parametry regresní přímky Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se vypočte na základě rovnice: Spo = L1y + L2 kde Spo - cena za skutečně odvysílanou hodinu y - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických předpisech. V případě jejich nedodržení se používá skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW). Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače, a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo nižší kategorie. L1,L2 - parametry regresní přímky Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak. B. Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače v kW složky (Kč/hodina provozu) (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie R1: Spo = (22,36y + 11,16). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (74 906,17x + 880 774,4). 1,05 kategorie R2: Spo = (0,89y + 91,85). 1,05 [4 <= x,y < 70] Spe = (46 964x + 1 015 373,3). 1,05 kategorie R3: Spo = (1,69y + 65,20). 1,05 [70 <= x,y <= 700] Spe = (18 689,6x + 2 739 286,5). 1,05 kategorie R4: Spo = (1,93y + 108). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 321,87x + 10 325 322,3). 1,05 Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II kategorie R5: Spo = (17,14y + 0,13). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (941 212x + 188 554,9). 1,05 kategorie R6: Spo = (2,87y + 13,8). 1,05 [1 <= x,y] Spe = (105 918,88x + 1 007 692,3). 1,05 Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %. Televizní vysílače I.-III. TV pásma výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače obrazu složky (Kč/hodina provozu) v kW (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie T1: Spo = (1,42y + 1,88). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 071 974,05x + 219 949,35) . 1,05 kategorie T2: Spo = (4,97y + 31,28). 1,05 [0,2 <= x,y <= 20] Spe = (267 948,82x + 1 577 208,28) . 1,05 kategorie T3: Spo = (4,95y + 30,61). 1,05 [20 < x,y] Spe = (30 636,23x + 6 333 250,65). 1,05 Televizní vysílače IV.-V. TV pásma kategorie T4: Spo = (0,92y + 1,98). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 766 932,6x + 627 610,97) . 1,05 kategorie T5: Spo = (4,96y + 113,63). 1,05 [0,2 <= x,y <= 20] Spe = (194 334,37x + 1 916 817,26) . 1,05 kategorie T6: Spo = (5y + 114,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (20 239,15x + 5 467 457,3). 1,05 Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %. C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW. ------------------------------------------------------------------ Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV kategorie R1: Spo = (22,36y + 11,16). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (74 906,17x + 880 774,4). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 35,20 1 003 465,- 2. 2 58,70 1 082 116,- 3. 2,5 70,40 1 121 442,- 4. 3 82,20 1 160 768,- kategorie R2: Spo = (0,89y + 91,85). 1,05 [4 <= x,y < 70] Spe = (46 964x + 1 015 373,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 4 100,20 1 263 391,- 2. 5 101,10 1 312 703,- 3. 6 102,00 1 362 015,- 4. 7 103,00 1 411 327,- 5. 10 105,80 1 559 264,- 6. 18 113,30 1 953 762,- 7. 20 115,10 2 052 386,- 8. 25 119,80 2 298 947,- 9. 30 124,50 2 545 508,- 10. 35 129,10 2 792 069,- 11. 40 133,80 3 038 630,- 12. 50 143,20 3 531 752,- 13. 60 152,50 4 024 874,- kategorie R3: Spo = (1,69y + 65,20). 1,05 [70 <= x,y <= 700] Spe = (18 689,6x + 2 739 286,5). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 70 192,70 4 249 936,- 2. 80 210,40 4 446 177,- 3. 100 245,90 4 838 659,- 4. 150 334,60 5 819 863,- 5. 200 423,40 6 801 067,- 6. 250 512,10 7 782 271,- 7. 300 600,80 8 763 475,- 8. 400 778,30 10 725 883,- 9. 600 1 133,20 14 650 699,- kategorie R4: Spo = (1,93y + 108). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 321,87x + 10 325 322,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 750 1 633,30 15 820 061,- 2. 1 500 3 153,20 20 798 534,- VKV FM vysílače kategorie R5: Spo = (17,14y + 0,13). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (941 212x + 188 554,9). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,02 0,50 217 748,- 2. 0,03 0,70 227 631,- 3. 0,05 1,00 247 396,- 4. 0,10 1,90 296 810,- 5. 0,20 3,70 395 637,- 6. 0,32 5,90 514 230,- 7. 0,40 7,30 593 292,- 8. 0,50 9,10 692 119,- kategorie R6: Spo = (2,87y + 13,8). 1,05 [1 <= x,y] Spe = (105 918,88x + 1 007 692,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 17,50 1 169 292,- 2. 2 20,50 1 280 507,- 3. 3 23,50 1 391 721,- 4. 6 32,60 1 725 366,- 5. 8 38,60 1 947 796,- 6. 10 44,60 2 170 225,- Televizní vysílače I.-III. TV pásmo kategorie T1: Spo = (1,42y + 1,88). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 071 974,05x + 219 949,35) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 2,00 252 702,- 2. 0,1 2,10 448 504,- kategorie T2: Spo = (4,97y + 31,28). 1,05 [0,2 <= x,y <= 20] Spe = (267 948,82x + 1 577 208,28) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 33,90 1 712 338,- 2. 0,3 34,40 1 740 473,- 3. 1 38,10 1 937 415,- 4. 2 43,30 2 218 761,- 5. 2,5 45,90 2 359 434,- 6. 5 58,90 3 062 800,- 7. 10 85,00 4 469 531,- 8. 20 137,20 7 282 994,- kategorie T3: Spo = (4,95y + 30,61). 1,05 [20 < x,y] Spe = (30 636,23x + 6 333 250,65). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 30 188,10 7 614 954,- Televizní vysílače IV.-V. TV pásmo kategorie T4: Spo = (0,92y + 1,98). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 766 932,6x + 627 610,97). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 2,10 688 044,- 2. 0,02 2,10 717 097,- 3. 0,08 2,20 891 414,- 4. 0,10 2,20 949 519,- 5. 0,15 2,20 1 094 783,- kategorie T5: Spo = (4,96y + 113,63). 1,05 [0,2 <= x,y <= 20] Spe = (194 334,37x + 1 916 817,26) . 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 120,30 2 053 468,- 2. 0,5 121,90 2 114 684,- 3. 0,7 123,00 2 155 494,- 4. 1 124,50 2 216 709,- 5. 2 129,70 2 420 760,- 6. 5 145,40 3 032 914,- 7. 10 171,40 4 053 169,- 8. 16 202,60 5 277 476,- 9. 20 223,50 6 093 680,- kategorie T6: Spo = (5y + 114,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (20 239,15x + 5 467 457,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 50 383,10 6 803 386,- Televizní převaděče, goubau vedení výkon (W) Kč/rok ------------------------------------------------------------------ do 10 W včetně 88 996,- nad 10 W - 30 W včetně 111 223,- nad 30 W - 100 W včetně 140 982,- goubau vedení 83 956,- Příloha 5 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO PŘENOS SIGNÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH PŘENOSOVÝCH VOZŮ 64.20.2 - Přenosy rozhlasové - Přenosy televizní A. Určené podmínky 1. Pro služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů platí maximální ceny uvedené v položce 1. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3 části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrové vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). Dnem použití se rozumí každý započatý kalendářní den. U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje sazba za druhý den přenosu. 2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech, a platí pro ně cena podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 3. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem, - M2 pilný, t.j. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 5. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů - D2 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km). b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosu a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. 6. Za pracovní den splňující lhůty uvedené v předchozích odstavcích se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hodin. 7. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně jako vlastní přenos. B. Maximální ceny za pronájem mobilních přenosových vozů: 64.20.2 - přenosy rozhlasové - přenosy televizní ------------------------------------------------------------------ Položka Druh služby Maximální cena ------------------------------------------------------------------ 1. Mobilní přenosy 1.1 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,-Kč/rok 1.2 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,-Kč/den 1.3 Denní použití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,-Kč/den II. - do 200 km 4 620,-Kč/den III. - do 300 km 6 930,-Kč/den IV. - do 400 km 9 240,-Kč/den V. - nad 400 km 11 550,-Kč/den 1.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc. 1.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní použití (1.3) o 20 % 1.6 Televizní modulátor 136 500,-Kč/rok Příloha 6 MAXIMÁLNÍ CENY (JÍZDNÉ) A URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy +-----+----------+-----------------------+-----------------------------------+ | | | CENÍK 1 | CENÍK 2 | |Číslo| Tarifní +-----------------------+-----------------------------------+ |pásma|vzdálenost| Obyčejné jízdné | Zvláštní jízdné | | | | +-----------------------+-----------+ | | | | A | B | | | +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | |2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová| +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | km | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 01 | 1 - 10 | 4,- | 6,- | 2,- | 3,- | 1,- | | 02 | 11 - 15 | 6,- | 9,- | 3,- | 4,50 | 1,50 | | 03 | 16 - 20 | 8,- | 12,- | 4,- | 6,- | 2,- | | 04 | 21 - 25 | 10,- | 15,- | 5,- | 7,50 | 2,50 | | 05 | 26 - 30 | 12,- | 18,- | 6,- | 9,- | 3,- | | 06 | 31 - 35 | 14,- | 21,- | 7,- | 10,50 | 3,50 | | 07 | 36 - 40 | 16,- | 24,- | 8,- | 12,- | 4,- | | 08 | 41 - 50 | 20,- | 30,- | 10,- | 15,- | 5,- | | 09 | 51 - 60 | 24,- | 36,- | 12,- | 18,- | 6,- | | 10 | 61 - 70 | 28,- | 42,- | 14,- | 21,- | 7,- | | 11 | 71 - 80 | 32,- | 49,- | 16,- | 24,- | 8,- | | 12 | 81 - 90 | 36,- | 54,- | 18,- | 27,- | 9,- | | 13 | 91 - 100 | 40,- | 60,- | 20,- | 30,- | 10,- | | 14 |101 - 110 | 44,- | 66,- | 22,- | 33,- | 11,- | | 15 |111 - 120 | 48,- | 72,- | 24,- | 36,- | 12,- | | 16 |121 - 140 | 56,- | 84,- | 28,- | 42,- | 14,- | | 17 |141 - 160 | 64,- | 96,- | 32,- | 48,- | 16,- | | 18 |161 - 180 | 72,- | 108,- | 36,- | 54,- | 18,- | | 19 |181 - 200 | 80,- | 120,- | 40,- | 60,- | 20,- | | 20 |201 - 225 | 90,- | 135,- | 45,- | 67,50 | 22,50 | | 21 |226 - 250 | 100,- | 150,- | 50,- | 75,- | 25,- | | 22 |251 - 275 | 110,- | 165,- | 55,- | 82,50 | 27,50 | | 23 |276 - 300 | 120,- | 180,- | 60,- | 90,- | 30,- | | 24 |301 - 350 | 138,- | 207,- | 69,- | 103,50 | 32,50 | | 25 |351 - 400 | 156,- | 234,- | 78,- | 117,- | 39,- | | 26 |401 - 450 | 174,- | 261,- | 87,- | 130,50 | 43,50 | | 27 |451 - 500 | 192,- | 288,- | 96,- | 144,- | 48,- | | 28 |501 - 550 | 210,- | 315,- | 105,- | 157,50 | 52,50 | | 29 |551 - 600 | 230,- | 345,- | 115,- | 172,50 | 57,50 | | 30 |601 - 650 | 250,- | 375,- | 125,- | 187,50 | 62,50 | | 31 |651 - 700 | 270,- | 405,- | 135,- | 202,50 | 67,50 | | 32 |701 a více| 300,- | 450,- | 150,- | 225,- | 75,- | +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ II. Druhy jízdného (1) Obyčejné jízdné - Ceník 1 - je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné. (2) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu a) dětí od 6 do 15 let b) důchodců (viz body 3.4., 3.5. část IV.) c) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. (3) Zvláštní jízdné - Ceník 2B - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. (4) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - v 1. vozové třídě platí pro děti od 6 do 15 let. Rychlíkový příplatek k jízdnému činí maximálně v Ceníku 1: pro 2. vozovou třídu 16,- Kč, (neuplatňuje se u obyčejného jízdného) v Ceníku 2: pro 2. vozovou třídu 8,- Kč, (neuplatňuje se u zvláštního jízdného pro děti od 6 do 15 let) III. Bezplatná přeprava Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě b) osoby starší 70 let - ve 2. vozové třídě osobních vlaků c) důchodci-držitelé průkazů uvedených v části IV. článku 3.6.1. ve 2. vozové třídě d) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky - v 1. a 2. vozové třídě e) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P - ve 2. vozové třídě v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3 části IV. IV. Určené podmínky Článek 1 Obecné podmínky 1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní pravidelnou železniční přepravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech. 2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb., č. 74/1985 Sb. a č. 357/1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ"). 3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného. 4. Ve vlacích kategorie IC, EC a SC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem. 5. V rychlících se uplatňuje k jízdnému rychlíkový příplatek ve stanovených případech. Článek 2 Jízdenky 1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě. 2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším. 3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána. 6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché. 7. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu, kromě přerušení v případě podle bodu 3.2.8. a bodu 3.4.5. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. 8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. Jízdné do téže cílové stanice několika směry se určí vždy za směr nejdelší. 9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí. 10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou. 11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu. 12. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu. 13. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě. 14. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. 15. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého jízdného. Článek 3 Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce. 2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců. 3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek, který se však nevztahuje na děti od 6 do 15 let. 4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2. 5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle Ceníku 1 nebo zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná. 6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné. 3.1. Přeprava dětí 1. Děti od 6 do 15 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené v Ceníku 2A. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. 3.2. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů1) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné podle Ceníku 2B. 2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.3.1. ještě nárok na: - bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; - bezplatnou přepravu invalidního vozíku; - bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomých se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě. 4. Při použití rychlíku se uplatňuje pro držitele průkazu i rychlíkový příplatek pro 2. vozovou třídu podle Ceníku 2. U průvodce se rychlíkový příplatek neuplatňuje. ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. 3.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky 1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav"), platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné podle Ceníku 2A s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu "zpět", pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu. 2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí pro rodiče do nebo z ústavu zvláštní jízdné podle Ceníku 2B pro jednotlivou jízdu. 3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno. 5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. 6. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 2 pro každou cestu. 3.4. Zvláštní jízdné pro důchodce do 70 let věku 1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod - starobní - vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr) - sociální - plný invalidní důchod na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr, mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků podle ceníku 2A. 2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20,- Kč. 3. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 1. 3.5. Přeprava osob starších 70 let 1. Osoby starší 70 let trvale žijící na území ČR jsou přepravovány ve 2. vozové třídě osobních vlaků bezplatně. 2. Při použití 2. vozové třídy rychlíku se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A a rychlíkový příplatek podle Ceníku 1. 3. Při použití 2. vozové třídy vlaku kategorie EC a IC se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. 4. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1. 3.6. Přeprava důchodců - účastníků odboje 1. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu vydaného - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, - Konfederací politických vězňů České republiky, - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP - Sdružením bývalých politických vězňů České republiky mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití vlaků kategorie IC, EC a SC se uplatňuje zvláštní příplatek podle článku 1.4. 2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1. 3.7. Přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR 1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu2) v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy. ------------------------------------------------------------------ 2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. VYSVĚTLIVKY: POJMY: Dopravce fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu Peážní přeprava vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu Pohraniční bod tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici Přerušení jízdy vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na cestě a pokračování v jízdě v době platnosti jízdenky - jiným vlakem z téže stanice nebo ze stanice, která leží na téže cestě, blíže stanici cílové - z přestupní stanice jiným než nejbližším vhodným přípojným vlakem Styčný bod tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci Stanice místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu Tarifní vzdálenost vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu Českých drah ZKRATKY: EC EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z klimatizovaných vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) IC InterCity (vlak vyšší kvality, složený z klimatizovaných vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů, nepřekračující státní hranice) SC SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z klimatizovaných vozů pouze 1. vozové třídy, s poskytováním základního občerstvení a zajištěním místa k sezení) ZTP průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví ZTP/P průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod ŽPŘ Železniční přepravní řád Příloha 7 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné 1-4 3,00 5-7 4,00 8-10 6,00 11-13 8,00 14-17 9,00 18-20 11,00 21-25 14,00 26-30 17,00 31-35 19,00 36-40 22,00 41-45 24,00 46-50 26,00 51-55 30,00 56-60 32,00 61-70 36,00 71-80 42,00 81-90 47,00 91-100 52,00 101-110 58,00 111-120 64,00 121-130 68,00 131-140 74,00 141-150 79,00 151-160 84,00 161-170 90,00 171-180 96,00 181-190 101,00 191-200 108,00 201-210 113,00 211-220 120,00 221-230 125,00 231-240 131,00 241-250 138,00 251-260 144,00 261-270 150,00 271-280 155,00 281-290 162,00 291-300 167,00 301-320 179,00 321-340 190,00 341-360 202,00 361-380 213,00 381-400 224,00 401-420 237,00 421-440 248,00 a dále každých 20 km 11,00 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, - vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ). 4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Čl.1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II., položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (50% sleva) - se přepravují - děti podle čl.9, odst.1, písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 19, 2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (62% sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) - se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle čl. 12 a 13. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9, odst. 1, písm. a) až c), - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, podle čl. 20, písm. b), - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, podle čl. 20,písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky, čl. 20 písm. c) a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP, - průvodce držitele průkazu ZTP/P, nebo vodicí pes, podle čl. 13. Čl.2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl.3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž celková hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. 1 písm. a), se přepravují bezplatně. Čl.4 Přeplatky a nedoplatky 1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče (průvodčího), popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem. 2. Dopravce vrátí jízdné za nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji, jestliže cestující jízdenku vrátí před odjezdem příslušného spoje výdejně jízdenek; u spojů, u nichž je nutné zajistit si předem místo k sezení, vrátí dopravce jízdné jen tehdy, vrátí-li cestující jízdenku nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Dopravce je povinen stanovit a řádně vyhlásit podmínky, za nichž je povoleno vrácení zaplaceného jízdného ve výdejnách, které sám neprovozuje. Dopravcem musí být stanoveny a vyhlášeny podmínky vrácení jízdného pro případy, kdy není v místě nástupu cestujícího s předem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu výdejna ani pracoviště dopravce. V předprodejních kancelářích AMS na území ČR lze, za podmínek stanovených v tomto odstavci, vracet jízdenky zakoupené v kterékoliv kanceláři tohoto systému na území ČR. Je-li výdejna uzavřena, vrátí dopravce jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce nebo provozovatele autobusového nádraží, že ji chtěl cestující vrátit před odjezdem příslušného spoje. 3. Z částky, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má dopravce právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1; o provedené srážce vystaví na požádání dopravce nebo výdejna jízdenek doklad. 4. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími vrátí se cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 5. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 6. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2,- Kč a poštovní výlohy. ------------------------------------------------------------------ 1) § 11 odst. 4, § 16 odst. 4 SPŘ 2) §§ 15,17, 19 a 22 SPŘ Čl.5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Čl.6 Stanovení jízdného 1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. Čl.7 Přímé vypravení Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. Čl.8 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3) ------------------------------------------------------------------ 3) §§ 10,11,16 a 34 SPŘ Čl.9 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Čl.10 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl.11 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok. ČÁST III. JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODÍCÍCH PSŮ Čl.12 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. Čl.13 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně. Čl.14 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu 1. Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů průkazy ZTP a ZTP/P. Čl.15 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST IV. JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čl.16 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého, nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl.17 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. 3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. 4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl.18 Odbavení držitele průkazu 1. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl.19 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST V. PŘEPRAVA DŮCHODCŮ - ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR Čl.20 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách, b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5) c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. ------------------------------------------------------------------ 5) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Čl.21 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu 1. Osoby uvedené v čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem. Příloha 8 neplatila Příloha 9 neplatila

 
 
Reklama