Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 01/96 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1997

se změnami:Výměr 02/96, Výměr 02/96 (část), Výměr 03/96, Výměr 04/96 (část), Výměr 04/96, Výměr 05/96, Výměr 06/96, zrušeno 01/97
uveřejněno v: č. 20/1995 Cenového věstníku
schváleno:16.11.1995
účinnost od:01.01.1996
zrušeno:01.01.1997
[Textová verze]

01/96 VÝMĚR Ministerstva financí ze dne 16. listopadu 1995, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. ČÁST I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny ODDÍL A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku) 1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705, 2711) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro plynná paliva dodávaná ze s. p. Český plynárenský podnik Praha následujícím plynárenským společnostem platí tyto maximální ceny: kupující maximální cena ------------------------------------------------------------------ a) zemní plyn Jihočeská plynárenská, a.s. 2,66 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 2,60 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 2,69 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 2,72 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 2,68 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 2,70 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 2,57 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 2,75 Kč/m3 b) svítiplyn Severočeská plynárenská, a.s. 1,77 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 1,72 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 1,76 Kč/m3 (2) Pro plynná paliva dodávaná z následujících plynárenských (distribučních) společností ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ------------------------------------------------------------------ a) zemní plyn Jihočeská plynárenská, a.s. 3,89 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 3,55 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 3,55 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 3,74 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 3,57 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 3,56 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 3,69 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 3,73 Kč/m3 b) svítiplyn Severočeská plynárenská, a.s. 2,52 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 2,69 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 2,69 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 a svítiplynu do 120 tis. m3 ........................ 48,30 Kč (3) Pro plynná paliva dodávaná domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Ceny pro domácnosti Spotřeba Stálý a pro domovní v pásmu měsíční Kč/m3 prádelny využívané od-do plat domácnostmi v Kč m3/rok v Kč ------------------------------------------------------------------ 0 - 900 5,- 3,40 zemní plyn ---------------------------------------------- 901 - 6 000 93,- 2,15 ------------------------------------------------------------------ 0 - 1 500 5,- 1,60 svítiplyn ---------------------------------------------- 1 501 - 14 000 65,- 1,00 ------------------------------------------------------------------ a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu a svítiplynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6 000 m3/rok (12měsíční odečtové období) a svítiplynu do výše 14 000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro účtování dodávek převyšujících spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) distribuční plynárenská společnost může v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu podle písmena a) a její časovou platnost; d) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně maximální ceny podle bodu (2). 2. 40.30.11 Energie tepelná pro domácnosti (teplo pro otop a přípravu teplé vody) +----------------------------------------------------------------- (1) Maximální cena do 30.6.1996 od 1.7.1996 Kč/GJ Kč/GJ a) na vstupu do vytápěného objektu 163,- 180,- b) v předávací stanici 148,- 162,- c) na vstupu do domu při dodávkách z primární strany rozvodu 137,- 151,- ------------------------------------------------------------------ (2) Pokud věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti podle položky č. 5 části II. tohoto výměru je nižší než stanovená maximální cena v bodě (1), platí věcně usměrňovaná cena jako maximální cena pro domácnosti. (3) V případech, kdy vlastník tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = spotřeba paliva v tunách (plyn v 1 000 m3) x výhřevnost paliva GJ/t (plyn GJ/1 000 m3) x (směrná účinnost kotle v % : 100), kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva: +------+---------+---------------------------------------------------------------------+ |Kateg.| Výkon | Účinnost při použití paliva (%) | |zdroje| kotle +----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ | |na zdroji|koks|černé|brikety|hn.uhlí|hn.uhlí|top.olej| plyn |elektr.| elektr. | | | | | uhlí| |tříděné|netříď.| LTO |(ZP,SP)| akum. |přímotop.| +------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ | A |do 0,5 MW| 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 80 | 85 | 96 | 98 | | | | | | | | | | | | | | B | 0,5-3 MW| - | 70 | 69 | 68 | 63 | 83 | 86 | 97 | 99 | | | | | | | | | | | | | | C | 3,0-6 MW| - | 75 | - | 72 | 65 | 84 | 87 | - | - | +------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+ Takto vypočtená spotřeba se vynásobí maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. a). (4) Dodavatel paliva je povinen uvést výhřevnost paliva v GJ na faktuře. (5) Pokud při dodávkách tepelné energie ze soustav centralizovaného zásobování teplem není instalováno měření na vstupech do vytápěných objektů, vynásobí se spotřeba tepelné energie připadající na spotřebu v domácnostech naměřená v předávací stanici maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. b). (6) Regulace cen podle této položky platí pouze pro tepelnou energii dodávanou pro byty a společné prostory určené k užívání nájemci, uživateli a vlastníky bytů. Regulace cen podle této položky neplatí pro dodávky tepelné energie a) pro podnikatelské účely, b) pro byty a k nim příslušné společné prostory v domech postavených bez účasti veřejných prostředků určených zvláštním předpisem1), s vydaným kolaudačním rozhodnutím po 30. červnu 1996. ------------------------------------------------------------------ 1) § 3 odst. 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 3. 40.10.10 Elektrická energie | (2716) +----------------------------------------------------------------- (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 6,- 1,92 B 37,- 1,10 N 28,- 0,46 BV 1-2 obytné místnosti 94,- v časových pásmech: 3-4 obytné pro nízký tarif 0,30 místnosti 128,- v ostatní době 0,98 5 a více obytných místností 164,- BH 1-2 obytné místnosti 84,- v časových 3-4 obytné místnosti 109,- pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,30 místností 134,- v ostatní době 0,88 BP jistič do 3 x 25 A 101,- za energii jistič do 3 x 35 A 152,- naměřenou jistič do 3 x 50 A 227,- v nízkém tarifu 0,47 jistič do 3 x 63 A 289,- ve vysokém jistič nad 3 x 63 A 506,- tarifu 2,10 ------------------------------------------------------------------ Maximální ceny platí pro dodávky elektrické energie domácnostem, pokud odběr elektrické energie slouží pro osobní potřebu jejich příslušníků a ostatních uživatelů bytů, jsou-li fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Sazba N Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu. Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu. Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají. Sazba BV Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady: a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto: - v pracovních dnech 8 hodin denně, - ve dnech pracovního volna 10 hodin denně. Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu. Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad. b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využití i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Sazba BH Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými pravidly, jaká jsou uvedena pro sazbu BV. Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť. Sazba BP a) Sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (2,10 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: jistič do 3 x 25 A .................... 25 000 kWh/rok jistič do 3 x 35 A .................... 30 000 kWh/rok jistič do 3 x 50 A .................... 35 000 kWh/rok jistič do 3 x 63 A .................... 40 000 kWh/rok jistič nad 3 x 63 A ................... 70 000 kWh/rok b) Doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jednu hodinu. c) Technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). d) Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: - v dobách platnosti VT; - v dobách platnosti NT v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina. 4. Výrobky a výkony ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (28,29,30) (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik a homeopatik hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního předpisu2) kromě veterinárních výrobků a výrobků dodávaných podle zvláštního požadavku, výrobků vyrobených nebo dovezených individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, pro které nebyla stanovena maximální cena ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených. (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál) (30) 24.66.42 Výrobky dentální 24.42.23 (24,30,33, 34,39,90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen pouzdra na (4202) dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke kompenzování 33.10.18 určité vady nebo nedostatečnosti s výjimkou (30,39,40, srdečních stimulátorů, kromě individuálních 44,63,64, zakázek a náhrad protetických a ortodontických 66,72,73, ve stomatologii 76,79,90,92,94) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z (90) toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se pro účely regulace cen považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně), zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu (90) výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis 85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis 85.14.1 Aplikace kontaktních čoček - z toho jen na lékařský předpis (4) 52.31.10 Sazby taxy laborum K sazbám taxy laborum se připočítává spotřebovaný materiál. (5) 51.46.11 Přirážky za výkony obchodu 51.46.12 celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost 52.31.10 Přirážky se uplatňují k cenám včetně cla a bez 52.32.10 daně z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským 52.48.14 výrobcem nebo zahraničním dodavatelem u výrobků se stanovenými maximálními cenami podle této položky. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis. Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (28,29,30) podle bodu (1) 38 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (30) (šicí materiál) 38 24.66.42 Výrobky dentální 35 24.42.23 (24,30,33,34,39,90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) pouze na lékařský předpis 20 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen (4202) pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 20 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické 33.10.18 ke kompenzování určité vady nebo (30,39,40, nedostatečnosti s výjimkou srdečních 44,63,64, stimulátorů kromě individuálních 66,72,73, zakázek a náhrad protetických 76,79,90, a ortodontických ve stomatologii 25 92,94) 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla (90) i plastů, z toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky kontaktní včetně individuálních zakázek - z toho jen na lékařský předpis jen u těchto výrobků: Čočky brýlové ze skla i plastů, členy dioptrické do brýlí (při externím dodání pokovení je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení) 75 Čočky kontaktní 44 Příslušenství k čočkám kontaktním 26 Systém dalekohledový včetně příslušenství 26 Protézy oční 20 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené (90) v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí 43 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném ministerstvem financí (Cenový věstník - Řada zdravotnictví 2/1995) a v samostatné řadě výměrů Ministerstva financí 3); ------------------------------------------------------------------ 3) Výměry Ministerstva financí č. 3/16/1995, 4/16,1995, 5/16/1995, 6/16/1995, 7/16/1995 a další navazující výměry (Cenový věstník - Řada zdravotnictví). b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnovat jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu4) a lékárny, daně z přidané hodnoty a popřípadě cla. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka; ------------------------------------------------------------------ 4) § 62 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 86/1992 Sb.). c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem České národní banky platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem České národní banky platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b); f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě dodavatelé výkonů, předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 13/16/1994. 5. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- (1) 85.11 a) Zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním 12 pojištěním, která je poskytována účastníku 13 všeobecného zdravotního pojištění nebo účastníku 14 smluvního zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou poskytující všeobecné zdravotní pojištění, b) Zdravotní péče, která je poskytována ba) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu, c) Zdravotní výkony označené v příloze č. 1 zvláštního předpisu5),6) symbolem "N", kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí: a) maximální cena jednoho bodu 0,80 Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí plně nebo částečně hrazenou je uveden ve zvláštních předpisech5),6); b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů s připočtením ceny přímého materiálu. Počet bodů a ceny přímého materiálu jsou stanoveny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky7): Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1 223,- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2 876,- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3 634,- Kč ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 6) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb. a č. 112/1995 Sb. 7) Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 6. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná | vnitrostátní, z toho jen použití | železniční vnitrostátní dopravní | cesty celostátních drah +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 7. 50.20.32 Odtahová služba - z toho jen nucené odtahy | vozidel podle podmínek stanovených ve | zvláštním předpisu8) a v obecně závazných | vyhláškách obcí a dále odtahy vozidel | prováděné na příkaz policie9) +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. ------------------------------------------------------------------ 8) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 9) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. 8. 64 Výkony spojů vnitrostátní, z toho jen: +----------------------------------------------------------------- (1) 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby kromě vnitrostátních dálnopisných a telegrafních služeb Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru. (2) 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikační služby 64.20.22 rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru. (3) 64.20.2 Pronájem radiokomunikačních přenosových analogových kanálů (okruhů) jen pro vnitrostátní provoz Pronájem mobilních přenosových vozů pro vnitrostátní provoz Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru. 9. 60.10.1 Doprava osob železniční vnitrostátní | 60.21.10 (jízdné) a použití vnitrostátní železniční | dopravní cesty celostátních drah | pro osobní dopravu +----------------------------------------------------------------- Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto výměru. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru. 10. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové | prostory, pozemky a trvalé porosty), | jejichž cena je plně nebo částečně | hrazena ze státního rozpočtu, státního | fondu nebo jiných prostředků státu | - z toho jen věci se sjednanou cenou | vyšší, než je cena zjištěná oceněním | podle zvláštního předpisu10) +----------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí stanoví maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než je cena zjištěná, který předloží kupující. Součástí návrhu je odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.10) ------------------------------------------------------------------ 10) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 295/1995 Sb. 11. Nájemné z bytu a úhrada za plnění | poskytovaná s užíváním bytů +----------------------------------------------------------------- Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem.11),12) ------------------------------------------------------------------ 11) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 12) Odstavce 1, 2 a 3 výměru MF č. 04/95 (Cenový věstník částka 5/1995), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/95. 12. Nájemné z pozemků nesloužících | k podnikání nájemce +----------------------------------------------------------------- Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků, 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze, 4,- Kč/m2 v ostatních obcích; b) lesních zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím 9,50 Kč/m2 zastavěné plochy; c) ostatních 5,- Kč/m2 v hlavním městě Praze 4,- Kč/m2 ve statutárních městech13), Františkových Lázních, Mariánských Lázních 3,50 Kč/m2 v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích 3,- Kč/m2 v obcích nad 5 tisíc obyvatel, 2,- Kč/m2 v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 5 tisíc obyvatel, 1,- Kč/m2 v obcích do 1 tisíce obyvatel. ------------------------------------------------------------------ 13) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu. Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem.14) ------------------------------------------------------------------ 14) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.). ODDÍL B Maximální ceny, které mohou stanovit místní orgány (okresní úřady a obce) Pol. Číselný Název č. kód SKP 1. 50.20.32 Odtahová služba - z toho jen nucené | odtahy vozidel podle podmínek stanovených | ve zvláštním předpisu7) a v obecně | závazných vyhláškách obcí +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 7) Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 2. 60.21.21 Doprava osob městská a místní, přičemž | 60.22.11 doprava autodrožkami jen na území obce +----------------------------------------------------------------- Pro uplatnění maximálních cen v městské a místní dopravě osob platí podmínky stanovené v položce č. 12 části II. tohoto výměru. 3. 63.11.24 Služby parkovišť +----------------------------------------------------------------- 4. 93.03.11 Služby krematorií - z toho jen zpopelnění | zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení | popele do úřední popelnice s označením | | Služby pohřební - z toho jen kopání hrobů | pro uložení rakve se zemřelým, včetně | následného zasypání, prvotní úpravy | a odvoz přebytečné zeminy | | Služby pohřební ostatní - z toho jen | přechodné uložení zemřelých v chladicím | zařízení do zákonné lhůty pochování +----------------------------------------------------------------- 5. 75.24.12 Služby kominické +----------------------------------------------------------------- 6. 75.24.12 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní | - z toho jen přiložení a odstranění | technických prostředků k zabránění odjezdu | vozidla podle zvláštního předpisu15) +----------------------------------------------------------------- Pokud jsou pro položky č. 1 až 6 stanoveny maximální ceny v části I. oddíl A, mohou místní orgány stanovit pouze nižší maximální ceny. Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují místní orgány obecně závaznou vyhláškou.16) ------------------------------------------------------------------ 15) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. 16) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 7. Nájemné z bytu - z toho jen stanovení | koeficientu růstu nájemného v závislosti | na velikosti obce Kv a úprava základního | nájemného podle polohy domu +----------------------------------------------------------------- Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a a 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 274/1995 Sb. ODDÍL C Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů17) ------------------------------------------------------------------ 17) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 242/1995 Sb. Pol. Číselný kód Název Cena při č. SKP prodeji od (celního výrobce sazebníku) 1. 01.21.20 Mléko kravské syrové | (0401 20 998) +----------------------------------------------------------------- I. jakostní třída při 3,6 % tučnosti ČSN 57 0529 6,30 Kč/l Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně. 2. 01.11.12 Pšenice potravinářská | (1001 90) +----------------------------------------------------------------- ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 2 700,- Kč/t č.h. Tato minimální cena se vztahuje na nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1995 podle Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1995 schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 8610/94. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3: příměsi celkem max. 6,0 % obsah mokrého lepku v sušině min. 26,0 % číslo poklesu (Haggbergovo číslo) min. 250 s sedimentační hodnota - Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. | 3. 01.11.12 Pšenice potravinářská | (1001 90) +----------------------------------------------------------------- ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 3 000,- Kč/t č.h. Za tuto minimální cenu se uskutečňují nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 podle Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 8275/95. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3: příměsi celkem max. 6,0 % obsah mokrého lepku v sušině min. 26,0 % číslo poklesu (Haggbergovo číslo) min. 250 s sedimentační hodnota - Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. K položkám č. 1 až 3 Minimální ceny stanovené v položkách č. 1 až 3 nezahrnují dopravní náklady. ČÁST II. Seznam zboží, u něhož se uplatňuje věcné usměrňování cen Není-li dále uvedeno odchylně, lze do ceny stávajících i nových výrobků zahrnutých do následujících položek zboží promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů. Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce - SKP (celního sazebníku) 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových | vodovodů a umělých přivaděčů) +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři k cenovým předpisům v odsecích na str. 10 Cenového věstníku částka 14/1993 počínaje slovy "- náklady na vyřazení hmotného majetku..." a konče slovy "...které ještě neprošly procesem zpracování." (dále jen "náklady jmenovitě uvedené v Komentáři"). Do ceny nelze dále zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a všemi kupujícími, pak se ceny vytvoří pro celé území ve správě příslušného prodávajícího. 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná přímým | 41.00.12 odběratelům | 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné | vodovodní sítě ve správě jiného právního | subjektu (dále jen "voda předaná") | 90.00.11 Voda odvedená kanalizací nečištěná, voda | odpadní a voda zvláštní čištěná +----------------------------------------------------------------- Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu.18) ------------------------------------------------------------------ 18) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři s tím, že - v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být záměrně za daný časový interval zvýšena, - odpisy lze zahrnout do ceny ve výši skutečně uplatněné, maximálně však ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu19) - do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. b) ceny za 1 m3 vody dodané, nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto: (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo Cd = --------------------------- , Qd potom Co = N + kZ, kde Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní odvedené z domácností, Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, N = náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody odpadní odvedené, Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3, Q = celkové fakturované množství vody dodané přímým odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované množství vody odpadní odvedené, Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele, bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností, k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních odběratelů, nejvýše však 5; c) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele. d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky; e) způsob rozúčtování vodného a stočného20) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem21) a spotřebiteli22); nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu; ------------------------------------------------------------------ 20) § 37 odst. 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 21) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 22) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. f) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze zvláštního předpisu18) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování. ------------------------------------------------------------------ 18) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 3. 11.10.20 Plynná paliva kromě cen plynných paliv | 40.20.11 podle položky č. 1 části I. oddílu A | 40.20.16 | (2705, 2711) +----------------------------------------------------------------- 4. 23.20.1 Benziny automobilové, motorová nafta | (2710) a topné oleje +----------------------------------------------------------------- 5. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora +----------------------------------------------------------------- (1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). (2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu.23) ------------------------------------------------------------------ 23) § 12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. (3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1996 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti za rok 1995 zvýšená o 3,5 %. (4) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1995 se určí takto: Q95 - N95 N95 P95 = --------- + --- , q96 q95 kde Q95 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 v cenách podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 1995 v Kč, N95 = a) u výrobce tepelné energie: náklady na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1995 oceněné pořizovacími cenami, u paliva vytvořeného vlastní činností oceněné vlastními náklady v Kč, b) u distributora tepelné energie: náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč, q95 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1995 v GJ q96 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1996 v GJ Při určení průměrné věcně usměrňované ceny za rok 1995 se nepřihlíží ke snížení cen v případech nedodržení podmínek stanovených ve zvláštním předpisu.24) Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1995 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. ------------------------------------------------------------------ 24) § 7 vyhlášky ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj č. 186/1991 Sb. (5) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (4), platí tato nižší cena. (6) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3). (7) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1). (8) Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. 6. 40.10.10 Elektrická energie dodávaná | (2716) z obnovitelných a druhotných zdrojů | (z malých vodních elektráren, větrných | elektráren, solárních a geotermálních | zdrojů energie a bioplynů) kromě cen | elektrické energie podle položky č. 3 | části I. oddíl A +----------------------------------------------------------------- 7. Výrobky a výkony ve zdravotnictví +----------------------------------------------------------------- (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (28,29,30) humánní (humánní léčivé přípravky) včetně homeopatik a diagnostik hromadně vyráběné (i podle platného Československého lékopisu) nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu,2) kromě výrobků uvedených v položce č. 4 části I. oddílu A tohoto výměru Veterinární výrobky Výrobky transfuzních stanic Výrobky dodávané podle zvláštního požadavku Výrobky vyrobené nebo dovezené individuálně v počtu nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta na jednu léčebnou kúru, kromě výrobků s již stanovenými maximálními cenami Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravené v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených. Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru a těsnicí vložky, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum, u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. (2) Prostředky zdravotnické techniky 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (90) nedostatečnosti s výjimkou srdečních stimulátorů na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve (90) stomatologii 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, (90) čočky kontaktní na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z (90) toho jen na lékařský předpis (3) Opravy prostředků zdravotnické techniky 33.10.92 Opravy a údržba výrobků ortopedických a protetických a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii 8. Zdravotní péče +----------------------------------------------------------------- 85.11 Zdravotní péče plně hrazená pacientem, která je poskytována a) účastníku všeobecného zdravotního pojištění a není hrazena podle zvláštního předpisu5) ze všeobecného zdravotního pojištění, kromě zdravotních výkonů označených v příloze č. 1 zvláštního předpisu5) symbolem "N", b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou, c) na žádost fyzické nebo právnické osoby a nesleduje léčebný účel25) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním předpisu5) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění5) ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb. 25) § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2, § 4, § 8 písm. a), b), c), d), f), g), j), m) a o) a § 9 písm. a) a b) vyhlášky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu. 9. 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby, | z toho jen zřízení dočasných účastnických | telefonních stanic; vnitrostátní | dálnopisné služby; vnitrostátní telegrafní | služby; služby rozhlasu po drátě kromě | používání účastnické stanice rozhlasu po | drátě; vybavení účastnických telefonních | stanic, dálnopisných stanic a koncových | stanic telekomunikačních okruhů pro účely | přenosu dat; zřízení nového | telekomunikačního vedení a okruhu; | příprava pronájmu místních, meziměstských | vedení nebo okruhů; příprava pronájmu | vedení nebo okruhu v jednotlivých denních | hodinách +----------------------------------------------------------------- (1) Ekonomicky oprávněnými náklady a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady na zřízení, přeložení, převod, používání a na místní a meziměstská spojení účastnických dálnopisných stanic, b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady na poskytování telegrafních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu, c) na služby a výkony rozhlasu po drátě jsou náklady na zřízení, zapojení a výměnu účastnické zásuvky rozhlasu po drátě, d) nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři. (2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lidského života. 10. 64.20 Výkony radiokomunikací vnitrostátní - | z toho jen propůjčování digitálních | přenosových kanálů +----------------------------------------------------------------- 11. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová | 60.21.3 doprava (dále jen "linková doprava") mimo | městskou dopravu +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 8 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 8 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ------- , T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, T = tržby bez daně z přidané hodnoty, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu obcí. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje týkající se linkové dopravy provozované dopravcem v roce 1993. (3) Ekonomicky oprávněnými náklady podle bodu 2 nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři. (4) Přiměřený zisk zahrnuje: a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 2,1 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy byl odsouhlasen odborem dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1993; b) prokazatelně doložitelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. (5) Do zisku nelze zahrnout dividendy a tzv. třináctý a další plat, pokud nebyly skutečně v roce 1993 vyplaceny. (6) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1993, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = ----------- , 12,5 x S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodů 3 až 5 se použijí přiměřeně. (7) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 6 může být zaokrouhlena na celé koruny (t.j. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (8) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit (na linkách, popř. spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu) až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl linek s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu linek provozovaných dopravcem. (9) Bezplatně se přepravují: - děti do 6 let, - poslanci zákonodárného sboru, - důchodci odbojáři. (10) Za nejvýše polovinu plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují: - děti do 15 let, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech. (11) Za jízdné snížené o slevu ve výši dané právním předpisem se přepravují zdravotně postižení držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 12. Doprava osob městská a místní - z toho jen | rozsah a výše poskytovaných slev | a bezplatné přepravy +----------------------------------------------------------------- Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - poslanci a senátoři Parlamentu, - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP-P" včetně průvodce a psa;26) b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky se přepravují - děti a mladiství do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu,27) s výjimkou škol uvedených v §§ 54, 55 a 56 zvláštního předpisu27) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu,28) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 30 zvláštního předpisu.28) ------------------------------------------------------------------ 26) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. 27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., č. 171/1990 Sb., č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb. a č. 190/1993 Sb. 28) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 13. Nájemné z bytu a úhrada za plnění | poskytovaná s užíváním bytu, kromě | nájemného podle položek č. 12 v části I. | oddílu A a č. 7 v části I. oddílu B +----------------------------------------------------------------- Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů.11,29) ------------------------------------------------------------------ 11) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb. 29) Výnos FMF, MF ČR, MF SR a SBČS ze dne 22.2.1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, registrovaný pod č. 78/1991 Sb., uveřejněný pod č. 3 Finančního zpravodaje č. 2-3/91. 14. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech | v zařízeních určených k trvalému | bydlení30) +----------------------------------------------------------------- (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu;19) e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31) f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. ------------------------------------------------------------------ 19) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 30) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 31) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). 15. 90.00.2 Pouze odvoz tuhého komunálního odpadu | a jeho zneškodňování +----------------------------------------------------------------- 16. Povinné prohlídky technického stavu | vozidel podle zvláštního předpisu32) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 32) Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 17. Výkony metrologické podle zvláštního | předpisu33) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 33) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 18. Výkony státního zkušebnictví podle | zvláštního předpisu34) +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 34) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb. a zákona č. 479/1992 Sb. 19. Stavby, stavební objekty, provozní | soubory, stavební a montážní práce, | dodávky strojů a zařízení a projektové | práce financované za účasti státního | rozpočtu a za účasti prostředků | poskytnutých z tohoto rozpočtu místním | orgánům nebo z dalších prostředků státu +----------------------------------------------------------------- Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 může prodávající upravit pouze o své ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů; prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí způsob průkazu podle požadavku kupujícího. 20. 64.11 Vnitrostátní služby pošty,35) z toho jen +----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 35) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště. Vyhlášky federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád), ve znění vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 59/1991 Sb. (1) 64.11.12 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 listovních zásilek a cenných psaní včetně služeb poštovních přepážek - dopisnice, psaní, novinové zásilky, cenná psaní, doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky, reklamace; (2) 64.11.13 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 balíků včetně služeb poštovních přepážek - balíky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, reklamace; (3) 64.11.15 Ostatní poštovní služby včetně služeb 64.11.14 poštovních přepážek - poštovní poukázky "A", "B", "C", "D", zásilky s doručenkou, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení (kromě potvrzení o pobírání důchodu nebo dávky a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží), reklamace; Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek; b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1), (2) a (3) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby; c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u služby dopisnice (§ 13 Poštovního řádu, dále jen "PŘ") 3,00 Kč psaní (§ 14 PŘ) do 20 g včetně 3,60 Kč nad 20 g do 50 g včetně 6,00 Kč balík bez udané ceny (§ 22 PŘ) do 5 kg včetně 20,00 Kč poštovní poukázky "C" (§ 23 PŘ) do 200 Kč včetně 10,00 Kč nad 200 Kč do 1 000 Kč včetně 16,00 Kč nad 1 000 Kč do 5 000 Kč včetně 24,00 Kč doporučeně (§ 25 PŘ) 6,00 Kč k ceně služby doručenka (§ 26 PŘ) 5,00 Kč k ceně služby do vlastních rukou (§ 27 PŘ) 3,00 Kč k ceně služby potvrzení o důchodu 2,00 Kč potvrzení 5,00 Kč Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží. d) bezplatně se poskytují tyto služby pošty: - zásilky slepecké - zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané; e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty. 21. 40.10.3 Výkony spojené s připojením odběrného | 40.20 zařízení odběratele na rozvodné elektrické | 40.30.11 zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné | zařízení plynu +----------------------------------------------------------------- 22. neplatil ČÁST III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 4 v části I. oddíl A a minimálních cen podle části I. oddíl C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.36) ------------------------------------------------------------------ 36) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF ČR: č. 01/95 (Cenový věstník částka 28/1994), č. 02/95 (Cenový věstník částka 1/1995), č. 03/95 (Cenový věstník částka 4/1995), č. 05/95 (Cenový věstník částka 7/1995), č. 06/95 (Cenový věstník částka 11/1995), č. 07/95 (Cenový věstník částka 14/1995), č. 08/95 (Cenový věstník částka 18/1995), část II. výměru MF č. 04/95 (Cenový věstník částka 5/1995). 4. Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1996. Vrchní ředitelka Ministerstva financí: Ing. Jana Fürstová, v.r. Příloha č. 1 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE I. Všeobecné podmínky 1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou držiteli autorizace na rozvod elektřiny (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběru pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele. 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN) B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN) C - odběratelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřicí soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti. 4. Kromě sazby za odběr elektřiny účtuje dodavatel odběratelům nájemné z měřidla a pomocného, případně ovládacího zařízení, jakož i poplatky za úkony spojené s dodávkou elektřiny s výjimkou nájemného z měřicího zařízení u odběratelů kategorie C, které je obsaženo přímo v sazbách. 5. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kat. A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto: a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu. Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 6. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou. 7. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení. 8. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak. 9. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle. 10. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období: - říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně - duben až září v maximální délce trvání 4 hodin denně Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají. Pásma platnosti nízkého tarifu: - jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem - odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu. Pásma platností vysokého tarifu jsou stanovena: - u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle - u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, (nebo jen jedno z těchto pásem) ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. 11. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak. 12. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr el. výkonu (1/4 hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady: a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku, b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci -5 % až +1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy), c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši Kč 0,28, d) za neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu Kč 0,23 za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance, e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4hodinovým maximem el. výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima el. výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy, f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum el. výkonu. 13. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie: a) odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě. Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem max. rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 67,- Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo. Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě: aa) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána, a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kW cenou - u sazby A1 ................ 5,70 Kč - u sazby A2 ................ 6,50 Kč - u sazby B1 ................ 6,40 Kč - u sazby B2 ................ 7,40 Kč - u sazby B3 ................ 7,20 Kč - u sazby B4 ................ 8,60 Kč - u sazby B11 ............... 11,50 Kč - u sazby B12 ............... 11,50 Kč ab) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána. Pokud odběratel sjedná max. rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kW sjednaného rezervního výkonu 67,- Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odst. 6 všeobecných podmínek této části přílohy. 14. Odběr jalové energie Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00 Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy. Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru, jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně. Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvótně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník. II. SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN) A 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 172,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 420,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 78,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 195,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,87 Kč - VT za 1 kWh 0,69 Kč - NT za 1 kWh 0,64 Kč A 10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,16 Kč B. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN) a) Odběratelé se sjednaným technickým maximem 1 000 kW a více B 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 193,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 470,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 222,00 Kč - ŠT za 1 kWh 0,98 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1 000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení. b) Odběratelé se sjednaným technickým maximem nad 150 kW do 1 000 kW B 3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima 216,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měs. maxima 525,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč B 4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč c) Odběratelé se sjednaným technickým maximem do 150 kW včetně B 5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc 95,00 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima 257,00 Kč - VT za 1 kWh 0,78 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč d) Speciální tarify pro odběry z VN B 10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh 1,53 Kč B 11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh (16 hodin denně) 0,78 Kč - NT za 1 kWh (8 hodin denně) 0,69 Kč B 12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima (měřeno v pásmu VT) 346,00 Kč - VT za 1 kWh (4 hodiny denně) 0,98 Kč - NT za 1 kWh (20 hodin denně) 0,77 Kč B 13 Dvoutarifová sazba - VT za 1 kWh 3,89 Kč - NT za 1 kWh 0,69 Kč C. SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE Z NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) C 1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 10,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 4,62 Kč C 2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 73,50 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 3,12 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, event. pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C 3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 3 570,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) 2,15 Kč C 4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo 105,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT 0,69 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh 1,32 Kč C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A) .......... 336,00 Kč jistič do 3 x 16 A ..................... 567,00 Kč jistič do 3 x 25 A ..................... 840,00 Kč jistič do 3 x 35 A ..................... 1 176,00 Kč jistič do 3 x 50 A ..................... 1 680,00 Kč jistič do 3 x 100 A .................... 3 360,00 Kč jistič do 3 x 160 A .................... 5 376,00 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20 h/den 0,69 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4 h/den 3,12 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně el. energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba el. energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) ........... 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A ............................ 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A ............................ 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A ............................ 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A ............................ 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A ........................... 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A ........................... 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení el. přímotopných spotřebičů na samostatný el. obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně, v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných el. spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C 12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod., se platí paušální pevný plat 11,50 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 11,00 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1 000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. III.CENOVÉ PŘIRÁŽKY ZA JALOVOU ENERGII Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených, nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávku kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo. Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno. ODBĚRATELÉ KATEGORIE A a B 1. Měření jalové energie pro hodnocení účiníku cos fí a) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B11, B12 a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle, stejně jako odběr energie činné. Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin. b) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie. c) Pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat. d) Pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazby A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou. e) V případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele. 2. Vyhodnocení účiníku a způsob výpočtu cenových přirážek Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ------- a k tomuto poměru odpovídající cos fí kWh Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,38 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky. IV. TRANSFORMAČNÍ ZTRÁTY JALOVÉ za měsíc (v 16hodinovém pásmu) u olejových transformátorů (podle ČSN 35 1120) +----------+---------+--------------------------+----------------------------+ |Jmenovitý | | Staré plechy | Nové plechy | | výkon | | kVArh | kVArh | |transform.| +--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | kVA |3,6,10 kV|15,22 kV| 35 kV| 110 kV|6,10,22 kV| 35 kV| 110 kV| +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ | 63 | - | - | - | - | - | - | - | | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | 160 | - | - | - | - | - | - | - | | 250 | 6 209 | 7 183 | 8 036 | - | 2 313 | 2 557 | - | | 400 | 10 909 | 10 909 | 11 104 | - | 2 922 | 3 312 | - | | 630 | 15 954 | 15 954 | 15 647 | - | 3 682 | 3 989 | - | | 1 000 | 23 376 | 23 376 | 22 402 | - | 4 627 | 5 114 | - | | 1 600 | 34 285 | 34 285 | 33 506 | - | 5 844 | 6 467 | - | | 2 500 | - | 48 700 | - | - | 15 828 | 15 828 | - | | 4 000 | - | 72 076 | - | - | 21 428 | 21 428 | - | | 6 300 | - |107 384 | - | - | 30 681 | 30 681 | - | | 10 000 | - |160 710 | - |121 750 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | | 16 000 | - |171 424 | - |187 008 | 66 232 | 66 232 | 66 232 | | 25 000 | - |243 500 | - |292 200 | 97 400 | 97 400 | 91 313 | | 40 000 | - |350 640 | - |448 040 | 126 620 |126 620 |126 620 | | 63 000 | - | - | - |582 939 | - | - |184 086 | +----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent. V. CENOVÉ PŘIRÁŽKY PRO ODBĚRATELE KATEGORIE A a B ZA NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ ÚROVNĚ ÚČINÍKU (cos fí) 0,95 V PROCENTECH SAZBY ZA VÝKON A ELEKTRICKOU ENERGII +------------+------+---------------+------------+------+---------------+ | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | Rozsah |Účiník| Přirážka v % | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | kVArh| | sazby |ostatní| kVArh| | sazby |ostatní| |tg = ------+ cos | A1,A2,| sazby |tg = -----+ cos | A1,A2,| sazby | |fí kWh | fí | B1,B2 | |fí kWh | fí | B1,B2 | | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ | 0,311-0,346| 0,95 | - | - | 1,008-1,034| 0,70 | 40,72 | 37,59 | | 0,347-0,379| 0,94 | 1,21 | 1,12 | 1,035-1,063| 0,69 | 42,97 | 39,66 | | 0,380-0,410| 0,93 | 2,45 | 2,26 | 1,064-1,092| 0,68 | 45,28 | 41,80 | | 0,411-0,440| 0,92 | 3,72 | 4,43 | 1,093-1,123| 0,67 | 47,66 | 43,99 | | 0,441-0,470| 0,91 | 5,02 | 4,63 | 1,124-1,153| 0,66 | 50,10 | 46,25 | | | | | | | | | | | 0,471-0,498| 0,90 | 6,34 | 5,85 | 1,154-1,185| 0,65 | 52,63 | 48,58 | | 0,499-0,526| 0,89 | 7,69 | 7,10 | 1,186-1,216| 0,64 | 55,24 | 50,99 | | 0,527-0,553| 0,88 | 9,07 | 8,37 | 1,217-1,249| 0,63 | 57,93 | 53,47 | | 0,554-0,580| 0,87 | 10,49 | 9,68 | 1,250-1,281| 0,62 | 60,70 | 56,03 | | 0,581-0,606| 0,86 | 11,94 | 11,02 | 1,282-1,316| 0,61 | 63,56 | 58,67 | | | | | | | | | | | 0,607-0,632| 0,85 | 13,41 | 12,38 | 1,317-1,350| 0,60 | 66,52 | 61,40 | | 0,633-0,659| 0,84 | 14,94 | 13,79 | 1,351-1,386| 0,59 | 69,58 | 64,23 | | 0,660-0,685| 0,83 | 16,49 | 15,22 | 1,387-1,423| 0,58 | 72,75 | 67,15 | | 0,686-0,710| 0,82 | 18,08 | 16,69 | 1,424-1,460| 0,57 | 76,03 | 70,18 | | 0,711-0,736| 0,81 | 19,71 | 18,19 | 1,461-1,494| 0,56 | 79,42 | 73,31 | | | | | | | | | | | 0,737-0,763| 0,80 | 21,39 | 19,74 | 1,495-1,532| 0,55 | 82,94 | 76,56 | | 0,764-0,789| 0,79 | 23,10 | 21,32 | 1,533-1,579| 0,54 | 86,58 | 79,92 | | 0,790-0,815| 0,78 | 24,85 | 22,94 | 1,580-1,620| 0,53 | 90,37 | 83,42 | | 0,816-0,841| 0,77 | 26,66 | 24,61 | 1,621-1,663| 0,52 | 94,30 | 87,05 | | 0,842-0,868| 0,76 | 28,51 | 26,32 | 1,664-1,709| 0,51 | 98,39 | 90,82 | | | | | | | | | | | 0,869-0,895| 0,75 | 30,41 | 28,07 | 1,710-1,755| 0,50 |102,64 | 94,74 | | 0,896-0,922| 0,74 | 32,36 | 29,87 | | | | | | 0,923-0,949| 0,73 | 34,36 | 31,72 | | | | | | 0,950-0,977| 0,72 | 36,43 | 33,63 | | | | | | 0,978-1,007| 0,71 | 38,55 | 35,58 | nižší než | 0,50 |108,33 |100,00 | +------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+ Příloha č. 2 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH DRAH1) V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb. SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Seznam maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah A. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro nákladní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 25,00 172,90 2. 21,50 166,70 3. 29,30 350,70 B. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro osobní vlak: Kategorie tratí Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm (i) (S1) (S2) 1. 13,30 27,60 2. 11,50 26,90 3. 15,60 56,00 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah pro nákladní nebo osobní vlak se vypočte podle vzorce Q 3 k 3 k Cm = ----- (S1i Lij) + (S2i Lij) , 1 000 i=1 j=1 i=1 j=1 kde Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní relaci Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro nákladní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro osobní vlak - součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru k Lij = vzdálenost jízdy vlaku v km na i-té kategorii tratě j=1 (zaokrouhlená na celé km nahoru) i = 1, 2, 3 j = , kde k = počet vlakových úseků v km ujetých po stejné kategorii tratě S1 = cena za 1 000 hrtkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku S2 = cena za 1 vlkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku. II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční nákladní a osobní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly a pevná železniční zařízení, nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel, a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodu 1 a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu oprávněného dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních drah, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních drah, - vypracování zvláštních jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - jiné výkony vyžádané oprávněnými dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), mytí, čištění a dezinfekce vozů a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah uzavírá provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav a samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech. Maximální cena se určí: a) pro nákladní a smíšené vlaky podle cen uvedených v písm. A Seznamu maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah (dále jen "Seznam"), b) pro osobní vlaky podle cen uvedených v písm. B Seznamu, c) pro samostatné - elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v písmenu B Seznamu, - lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v písmenu A Seznamu, d) pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v písmenu A Seznamu. 6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních drah je druh vlaku, kategorie trati (zařazení vlakových úseků do příslušné kategorie trati) a délka dohodnutých vlakových úseků, a to i v případě, že jízda vlakem bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních drah po jiné než dohodnuté trati (vlakových úsecích). 7. Zařazení do kategorií tratí 1. a 2. je uvedeno v Seznamu tratí celostátních drah, který je nedílnou součástí této přílohy. Ostatní tratě celostátních drah neuvedené v 1. nebo 2. kategorii tratí patří do 3. kategorie tratí. 8. Provozovatelé celostátních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku dotčené kategorie trati (vlakových úseků). 9. Průběh dopravních relací dohodne provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 10. Maximální ceny uvedené v Seznamu jsou stanoveny včetně 5 % daně z přidané hodnoty. SEZNAM KATEGORIÍ TRATÍ CELOSTÁTNÍCH DRAH Tratě 1. kategorie 1. Praha - Česká Třebová (přes Poříčany, Kolín, Přelouč, Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí) 2. Děčín-vých., dol. nádr. - Lysá n/Labem (přes Ústí n/Labem - Střekov, Všetaty) 3. Ústí n/Lab.-západ - Ústí n/Lab.-Střekov 4. Děčín hl. n. - Děčín-vých., hl. n. - Děčín-vých., dol. n. 5. Praha - Děčín hl. n. (přes Kralupy n/Vlt. Ústí n/Lab. hl. n.) 6. Děčín hl. n. - Děčín-Prostřední Žleb 7. Chomutov - Ústí n/Lab. (přes Most, Bílinu, Oldřichov u Duchcova, Řetenice) 8. Bílina - Ústí n/Lab.-západ (přes Úpořiny) 9. Cheb - Chomutov (přes Tršnici) 10. Praha - Cheb (přes Beroun, Zdice, Plzeň, Mariánské Lázně) 11. Plzeň - České Budějovice (přes Horažďovice-předm. - Ražice - Protivín) 12. České Budějovice - Horní Dvořiště 13. Veselí n/Luž. - Jihlava (přes Jindřichův Hradec) 14. Praha - České Budějovice (přes Čerčany, Tábor, Veselí n/Luž.) 15. Veselí n/Luž. - České Velenice 16. Kolín - Havlíčkův Brod 17. Lysá n/Lab. - Kolín (přes Nymburk, Velký Osek) 18. Havlíčkův Brod - Jihlava 19. Havlíčkův Brod - Břeclav (přes Křižanov, Brno) 20. Česká Třebová - Brno (přes Svitavy) 21. Česká Třebová - Bohumín (přes Zábřeh na M., Olomouc, Přerov, Hranice na M., Studénku, Ostravu-Porubu) 22. Hranice na M. - Horní Lideč (přes Valašské Meziříčí) 23. Bohumín - Mosty u Jablunkova (přes Petrovice u Karviné, Český Těšín) 24. Přerov - Břeclav (přes Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uh. Hradiště, Moravský Písek) 25. Břeclav - Lanžhot 26. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín vých., dol. n. 27. Plzeň - Česká Kubice 28. Ostrava-Poruba (- Polanka n/Odr.) - Český Těšín (přes Ostravu - Kunčice) Tratě 2. kategorie 1. Přelouč - Prachovice (přes Heřmanův Městec) 2. Velký Osek - Hanušovice (přes Chlumec n/Cidl., Hradec Králové, Týniště n/Orl., Letohrad, Lichkov) 3. Ústí n/Orl. - Letohrad 4. Choceň - Meziměstí (přes Týniště n/Orl., Václavice, Náchod) 5. Liberec - Hradec Králové (přes Turnov, Žel. Brod, Starou Paku, Jaroměř, Smiřice) 6. Hradec Králové - Pardubice (přes Rosice n/Labem) 7. Trutnov hl. n. - Jaroměř (přes Starkoč) 8. Starkoč - Václavice 9. Liberec - Černousy (přes Raspenavu, Frýdlant v Čechách) 10. Chlumec n/Cidl. - Trutnov hl. n. (přes Ostroměř, Starou Paku, Kunčice n/Lab.) 11. Turnov - Hradec Králové (přes Libuň, Jičín, Ostroměř, Sadovou) 12. Trutnov-Poříčí - Královec 13. Poříčany - Nymburk hl. n. 14. Veleliby - Jičín 15. Praha - Turnov (přes Neratovice, Všetaty, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz.) 16. Nymburk hl. n. - Rumburk (přes Veleliby, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz., Českou Lípu, Jedlovou, Rybniště) 17. Benešov n/Plouč. - Varnsdorf (přes Jedlovou, Rybniště) 18. Děčín vých., hor. n. - Česká Lípa (přes Benešov n/Plouč.) 19. Rumburk - Jiříkov 20. Česká Lípa - Liberec 21. Liberec - Hrádek n/Nisou 22. Kralupy n/Vlt. - Neratovice 23. Kladno - Kralupy n/Vlt. 24. Most - Kralupy n/Vlt. (přes Obrnici, Louny) 25. Praha - Chomutov (přes Hostivice, Kladno, Lužnou u Rakovníka, Žatec) 26. Hostivice - Praha 27. Louny - Postoloprty (přes Louny-předm.) 28. Lužná u Rakovníka - Rakovník 29. Louny předm. - Rakovník 30. Obrnice - Bílina 31. Louka u Litvínova - Oldřichov u Duchcova 32. Most - Louka u Litvínova 33. Tršnice - Vojtanov (přes Františkovy Lázně) 34. Cheb - Aš (přes Františkovy Lázně) 35. Plzeň - Obrnice (přes Mladotice, Žatec, Postoloprty, Počerady) 36. Rakovník - Beroun 37. Plzeň - Klatovy 38. Domažlice - Horažďovice předm. (přes Janovice n/Úhl., Klatovy, Sušici) 39. České Budějovice - České Velenice 40. České Budějovice - Kájov 41. Zdice - Protivín (přes Březnici, Písek) 42. Tábor - Ražice (přes Milevsko, Písek, Putim) 43. Tábor - Horní Cerekev (přes Obrataň) 44. Praha - Dobříš (přes Vrané n/Vlt.) 45. Čerčany - Vrané n/Vlt. 46. Praha - Lysá n/Lab. (přes Čelákovice) 47. Havlíčkův Brod - Rosice n/Lab. (přes Žďárec u Skutče) 48. Brno - Jihlava (přes Okříšky, Střelice) 49. Okříšky - Znojmo 50. Brno - Hrušovany n/Jev. (přes Mor. Bránice) 51. Břeclav - Znojmo (přes Hrušovany n/Jev.) 52. Bylnice - Horní Lideč 53. Olomouc - Krnov (přes Šumperk, Bludov, Hanušovice, Jeseník, Mikulovice, Jindřichov) 54. Zábřeh na Moravě - Bludov 55. Ostrava hl. n. - Kojetín (přes Ostravu-Kunčice, Frýdlant n/Ostr., Veřovice, Valašské Meziříčí, Hulín) 56. Studénka - Veřovice 57. Olomouc - Opava-vých. (přes Krnov) 58. Opava-vých. - Ostrava-Poruba 59. Brno - Přerov (přes Křenovice, Nezamyslice, Kojetín) 60. Olomouc - Nezamyslice (přes Prostějov) 61. Veselí nad Moravou - Vrbovce 62. Otrokovice - Zlín 63. Brno - Bylnice (přes Křenovice, Kyjov, Bzenec, Veselí n/Mor., Kunovice) 64. Bzenec - Moravský Písek 65. Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště 66. Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín 67. Opatovice - Plačice (spojka) Tratě neuvedené v tomto seznamu jsou zařazeny do 3. kategorie. Příloha č. 3 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA NUCENÝ ODTAH VOZIDEL I. Maximální ceny za výkony nuceného odtahu vozidel +-------+---------------------------------+--------+-----------------+ |Položka| Činnost | Měrná | Cena | | č. | |jednotka|Kč/měrná jednotka| +-------+---------------------------------+--------+-----------------+ | 1. |Výkon na místě |15 minut| 31,20 | | | | | | | 2. |Jízdní výkon | 1 km | 6,50 | | | | | | | 3. |Účast dalšího pracovníka dopravce|15 minut| 12,80 | | | | | | | 4. |Použití navijáku | 1 úkon | 6,50 | | | | | | | 5. |Přirážka za jízdní výkon | | | | |s odtahovým vozidlem (ložený km) | | | | |ve městech nad 100 tis. obyvatel | 1 km | 1,00 | | | | | | | 6. |Přirážka za výkon v pracovních | | | | |dnech v době od 22.00 hodin do | | | | |6.00 hodin a ve dnech pracovního | | | | |volna a pracovního klidu | | | | 6.1. |řidič včetně vozidla |15 minut| 3,50 | | 6.2. |další pracovník dopravce |15 minut| 3,50 | +-------+---------------------------------+--------+-----------------+ II. Všeobecné a dodací podmínky 1. Maximální ceny (dále jen ceny) platí pro oceňování nucených odtahů vozidel, tvořících překážku silničního provozu1) nebo nucených odtahů vozidel z jiných důvodů upravených obecně závaznou vyhláškou místního orgánu2) odtahovými vozidly. ------------------------------------------------------------------ 1) § 37 odst. 3 vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 2. Odtahovým vozidlem se rozumí speciální motorové nebo přípojné vozidlo, které umožňuje svou konstrukcí přepravu jiného vozidla s plným nebo částečným využitím své ložné plochy nebo odtah pomocí speciálního zařízení umístěného na jeho ložné ploše. 3. Dopravce odpovídá za stav odtahovaného vozidla, včetně jeho obsahu od okamžiku převzetí až do jeho vydání přepravci, podle zvláštních předpisů oprávněnému vlastníkovi. 4. Ceny podle této přílohy platí bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu. 5. Vyúčtování přepravného musí odpovídat podmínkám stanoveným silničním přepravním řádem3) a umožňovat přezkoumání správnosti účtovaných částek. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška FMD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 6. Cena za 15 minut výkonu na místě se počítá za dobu, po kterou odtahové vozidlo stojí z důvodů nakládky, vykládky, upoutání popř. vyprošťování odtahovaného vozidla a dále za dobu stání související s dobou nezbytně nutnou k zajištění náležitostí prováděného odtahu (vyřízení dokladů o odtahovaném vozidle, vyšetřování nehody příslušníky Policie apod.). Za výkon na místě se nepovažuje stání vozidla z příčin na straně provozovatele odtahového vozidla a z příčin vyplývajících z povahy silničního provozu. Do doby výkonu na místě nepatří bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení4). Doba těchto přestávek se považuje za stání z příčin na straně dopravce. ------------------------------------------------------------------ 4) § 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 7. Cena za 1 km jízdního výkonu se počítá za celkový počet kilometrů ujetých od výjezdu odtahového vozidla ze stanoviště až do jeho návratu na stanoviště. Pokud je stanoviště nebo místo pro umístění odtahovaného vozidla určeno místním orgánem, počítá se jízdní výkon pouze od a do těchto míst. 8. Cena za účast dalšího pracovníka dopravce se počítá za celkovou dobu od odjezdu pracovníka dopravce ze stanoviště na místo výkonu a zpět. Do této doby nepatří prostoje z příčin na straně dopravce, z příčin na straně silničního provozu, bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení. Zaplacení ceny za dobu účasti dalšího pracovníka dopravce může dopravce požadovat pouze v těch případech, kdy účast těchto pracovníků je nutná z bezpečnostních důvodů nebo kdy si účast dalšího pracovníka dopravce vyžádá příslušník Policie. 9. Cena za jeden úkon navijáku se počítá za jedno použití navijáku k nakládce nebo k vykládce odtahovaného vozidla z vozidla provádějícího odtah v souvislosti s nuceným odtahem. Ceny platí bez ohledu na druh navijáku použitého k výkonu. 10. Cena za jízdní výkon odtahového vozidla s odtahovaným vozidlem v obci nad 100 tis. obyvatel se počítá za každý ujetý ložený kilometr jízdního výkonu v obvodu této obce (přirážka k dovoznému). Za obvod obce (města) se pro účely nuceného odtahu vozidla považuje obvod vymezený ustanovením příslušné vyhlášky upravující pravidla silničního provozu. 11. Ceny uvedené v položce č. 6 (přirážka) se počítají za celou dobu výkonu odtahového vozidla (tj. od výjezdu ze stanoviště až do návratu na stanoviště) pouze v pracovních dnech v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 12. Celková přepravní vzdálenost, doba a rozsah výkonu se zaokrouhlují u každé jednotlivé přepravy pro jednoho přepravce na nejblíže vyšší jednotku, pro kterou je cena stanovena. 13. Ceny za nucený odtah podle této přílohy se nesjednávají, ale stanoví je subjekty oprávněné tyto výkony provádět, přitom jejich výše nesmí překročit maximální ceny stanovené v části I. této přílohy. Výkony nuceného odtahu jsou fyzické i právnické osoby povinny strpět a ceny zaplatit. 14. V souladu s ustanovením části I. písm. b) výměru MF ČR č. 01/96 mohou místní orgány stanovit ceny nižší, než jsou ceny stanovené v této příloze. 15. Za nucené odtahy vozidel opakující se za přibližně stejných podmínek může místní orgán stanovit maximální cenu za celkový výkon nuceného odtahu (paušální cenu), kterou vypočte z nižších maximálních cen stanovených místními orgány, maximálně však z cen stanovených v části I. této přílohy. Příloha č. 4 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY MAXIMÁLNÍ CENY A. TELEFONNÍ SLUŽBY I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Ceny za zřízení účastnické telefonní stanice Kč Kč do 31.3. od 1.4. 1996 1996 1.1. Zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 1.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 2 100,00 2 100,00 1.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 5 250,00 5 250,00 1.2. Zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 735,00 735,00 1.3. Zřízení veřejné telefonní stanice 1.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 1 050,00 1 050,00 1.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 2 625,00 2 625,00 1.4. Zřízení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 52 500,00 52 500,00 1.5. Zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 525,00 1.6. Zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 184,00 184,00 2. Ceny za přeložení účastnické telefonní stanice 2.1. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 2.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 525,00 2.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 1 313,00 1 313,00 2.2. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 184,00 184,00 2.3. Přeložení veřejné telefonní stanice 2.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 263,00 263,00 2.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 657,00 657,00 2.4. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.4.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 132,00 132,00 2.5. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 46,00 46,00 II. PŘEMĚNY A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Ceny za přeměny účastnických telefonních stanic 1.1. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, prováděná na žádost účastníka 525,00 525,00 2. Ceny za převod účastnických telefonních stanic 2.1. Převod účastnictví nebo změna ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice 105,00 105,00 III. POUŽÍVÁNÍ HLAVNÍCH ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny 1.1. Účastnická telefonní stanice se samostatným připojením 70,00 80,00 1.2. Účastnická telefonní stanice s podvojným připojením 42,00 48,00 1.3. Účastnická telefonní stanice se skupinovým připojením 15,00 15,00 1.4. Digitální připojení o rychlosti 2048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 1 066,00 1 220,00 2. Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na manuální telefonní ústředny 2.1. Účastnická telefonní stanice připojená na manuální ústřednu 31,50 31,50 3. Ceny za pronájem včetně údržby základního (standardního) telefonního přístroje 3.1. Pronájem a údržba základního (standardního) telefonního přístroje 6,30 6,30 IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY 1. Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1.1. Každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 1,90 2,00 1.2. Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 2,00 2,00 1.3. V místním telefonním styku se započítává jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 240 sekund 180 sekund v době slabého provozu za každých započatých 480 sekund 360 sekund 1.4. V meziměstském styku se započítávají tarifní impulsy v: 1.4.1. I. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 60 sekund 60 sekund v době slabého provozu za každých započatých 120 sekund 120 sekund 1.4.2. II. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 30 sekund 30 sekund v době slabého provozu za každých započatých 60 sekund 60 sekund 1.4.3. III. tarifním pásmu jeden tarifní impuls za každý uskutečněný hovor a dále jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 20 sekund 20 sekund v době slabého provozu za každých započatých 40 sekund 40 sekund V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY 1. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky meziměstské telefonní ústředny 1.1. Obyčejný meziměstský hovor bez dalších služeb v: 1.1.1. I. tarifním pásmu za první tři minuty 5,70 6,00 za každou další započatou minutu 1,90 2,00 1.1.2. II. tarifním pásmu za první tři minuty 14,40 15,00 za každou další započatou minutu 3,80 4,00 1.1.3. III. tarifním pásmu za první tři minuty 20,10 21,00 za každou další započatou minutu 5,70 6,00 2. Ceny za hovory uskutečněné z veřejné telefonní hovorny 2.1. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny 3,20 3,20 B. PRONÁJEM TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A OKRUHŮ I. CENY ZA PRONÁJEM MÍSTNÍCH TELEFONNÍCH, TELEGRAFNÍCH A DÁLNOPISNÝCH VEDENÍ A OKRUHŮ 1. Pronájem místního dvoudrátového telefonního, telegrafního nebo dálnopisného vedení, resp. okruhu: Kč/měsíc 1.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny 840,00 1.2. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče dvou místních telefonních ústředen 1 680,00 1.3. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče tří nebo více místních telefonních ústředen 2 227,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově a probíhá-li vedení přes dva hlavní rozvaděče těchto ústředen, stanoví se cena jako v případě, kdy vedení probíhá přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny. 2. Pronájem místního dvoudrátového telefonního, dálnopisného a telegrafního vedení, resp. okruhu tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes hlavní rozvaděče místní telefonní ústředny) 2.1. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 2 km včetně 840,00 2.2. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 5 km včetně 1 680,00 2.3. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body nad 5 km 2 227,00 II. CENY ZA PRONÁJEM MEZIMĚSTSKÝCH TELEFONNÍCH OKRUHŮ 1. Pronájem meziměstského dvoudrátového i čtyřdrátového telefonního okruhu v tarifních pásmech: I. tarifní pásmo 5 160,00 II. tarifní pásmo 9 820,00 III. tarifní pásmo 13 230,00 III. CENY ZA PRONÁJEM MEZIMĚSTSKÝCH TELEGRAFNÍCH A DÁLNOPISNÝCH OKRUHŮ 1. Pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu umožňujícího přenos rychlostí 50 Bd 1.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 4 030,00 1.2. na ostatním území 8 060,00 IV. CENY ZA PRONÁJEM MÍSTNÍCH A MEZIMĚSTSKÝCH VEDENÍ A OKRUHŮ PRO PŘENOS DAT 1. Pronájem místního dvoudrátového vedení, resp. okruhu pro přenos dat: 1.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny 1 050,00 1.2. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče dvou místních telefonních ústředen 2 100,00 1.3. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče tří nebo více místních telefonních ústředen 2 780,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově a probíhá-li vedení přes dva hlavní rozvaděče těchto ústředen, stanoví se cena jako v případě, kdy vedení probíhá přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny. 2. Pronájem místního dvoudrátového vedení, resp. okruhu pro přenos dat tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) 2.1. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 2 km včetně 1 050,00 2.2. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body do 5 km včetně 2 100,00 2.3. při vzdušné vzdálenosti mezi koncovými body nad 5 km 3. Pronájem místního čtyřdrátového vedení, resp. okruhu pro přenos dat: 3.1. probíhá-li vedení přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny 2 100,00 3.2. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče dvou místních telefonních ústředen 4 200,00 3.3. probíhá-li vedení přes hlavní rozvaděče tří nebo více místních telefonních ústředen 5 560,00 Pokud jsou umístěny dvě automatické místní telefonní ústředny v téže budově a probíhá-li vedení přes dva hlavní rozvaděče těchto ústředen, stanoví se cena jako v případě, kdy vedení probíhá přímo nebo přes hlavní rozvaděč jedné místní telefonní ústředny. 4. Pronájem meziměstského okruhu telefonního typu pro přenos dat v pásmech: I. tarifní pásmo 6 450,00 II. tarifní pásmo 12 280,00 III. tarifní pásmo 16 530,00 Tyto ceny platí pro dvoudrátové nebo čtyřdrátové meziměstské okruhy telefonního typu jakékoli konstrukce. 5. Pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu pro přenos dat: 5.1. rychlostí 50 Bd 5.1.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 4 030,00 5.1.2. na ostatním území 8 060,00 5 .2. rychlostí do 100 Bd 5.2.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 4 830,00 5.2.2. na ostatním území 9 670,00 5.3. rychlostí do 200 Bd 5.3.1. v obvodu téže tranzitní ústředny 6 450,00 5.3.2. na ostatním území 12 900,00 V. KOEFICIENTY NÁSOBENÍ ZA OKRUHY VYŠŠÍ KVALITY koeficient násobení 1.1. pronájem normalizovaného telefonního okruhu (max. 300 Hz až 3 400 Hz) 1,00 1.2. pronájem okruhu umožňujícího přenos v pásmu 50 Hz až 6 400 Hz 1,25 1.3. pronájem okruhu umožňujícího přenos do 10 000 Hz 3,00 1.4. pronájem okruhu umožňujícího přenos do 15 000 Hz 5,00 1.5. pronájem videookruhu 35,00 1.6. pronájem telefonního okruhu používaného střídavě pro telefonní hovory, pro telegrafní přenosy nebo pro jinou schválenou formu telekomunikací 1,25 1.7. pronájem telefonního okruhu používaného pro telefonní hovory a současně pro telegrafní přenosy nebo pro každou jinou formu telekomunikací (v takové formě, v jaké jsou kombinace těchto služeb technicky možné) 1,25 1.8. pronájem telefonního okruhu pro zřízení několika telekomunikačních cest, pro které jsou zařízení potřebná pro rozdělení telefonní cesty opatřována a udržována uživatelem (s podmínkou, že zařízení jsou po technické stránce přijatelná a že i rozdělené cesty budou používány jen účastníkem, s nímž byl pronájem sjednán) 1,25 1.9. pronájem telefonního okruhu pro fototelegraf (zařízení si opatří a udržuje uživatel) 1,00 1.10. pronájem telefonního okruhu pro jiné účely, např. k přenosu signálu pro dálkové ovládání, pro časovou službu pro dálkové měření a jiné účely, pro které bude použití telefonního okruhu povoleno 1,00 1.11. pronájem okruhu umožňujícího přenos pásma do 48 000 Hz 10,00 Pro výpočet ceny místního vedení, resp. okruhu nebo místního prodloužení meziměstského okruhu se použije za základ cena v položce B.I.1.1. 1.12. pronájem okruhu umožňujícího přenos pásma do 240 000 Hz 40,00 Pro výpočet ceny místního vedení, resp. okruhu nebo místního prodloužení meziměstského okruhu se použije za základ cena v položce B.I.1.1. 1.13. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 64 kbit/s 2,00 1.14. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 128 kbit/s 3,60 1.15. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 192 kbit/s 5,00 1.16. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 256 kbit/s 6,00 1.17. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 320 kbit/s 7,20 1.18. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 384 kbit/s 8,00 1.19. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 512 kbit/s 10,00 1.20. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 768 kbit/s 13,00 1.21. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 1 024 kbit/s 15,00 1.22. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 1 536 kbit/s 18,00 1.23. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 2 048 kbit/s 20,00 1.24. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 8 000 kbit/s 40,00 1.25. pronájem digitálního okruhu umožňujícího přenos rychlostí 34 000 kbit/s 80,00 C. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ Kč/měsíc 1.1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 20,00 1.2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě 20,00 b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě 115,00 Kč/měsíc 1996 c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě 267,00 d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě 573,00 e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce 573,00 Kč připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě: Cena za 70 reproduktorů 573,00 se zvýší o cenu za 30 reproduktorů podle ceny za 11 až 35 reproduktorů 267,00 Celková cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě 840,00 URČENÉ PODMÍNKY OBECNÉ PODMÍNKY 1. Výkony telekomunikací se poskytují za podmínek uvedených: - v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., v zákonu č. 253/1994 Sb., kterým se mění zákon č. 119/1964 Sb. - ve vyhlášce č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb. - ve vyhlášce federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění vyhlášky č. 40/1988 Sb., - v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - ve vyhlášce federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované a) právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které byly poskytováním telekomunikačních služeb (kromě telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí) pověřeny povolujícím orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. (dále jen "zákon o telekomunikacích"), b) fyzickými a právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které poskytují telekomunikační služby, kromě - telekomunikačních služeb spočívajících v dočasném přístupu k telefonnímu přístroji (nevztahuje se na telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice), kdy uživatel neuzavírá příslušnou smlouvu s poskytovatelem telekomunikačních služeb, - telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí. Pokud telekomunikační zařízení poskytovatele neumožňuje evidovat počet tarifních impulsů uskutečněných uvnitř poskytovatelem používané telekomunikační sítě nebo používaného telekomunikačního zařízení, dohodne poskytovatel s uživatelem počet těchto tarifních impulsů. Maximální cena tohoto hovorného (paušální cena) se vypočte jako násobek dohodnutého počtu tarifních impulsů a maximální ceny za tarifní impuls (položka A.IV.1.1.). 3. U účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny, které umožňují oceňování uskutečněných hovorů v závislosti na délce jejich trvání a době, ve které jsou uskutečňovány, musí vyúčtování telekomunikačních služeb za příslušné zúčtovací období obsahovat i rozpis počtu tarifních impulsů za místní, meziměstské a mezistátní hovory. Toto ustanovení jsou poskytovatelé povinni realizovat od doby uvedené v pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb. 4. Maximální ceny a určené podmínky uvedené v této příloze se nevztahují na telekomunikační služby poskytované a) mezi pevnou telekomunikační sítí a mobilní radiotelefonní sítí, b) v rámci mobilní radiotelefonní sítě jednoho poskytovatele, c) mezi mobilními radiotelefonními sítěmi více poskytovatelů. 5. Při prodeji telefonních karet platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A.IV.1.2. vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedených na telefonní kartě kromě telefonních karet určených pro reklamní (označeny slovem "PUBLICITY") a sběratelské účely (označené slovy "POUZE PRO SBĚRATELSKÉ ÚČELY"), jejichž počet vyrobených kusů nepřesahuje 3 000 kusů od druhu a počet telefonních jednotek uvedených na telefonní kartě nepřesahuje 10 jednotek. A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLUŽBY Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uvedené v písmenu A.I. se nevztahují na dočasné účastnické telefonní stanice. I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 2. Za zřízení účastnické telefonní stanice a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za zřízení přímého spojení s meziměstskou telefonní ústřednou na žádost účastníka platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2., a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu pro osobní potřebu nebo o právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely 4. Za zřízení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.2. 5. Za zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.4. 6. Přepojují-li se do digitálního připojení, připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na veřejnou digitální ústřednu, již dříve zřízená přípojná vedení - účastnické telefonní stanice (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A.I.1.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných telefonních stanic (u telefonních stanic zřízených před 1.1.1981 o cenu ve výši 600,- Kč za každou připojenou telefonní stanici). Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací. 7. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.5. 8. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.6. 9. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené pro rok 1995 v položkách A.I.2. platí pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané do 31. března 1996. 10. Pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané od 1. dubna 1996 se uplatní maximální ceny za zřízení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A.I.1. pro rok 1996. 11. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.1.1. 12. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.1.2. 13. Za přeložení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A.I.2.3.2. 14. Za přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.4. 15. Za přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.5. 16. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice. 17. Za přeložení veřejné telefonní stanice platí maximální cena podle položky A.I.2.3. II. PŘEMĚNY A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC 1. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici nebo na účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná. 2. Cena za přeměnu podle položky A.II.1. se neuplatňuje, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, provedená z podnětu poskytovatele, je bezplatná. 3. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se vybírá rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 4. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici, se vybírá rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 5. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A.II.2.1. III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC A PRONÁJEM ZÁKLADNÍHO (STANDARDNÍHO) TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE (VČETNĚ ÚDRŽBY) 1. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na automatickou telefonní ústřednu a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně platí maximální ceny stanovené v položce A.III.1. Toto ustanovení se nevztahuje na používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 2. Za používání účastnické telefonní stanice připojené na žádost účastníka na jinou než příslušnou telefonní ústřednu platí maximální ceny uvedené v části B této přílohy (pronájem vedení a okruhů). 3. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dní mezi dvěma snímáními stavů tarifních impulsů. Období, za které jsou tarifní impulsy účtovány, musí být ve vyúčtování telekomunikačních služeb vyznačeno. Delší zúčtovací období lze uplatnit pouze se souhlasem telefonního účastníka. Při zřízení nebo zrušení účastnické telefonní stanice nesmí zúčtovací období přesáhnout 70 kalendářních dní od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla stanice zřízena, resp. zrušena. 4. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na manuální ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.III.2.1. Místní hovorné se zvlášť neúčtuje. Samostatně se účtují meziměstské a mezistátní hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení a případně ceny za další poskytnuté telekomunikační služby. 5. Za pronájem (včetně údržby) základního (standardního) telefonního přístroje platí maximální cena stanovená v položce A.III.3.1. Typ základního telefonního přístroje stanoví poskytovatel v nabídkovém ceníku. 6. Za používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se uplatňuje maximální cena stanovená v položce A.III.1.4. O příslušnosti připojení rozhoduje poskytovatel. 7. Za používání nově zřízené účastnické telefonní stanice a nově zřízeného digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se cena uplatňuje od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením nebo přeměnou charakter účastnické telefonní stanice, uplatní se odpovídající cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena. 8. Při zrušení účastnictví výpovědí účastníka se uplatňuje cena i za měsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skončila jednoměsíční výpovědní lhůta. Při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení účastnické telefonní stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz telefonní stanice zastaven, vybírá poměrná část ceny za používání. 9. Maximální cena za používání se uplatňuje i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice na žádost účastníka i po dobu zastavení provozu telefonní stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem. 10. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice a při přerušení provozu přímého spojení trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní, není účastník povinen platit za dobu přerušení ceny za užívání telefonní stanice, pokud za přerušení neodpovídá. Předpokladem je, že účastník včas uvědomí poskytovatele o přerušení provozu nebo že se poskytovatel o tom jinak doví. Ceny již zaplacené připíše poskytovatel ve prospěch účastníka nebo mu je na požádání vrátí. 11. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS, SPB) a u veřejné telefonní stanice se cena za používání neuplatňuje. IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY 1. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným telekomunikačním zařízením poskytovatele podle položky A.IV.1.1, 1.3, 1.4. 2. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů platí maximální ceny podle položky A.IV.1.2, 1.3, 1.4. 3. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory určí cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných počitadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny jako hovory se záznamem spojení a platí pro ně ceny jako pro hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky (položka A.V.1.). Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena stanovená v položce A.V.2.2.1. 4. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a době, ve které je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí. Maximální ceny za místní telefonní hovory jsou stanoveny v položce A.IV.1.3. 5. Za meziměstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečňovány. 6. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány podle položky A.IV.1.3., a to od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí. 7. Za meziměstské hovory mezi místními telefonními obvody téhož uzlového telefonního obvodu platí maximální ceny pro I. tarifní pásmo. Za meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody platí maximální ceny pro II. tarifní pásmo. Za meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody platí maximální ceny pro III. tarifní pásmo. Do III. tarifního pásma se zařazují i meziměstské hovory uskutečněné mezi TTO České Budějovice - Praha, Most - Plzeň, České Budějovice - Brno, Hradec Králové - Olomouc. Viz tabulku č. 1. 8. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) i v meziměstském telefonním styku je od 07.00 do 16.00 hodin v pracovních dnech. Doba slabého provozu je od 16.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. 9. Hovorné se neuplatňuje u hovorů s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch příslušné telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezistátních hovorů, s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky a s pracovišti meziměstských ústředen pro vyřizování dotazů. Tabulka č. 1 Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | P | T | Č | P | K | M | Ú | L | H | P | J | B | Z | O | O | | | r | á | e | l | a | o | s | i | r | a | i | r | l | s | l | | | a | b | s | z | r | s | t | b | a | r | h | n | í | t | o | | | h | o | k | e | l | t | í | e | d | d | l | o | n | r | m | | | a | r | é | ň | o | | | r | e | u | a | | | a | o | | | | | | | v | | n | e | c | b | v | | | v | u | | | | | B | | y | | a | c | | i | a | | | a | c | | | | | u | | | | d | | K | c | | | | | | | | | | d | | V | | | | r | e | | | | | | | | | | ě | | a | | L | | á | | | | | | | | | | | j | | r | | a | | l | | | | | | | | | | | o | | y | | b | | o | | | | | | | | | | | v | | | | e | | v | | | | | | | | | | | i | | | | m | | é | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Praha | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Tábor | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |České Budějovice| 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Plzeň | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Most | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ústí nad Labem | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Liberec | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Hradec Králové | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Pardubice | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Jihlava | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Brno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Zlín | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Ostrava | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY 1. Pro hovory uskutečněné metodou rychlého meziměstského provozu bez záznamních lístků platí maximální ceny jako pro automaticky uskutečňované hovory pomocí tarifních impulsů s rozlišením slabého a silného provozu s tím, že za zprostředkování každého hovoru se započte jeden tarifní impuls. 2. Pro meziměstské hovory se záznamem spojení (prostřednictvím spojovatelky) platí maximální ceny podle tarifních pásem a délky hovoru podle položky A.V.1.1., druhu hovoru (viz bod 6. části V. těchto podmínek) a požadovaných služeb. 3. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných hovorů (bod 7. části IV. těchto podmínek). Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu. 4. Délka hovoru je doba od začátku hovoru do konce hovoru. Začátek hovoru je: a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila, b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání, c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí, d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného, e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi. Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu nebo odzvoněním, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou. 5. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti ceně za hovor, tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K reklamacím vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně poskytovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. 6. Druhy hovoru jsou stanoveny v Telefonním řádu. Za tísňový hovor platí maximální cena jako za obyčejný meziměstský hovor. Za uskutečněný tísňový hovor, který byl přihlášen neoprávněně, platí maximální cena jako za bleskový hovor. Za pilný hovor platí maximální cena ve výši dvojnásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. Za bleskový hovor platí maximální cena ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. 7. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory vybírá hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných počítadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a oceňovány jako hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena podle položky A.V.2.2.1. B. PRONÁJEM TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A OKRUHŮ 1. Telekomunikační vedení, resp. okruhy lze pronajmout podle technických a provozních možností poskytovatele na dobu delší jednoho měsíce (trvalý pronájem) nebo na předem dohodnutou kratší dobu (dočasný pronájem). 2. V ceně za pronájem meziměstského okruhu, který má být určen k trvalému nebo dočasnému pronájmu, nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou pronájmu okruhu. 3. V ceně za pronájem vedení, resp. okruhu v jednotlivých denních hodinách nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou pronájmu okruhu. 4. Kromě ceny za pronájem meziměstského telekomunikačního okruhu platí uživatel i za pronájem místních vedení, která spojují meziměstský okruh se zařízeními uživatele na obou koncích okruhu. 5. Používá-li pronajatého meziměstského telekomunikačního okruhu několik spoluuživatelů, zvyšuje se maximální cena za pronájem okruhu o 37,5 %. 6. Pro výpočet trvalého pronájmu telekomunikačního vedení, resp. okruhu se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. Za každý den od zřízení pronajatého okruhu do konce kalendářního měsíce se uživateli počítá jedna třicetina ceny za měsíc. Nepočítá se den, kdy byl okruh odevzdán uživateli, ale den, kdy byl okruh zrušen, se počítá. Příklady: +---------------------------+--------+------------+ | Výpočet doby od | Doba | Celková | | okamžiku, kdy byl | | cena | | okruh odevzdán uživateli, | | | | až do dne, byl byl zrušen | | | +---------------------------+--------+------------+ |Od 30.října do 15.prosince | | cena za | |30.říjen se nepočítá |1 měsíc | 1 měsíc | |31.říjen = 1 den | 16 dní |+ 16/30 této| |listopad = 1 měsíc | | ceny | |1.-15.prosinec = 15 dní | | | | | | | |Od 30.listopadu do 15.února| | cena za | |30.listopad se nepočítá | | 2 měsíce | |prosinec + leden = 2 měsíce|2 měsíce|+ 15/30 ceny| |1.-15.únor = 15 dní | 15 dní | za 1 měsíc | | | | | |Od 4.ledna do 10.února | | | |4.leden se nepočítá | 37 dní | 37/30 ceny | |5.-31.leden = 27 dní | | za 1 měsíc | |1.-10.únor = 10 dní | | | +---------------------------+--------+------------+ 7. Při pronájmu meziměstského telekomunikačního okruhu na dobu kratší než jeden měsíc a delší než čtyři hodiny platí maximální ceny ve výši: za první den pronájmu 1/10 ceny za měsíc za druhý den pronájmu 1/10 ceny za měsíc za dalších 8 dní pronájmu 1/20 ceny za měsíc za každý den po uplynutí prvních 10 dnů 1/25 ceny za měsíc za každý den Úhrnná cena však nesmí překročit cenu za pronájem okruhu stanovenou na jeden měsíc. Výpočet ceny za období kratší než jeden měsíc a delší než čtyři hodiny se provádí podle následující tabulky: Počet dní Cena za pronájem ve výši podílu z maximální ceny za měsíc 1 0,1 2 0,2 3 0,25 4 0,30 5 0,35 6 0,40 7 0,45 8 0,50 9 0,55 10 0,60 11 0,64 12 0,68 13 0,72 14 0,76 15 0,80 16 0,84 17 0,88 18 0,92 19 0,96 20 a více 1,- Za jeden den pronájmu se v tomto případě počítá doba 24 hodin po sobě jdoucích, nebo část této doby; byl-li např. okruh odevzdán uživateli 1. června v 9.00 hodin a zrušen 5. června v 11.00 hodin, jsou to čtyři dny plus dvě hodiny, tj. 5 sazebních dnů. 8. Maximální cena za pronájem místního telekomunikačního vedení, resp. okruhu na dobu kratší než jeden měsíc se za každý den pronájmu rovná jedné třicetině (1/30) příslušné ceny za měsíc pronájmu. 9. Nelze-li trvale pronajatého místního nebo meziměstského vedení, resp. okruhu používat pro závady, za které odpovídá poskytovatel a které byly uživatelem ohlášeny, má uživatel právo na vrácení poměrné části ceny, jestliže závada trvala alespoň tři hodiny. Pro určení doby trvání poruchy pronajatého vedení se považuje hodina ohlášení za začátek poruchy, pokud není poskytovateli známa skutečná doba vzniku poruchy. Pro výpočet slevy se počítá, že měsíc má 30 dnů. Za každou hodinu poruchy nebo její část (nejméně 30 minut) se vrací uživateli částka rovnající se 1/24 ceny za den pronájmu, jde-li o okruh pronajatý na celých 24 hodin. Jde-li o okruh pronajatý na dobu kratší než 24 hodin denně, stanoví se vrácená částka v poměru k počtu hodin pronájmu za den. Jde-li o pronájem na dobu kratší než 30 dnů, cena za jeden den pronájmu se počítá tak, že se celková cena dělí počtem dnů, podle kterých se vypočítává pronájem. 10. Za základ pro výpočet cen pronajatých telekomunikačních vedení, resp. okruhů se považuje normalizovaný telefonní okruh umožňující přenos v pásmu od 300 do 3 400 Hz nebo v pásmu o menším kmitočtovém rozsahu a používaný výhradně pro telefonní hovory, pro dálkové měření, pro časovou službu a pro jiné účely, pro které bude použití telefonního vedení povoleno. Cena za pronájem takového okruhu se považuje za jednotku (koeficient 1,00), která se násobí koeficienty násobení za okruhy vyšší kvality nebo používané pro jiné účely podle položky B.V. 11. Za pronájem místního dvoudrátového telefonního, telegrafního nebo dálnopisného vedení platí maximální cena podle položky B.I.1. 12. Za pronájem místního dvoudrátového telefonního, telegrafního nebo dálnopisného vedení, tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) platí maximální cena podle položky B.I.2. 13. Za pronájem místního čtyřdrátového telefonního, telegrafního nebo dálnopisného vedení platí maximální cena ve výši dvojnásobku cen uvedených v bodě 11., 12. nebo 15. těchto podmínek. 14. Pro určení výše ceny za třídrátové vedení je rozhodující počet dvoudrátových vedení použitých k jeho zřízení. Pozn.: Cena za jedno třídrátové vedení je rovna ceně za dvě dvoudrátová vedení, cena za dvě třídrátová vedení ceně za tři dvoudrátová, cena za tři třídrátová vedení ceně za pět dvoudrátových vedení atd. 15. Za pronájem speciálního stíněného dvoudrátového vedení v místní telefonní síti platí maximální cena ve výši 1,25násobku cen uvedených v položkách B.I.1. a B.I.2. 16. Tarifní pásma pro pronájem meziměstských telefonních okruhů jsou shodná s pásmy platnými pro automatický telefonní styk. 17. Za trvalý pronájem meziměstských telefonních okruhů platí maximální cena podle položky B.II.1.1., 1.2. a 1.3. Tyto ceny platí jak pro okruhy dvoudrátové, tak i čtyřdrátové. 18. Maximální ceny za pronájem meziměstského telefonního okruhu určeného k pravidelnému dennímu používání v jednotlivých denních hodinách se rovnají cenám za obyčejné meziměstské hovory, přičemž se tyto ceny zvyšují za každé jednotlivé uskutečněné spojení o cenu za pět hovorových minut. Celková propočtená cena se sníží o 20 %. Cena za měsíc se vypočte: za 30 dnů, je-li okruh pronajímán denně za 26 dnů, je-li okruh pronajímán pravidelně 6 dnů v týdnu za 22 dnů, je-li okruh pronajímán pravidelně 5 dnů v týdnu. Je-li meziměstský okruh pronajímán uživateli v jednotlivých hodinách po dobu kratší než jeden měsíc, vypočte se poměrná částka ceny za celou dobu používání podle bodu B.7. těchto podmínek. 19. Používá-li se pro zřízení meziměstského telefonního okruhu, který je uživateli pronajímán v jednotlivých denních hodinách, přípojného vedení hlavní účastnické telefonní stanice a je-li k tomu účelu třeba upravit zapojení této telefonní stanice v telefonní ústředně poskytovatele nebo její vnitřní zařízení, počítá se uživateli jednorázově cena sjednaná. 20. Za dobu, na kterou se uživatel vzdal používání telefonního vedení, resp. okruhu pronajatého k pravidelnému používání v jednotlivých denních hodinách se cena nesnižuje. Za dobu, o niž byla sjednaná denní doba v jednotlivých případech výjimečně prodloužena, stanoví se hovorné podle ceny pro předplacené hovory. 21. V případě meziměstského telefonního okruhu pronajatého uživateli v jednom dni na dobu kratší než čtyři hodiny platí maximální cena jako za pilný meziměstský hovor. Jestliže má být okruh pronajat uživateli několikrát během dne, posuzuje se každé období pronájmu samostatně. V případě, že cena za pronájem takto vypočtená by byla vyšší než cena za 1. den pronájmu stanovená podle bodu B.7. těchto podmínek, platí jako maximální 1/10 ceny za měsíc. 22. Za trvalý pronájem meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu umožňujícího přenos rychlostí 50 Bd platí maximální cena podle položky B.III.1. 23. Použije-li se místo meziměstského telegrafního nebo dálnopisného okruhu podle bodu B.24. těchto podmínek normalizovaný telefonní okruh, platí maximální ceny pro pronájem meziměstských telefonních okruhů. 24. Za pronájem místního dvoudrátového vedení pro přenos dat platí maximální cena podle položky B.IV.1. 25. Za pronájem místního dvoudrátového vedení pro přenos dat tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) platí maximální cena podle položky B.IV.2. 26. Za pronájem místního čtyřdrátového vedení pro přenos dat platí maximální cena podle položky B.IV.3. 27. Za pronájem místního čtyřdrátového vedení pro přenos dat tvořeného zcela nebo zčásti radioreléovými trasami a radiokomunikačními zařízeními nebo dálkovými kabely (neprobíhajícími přes místní telefonní ústředny) platí maximální ceny ve výši dvojnásobku ceny podle položky B.IV.2. 28. Tarifní pásma pro pronájem meziměstských okruhů telefonního typu pro přenos dat jsou shodná s pásmy platnými pro automatický telefonní styk. 29. Za pronájem meziměstských okruhů telefonního typu pro přenos dat platí maximální cena podle položky B.IV.4. Tyto ceny platí pro dvoudrátové i čtyřdrátové meziměstské okruhy telefonního typu jakékoliv konstrukce. 30. Za pronájem meziměstského okruhu telegrafního typu pro přenos dat platí maximální ceny podle položky B.IV.5. C. PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ 1. V maximální ceně za používání není zahrnuta cena za účastnický reproduktor rozhlasu po drátě. 2. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro fyzickou osobu pro osobní potřebu se uplatňuje maximální cena stanovená v položce C.I.1. 3. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely se uplatňuje maximální cena stanovená v položce C.I.2. 4. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, pokud účastník za přerušení neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě neuplatňuje. 5. Poškodí-li účastník zařízení pro rozhlas po drátě, které je majetkem poskytovatele, uhradí mu oprávněné náklady spojené s opravou, případně výměnou. D. PODMÍNKY PRO SLUŽBY PŘENOSU DAT 1. Za zřízení, používání a provoz účastnických telefonních stanic pro účely přenosu dat se uplatňují ceny a podmínky podle dílu A. této přílohy. 2. Za pronájem telekomunikačních vedení a okruhů pro účely přenosu dat se uplatňují ceny podle dílu B. této přílohy. Příloha č. 5 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo 64.20.21 - propůjčování okruhů rozhlasových a 64.20.21 - přenosy rozhlasové) 64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo - propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní) A. Podmínky 1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3 000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace. 2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen uživatel), které zajišťují a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu - středních vln (SV) - krátkých vln (KV) - dlouhých vln (DV), b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II), c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech. 3. Primární služby jsou: a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II c) televizní vysílání Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu. Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu. Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci. 4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb. 5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny. 6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače, převaděče určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B tohoto seznamu, pokud není uvedena v části C. 7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin. 8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu. 10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť. 11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována. 12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech. 13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994). 14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice: Spe = K1x + K2 kde Spe - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč x - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle technických podmínek (kW) K1,K2 - parametry regresní přímky Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se vypočte na základě rovnice: Spo = L1y + L2 kde Spo - cena za skutečně odvysílanou hodinu L1,L2 - parametry regresní přímky y - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických předpisech. V případě jejich nedodržení se používá skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW). Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače, a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo nižší kategorie. Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak. B. Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače v kW složky (Kč/hodina provozu) (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie R1: Spo = (20,72y + 10,362). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (64 791x + 799 085,6). 1,05 kategorie R2: Spo = (0,83y + 84,994). 1,05 [4 x,y < 70] Spe = (42 545,9x + 910 310,1). 1,05 kategorie R3: Spo = (1,591y + 61,6). 1,05 [70 x,y 700] Spe = (17 047,8x + 2 526 182,5). 1,05 kategorie R4: Spo = (1,894y + 106,1). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 197,7x + 10 122 910). 1,05 Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II kategorie R5: Spo = (15,3y + 0,08). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (808 869,5x + 162 546,1). 1,05 kategorie R6: Spo = (2,52y + 12,129). 1,05 [1 x,y] Spe = (90 921,03x + 866 923,6). 1,05 Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %. Televizní vysílače I.-III. TV pásma Výstupní vysokofrekvenční Spo - maximální cena pohyblivé výkon vysílače obrazu složky (Kč/hodina provozu) v kW (x, y) Spe - maximální cena pevné složky (Kč/rok) kategorie T1: Spo = (0,83y + 1,84). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (1 933 830x + 205 099,5). 1,05 kategorie T2: Spo = (4,74y + 29,8). 1,05 [0,2 x,y 20] Spe = (249 630x + 1 469 381). 1,05 kategorie T3: Spo = (4,75y + 29,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (27 482,3x + 5 910 959). 1,05 Televizní vysílače IV.-V. TV pásma kategorie T4: Spo = (0,81y + 1,9). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 586 358x + 586 186). 1,05 kategorie T5: Spo = (4,74y + 108,59). 1,05 [0,2 x,y 20] Spe = (180 752,5x + 1 770 915). 1,05 kategorie T6: Spo = (4,72y + 108,28). 1,05 [20 < x,y] Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3). 1,05 Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %. C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW. ------------------------------------------------------------------ Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV kategorie R1: Spo = (20,72y + 10,362). 1,05 [0 < x,y < 4] Spe = (64 791x + 799 085,6). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 32,60 907 070,- 2. 2 54,40 975 101,- 3. 2,5 65,30 1 009 116,- 4. 3 76,10 1 043 132,- kategorie R2: Spo = (0,83y + 84,994). 1,05 [4 x,y < 70] Spe = (42 545,9x + 910 310,1). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 4 92,70 1 134 518,- 2. 5 93,60 1 179 192,- 3. 6 94,50 1 223 865,- 4. 7 95,30 1 268 538,- 5. 10 98,00 1 402 558,- 6. 14 101,40 1 581 250,- 7. 18 104,90 1 759 943,- 8. 20 106,70 1 849 290,- 9. 25 111,00 2 072 655,- 10. 30 115,40 2 296 021,- 11. 35 119,70 2 519 387,- 12. 40 124,10 2 742 753,- 13. 50 132,80 3 189 485,- 14. 54 136,30 3 368 178,- 15. 60 141,50 3 636 217,- kategorie R3: Spo = (1,591y + 61,6). 1,05 [70 x,y 700] Spe = (17 047,8x + 2 526 182,5). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 70 181,60 3 905 505,- 2. 80 198,30 4 084 507,- 3. 100 231,70 4 442 511,- 4. 150 315,30 5 337 520,- 5. 200 398,80 6 232 530,- 6. 250 482,30 7 127 539,- 7. 300 565,80 8 022 549,- 8. 400 732,90 9 812 568,- 9. 600 1 067,00 13 392 606,- kategorie R4: Spo = (1,894y + 106,1). 1,05 [700 < x,y] Spe = (6 197,7x + 10 122 910). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 750 1 602,90 15 509 744,- 2. 1 500 3 094,50 20 390 433,- VKV FM vysílače kategorie R5: Spo = (15,3y + 0,08). 1,05 [0 < x,y < 1] Spe = (808 869,5x + 162 546,1). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,020 0,40 187 660,- 2. 0,030 0,60 196 153,- 3. 0,050 0,90 213 139,- 4. 0,320 5,20 442 454,- 5. 0,500 8,10 595 330,- kategorie R6: Spo = (2,52y + 12,129). 1,05 [1 x,y] Spe = (90 921,03x + 866 923,6). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 1 15,40 1 005 737,- 2. 2 18,00 1 101 204,- 3. 3 20,70 1 196 671,- 4. 6 28,60 1 483 072,- 5. 8 33,90 1 674 006,- 6. 10 39,20 1 864 941,- Televizní vysílače I.-III. TV pásmo kategorie T1: Spo = (0,83y + 1,84). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (1 933 830x + 205 099,5). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 1,90 235 660,- 2. 0,1 2,00 418 407,- kategorie T2: Spo = (4,74y + 29,8). 1,05 [0,2 x,y 20] Spe = (249 630x + 1 469 381). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 32,30 1 595 272,- 2. 0,3 32,80 1 621 484,- 3. 1 36,30 1 804 962,- 4. 2 41,20 2 067 073,- 5. 2,5 43,70 2 198 129,- 6. 5 56,20 2 853 408,- 7. 10 81,10 4 163 965,- 8. 20 130,80 6 785 080,- kategorie T3: Spo = (4,75y + 29,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (27 482,3x + 5 910 959). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 30 181,00 7 072 199,- Televizní vysílače IV.-V. TV pásmo kategorie T4: Spo = (0,81y + 1,9). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (2 586 358x + 586 186). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 2,00 642 652,- 2. 0,02 2,00 669 809,- 3. 0,08 2,10 832 749,- 4. 0,1 2,10 887 063,- 5. 0,15 2,10 1 022 847,- kategorie T5: Spo = (4,74y + 108,59). 1,05 [0,2 x,y 20] Spe = (180 752,5x + 1 770 915). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 115,00 1 897 419,- 2. 0,5 116,50 1 954 356,- 3. 0,7 117,50 1 992 314,- 4. 1 119,00 2 049 251,- 5. 2 124,00 2 239 041,- 6. 5 138,90 2 808 411,- 7. 10 163,80 3 757 362,- 8. 16 193,70 4 896 103,- 9. 20 213,60 5 655 263,- kategorie T6: Spo = (4,72y + 108,28). 1,05 [20 < x,y] Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 50 361,50 6 484 088,- Televizní převaděče, goubau vedení W Kč/h Kč/rok ------------------------------------------------------------------ do 10 2,00 65 520,- od 10 do 30 včetně 2,10 83 853,- nad 30 do 50 včetně 2,20 100 624,- nad 50 2,30 124 349,- Goubau vedení 2,00 65 520,- Příloha č. 6 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ PŘENOS SIGNÁLŮ ANALOGOVÝMI RADIOKOMUNIKAČNÍMI KANÁLY SKP 64.20.2 - Provoz spojů radioreléových, telefonních okruhů - Propůjčování okruhů rozhlasových - Přenosy rozhlasové - Propůjčování okruhů televizních a televizní příspěvkové sítě - vnitrostátní - Přenosy televizní A. Podmínky 1. Seznam obsahuje maximální ceny a určené podmínky za: - vnitrostátní radiokomunikační služby přenosu signálů uživatele ze studií k vysílačům analogovými radiokomunikačními kanály dodavatele - vnitrostátní služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů jen pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání. 2. Radioreléové spoje zabezpečují spojení mezi vysílacími středisky, studii, přenosovými stanovišti a pracovišti spolupracujících spojových organizací pro přenos obrazového a zvukového signálu, dohodnutých pomocných a doplňkových signálů a telefonní multiplexní směsky včetně návaznosti na mezinárodní spojové sítě. Přenos signálů je zabezpečován pomocí sítě stabilních radioreléových spojů a mobilních radioreléových spojů v následujícím členění: a) telefonní kanál - soubor prostředků sloužících pro přenos telefonní multiplexní směsky dané kapacity jedním směrem. Pro účely tohoto seznamu jsou "signály telefonní multiplexní směsky" považovány za podmnožinu "telekomunikačních signálů" b) zvukový kanál - soubor zařízení, který je určen pro přenos zvukové modulace jedním směrem c) televizní kanál - soubor prostředků sloužících k přenosu úplného barevného obrazového signálu jedním směrem. 3. Přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály se oceňuje pomocí tarifních jednotek. Tarifní jednotka je přenos buď obrazového TV signálu nebo telefonní multiplexní směsky o kapacitě 300 - 1 800 telefonních kanálů jedním analogovým radioreléovým úsekem mezi dvěma aktivními stanicemi. Maximální cena za jednu tarifní jednotku za rok je uvedena v položce č. 1 části B tohoto seznamu. 4. Cena za poskytnutou službu přenosu signálů analogovými radiokomunikačními kanály se účtuje i v případě požadavku odběratele na pohotovost daného zařízení k poskytnutí služby. 5. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena tarifní jednotky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny tarifní jednotky. 6. Ustanovení bodu 5. se použije i v případech, kdy nebude dodavatelem poskytnuta služba ve sjednaném kvantitativním rozsahu. 7. V případě přenosu kapacity 10 až 299 telefonních kanálů se maximální cena tarifní jednotky vynásobí koeficientem uvedeným v položce 3.3 části B tohoto seznamu. 8. Při přenosu jednoho zvukového signálu kvality Q/30 Hz - 15 kHz se maximální cena tarifní jednotky vynásobí koeficientem uvedeným v položce 3.4 části B tohoto seznamu. 9. Služby poskytované prostřednictvím analogového radioreléového systému o kapacitě 1 - 9 telefonních kanálů se oceňují jako výkony telekomunikačního provozu. 10. Aktivní koncové zařízení je funkční část radioreléové trasy standardně dodávané výrobcem, sloužící ke zpracování celého základního kmitočtového pásma všech přenášených signálů. 11. Přídavným zařízením, které není součástí standardního vybavení tras, se rozumí funkční část radioreléové trasy dodatečně připojené ke stávající radioreléové trase, které slouží k dalšímu zpracování některých signálů ze základního kmitočtového pásma. 12. Služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů se oceňují podle položky 4 části B této přílohy. Cena za smluvní využití přenosového vozu na dobu jednoho kalendářního roku je stanovena v položce 4.1 části B. Při smluvním využití na dobu kratší než jeden kalendářní rok se vychází z ceny uvedené v položce 4.2 části B. Cena uvedená v položce 4.3 části B se připočítává k položce 5.1 nebo 4.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrové vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje sazba za druhý den přenosu. 13. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech. 14. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem - M2 pilný, t.j. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 15. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst, které nelze zahrnout pod bod 14 těchto podmínek. 16. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, t.j. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů - D2 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km). Za pracovní den splňující výše uvedenou lhůtu se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hodin. b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, t.j. neuvedený v plánu přenosu a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. Technické zkoušky k přenosům v kategorii D3 se počítají stejně jako vlastní přenos. 17. Maximální ceny za užívání příspěvkové vnitrostátní stabilní televizní analogové radioreléové sítě, která zabezpečuje příležitostná spojení mezi určenými vstupními a výstupními body této sítě pro přenos obrazového a zvukového signálu, dohodnutých pomocných a doplňkových signálů (dále jen "příspěvková síť"), se určí z maximálních cen stanovených pro vnitrostátní přenos signálů analogovými radiokomunikačními kanály, plánovaného počtu přenosů a pětiminutových bloků. B. Maximální ceny za služby: 64.20.2 - Provoz spojů radioreléových, telefonních okruhů - Propůjčování okruhů rozhlasových - Přenosy rozhlasové - Propůjčování okruhů televizních a televizní příspěvkové sítě - vnitrostátní - Přenosy televizní ------------------------------------------------------------------ Položka Druh služby Maximální cena Kč/rok ------------------------------------------------------------------ 1. Tarifní jednotka (TJ) 220 500,-- 2. Přenos signálů pozemními radioreléovými trasami Počet TJ 2.1 Kapacita jednoho obrazového TV kanálu (jeden radioreléový úsek mezi dvěma aktivními stanicemi) 1 2.2 Kapacita 300 - 1 800 telefonních kanálů 1 2.3 Použití pasivního relé v průběhu radioreléové trasy za každé zařízení 0,2 2.4 Použití aktivního koncového zařízení na začátku, v průběhu nebo na konci trasy 0,5 2.5 Použití dalšího přídavného zařízení, které není součástí standardního vybavení koncového zařízení dle bodu 2.4 0,25 3. Násobicí koeficient 3.1 Přenos TV obrazového signálu 1 3.2 Přenos 300 - 1 800 telefonních kanálů 1 3.3 Přenos 10 - 299 telefonních kanálů 0,6 3.4 Přenos jednoho zvukového signálu kvality Q/30 Hz - 15 kHz 0,15 4. Mobilní přenosy Maximální cena Kč 4.1 Přenosový vůz při smluvním využití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,-/rok 4.2 Přenosový vůz při smluvním využití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,-/den 4.3 Denní využití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,-/den II. - do 200 km 4 620,-/den III. - do 300 km 6 930,-/den IV. - do 400 km 9 240,-/den V. - nad 400 km 11 550,-/den od výchozího stanoviště vozu 4.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc. 4.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní využití (4.3) o 20 % Maximální cena Kč 4.6 Televizní modulátor 136 500,-/rok Příloha č. 7 MAXIMÁLNÍ CENY (JÍZDNÉ) A URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy +-----+----------+-----------------------+-----------------------------------+ | | | CENÍK 1 | CENÍK 2 | |Číslo| Tarifní +-----------------------+-----------------------------------+ |pásma|vzdálenost| Obyčejné jízdné | Zvláštní jízdné | | | | +-----------------------+-----------+ | | | | A | B | + | +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | |2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová| +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | km | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 01 | 1 - 10 | 4,- | 6,- | 2,- | 3,- | 1,- | | 02 | 11 - 15 | 6,- | 9,- | 3,- | 4,50 | 1,50 | | 03 | 16 - 20 | 8,- | 12,- | 4,- | 6,- | 2,- | | 04 | 21 - 25 | 10,- | 15,- | 5,- | 7,50 | 2,50 | | 05 | 26 - 30 | 12,- | 18,- | 6,- | 9,- | 3,- | | 06 | 31 - 35 | 14,- | 21,- | 7,- | 10,50 | 3,50 | | 07 | 36 - 40 | 16,- | 24,- | 8,- | 12,- | 4,- | | 08 | 41 - 50 | 20,- | 30,- | 10,- | 15,- | 5,- | | 09 | 51 - 60 | 24,- | 36,- | 12,- | 18,- | 6,- | | 10 | 61 - 70 | 28,- | 42,- | 14,- | 21,- | 7,- | | 11 | 71 - 80 | 32,- | 49,- | 16,- | 24,- | 8,- | | 12 | 81 - 90 | 36,- | 54,- | 18,- | 27,- | 9,- | | 13 | 91 - 100 | 40,- | 60,- | 20,- | 30,- | 10,- | | 14 |101 - 110 | 44,- | 66,- | 22,- | 33,- | 11,- | | 15 |111 - 120 | 48,- | 72,- | 24,- | 36,- | 12,- | | 16 |121 - 140 | 56,- | 84,- | 28,- | 42,- | 14,- | | 17 |141 - 160 | 64,- | 96,- | 32,- | 48,- | 16,- | | 18 |161 - 180 | 72,- | 108,- | 36,- | 54,- | 18,- | | 19 |181 - 200 | 80,- | 120,- | 40,- | 60,- | 20,- | | 20 |201 - 225 | 90,- | 135,- | 45,- | 67,50 | 22,50 | | 21 |226 - 250 | 100,- | 150,- | 50,- | 75,- | 25,- | | 22 |251 - 275 | 110,- | 165,- | 55,- | 82,50 | 27,50 | | 23 |276 - 300 | 120,- | 180,- | 60,- | 90,- | 30,- | | 24 |301 - 350 | 138,- | 207,- | 69,- | 103,50 | 32,50 | | 25 |351 - 400 | 156,- | 234,- | 78,- | 117,- | 39,- | | 26 |401 - 450 | 174,- | 261,- | 87,- | 130,50 | 43,50 | | 27 |451 - 500 | 192,- | 288,- | 96,- | 144,- | 48,- | | 28 |501 - 550 | 210,- | 315,- | 105,- | 157,50 | 52,50 | | 29 |551 - 600 | 230,- | 345,- | 115,- | 172,50 | 57,50 | | 30 |601 - 650 | 250,- | 375,- | 125,- | 187,50 | 62,50 | | 31 |651 - 700 | 270,- | 405,- | 135,- | 202,50 | 67,50 | | 32 |701 a více| 300,- | 450,- | 150,- | 225,- | 75,- | +-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ II. Druhy jízdného (1) Obyčejné jízdné - Ceník 1 - je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné. (2) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu a) dětí od 6 do 15 let b) důchodců (viz body 3.4., 3.5. část IV.) c) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. (3) Zvláštní jízdné - Ceník 2B - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. (4) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - v 1. vozové třídě platí pro děti od 6 do 15 let. Rychlíkový příplatek k jízdnému činí maximálně v Ceníku 1: pro 2. vozovou třídu 16,- Kč, (neuplatňuje se u obyčejného jízdného) v Ceníku 2: pro 2. vozovou třídu 8,- Kč, (neuplatňuje se u zvláštního jízdného pro děti od 6 do 15 let) III. Bezplatná přeprava Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě b) osoby starší 70 let - ve 2. vozové třídě osobních vlaků c) důchodci-držitelé průkazu účastníků odboje a PTP-VTNP ve 2. vozové třídě d) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky - v 1. a 2. vozové třídě e) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazů ZTP/P - ve 2. vozové třídě v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3 části IV. IV. Určené podmínky Článek 1 Obecné podmínky 1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní pravidelnou železniční přepravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech. 2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb., č. 74/1985 Sb. a č. 357/1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ"). 3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného. 4. Ve vlacích kategorie IC a EC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem. 5. V rychlících se uplatňuje k jízdnému rychlíkový příplatek ve stanovených případech. Článek 2 Jízdenky 1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě. 2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším. 3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána. 6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché. 7. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu, kromě přerušení v případě podle bodu 3.2.8. a bodu 3.4.5. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. 8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. Jízdné do téže cílové stanice několika směry se určí vždy za směr nejdelší. 9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí. 10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou. 11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu. 12. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu. 13. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě. 14. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. 15. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého jízdného. Článek 3 Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce. 2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců. 3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek, který se však nevztahuje na děti od 6 do 15 let. 4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2. 5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle Ceníku 1 nebo zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná. 6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné. 3.1. Přeprava dětí 1. Děti od 6 do 15 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené v Ceníku 2A. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. 3.2. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů1) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné podle Ceníku 2B. ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. 2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.3.1. ještě nárok na: - bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě. Průvodcem nevidomého může být i vodicí pes. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; - bezplatnou přepravu invalidního vozíku; - bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodicí pes nevidomých se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě. 4. Při použití rychlíku se uplatňuje pro držitele průkazu i rychlíkový příplatek pro 2. vozovou třídu podle Ceníku 2. U průvodce se rychlíkový příplatek neuplatňuje. 3.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky 1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné podle Ceníku 2A s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu "zpět", pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu. 2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí pro rodiče do nebo z ústavu zvláštní jízdné podle Ceníku 2B pro jednotlivou jízdu. 3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno. 5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. 6. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 2 pro každou cestu. 3.4. Zvláštní jízdné pro důchodce do 70 let věku 1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod - starobní - vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr) - sociální - plný invalidní důchod na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr, mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků podle ceníku 2A. 2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20,- Kč. 3. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 1. 3.5. Přeprava osob starších 70 let 1. Osoby starší 70 let trvale žijící na území ČR jsou přepravovány ve 2. vozové třídě osobních vlaků bezplatně. 2. Při použití 2. vozové třídy rychlíku se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A a rychlíkový příplatek podle Ceníku 1. 3. Při použití 2. vozové třídy vlaku vyšší kvality EC a IC se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. 4. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1. 3.6. Přeprava důchodců - účastníků odboje 1. Důchodci, kteří jsou držiteli průkazu vydaného - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, - Konfederací politických vězňů Československa - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. 2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1. 3.7. Přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR 1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu2) v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy. ------------------------------------------------------------------ 2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. VYSVĚTLIVKY: POJMY: Dopravce fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu Peážní přeprava vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu Pohraniční bod tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici Přerušení jízdy vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na cestě a pokračování v jízdě v době platnosti jízdenky - jiným vlakem z téže stanice nebo ze stanice, která leží na téže cestě, blíže stanici cílové - z přestupní stanice jiným než nejbližším vhodným přípojným vlakem Styčný bod tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci Stanice místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu Tarifní vzdálenost vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu Českých drah ZKRATKY: EC EuroCity (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě) IC InterCity (vlak vyšší kvality) ZTP průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví ZTP/P průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod ŽPŘ Železniční přepravní řád Příloha č. 8 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného +----------+---------------+----------+---------------+ | Tarifní |Plné (obyčejné)| Tarifní |Plné (obyčejné)| |vzdálenost| jízdné |vzdálenost| jízdné | +----------+---------------+----------+---------------+ | 1 - 4 | 3,00 |161 - 170 | 90,00 | | 5 - 7 | 4,00 |171 - 180 | 96,00 | | 8 - 10 | 6,00 |181 - 190 | 101,00 | | 11 - 13 | 8,00 |191 - 200 | 108,00 | | 14 - 17 | 9,00 |201 - 210 | 113,00 | | 18 - 20 | 11,00 |211 - 220 | 120,00 | | 21 - 25 | 14,00 |221 - 230 | 125,00 | | 26 - 30 | 17,00 |231 - 240 | 131,00 | | 31 - 35 | 19,00 |241 - 250 | 138,00 | | 36 - 40 | 22,00 |251 - 260 | 144,00 | | 41 - 45 | 24,00 |261 - 270 | 150,00 | | 46 - 50 | 26,00 |271 - 280 | 155,00 | | 51 - 55 | 30,00 |281 - 290 | 162,00 | | 56 - 60 | 32,00 |291 - 300 | 167,00 | | 61 - 70 | 36,00 |301 - 320 | 179,00 | | 71 - 80 | 42,00 |321 - 340 | 190,00 | | 81 - 90 | 47,00 |341 - 360 | 202,00 | | 91 - 100 | 52,00 |361 - 380 | 213,00 | |101 - 110 | 58,00 |381 - 400 | 224,00 | |111 - 120 | 64,00 |401 - 420 | 237,00 | |121 - 130 | 68,00 |421 - 440 | 248,00 | |131 - 140 | 74,00 +----------+---------------+ |141 - 150 | 79,00 | a dále | | |151 - 160 | 84,00 | každých | 11,00 | | | | 20 km | | +----------+---------------+----------+---------------+ URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, - vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ). 4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Čl.1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II., položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (50 % sleva) - se přepravují - děti podle čl. 9, odst. 1, písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 19, 2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (62 % sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) se přepravují - držitelé průkazu ZTP a ZTP-P podle čl. 12 a 13. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9, odst. 1, písm. a) až c), - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, podle čl. 20, písm. b), - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, podle čl. 20, písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů Československa, čl. 20 písm. c) a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP, - průvodce držitele průkazu ZTP-P, nebo vodicí pes, podle čl. 13. Čl.2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl.3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP-P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP-P, c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, nebo držitelé žákovských jízdenek mladší 10 let, cestují-li na tyto jízdenky. 2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. 1. písm. a), se přepravují bezplatně. Čl.4 Přeplatky a nedoplatky 1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče (průvodčího), popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem. ------------------------------------------------------------------ 1) § 11 odst. 4, § 16 odst. 4 SPŘ 2. Dopravce vrátí jízdné za nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji, jestliže cestující jízdenku vrátí před odjezdem příslušného spoje výdejně jízdenek, u spojů, u nichž je nutné zajistit si předem místo k sezení, vrátí dopravce jízdné jen tehdy, vrátí-li cestující jízdenku nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Dopravce je povinen stanovit a řádně vyhlásit podmínky, za nichž je povoleno vrácení zaplaceného jízdného ve výdejnách, které sám neprovozuje. Dopravcem musí být stanoveny a vyhlášeny podmínky vrácení jízdného pro případy, kdy není v místě nástupu cestujícího s předem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu výdejna ani pracoviště dopravce. V předprodejních kancelářích AMS na území ČR lze, za podmínek stanovených v tomto odstavci, vracet jízdenky zakoupené v kterékoliv kanceláři tohoto systému na území ČR. Je-li výdejna uzavřena, vrátí dopravce jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce nebo provozovatele autobusového nádraží, že ji chtěl cestující vrátit před odjezdem příslušného spoje. 3. Z částky, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má dopravce právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1, o provedené srážce vystaví na požádání dopravce nebo výdejna jízdenek doklad. 4. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro dovozné za zavazadlo a psa. 5. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími vrátí se cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. ------------------------------------------------------------------ 2) §§ 15, 17, 19 a 22 SPŘ 6. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 7. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2,- Kč a poštovní výlohy. Čl.5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Čl.6 Stanovení jízdného 1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. Čl.7 Přímé vypravení Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. Čl.8 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3) ------------------------------------------------------------------ 3) §§ 10, 11, 16 a 34 SPŘ Čl.9 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Čl.10 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl.11 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP-P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP-P jiné zvýhodnění, na které má nárok. ČÁST III. JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ Čl.12 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP-P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb. Čl.13 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP-P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP-P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně. Čl.14 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu 1. Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP-P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP-P. Čl.15 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST IV. JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čl.16 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale umístěného v zařízení nebo škole v působnosti ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Na zlevněné jízdné je nárok při dojíždění z místa pracoviště, z místa trvalého pobytu a z místa přechodného pobytu, pokud rodič dojíždí do místa náhradní výchovy u jiné osoby, kam umístil své dítě, které dosud nenavštěvuje základní školu. U rozvedených rodičů má nárok pouze ten z rodičů, který má rozhodnutím soudu dítě svěřeno do trvalé výchovy. 3. Zlevněné jízdné lze použít pro dojíždění: a) ze zastávky nejbližší místu pobytu do zastávky nejbližší místu pracoviště, a to jen pro jízdy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším, b) z další zastávky nebo do další zastávky nejbližší místu trvalého pobytu nebo místu pracoviště, nemá-li rodič podle ustanovení písmene a) vhodné spojení a za podmínky, že do této zastávky cestuje jiným prostředkem veřejné hromadné dopravy časově vhodně navazujícím, c) různými směry z téže nástupní zastávky do téže zastávky cílové, dosáhne-li tím rodič výhodnějšího spojení, d) jen v jednom směru, cestuje-li rodič v opačném směru železnicí nebo jinak, e) pro jízdy do stanice nebo ze stanice železniční, koná-li rodič část cesty autobusem a část cesty železnicí. 4. Pro používání zlevněného jízdného podle ustanovení odst. 3 písm. d) a e) platí obdobně ustanovení odst. 3 písm. a) až c); koná-li rodič část cesty autobusem a část cesty železnicí, je povinen předložit potvrzenou průkazku ČD pro přípojnou železniční trať. 5. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl.17 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 2. Koná-li držitel průkazu část cesty železnicí a část cesty autobusem, je povinen při zakupování jízdenky a při kontrole předložit obdobný průkaz pro železniční přípojnou trať. 3. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. 4. Držitel průkazu prokazuje svoji totožnost pracovníkům dopravce občanským průkazem, jinak je průkaz neplatný. 5. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl.18 Odbavení držitele průkazu 1. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl.19 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST V. PŘEPRAVA DŮCHODCŮ - ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR Čl.20 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, kteří jsou držiteli "Osvědčení" podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo "Potvrzení" ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji a vdovy po těchto účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5) ------------------------------------------------------------------ 5) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů Československa a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, podle ustanovení zvláštního předpisu6) a důchodkyně - vdovy, které byly provdány za rehabilitovaného v době jeho věznění, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem, nebo důchodkyně - vdovy, jimž se před uzavřením sňatku s rehabilitovaným narodilo dítě, o něž pečovaly během věznění budoucího manžela a za otce dítěte se po jeho propuštění z vězení provdaly, pokud se neprovdaly znovu a nežijí ve společné domácnosti s druhem. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. ------------------------------------------------------------------ 6) § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. Čl.21 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu 1. Osoby uvedené v čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným průkazem.

 
 
Reklama