Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 404/2015 Sb. o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

uveřejněno v: č. 167/2015 Sbírky zákonů na straně 5511
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (369 kB)]

404/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2015 o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci) Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. s) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28a odst. 7 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví postupy, termíny pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „jiný členský stát“), vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace. § 2 Postup a termíny pro podání žádosti (1) Žádost o kompenzaci podává zákazník u obchodníka s elektřinou, který mu dodal elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žádost se podává za každý kalendářní rok samostatně. (2) Obchodník s elektřinou doplní žádost o kompenzaci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a bezodkladně, nejpozději však do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obchodník s elektřinou obdržel žádost od zákazníka, ji zaeviduje v informačním systému operátora trhu. (3) Lhůta, ve které obchodník s elektřinou sdělí zákazníkovi, že mu nedodal elektřinu podle § 28a odst. 1 zákona, činí pět pracovních dnů od přijetí žádosti. § 3 Posouzení žádosti o kompenzaci a výplata kompenzace (1) Operátor trhu posoudí žádost o kompenzaci do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu, a prostřednictvím informačního systému operátora trhu informuje příslušného obchodníka s elektřinou o splnění nebo nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace, včetně důvodů případného nesplnění podmínek. Obchodník s elektřinou předá informaci o nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace zákazníkovi do pěti pracovních dnů. (2) Žádost o kompenzaci posoudí operátor trhu za jednotlivé kalendářní roky odděleně. (3) Operátor trhu v případě splnění podmínek pro úhradu kompenzace podle odstavce 1 uhradí kompenzaci nebo její poměrnou část podle § 28a odst. 6 zákona příslušnému obchodníkovi s elektřinou do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Ministr: Ing. Mládek, CSc., v. r. Příloha 1 Vzor žádosti o kompenzaci pro kalendářní rok1) _________________ *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 2 Informace doplněné k žádosti o kompenzaci příslušným obchodníkem s elektřinou _________________ *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF

 
 
Reklama