Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 440/2012 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2016

se změnami:zrušeno 403/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2012 Sbírky zákonů na straně 5674
schváleno:05.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (343 kB)]

440/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "záruka původu") a b) podmínky pro vydání a uznání záruky původu. § 2 Vzor žádosti o vydání záruky původu Záruka původu se vydá na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze k této vyhlášce. § 3 Podmínky pro vydání záruky původu a podmínky pro uznání záruky původu vydané v jiném členském státě Evropské unie (1) Žádost o vydání záruky původu se předkládá operátorovi trhu elektronicky, prostřednictvím účtu držitele záruk původu v evidenci záruk původu u operátora trhu. (2) Žádost o vydání záruky původu se předkládá za elektřinu vyrobenou nejméně v hodnotě 1 MWh a jejích násobcích, která byla dodána do elektrizační soustavy v České republice, a to za období 1, 2 nebo 3 kalendářních měsíců. (3) Operátor trhu vydá záruku původu jako elektronický certifikát na účet držitele záruk původu po ukončení závěrečného finančního vypořádání odchylek prováděného operátorem trhu a po uhrazení ceny za vydání záruky původu. Tuto záruku původu vede v aktivní evidenci záruk původu po 12 měsíců od konce období výroby elektřiny uvedeného v žádosti o vydání záruky původu. (4) Záruku původu vydanou v jiném členském státě Evropské unie lze uznat, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu Evropské unie do evidence záruk původu v České republice. § 4 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, se zrušuje. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha VZOR Žádost o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

 
 
Reklama