Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 29.01.2016

se změnami:zrušeno 37/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2012 Sbírky zákonů na straně 5994
schváleno:13.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (17366 kB)]

453/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie^1) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, b) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, c) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů. § 2 Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla, b) parní protitlaká turbína, c) kondenzační odběrová turbína, d) plynová turbína, e) spalovací motor, f) mikroturbína, g) Stirlingův motor, h) palivový článek, i) parní stroj, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. (2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro a) jednotlivou kogenerační jednotku, nebo b) sériovou sestavu kogeneračních jednotek, v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla. (3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen "vykazované období"), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla a) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %, b) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %. (4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. (5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se a) nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla, b) v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo spotřeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále jen "užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie"), c) v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická energie, v sériovém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro výpočet spotřeby energie v palivu množství tepelné energie na výstupu z předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující. (6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. (7) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. § 3 Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogeneračních jednotek. (2) Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2 pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy. (3) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. § 4 Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů (1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro příslušnou výrobnu elektřiny. (2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů pro výrobnu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 5 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů, se zrušuje. § 6 Přechodné ustanovení Bylo-li vydáno osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro jinou než sériovou sestavu kogeneračních jednotek přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se pro určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období pro tuto sestavu jako celek postup podle § 2 odst. 4 obdobně. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 1. Celková účinnost kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek ?celk se stanoví podle vzorce: étacelk = (Esv + EM + Quž)/(QPAL KJ), kde: Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů [MWh] EM je množství mechanické energie získané transformací energie v parní turbíně, která není dále transformována na elektřinu [MWh] QUŽ je množství užitečného tepla [MWh] QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh]. 2. V případě, že kogenerační jednotky nebo kogenerační jednotky a parní kondenzační turbíny využívají společnou parní sběrnici, rozdělí se celkové množství energie v palivu spotřebované ve výrobně mezi jednotlivé kogenerační jednotky nebo jednotlivé kogenerační jednotky a jednotlivé parní kondenzační turbíny v poměru podle množství páry spotřebované kogeneračními jednotkami nebo parními kondenzačními turbínami. 3. Je-li část energie paliva vstupujícího do procesu kombinované výroby elektřiny a tepla rekuperována v chemikáliích a zpětně využívána, lze ji před výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkové spotřeby energie v palivu. 4. Množství mechanické energie EM se stanoví podle vzorce: EM = MP * (iVST - iVÝST) / 3,6, kde: EM je množství mechanické energie [MWh] MP je množství páry, které prošlo turbínou, případně částí turbíny mezi vstupem a odběrem z turbíny [t] iVST je entalpie páry na vstupu do turbíny [MJ /kg] iVÝST je entalpie páry na výstupu z turbíny, případně z odběru turbíny [MJ /kg]. 5. Stanovená hodnota EM se použije jako vstup pro výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy. 6. V případě, že se jedná o mechanickou energii generovanou současně s výrobou užitečného tepla na parní protitlaké turbíně nebo na kogenerační části parní kondenzační odběrové turbíny, použije se tato hodnota mechanické energie jako vstup pro výpočet podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 7. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek nižší, než stanoví § 2 odst. 3, rozdělí se celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek na množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny, které z této výroby nepochází. Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví podle následujícího vzorce: EKVET = QUŽ * CSKUT, kde: EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]; jestliže je vypočtená hodnota EKVET větší než celkové množství vyrobené elektřiny, použije se hodnota celkového množství vyrobené elektřiny QUŽ je množství užitečného tepla [MWh] CSKUT je skutečný poměr elektřiny a tepla vyjadřující poměr mezi množstvím elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a množstvím užitečného tepla při jeho nejvyšší výrobě v běžnémprovozu; v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů se místo užitečného tepla použije užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie [-]. 8. Skutečný poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě skutečně změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze užitečného tepla. 9. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo vlastnosti kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek není provoz při plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze užitečného tepla možný, stanoví se skutečný poměr elektřiny a tepla CSKUT podle vzorce: CSKUT = (Esv1 - Esv2)/QUŽ, kde Esv1 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů při provozním stavu s nejvyšší v běžném provozu dosažitelnou výrobou užitečného tepla QUŽ a současně při nejvyšším v běžném provozu dosažitelném příkonu energie v palivu [MWh] Esv2 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů při provozním stavu vycházejícím z provozního stavu měření Esv1, kdy je zastavena dodávka užitečného tepla a příkon vstupní energie v palivu je snížen takovým způsobem, aby produkcejiného než užitečného tepla byla totožná s provozním stavem při stanovení Esv1[MWh] QUŽ je množství užitečného tepla při stanovení Esv1[MWh]. 10. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při venkovní teplotě do 10 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota stejná pro oba provozní stavy. 11. Skutečný poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví k 1. lednu 2013 nebo ke dni uvedení kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy do provozu a zároveň bezprostředně po každé změně kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy, která může významně ovlivnit skutečný poměr elektřiny a tepla. 12. Pro kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy, které jsou ve výstavbě nebo v prvním roce provozu a u kterých nelze získat naměřené údaje, lze použít místo hodnoty CSKUT hodnotu návrhu poměru elektřiny a tepla v plném kombinovaném režimu uvedenou výrobcem kogenerační jednotky. 13. Do 31. prosince 2013 je v případě kondenzačních odběrových turbín možné pro výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla použít poměr elektřiny a tepla stanovený následujícím způsobem: EKVET = Quž.yko.Xp [MWh], kde EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]; jestliže je vypočtená hodnota EKVET větší než celkové množství vyrobené elektřiny, použije se hodnota celkového množství vyrobené elektřiny Quž je množství užitečného tepla [MWh] yko je směrné číslo, jehož hodnoty jsou stanoveny v tabulce č. 1 v této příloze Tabulka č. 1 - Hodnoty směrného čísla yko --------------------------------------------------------------------------------------------------------- tr P1 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1,6 2,0 2,5 3,5 6,0 9,0 13,0 16,0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- >= 5 0,230 0,255 0,280 0,320 0,380 0,430 0,480 0,500 (0,230) (0,255) (0,280) (0,320) (0,380) (0,430) (0,480) (0,500) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 0,220 0,245 0,270 0,310 0,360 0,415 0,465 0,485 (0,225) (0,250) (0,275) (0,315) (0,365) (0,420) (0,475) (0,495) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0,210 0,235 0,260 0,295 0,350 0,400 0,450 0,465 (0,220) (0,245) (0,270) (0,305) (0,360) (0,410) (0,465) (0,480) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0,200 0,233 0,255 0,285 0,340 0,395 0,440 0,455 (0,215) (0,240) (0,270) (0,300) (0,355) (0,410) (0,460) (0,480) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1 0,195 0,220 0,250 0,280 0,335 0,385 0,435 0,455 (0,210) (0,235) (0,265) (0,295) (0,350) (0,400) (0,460) (0,470) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3 0,185 0,210 0,230 0,265 0,325 0,370 0,420 0,435 (0,205) (0,230) (0,260) (0,287) (0,345) (0,395) (0,450) (0,465) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5 0,175 0,200 0,225 0,250 0,310 0,355 0,400 0,410 (0,200) (0,225) (0,255) (0,280) (0,335) (0,385) (0,440) (0,450) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7 0,160 0,185 0,215 0,235 0,295 0,340 0,384 0,400 (0,190) (0,215) (0,250) (0,270) (0,330) (0,375) (0,432) (0,440) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky k tabulce č. 1: P9 - je vstupní tlak [MPa] tr - je průměrná teplota ovzduší ve vykazovaném období [°C] Hodnoty yko jsou stanoveny pro parametry tepelné sítě 150/70 °C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50°C. Xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny, hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v této příloze. Tabulka č. 2 - Hodnoty součinitele vlivu zatížení parní turbíny Xp --------------------------------------------------------------------- Zatížení (%) 100 80 60 40 20 10 --------------------------------------------------------------------- Xp 1,00 0,98 0,95 0,90 0,75 0,6 --------------------------------------------------------------------- 14. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů se pro výpočet podle předcházejících bodů místo užitečného tepla použije užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie. Příloha 2 Způsob určení poměrné úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla 1. Výše úspory primární energie UPE při kombinované výrobě elektřiny a tepla se vypočte podle vzorce: UPE = ( 1 - 1 / ( étaqT / étarV + étaeT / étarE ) ) * 100 [%] přičemž dílčí účinnosti výroby tepla étaqT a elektřiny étaeT se stanoví podle vzorců: étaqT = QUŽ / QPAL KVET [-] étaeT = EKVET / QPAL KVET [-], kde: étaqT je účinnost dodávky tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství užitečného tepla vyrobeného v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě dělené spotřebou energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla [-] étaeT je elektrická účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě vázané na dodávku užitečného tepla dělené spotřebou energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny atepla; elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla může být pro výpočet navýšena o množství mechanické energie stanovené podle bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce [-] étarV je výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla [-] étarE je výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny [-] EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] QUŽ je množství užitečného tepla [MWh] QPAL KVET je spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výrobyelektřiny a tepla [MWh]. 2. Spotřeba energie v palivu na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla QPAL KVET se stanoví ze vzorce: QPAL KVET = QPAL KJ - QPAL NEKVET [MWh], kde: QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh] QPAL NEKVET je spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]. 3. Hodnota QPAL NEKVET se stanoví ze vztahu: QPAL NEKVET = ENEKVET / étaE NEKVET [MWh], kde: ENEKVET je elektřina nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] étaE NEKVET je specifická účinnost výroby elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla na daném zařízení [-] ENEKVET = Esv - EKVET [MWh], kde: Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebosériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů [MWh]. 4. Hodnota étaE NEKVET a) se stanoví pro zařízení kombinované výroby podle § 2 odst. 1 písm. b) a d) až k) na základě provozních údajů kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek za vykazované období podle vzorce: étaE NEKVET = Esv / QPAL KJ [-], kde: Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů [MWh] QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh], b) se stanoví pro zařízení kombinované výroby podle § 2 odst. 1 písm. a) a c) na základě provozních údajů kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek pracující při nejvýše dosažitelném elektrickém výkonu v obvyklém provozu a současně provozované bez dodávky užitečného tepla v plně kondenzačním režimu provozu při venkovní teplotě nižší než 10 °C podle vzorce uvedeného v písmeni a), c) se v případě, že byla kogenerační jednotka nebo sériová sestava kogeneračních jednotek podle § 2 odst. 1 písm. a) a c) ve vykazovaném období zapojena do poskytování podpůrných služeb podle jiného právního předpisu ), stanoví podle vzorce: étaE NEKVET = ( Esv - EKVET ) / (QPAL KJ - sPAL * ( QUŽ + EKVET / ( étam * étag) ) ) [-], kde: Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě měřené na svorkách generátorů [MWh] EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh] QUŽ je množství užitečného tepla [MWh] sPAL je měrná spotřeba energie v palivu na výrobu tepla [MWh /MWh] étam je mechanická účinnost turbíny [-] étag je účinnost generátoru [-]. V případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije se pro mechanickou účinnost turbíny hodnota 0,99 a pro účinnost generátoru hodnota 0,98. 5. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů se pro výpočet podle předcházejících bodů místo užitečného tepla použije užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie. 6. Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny v procentech vztahující se k výhřevnosti paliva, teplotě prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní vlhkosti 60 % stanoví tabulka č. 1 v této příloze. Tabulka č. 1 - Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny v procentech ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palivo Kogenerační jednotka uvedená do provozu do konce roku 2001 a dříve 2002 2003 2004 2005 2006-2011 2012-2015 étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pevné Černé uhlí/koks 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2 Hnědé uhlí, lignitové brikety 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 41,8 Rašelina, rašelinové brikety 38,1 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0 39,0 Dřevěná paliva^1) 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 33,0 Zemědělská biomasa 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0 Biologicky nerozložitelná i rozložitelná složka komunálního a průmyslového odpadu 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostatní biomasa jinde neuvedená 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapalné Topné oleje, LPG 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2 Biopaliva 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2 Biologicky rozložitelný odpad 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0 Neobnovitelný odpad 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plynné Zemní plyn 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 52,5 Plyn z rafinace/vodík 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2 Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, získané odpadní teplo 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Bioplyn 40,1 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0 42,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka k tabulce č. 1: 1) Dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty. 7. Pro výpočet úspory primární energie se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti uvedená v tabulce č. 1 v této příloze vztažená k roku uvedení do provozu kogenerační jednotky. Tato harmonizovaná referenční hodnota účinnosti se použije v období deseti let od roku uvedení do provozu kogenerační jednotky. Rokem uvedení do provozu kogenerační jednotky se rozumí kalendářní rok, ve kterém byla zahájena výroba elektřiny. 8. Od jedenáctého roku od uvedení do provozu kogenerační jednotky se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny, která se podle bodu 7 použije pro kogenerační jednotku, která je stará 10 let. Tato harmonizovaná referenční hodnota účinnosti se použije po dobu jednoho roku. 9. V případě, že kogenerační jednotka byla technicky zhodnocena (modernizována nebo rekonstruována) a investiční náklady na její technické zhodnocení přesáhnou 50% investičních nákladů na novou srovnatelnou kogenerační jednotku, považuje se pro účel bodu 7 kalendářní rok první výroby elektřiny ve zdokonalené kogenerační jednotce za rok jejího uvedení do provozu. 10. Pokud se pro kogenerační jednotku využívá pouze jeden druh paliva, dosadí se za hodnotu ÉTArpalE přímo hodnota étaripalE z tabulky č. 1 v této příloze. V případě společného využívání více druhů paliv se stanoví výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny jako vážený průměr vztažený na jednotlivá množství energie v palivu. n n étarpalE = SUMA ( Qpal,i* étaripalE ) / SUMA Qpal,i [%], i=1 i=1 kde: Qpal,i jsou podíly energie v palivu jednotlivých druhů paliva spotřebovaného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla [MWh] étaripalE jsou harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny uvedené v tabulce č. 1 v této příloze pro jednotlivé druhy paliva [%]. 11. Harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny se zvyšuje o korekční faktor pro klimatické podmínky delta étartepE, který je pro území České republiky stanoven ve výši + 0,7 %. 12. Korekční faktor pro klimatické podmínky se nepoužije pro kogenerační jednotky založené na palivových článcích. 13. Harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny se dále upraví v závislosti na síťových ztrátách, které přímo souvisí s napěťovou úrovní připojení kogenerační jednotky pomocí korekčního faktoru napěťové úrovně připojení knap. Pokud kogenerační jednotka dodává elektřinu do jedné napěťové úrovně, dosadí se za hodnotu knap přímo hodnota kinap z tabulky č. 2 v této příloze. Tabulka č. 2 - Korekční faktory napěťové úrovně připojení --------------------------------------------------------------------------------------------------- Napětí Hodnota korekčního faktoru napěťové úrovně připojení kinap --------------------------------------------------------------------------------- Elektřina dodávána do přenosové Elektřina dodávána pro vlastní nebo distribuční soustavy spotřebu nebo přímým vedením --------------------------------------------------------------------------------------------------- > 200 kV 1,000 0,985 100-200 kV 0,985 0,965 50-100 kV 0,965 0,945 0,4-50 kV 0,945 0,925 < 0,4 kV 0,925 0,860 --------------------------------------------------------------------------------------------------- V případě, že kogenerační jednotka dodává elektřinu do více napěťových úrovní, korekční faktor napěťové úrovně připojení se vyhodnotí na základě váženého průměru dodávané elektřiny. n n knap = SUMA ( kinap * Ei ) / SUMA Ei [-], i=1 i=1 kde: Ei jsou jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní [MWh] kinap jsou hodnoty korekčního faktoru napěťové úrovně připojení [-]. 14. Výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny pro výpočet úspory primární energie v bodu 1 se stanoví podle vzorce: étarE = ( étarpalE + delta étartepE ) * knap / 100 [-]. 15. Korekční faktory pro klimatické podmínky a napěťové úrovně připojení se vztahují pouze na harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny. 16. Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla v procentech vztahující se k výhřevnosti paliva, teplotě prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní vlhkosti 60 %, stanoví tabulka č. 3 v této příloze. Tabulka č. 3 -Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla v procentech ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palivo Druh média ------------------------------------------------------------------- Pára/horká voda Přímé výfukové plyny ------------------------------------------------------------------- étaripalV étaripalV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pevné Černé uhlí 88 80 Hnědé uhlí, lignit 86 78 Dřevěná paliva^1) 86 78 Zemědělská biomasa 80 72 Biologicky nerozložitelná i rozložitelná složka komunálního a průmyslového odpadu 80 72 Ostatní biomasa jinde neuvedená 80 72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapalné Topné oleje 89 81 Biopaliva 89 81 Biologicky rozložitelný odpad 80 72 Neobnovitelný odpad 80 72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plynné Zemní plyn 90 82 Plyn z rafinace/vodík 89 81 Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo 80 72 Bioplyn 70 62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka k tabulce č. 3: 1) Dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty. 17. Výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla se stanoví podle vzorce: n n étarV = SUMA ( Qpal,i* étaripalV ) / ( SUMA Qpal,i * 100 ) [-], i=1 i=1 kde: Qpal,i jsou podíly energie v palivu jednotlivých druhů paliva spotřebovaného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla [MWh] étaripalV jsou harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla uvedené v tabulce č. 3 v této příloze pro jednotlivé druhy paliva [%]. Příloha 3 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY Příloha 4 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ 1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES, v platném znění.

 
 
Reklama